Doktorské studijní programy

Doktorské studium na 2. lékařské fakultě UK je určeno absolventům všech relevantních oborů, nejen medicíny. Uchazeči musí splnit základní požadavky, tj. předložit doklad o ukončení magisterského studia a vykonat přijímací zkoušku.

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele popř. konzultanta. Podmínky přijímacího řízení, obsah přijímacích zkoušek apod. jsou pro jednotlivé studijní programy odlišné a jsou každoročně upravovány podle požadavků konkrétní oborové rady doktorského studijního programu. V rámci podmínek přijímacího řízení předloží uchazeč profesionální životopis, tj. základní informace o své praxi, kvalifikaci, vědeckém zájmu a činnostech včetně přehledu publikační činnosti. Doporučuje se nejprve kontaktovat potenciálního školitele, popř. předsedu oborové rady (OR) v příslušném studijním programu. Přijímací řízení pro následující akademický rok je vyhlašováno začátkem ledna spolu s termínem pro podání přihlášek nejpozději do konce dubna. Přijímací zkoušky probíhají pouze jednou ročně, a to vždy v červnu. Informace jsou zveřejněny v sekci Přijímací řízení.

V rámci studia studenti absolvují kurzy, které jsou předepsány jednotlivými oborovými radami. Studenti studijních programů v češtině a angličtině neplatí žádné školné. Studentům prezenční formy studia je každý měsíc vypláceno stipendium. 

Podmínky pro organizaci doktorského studia na 2. LF UK jsou stanoveny Opatřením děkana č. 1/2023.

Akreditované doktorské studijní programy

Na 2. lékařské fakultě je akreditováno celkem 16 doktorských studijních programů v českém a anglickém jazyce, v prezenční i kombinované formě:

  • doktorské studijní programy v biomedicíně, které se uskutečňují ve spolupráci s Akademií věd ČR  (viz níže)
  • doktorské studijní programy, které jsou realizovány pouze na 2. LF nebo ve spolupráci s jednotlivými fakultami UK (viz níže)

Všechny doktorské studijní programy jsou akreditovány v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Standardní doba studia je čtyři roky. Tyto studijní programy jsou uskutečňovány bez specializací.

Seznam akreditovaných doktorských studijních programů na 2. LF UK

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou totožné. Předsedové jednotlivých OR poskytnou v případě potřeby veškerá další vysvětlení a upřesnění k níže uvedeným požadavkům. S dalšími dotazy se tedy obracejte výlučně na ně.

* doktorské studijní programy v rámci DSPB

Informace o požadavcích OR, kurzech, státní doktorské zkoušce (SDZ), disertační práci apod. naleznete výše po rozkliku. Žádáme studenty, aby se řídili pouze dle pokynů uvedených na webových stránkách 2. LF UK. Informace uvedené na stránkách DSPB nejsou aktualizované v souladu se současnou akreditací jednotlivých doktorských studijních programů a fakultními požadavky.

Doktorské studijní programy v biomedicíně (DSPB)

Doktorské studijní programy v biologii a medicíně/biomedicíně (DSPB) jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které upravuje Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Současně tyto studijní programy umožňují soustředěné využití odborné kapacity obou institucí a účelné využití materiálních prostředků jednotlivých školících pracovišť. DSPB se řídí platnou legislativou pro vysokoškolské studium. Vzájemnou spolupráci smluvních stran koordinují příslušný prorektor pověřený rektorem Univerzity Karlovy a člen Akademické rady pověřený předsedkyní Akademie věd ČR. Činnost DSPB zajišťuje tzv. Koordinační rada.

Koordinační rada DSPB

Koordinační rada je platforma určená pro spolupráci zejména těch oborových rad, které deklarovaly svou příslušnost k vzájemně si blízkým oblastem vzdělávání. Koordinační rada koordinuje přiřazené doktorské studijní programy. Tato koordinace spočívá v pravidelné komunikaci se členy Koordinační rady, s vedením Univerzity Karlovy a Akademie věd, s děkany (proděkany) zúčastněných fakult; dále v pravidelném hodnocení aktuálního stavu doktorských studijních programů; s vedením Univerzity a Akademie řeší případné vzniklé problémy.

 

Poslední aktualizace: 8. 2. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.