Experimentální chirurgie

Platnost akreditace: 27. 11. 2029

Předseda oborové rady:
prof. MUDr. Zdeněk KRŠKA, DrSc.

I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2
tel.: 224 962 200
e-mail: @email

 

Kontaktní osoby:
Bc. Lenka Hájková, MSc.
I. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN
U Nemocnice 2 128 08 Praha 2
tel.: 224 962 208
e-mail: @email

 

Kristýna Walterová
vedoucí sekretariátu
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2
tel.: 224 962 215
e-mail: @email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit studenta k samostatné vědecké i praktické práci v oboru. Studium poskytne absolutní znalost teoretických oborů, znalost biologie buněk, farmakologie, imunologie, lékařské chemie a biochemie, fyziologie a patologie, základní laboratorní techniku i nejnovější laboratorní techniky v oboru, a především odbornou znalost v oblasti dětské chirurgie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurochirurgie, očního lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, plastické chirurgie, stomatologie a urologie. Absolvent je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, dané úkony prakticky vykonat, vědecky vyhodnotit a následně dané výsledky publikovat ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, přednášet na erudovaných konferencích, symposiích a kongresech. Absolvent má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů a podílení se na samotném rozvoji oboru.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR nevypsala žádná témata. Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

Povinností studenta je osvojit si metodiky vědecké práce tak, aby byl po skončení studia schopen samostatné vědecké práce a publikace jejích výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech. Student musí během svého studia povinně absolvovat dva výukové kurzy: Experimentální chirurgie I. (B90015) a II. (B90016) a zkoušku z angličtiny (D0400003). Předpokládá se absolvování zahraniční stáže. Student se dle pokynů školitele musí aktivně zúčastňovat vědeckých konferencí, kongresů a sjezdů vědeckých společností a pravidelně referovat o svých výsledcích na seminářích. Doporučuje se, aby tyto povinnosti byly dle možností zakotveny již ve studijním plánu studenta. OR může studentovi předepsat i další studijní povinnosti.

Požadavky na absolvování stáží

Je doporučeno absolvování alespoň jedné zahraniční stáže v minimální délce 1 měsíce, kterou lze nahradit zapojením do grantu se zahraniční účastí nebo jinou formou přímé účasti na mezinárodní spolupráci. 

Vypsané kurzy
Experimentální chirurgie I. a II.

Požadavky ke SDZ

 • Nutnost doložení absolvování dvou povinných kurzů v průběhu studia.
 • Povinnost složení zkoušky z anglického jazyka.
 • Publikace: Nutnost doložení nejméně dvou původních publikací s IF ve vztahu k tématu disertace. Nejméně u jedné z nich je student 1. autorem. Součet IF všech publikací publikovaných studentem ve vztahu k disertaci (bez ohledu na pořadí autorů) musí být vyšší než 1. Jedna přehledová publikace s tématem disertace studenta publikovaná v časopise s recenzním řízením, kde student je 1. autorem. Tato publikace musí být citována v hodnocení studenta nejpozději za 3. ročník studia.

Průběh SDZ

Student si volí dva teoretické okruhy. SDZ je dána oborem, ve které student působí. Otázky se losují. Při SDZ budou položeny dvě otázky z obecné části a jedna otázka z daného oboru (gynekologie a porodnictví, chirurgie, oční lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie, plastická chirurgie, dětská chirurgie).

Zkušební okruhy

Anatomie, biologie buňky, farmakologie, imunologie, lékařská chemie a biochemie, fyziologie a patologie, gynekologie a porodnictví, histologie a embryologie, chirurgie, oční lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie.

Otázky ke SDZ

Obecná část:

Anatomie

 1. Topografická anatomie hlavy
 2. Topografická anatomie krku
 3. Topografická anatomie zad
 4. Topografická anatomie horní končetiny
 5. Topografická anatomie dolní končetiny
 6. Povrchové krajiny v obličeji
 7. Trigonum submandibulare, trigonum caroticum
 8. Regio cervicalis anterior
 9. Štítná žláza a příštítná tělíska – syntopie, cévní zásobení
 10. Regio cervicalis lateralis, fissura scalenorum
 11. Fossa axillaris
 12. Přehled hlavních cévních a nervových kmenů horní končetiny
 13. Přehled hlavních cévních a nervových kmenů dolní končetiny
 14. Mediastinum – členění, syntopie orgánů
 15. Topografie hrudní stěny, cévní a nervové zásobení
 16. Topografie přední stěny břišní, cévní a nervové zásobení
 17. Topografie orgánů peritoneální dutiny – pars supramesocolica
 18. Poloha a syntopie žlučníku a žlučových cest
 19. Topografie duodena a pankreatu
 20. Topografie orgánů peritoneální dutiny – pars anframesocolica
 21. Retroperitoneum – topografie orgánů a velkých cév
 22. Topografická anatomie mužské pánve
 23. Topografická anatomie ženské pánve
 24. Pánevní dno, regio perinealis
 25. Topografie páteřního kanálu, lumbální punkce

Biologie buňky

 1. Růstové faktory – přehled nejdůležitějších a mechanismy jejich účinků
 2. Diferenciace a její poruchy; klonální složení tkání
 3. Kmenové buňky, jejich biologie a aplikace
 4. Extracelulární matrix – přehled základních komponent a jejich funkcí
 5. Fibroplastické procesy – fysiologie a patologie
 6. Kalcifikace – dělení a mechanismy vzniku
 7. Nekrosa versus apoptosa
 8. Současný pohled na nádorovou transformaci buňky
 9. Buněčný cyklus
 10. Patologie edémů – základní typy a jejich patofysiologické mechanismy
 11. Ischemie – patofysiologie příčin a následků
 12. Geneticky podmíněné thrombotické stavy
 13. Geneticky podmíněné kardiomyopatie
 14. Buněčné transplantace

Farmakologie  

 1. Důvody používání léčiv a druhy farmakoterapie
 2. Názvy léčiv a léků používané v seznamech o léčivech
 3. Osud látek v organismu; klinická farmakokinetika
 4. Farmakodynamika
 5. Receptor-efektorové systémy a přenos signálu
 6. Nežádoucí účinky léčiv; účelná farmakoterapie
 7. Látky ovlivňující vegetativní nervový systém
 8. Celková anestetika, periferní myorelaxancia a premedikace
 9. Lokální anestetika
 10. Hypnotika a antiepileptika
 11. Analgetika
 12. Psychofarmaka
 13. Prokinetika a spazmolytika
 14. Kardiotonika a antiarytmika
 15. Antihypertenziva a vazoaktivní látky
 16. Antikoagulancia
 17. Antiastmatika a léčiva respiračního systému
 18. Protiinfekční látky
 19. Hormony
 20. Cytostatika

Lékařská chemie a biochemie  

 1. Základní principy a mechanismy signální transdukce
 2. Druhy signálů jakožto „materializované informace“
 3. Specifita a „promiskuita“ signálních cest: jeden ligand, různé funkce versus různé ligandy obdobná funkce
 4. Endokrinní, parakrinní a autokrinní signály: rozdílné funkční, patogenetické, diagnostické a therapeutické důsledky
 5. Membránové receptory: struktura, funkce, mechanismy
 6. Intracelulární receptory: struktura, funkce, mechanismy
 7. „Netypické“ receptory: proteasami aktivované receptory, adhesní molekuly
 8. Postreceptorová část signální transdukce. G proteiny, nereceptorové enzymové aktivity, receptorové substráty podílející se na signální kaskádě
 9. Projekce signální kaskády na jadernou úroveň
 10. Vztah signální transdukčních molekul a onkogenů/antionkogenů
 11. Sdílení a křížení signální transdukčních cest; principy a příklady informačního kontexu
 12. Signalizace regulující buněčnou proliferaci a diferenciaci
 13. Regulace růstu v onkologii: transformace, invaze, metastasovaní, angiogenese
 14. Příklady regulací metabolických dějů
 15. Molekulární podstata zánětlivé reakce
 16. Molekulární podstata kancerogeneze
 17. Funkce a význam onkogenů a tumorsupresorových genů
 18. Regulace genové exprese
 19. Základní metody molekulární biologie, vhodnost použití jednotlivých metod v aplikovaném výzkumu a diagnostice

Patologická fyziologie (1)

 1. Regenerace a reparace tkání. Hojení ran – biologie a patologie
 2. Účast zánětové reakce při hojení ran
 3. Účast tkáňové hypoxie při hojení ran
 4. Účast tkáňové hypoxie v procesu růstu nádoru a indukci nových klonů
 5. Mechanismus aktivace nebo utlumení genů hypoxií
 6. Humorální faktory významné pro angiogenezi
 7. Srovnání stagnační a ischemické hypoxie
 8. Patofyziologické základy oxygenoterapie
 9. Možné nepříznivé účinky inhalace kyslíku
 10. Poškození tkání a orgánů při jejich konzervaci pro účely transplantace
 11. Metabolické důsledky tkáňové hypoxie
 12. Zánik buněk nekrózou a apoptózou v důsledku tkáňové hypoxie
 13. Důsledky anémie na parciální tlaky v krvi a ve tkáních
 14. Kompenzační reakce kyslíkového transportního mechanismu
 15. Mechanismy vazodilatace v hypoxické tkáni a ve tkáni postižené zánětem
 16. Patogeneze multiorgánového selhání
 17. Patofyziologie septického šoku
 18. Patofyziologie cirkulačního šoku
 19. Řízená hypotermie
 20. Acidifikace a alkalizace vnitřního prostředí
 21. Změny v organismu vyvolané imobilizací
 22. Mechanismy uplatňující se při rejekci transplantátu
 23. Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD)
 24. Malabsorpční syndrom

Patologická fyziologie (2)

 1. Definice bolesti, definice akutní a chronické bolesti
 2. Typy bolesti (nociceptivní, neuropatická) a rozdíly mezi nimi
 3. Receptory bolesti, faktory způsobující bolest
 4. Percepce bolesti na míšní úrovni, Rexedovy míšní zóny, mediátory bolesti na míšní úrovni
 5. Dráhy bolesti spinotalamické, spinoretokulotalamické a další dráhy, které ovlivňují bolest
 6. Percepce bolesti na talamické úrovni
 7. Percepce bolesti na úrovni mozkové kůry a mozku
 8. Descendentní bolestivé systémy
 9. Pohlavní rozdíly ve vnímání bolesti
 10. Bolest a stres
 11. Fantomová bolest
 12. Viscerální bolest
 13. Farmakologické léčení bolesti
 14. Neurochirurgické zásahy proti bolestivým projevům
 15. Rehabilitační metody, psychoterapie, anesteziologická intervence, při léčení bolesti
 16. Paliativní medicína a bolest
 17. Algoritmus léčby bolesti akutní a chronické
 18. Nejčastější bolestivé syndromy a jejich léčba
 19. Psychogenní bolest a její mechanismy
 20. Endorfiny, enkefaliny a edomorfiny a jejich úloha v percepci bolesti

Dětská chirurgie  

 1. Poranění hrudníku a plic
 2. Poranění jícnu, bránice, srdce a cév
 3. Poranění jater, žlučových cest a sleziny
 4. Poranění duodena a pankreatu
 5. Poranění močového ústrojí
 6. Deformity stěny hrudní
 7. Bronchopulmonální malformace
 8. Získaná plicní a pleurální onemocnění
 9. Brániční kýly
 10. Onemocnění jícnu
 11. Gastroezofageální reflux
 12. Nádory plic a hrudní stěny
 13. Choroby mediastina
 14. Nádory jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva
 15. Teratomy
 16. Nádory jater a pankreatu
 17. Nádory ledviny a nadledviny
 18. Neuroblastom
 19. Fimóza, parafimóza, balanitida, nádory varlete
 20. Akutní skrotální syndrom
 21. Onemocnění žaludku a duodena
 22. Atrézie a stenózy tenkého a tlustého střeva
 23. Malrotace
 24. Mekoniový ileus a syndrom mekoniové zátky
 25. Nekrotizující enterokolitida
 26. Hirschsprungova choroba
 27. Atrézie anorektální a kloakální malformace
 28. Invaginace
 29. Duplikatury střevního traktu
 30. Meckelův divertikl
 31. Apendicitida
 32. Onemocnění žlučových cest
 33. Portální hypertenze
 34. Onemocnění pankreatu
 35. Onemocnění sleziny
 36. Gastroschíze a omfalokéla
 37. Pupeční kýla, tříselná kýla, hydrokéla
 38. Retence varlete

Gynekologie a porodnictví

 1. Menstruační cyklus – endokrinologie, poruchy cyklu, diagnostika, léčba
 2. Koncepce, vývoj a výživa, plod, vejce a jeho poruchy
 3. Funkční změny orgánů v těhotenství
 4. Endokrinní změny v těhotenství
 5. Patofyziologie, diagnostika a léčba onemocnění prsu
 6. Nádory děložního hrdla
 7. Nádory
 8. Nádory ovaria
 9. Neplodnost ženy
 10. Endometrioza
 11. Poruchy pohlavní
 12. Trofoblastická nemoc
 13. Ranné a pozdní gestózy
 14. Hypoxie plodu v těhotenství a za porodu
 15. Prekancerozy reprodukčního systému
 16. Poruchy metabolizmu glukózy v těhotenství
 17. DIC v porodnictví
 18. Ultrasonografie v porodnictví
 19. Nepravidelný vývoj plodu a růstová retardace
 20. Klimakterium
 21. Genetika v porodnictví
 22. Plánované rodičovství – antikoncepce
 23. Záněty rodidel
 24. Náhle příhody břišní v gynekologii
 25. Náhle příhody břišní v porodnictví
 26. Patofyziologie, diagnostika a léčba inkontinence moči

Histologie a embryologie

 1. Přehled histologie trávicí trubice
 2. Přehled histologie žláz trávícího systému
 3. Přehled histologie oběhového systému
 4. Přehled histologie lymfatického systému
 5. Přehled histologie mužského pohlavního systému
 6. Přehled histologie ženského pohlavního systému
 7. Přehled histologie vylučovacího systému
 8. Přehled histologie nervové tkáně a nervové soustavy
 9. Přehled histologie smyslového systému  
 10. Přehled histologie kůže a kožních adnex
 11.  Přehled histologie endokrinního systému  
 12. Přehled histologie dýchacího systému  
 13. Přehled gametogeneze a fertilizace (klin.- chromosomální aberace, moly)  
 14. První tři týdny vývoje zárodku a související vývojové vady  
 15. Přehled vývoje trávicí soustavy a související vývojové vady  
 16. Přehled vývoje pohybového systému a související vývojové vady  
 17. Přehled vývoje j nervového systému a související vývojové vady  
 18. Přehled vývoje dýchacího systému a související vývojové vady  
 19. Přehled vývoje oběhového systému a související vývojové vady  
 20. Přehled vývoje vylučovacího systému a související vývojové vady  
 21. Přehled vývoje pohlavního systému a související vývojové vady  
 22. Přehled vývoje hlavy a krku (faryngových oblouků a obličeje) a související vývojové vady  
 23. Přehled vývoje smyslových ústrojí  
 24. Přehled vývoje endokrinního systému a kůže

Chirurgie

1. Rány
 • dělení
 • způsob ošetření při první pomoci
 • způsob ošetření definitivní
2. Ranné infekce
 • tetanus
 • plynatá sněť
 • vzteklina
3. Popáleniny
 • klasifikace
 • ošetření
 • popáleninová nemoc
4. Zlomeniny
 • dělení
 • první pomoc a ošetření
 • definitivní ošetření
5. Způsoby definitivního ošetření zlomenin
 • konzervativně
 • osteosyntézy
 • extenze
 • zevní fixace
6. Polytrauma
 • definice
 • postup ošetření
 • komplikace
7. Poranění hrudníku
 • pneumo a hemotorax
 • zlomeniny žeber
 • způsoby drenáží hrudníku
8. Kraniocerebrální poranění
 • klasifikace poruch vědomí
 • zlomeniny lebky
 • intrakraniální krvácení
9. Poranění břicha
 • otevřené
 • tupé
 • hemoperitoneum
10. Transplantace orgánů
 • organizace
 • právní aspekty
 • úspěšnost

11. Transplantace ledvin

12. Transplantace srdce

13. Kombinovaná transplantace

14. Transplantace plic

15. Transplantace jater

16. Transplantace pankreatu

17. Miniinvazivní chirurgie
 • indikace
 • výhody
 • úskalí
18. TNM klasifikace nádorů 
 • definice
 • využití
 • strategie léčby
19. Bronchogenní karcinom
 • etiologie
 • diagnostika
 • způsoby léčení
20. Kolorektální karcinom
 • etiologie
 • diagnostika
 • způsoby léčení
21. Karcinom žaludku
 • symptomatologie
 • diagnostika
 • způsoby léčení
22. Gastroduodenální vřed
 • krvácení
 • perforace
 • stenózy
23. Komplikace cholelitiázy
 • obstrukční
 • zánětlivé
 • operační výkony
24. Pankreatitida
 • akutní
 • chronická
 • indikace k chirurgické léčbě
25. Akutní peritonitida
 • příčiny
 • symptomatologie
 • léčení
26. Ileus
 • příčiny
 • příznaky
 • léčení
27. Akutní apendicitida
 • symptomatologie
 • komplikace
 • léčení
28. Krvácení do GIT
 • hemateméza
 • meléna
 • enteroragie
29. Střevní záněty
 • M. Crohn
 • colitis ulcerosa
 • divertikulitis
30. Poruchy tepenné
 • poranění
 • akutní uzávěr
 • embolie
31. Tromboembolická nemoc
 • trombóza
 • embolie
 • prevence
 • léčení
32. Záněty, infekce a antiobiotika
 • specifické typy chirurgických infekcí a antimikrobiální terapie
33. Vodní a elektrolytové hospodářství
 • poruchy objemu
 • speciální poruchy elektrolytů
 • acidobazická rovnováha
 • zásady vodní a elektrolytové léčby

34. Racionální výživa u pacienta před a po operaci střeva, pankreatu, jater a nádorového onemocnění.

35. Ošetřování nemocných se zraněním

36. Chirurgie portální hypertenze

37. Kýly břišní stěny

38. Onemocnění nadledvin a indikace k chirurgické léčbě

39. Chirurgie štítné žlázy a hypofýzy

40. Chirurgie maligní onemocnění prsu

41. ICHS a její chirurgická léčba

42. Chirurgická léčba onemocnění tepen a žil DK

43. Diagnóza a chirurgické postupy při poruchách vědomí

44. Poranění mozku a míchy, smrt mozku

45. Nádorové onemocnění plic a mediatina a chirurgická léčba

Neurochirurgie

I.

I/1 Historie neurochirurgie

I/2 Urgentní stavy v neurochirurgii

I/3 Základy elektrofyziologie (EMG, EEG, EP)

I/4 Zobrazovací metody (CT, MRI, sonografie, AG, PMG) – princip vyšetření, senzitivita, specificita, algoritmus užití

I/5 Intrakraniální hypertenze (mechanizmy vzniku, diagnostika, léčba)

I/6 Monitorování stavu vědomí

I/7 Poruchy likvorodynamiky (hydrocefalus, diagnostika, terapie)

I/8 Monitorování vitálních funkcí a laboratorních hodnot na NCH JIP

I/9 Bolest – projev nemoci

I/10 Epileptický záchvat – projev onemocnění CNS

I/11 Neuromodulace (principy, aplikace, indikace)

I/12 Funkční neurochirurgie (principy, aplikace, indikace)

I/13 Radiochirurgie (principy, aplikace, indikace)

I/14 Stereotaxe (principy, aplikace, indikace)

I/15 Peroperační EF metody

I/16 Intervenční radiologie

I/17 Smrt mozku a transplantační program

II.

II/1 Klasifikace, klinika a algoritmus diagnostického a terapeutického postupu a intrakraniálních nádorů

II/2 Gliomy

II/3 Meningiomy

II/4 Metastázy

II/5 Selární nádory

II/6 Nádory pineální krajiny

II/7 Nádory koutu mostomozečkového

II/8 Nádory mozečkových hemisfér

II/9 Nádory kmene

II/10 Nádory komorového systému

II/11 Pooperační aktinoterapie a chemoterapie

II/12 Spinální nádory

II/13 SAK + mozková aneurysmata

II/14 Mozkové AVM + kavernomy

II/15 Ischemie mozku, karotická endarterektomie, extra-intrakraniální anastomóza

II/16 Intracerebrální krvácení hypertoniků

II/17 Karotido-kavernózní píštěl

III.

III/1 Kraniocerebrální poranění – klasifikace, algoritmus diagnostického a terapeutického postupu

III/2 Frontobazální poranění, zlomeniny lbi

III/3 Střelná poranění mozku

III/4 Poúrazové nitrolební hematomy

III/5 Difúzní axonální poranění

III/6 Poranění mozkových cév a hlavových nervů

III/7 Operační psotupy do nitrolebního prosotru a kranioplastika

III/8 Poranění míchy

III/9 Poranění periferních nervů

III/10 Entrapment syndromy a nádory periferních nervů

III/11 Infekční onemocnění mozku a míchy

III/12 Dětská neurochirurgie

III/13 Etiopatogeneza cervikobrachiálního sxyndromu, Chirurgická léčba výhřezů krčních meziobratlových plotének, Chirurgická léčba bederní stenózy

III/14 Etiopatogeneza cervikobrachiálního syndromu, Chirurgická léčba výhřezů krčních meziobratlových plotének, Chirurgická léčba osteofytů krční páteře

III/15 Spondylolistéza (algoritmus diagnostického a terapeutického postupu), Failed back surgery syndrom

III/16 Chirurgická léčba bolesti

III/17 Epileptochirurgie

Oční lékařství

 1. Akomodace, presbyopie a její korekce
 2. Refrakce oka, způsoby korekce, chirurgické a nechirurgické
 3. Laserové a nelaserové refrakční zákroky a jejich komplikace
 4. Dystrofie a denegenerace rohovky – klinika, léčba
 5. Transplantace rohovky
 6. Úrazy oka – první pomoc
 7. Glaukom – diagnostika, typy glaukomu
 8. Glaukom – nechirurgická a chirurgická léčba
 9. Oční projevy u DM
 10. Léčba diabetické retinopatie
 11. Diferenciální diagnostika haemophtalmu
 12. Věkem podmíněná makulární degenerace – klinika, léčba
 13. Odchlípení sítnice – klinika, léčba
 14. Jiná onemocnění sítnice
 15. Katarakta – léčba, komplikace
 16. Nitrooční nádory dospělých
 17. Geneticky podmíněná oční onemocnění
 18. Systémové choroby a oko
 19. Červené oko – diferenciální diagnostika
 20. Bolesti oka – diferenciální diagnostika
 21. Zhoršení a ztráta zraku – diferenciální diagnostika
 22. Vrozené anomálie oka
 23. Amblyopie
 24. Oční nádory u dětí
 25. Leukokorie – diferenciální diagnostika
 26. Obrny okohybných nervů – klinika, diagnostika, léčba  
 27. Patologie zornice
 28. Neurititida zrakového nervu – klinika, diagnostika, diferenciální diagnostika
 29. Nádory a chirurgie očnice
 30. Vyšetření zorného pole, patologické nálezy – diferenciální diagnostika

Ortopedie

Coxarthrosis

Projevy zánětlivých revmatických chorob na pohybovém aparátu a jejich chirurgická léčba

Vadné držení těla a skolióza

Benigní nádory pohybového aparátu

Maligní nádory pohybového aparátu

Endoprotetika obecně, druhy kloubních náhrad

Umělé náhrady kolenního kloubu

Umělé náhrady kyčelního kloubu

Preartotické stavy, sekundární artróza

Osteoartróza kolenního kloubu a její léčení

Úžinové syndromy horní končetiny

Choroby svalů, šlach a aponeuróz

Aseptické kostní nekrózy

Specifické záněty pohybového ústrojí

Metastatické postižení skeletu

Nespecifické záněty kostí a kloubů

Vertebrogenní algický syndrom

Vrozená dysplazie kyčelního kloubu

Entezopatie a tendovaginity

Diferenciální diagnostika bolesti ramena

Otorhinolaryngologie

 1. Nádory slinných žláz
 2. Nádory dutiny nosní a VDN
 3. Karcinom nosohltanu
 4. Karcinom orofaryngu
 5. Karcinom dutiny ústní
 6. Karcinom laryngu
 7. Karcinom hypofaryngu
 8. Maligní nádory štítné žlázy
 9. Uzlinové metastázy dlaždicových karcinomů hlavy a krku
 10. Nádory mostomozečkového koutu a pyramidy
 11. Diferenciální diagnostika rezistence na krku
 12. Poruchy rovnováhy – diagnostický postup
 13. Diferenciální diagnostika poruch rovnováhy
 14. Periferní vestibulární syndrom
 15. Akutní středoušní zánět
 16. Chronický středoušní zánět
 17. Komplikace středoušního zánětu
 18. Otoskleróza
 19. Tympanoplastické operace
 20. Sanační operace ucha
 21. Vyšetření sluchu
 22. Diferenciální diagnostika nedoslýchavosti
 23. Možnosti rehabilitace nedoslýchavosti a hluchoty – konzervativní a chirurgické
 24. ORL aspekty obrny lícního nervu
 25. Akutní tonzilitida a její komplikace
 26. Chronická tonzilitida a vegetationes adenoideae
 27. Akutní záněty hrtanu
 28. Chronické záněty a přednádorové stavy hrtanu
 29. Diferenciální diagnostika omezení nosní průchodnosti
 30. Akutní rinosinusitida a její komplikace
 31. Chronická rinosinusitida
 32. FESS – koncepce, indikace, komplikace
 33. Epistaxe
 34. Poranění obličejového skeletu
 35. Nádory příštítných tělísek
 36. Poruchy polykání diagnostika a léčba
 37. Obstrukční syndrom spánkové apnoe

Imunologie

 1. Základní charakteristika přirozené imunity
 2. Základní charakteristické rysy adaptivní imunity
 3. Buňky předkládající antigeny
 4. Interakce mezi T a B lymfocyty
 5. Kooperace buněk v imunitní odpovědi
 6. Adhezivní molekuly a jejich funkce
 7. Specifické cytotoxické reakce
 8. Komplementový systém a jeho úlohy v zánětlivé reakci
 9. Buňky uplatňující se v reakcích přecitlivělosti
 10. Fenomen MHC restrikce
 11. Základní charakteristika cytokinů
 12. Úloha cytokinů v adaptivní imunitě
 13. Rozpoznávací struktury imunokompetentních buněk
 14. Interferony a jejich funkce
 15. Funkce protilátek v infekčním prostředí procesu
 16. Mechanismus účinku cytokinů
 17. Úloha buněčné imunity v obraně organizmu
 18. Typy imunopatologických reakcí
 19. Úloha adhezivních molekul v zánětu
 20. Mechanismy autoimunitního poškození tkáně
 21. Společný slizniční imunitní systém
 22. Regulační funkce T lymfocytů
 23. Subpopulace T lymfocytů
 24. Imunopatologická reakce zprostředkovaná IgE
 25. CD4+T lymfocyty a jejich funkce
 26. Autoprotilátky orgánově nespecifické
 27. Autoprotilátky orgánově specifické
 28. Rizika vzniku autoimunity
 29. Úloha cytokinů v přirozené imunitě
 30. Dělení cytokinů podle funkce
 31. Úloha kostimulačních molekul při aktivaci T lymfocytů

Plastická chirurgie

Všeobecné:

Kůže – vlastnosti, štěpy, laloky

Muskulární a muskulokutánní laloky

Základy mikrochirurgie

Základy transplantační techniky – kůže, tuk, fascie, šlachy, svaly, chrupavka, kost, perif. nervy

Keloidní a hypertrofické jizvy

Zásady ošetření poranění (termické, el. proudem, radiací)

Obličej:

Poranění obličeje

Rhinoplastika

Paresa n. facialis

Blefaroplastika, face lift

Kraniofaciální chirurgie

Rozštěpy, kraniofaciální syndromy

Nádory hlavy, krku a kůže

Nádory kůže benigní, maligní

Laloky v oblasti obličeje

Trup a dolní končetiny

Proleženiny

Estetické operace prsů, rekonstrukce prsu

Abdominoplastika

Genitál-vrozené+získané vady, rekonstrukce

Ruka

Relantace a revaskularizace horní končetiny

Základy ošetření poranění ruky

Poranění flexorového a extenzorového aparátu ruky, Dupuytrenova kontraktura

Vrozené a získané vady v oblasti ruky

Infekce v oblasti ruky

Stomatologie

 

1. Jednotlivá stadia vývoje dočasných a stálých zubů a jejich význam pro pedostomatologickou praxi.

2. Materiály a postupy používané při konzervačním ošetření chrupu u dětí,

3. Příprava dítěte ke stomatologickému ošetření (psychologická, medikamentózní, sedace Midazolamem) a indikace k ošetření v celkové anestézii.

4. Výplňové materiály v záchovné stomatologii – popis, indikace (amalgám, kompozitní pryskyřice, sklopolyalkenoát).

5. Zubní kaz, příčiny, teorie vzniku, dělení, vyšetření a terapie.

6. Anatomie a fyziologie zubu. Tvrdé zubní tkáně, pulpa.

7. Endodontické ošetření zubu – indikace, KI, postup opracování.

8. Onemocnění zubní dřeně a periapikální oblasti – dělení, diff.dg., příznaky, terapie.

9. Primární, sekundární a terciární prevence v záchovné stomatologii.

10. Vyšetření a diagnostika v parodontologii.

11. Plán léčení nemocí parodontu – iniciální fáze.

12. Zásady chirurgického a protetického ošetření v parodontologii.

13. Vyšetření sliznice dutiny ústní.

14. Nejčastější onemocnění sliznice dutiny ústní.

15. Klasifikace defektů chrupu z protetického hlediska.

16. Význam protetického ošetření (rehabilitace, korekce, dlahování).

17. Rozdělení fixních náhrad.

18. Rozdělení snímacích náhrad.

19. Hlavní a pomocné materiály v protetice.

20. Etiologie a prevence ortodontických anomálií.

21. Kraniofaciální vývoj a růst.

22. Ortodontická diagnostika.

23. Typy ortodontické léčby.

24. Ortodonticko – chirurgická léčba u čelistních anomálií.

25. Zánětlivá onemocnění kolem čelistních prostorů. Příčiny, klinický obraz, principy léčení.

26. Úrazy obličeje. Příčiny, klinický obraz, principy léčení.

27. Základní druhy čelistních a obličejových anomálií. Stručný přehled možných příčin, diagnostika, principy léčení.

28. Nádory úst a obličeje. Stručná klasifikace, diagnostika, principy léčení. Onkologická prevence.

29. Biomateriály a řízená tkáňová regenerace.

30. Obličejové bolesti.

Urologie

 

Klinická anatomie a vývoj močového ústrojí a mužského pohlavního ústrojí

Vrozené vývojové vady ledvin, pánvičky ledvinné a močovodu. Diagnostika a léčba.

Vrozené vývojové vady močového měchýře a močové trubice. Diagnostika a léčba.

Vezikoureterální reflux

Infekce močových cest

Urosepse a septický šok

Urogenitální tuberkulóza

Onemocnění retroperitonea

Nádorová onemocnění nadledvin

Nádory ledvinného parenchymu

Nádory pánvičky ledvinné a močovodu

Nádory močového měchýře

Nádory prostaty Nádory varlat a penisu

Obstrukční uropatie

Benigní hyperplázie prostaty

Struktury močové trubice

Etiopatogeneze urolitiazy, diagnostika, metafylaxe

Léčba urolitiázy

Inkontinence moči Dysfunkce dolních močových cest

Traumata urogenitální soustavy

Akutní skrótum

Mužská infertilita

Erektivní dysfunkce

Derivace moči

Laparoskopie v urologii

Anesteziologie

1. Předanestetické vyšetření, předoperační příprava, premedikace

2. Profylaxe tromboembolické nemoci

3. Volba způsobu anestezie – celková a/nebo regionální

4. Současné pojetí celkové anestezie – doplňovaná a kombinovaná anestezie

5. Současné pojetí a techniky regionální anestezie

6. Neuroaxiální anestezie

7. Intravenózní anestezie

8. Inhalační anestetika

9. Lokální anestetika

10. Svalová relaxancia, nervosvalový přenos a jeho monitorování

11. Farmakokinetika v anesteziologii

12. Sledování a monitorování pacienta v anestezii

13. Péče o pacienty po anestezii

14. Léčba akutní pooperační bolesti

15. Zajištění průchodnosti dýchacích cest

16. Perioperační infuzní léčba

17. Perioperační transfuzní léčba, management krvácivých stavů a ŽOK 18. Perioperační management u pacientů s CHOPN

19. Perioperační management u pacientů s ICHS

20. Perioperační management u pacientů s DM

21. Perioperační management u pacientů s onemocněním ledvin a jater

22. Anestezie v břišní chirurgii

23. Anestezie u hrudních výkonů

24. Anestezie v porodnictví

25. Neuroanestezie

26. Kardioanestezie

27. Anestezie u traumat

28. Ambulantní anestezie

29. Dětská anestezie

30. Anestezie seniorů a u dětí

Požadavky na publikační činnost

Student bude povinen doložit před absolvováním SDZ nejméně dvě původní publikace vydané v časopisu s IF ve vztahu k tématu disertace. Nejméně u jedné z nich je student 1. autorem. Součet IF všech publikací publikovaných studentem ve vztahu k disertační práci (bez ohledu na pořadí autorů) musí být vyšší než 1. Jedna přehledová publikace s tématem disertace publikovaná v časopise s recenzním řízením, kde student je 1. autorem. Tato publikace musí být citována v hodnocení studenta nejpozději za 3. ročník studia.

Požadavky k obhajobě

 • SDZ
 • dvě práce in extenso se souhrnným impakt faktorem alespoň 1. Na jedné z nich musí být student uveden jako první autor.
 • Disertační práce musí být vypracována podle pokynů uvedených na stránkách fakulty.
 • OR vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu je erudovaným vědeckým pracovníkem, který má rozsáhlé znalosti z teoretických oborů, které je schopen aplikovat v praxi. Absolvent ovládá základní laboratorní techniku a využívá nejnovější laboratorní techniky ve svém oboru. Je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, vědecky zhodnotit výsledky své práce, publikovat je v odborných časopisech s impakt faktorem a přednášet o nich na symposiích a kongresech. Absolvent má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů.

Předpokládané uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů studia je hlavně v oboru lékařství, a to v oblasti biologie buněk, farmakologie, imunologie, lékařské chemie a biochemie, fyziologie a patologie, laboratorní techniky v sekci dětské chirurgie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurochirurgie, očního lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, plastické chirurgie, stomatologie a urologie.

Poslední aktualizace: 20. 10. 2022 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.