Metodické pokyny a manuály ke studiu

 • Často kladné otázky (FAQ)
 • Jak si v SIS změnit osobní údaje

  Údaje, které student může sám změnit

  Ve webové aplikaci Osobní údaje (O mně) na záložce Změna údajů může student změnit tyto údaje, které jsou o něm v systému evidovány:

  1. údaj „další adresa“, což je adresa pro doručování písemností v rámci studia

  2. údaj o tom, která adresa se má používat při doručování písemností v rámci studia (trvalá, nebo „další adresa“)

  3. údaj o koleji a číslu pokoje

  4. až tři telefonní čísla: mobil, telefon 1, telefon 2

  5. mailová adresa pro komunikaci v záležitostech souvisejících se studiem (preferována je fakultní e-mailová adresa)

  6. URL webových stránek studenta

  7. bankovní spojení: kód banky, číslo bankovního účtu

  Údaje, které je oprávněno měnit výhradně Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí:

  Následuje výčet osobních údajů studenta, které může měnit pouze příslušné oddělení fakulty nebo fakult, na nichž student studuje (případně personální oddělení součástí UK, pokud je student současně v pracovně-právním vztahu s některou součástí UK), a to na základě písemného oznámení o změně údajů a předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu studenta (resp. na základě jiného dokladu, je-li to u příslušného údaje níže uvedeno):

  1. příjmení, jméno, příp. prostřední jména a rodné příjmení (dokládá se matričním dokladem, např. oddacím listem)

  2. rodinný stav (dokládá se matričním dokladem, např. oddacím listem)

  3. tituly před jménem, tituly za jménem – tituly získané studiem na UK nebo na jiné škole

  4. rodné číslo, resp. rodný kód cizince

  5. pohlaví (je automaticky odvozováno z rodného čísla)

  6. státní občanství a kvalifikátor občanství (občan, uprchlík apod.)

  7. číslo občanského průkazu

  8. až dvě čísla pasů (pro cizince)

  9. obec, okres a stát narození

  10. údaj, zda osoba má trvalý pobyt v ČR

  11. údaj „trvalá adresa“

  12. aktuální stav průkazu a datum poslední změny tohoto stavu (při odevzdání průkazu studenta studijnímu oddělení a při opětovném vydání průkazu studentovi v případě jeho opětovného nástupu do studia)

  13. poznámky k telefonním číslům

  14. nejvyšší dosažené vzdělání

  15. údaj o změněné pracovní schopnosti – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

  16. údaj o zdravotním omezení a případná poznámka ke zdravotnímu stavu – na základě předložení příslušného potvrzení o zdravotním stavu

 • Jak si vytisknout potvrzení o studiu (absolutoriu) ze SIS

  V modulu Osobní údaje v SIS, na záložce Tisk potvrzení si student může stáhnout potvrzení o studiu (a také potvrzení o průběhu studia, resp. o absolvování) s elektronickým podpisem. Pokud je požadováno potvrzení v angličtině, překlikněte si v pravém horním rohu z české na anglickou vlajku.

  To lze následně předat třetí straně elektronicky – např. zaslat do banky či na úřad (e-mailem nebo prostřednictvím speciálního formuláře, pokud ho třetí strana má). Takto elektronicky podepsané PDF by podle zákonů (práva EU i Česka) mělo být bez problémů uznáváno.

  Formulář potvrzení v listinné podobě je možné získat na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí nebo si jej můžete vytisknout ze SIS (zvolte variantu bez elektronického podpisu) a nechat si jej na oddělení potvrdit. Formulář naleznete rovněž v sekci Formuláře a vzory na webových stránkách fakulty.
 • Výpis splněných povinností ze SIS (transcript)

  V modulu Výsledky zkoušek – prohlížení na záložce Přehled výsledků zkoušek lze stáhnout výpis splněných povinností. Jedná se o dvojjazyčný dokument (česko-anglický).

  Pokud by bylo třeba potvrzení v listinné podobě, tak kromě stávající možnosti získat jej na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí je možné stáhnout si elektronicky podepsané PDF a to si nechat vytisknout a ověřit na CzechPointu („nechat provést konverzi do listinné formy“).

  Postup na CzechPointu: Soubor lze přinést na flash disku nebo předem nahrát on-line do úschovny a na CzechPoint se dostavit jen s identifikačními údaji z úschovny.

 • Jak se přihlásit do SIS (návod pro studenty a školitele)

  Všichni uživatelé se do SIS přihlašují prostřednictvím CAS. Pro přihlášení do SIS je tedy nezbytné mít platné přihlašovací údaje v CAS a mít přidělené oprávnění v SIS.

  Oprávnění v SIS

  Seznam vyučujících, školitelů, konzultantů, oponentů, členů komisí a oborových rad (dále jen uživatelů) je v SIS spravován správcem SIS 2. LF UK. Ten vybraným uživatelům přiděluje oprávnění pro práci se SIS. Kontakt na správce SIS pro 2. LF UK naleznete zde.

  Pozn.: Uživatelům, kteří jsou pouze konzultanti studia/disertační práce studenta anebo oponenti disertační práce studenta se oprávnění nepřiděluje.

  Přihlašovací jméno v SIS

  Přihlašovacím jménem je login z CAS, namísto loginu lze používat osobní číslo (UKČO). K dispozici je vyhledavač loginu a UKČO.

  Heslo v SIS

  V SIS jsou osobní údaje (křestní jméno, příjmení a tituly) uživatelů aktualizovány dle WhoIS. K aktualizaci osobních údajů dochází jen u uživatelů s aktuálně platným vztahem (zaměstnání nebo externí spolupracovník) k fakultě zaevidovaným ve WhoIS.

  Uživatelé se přihlašují heslem CAS. Platnost hesla v CAS je 365 dní. Změnou hesla v CAS se prodlužuje jeho platnost na dalších 365 dní. Pro změnu hesla postačuje v CAS přihlásit se přihlašovacím jménem (login nebo UKČO) a platným heslem. Nemáte-li či neznáte-li své platné heslo CAS, podívejte se prosím na odpověď níže.

  Aktualizace osobních údajů v SIS

  Osobní údaje studentů UK jsou evidovány přímo v SIS studijními referentkami příslušné fakulty/součásti UK, osobní údaje zaměstnanců UK jsou evidovány ve WhoIS příslušným personálním oddělením dané fakulty/součástí UK (pro účely editace osobních údajů jsou za zaměstnance UK považovány i osoby, jež byly v nedávné době zaměstnanci UK) a osobní údaje externích spolupracovníků jsou evidovány ve WhoIS personálními správci z jednotlivých pracovišť (ústavů/kateder/oddělení) fakulty/součásti UK.

  V SIS jsou osobní údaje (křestní jméno, příjmení a tituly) uživatelů aktualizovány dle WhoIS. K aktualizaci osobních údajů dochází jen u uživatelů s aktuálně platným vztahem (zaměstnání nebo externí spolupracovník) k fakultě zaevidovaným ve WhoIS.

  Časté otázky

  • Kde zjistím své UKČO?

  UKČO je uvedeno na univerzitním průkazu (osmimístné číslo pod fotografií). Nemáte-li vydán univerzitní průkaz, UKČO vám mohou sdělit referentky na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí nebo správce SIS.

  • Do CAS jsem se nikdy nepřihlašoval/a, jak se lze přihlásit?

  Účet v CAS je zakládán studentům, zaměstnancům a externím spolupracovníkům fakult i dalších součástí univerzity, viz otázka Kdo eviduje údaje ve WhoIS? Pro přihlášení do CAS slouží webový portál CAS, jako přihlašovací jméno lze použít login CAS nebo UKČO.

  • Co mám dělat, když nemám platné heslo CAS nebo si jej nepamatuji?

  1. Pokud vámi nastavené heslo znáte a jeho platnost expirovala před méně než 100 dny, pak lze nastavit nové zde.
  2. Pokud je heslo expirované delší dobu nebo jej neznáte nebo v CAS ještě žádné nemáte, můžete si nechat vygenerovat nové počáteční ve všech výdejních centrech průkazů (lze i bez průkazu UK) a též u správce SIS (pouze na základě předložení průkazu UK).
  3. V případě trvalé nebo dlouhodobé fyzické nedostupnosti center i pověřených pracovišť fakulty lze pro přihlášení do SIS použít neověřené heslo, to však není použitelné např. pro fakultní účty a nelze jej nastavit vždy:

  a) Fakulta anebo uživatel může nastavení neověřeného hesla zablokovat, na což je uživatel upozorněn hlášením ve smyslu Nastavení neověřeného hesla není dovoleno nebo hlášením U tohoto účtu je reset hesla zakázán uživatelem, v takovém případě je možno získat heslo jen dle bodu 2 výše. 

  b) V případě zobrazení hlášení Nastavení hesla u vašeho účtu tímto způsobem není možné, databáze CAS neobsahuje vaše rodné číslo, nutné pro ověření vaší totožnosti lze požádat o autorizační kód pro nastavení neověřeného hesla správce SIS.

  Před vypršením 365denní platnosti uživatelem nastaveného hesla je zasíláno avízo (s instrukcemi k prodloužení platnosti hesla) na kontaktní e-mailovou adresu zadanou do CAS, adresu si nastavuje uživatel v CAS explicitně.

  Při problému s volbou hesla, prosím, nastavte heslo splňující podmínky popsané fakultou.

  • Kdo eviduje údaje ve WhoIS?

  Jste-li na UK zaměstnán/a (pracovní smlouva, DPČ nebo DPP), pak jsou tyto vztahy a osobní údaje ve WhoIS evidovány příslušným personálním oddělením. Máte-li studijní vztah na UK a nejste-li na UK zaměstnán/a, pak jsou osobní údaje evidovány příslušným studijním oddělením. Správci WhoIS z kateder zajišťují evidenci základních osobních údajů o externích spolupracovnících (jméno, datum narození, stát občanství), vztahy externí spolupracovník (období platnosti a veřejnost vztahu), u vztahů zaměstnanec a externí spolupracovník evidují kontaktní a další údaje, jako např. pracovní telefonní číslo, pracovní e-mailová adresa, místnost, funkce na pracovišti, popis činnosti, veřejnost vztahu a kontaktních údajů apod.

  • Jak si mohu změnit e-mailovou adresu v SIS?

  Přihlaste se do SIS a klikněte na ikonu Osobní údaje (v sekci Ostatní), v zeleném menu vyberte položku změna údajů. Změnu e-mailové adresy může též provést správce SIS.

  • Mám jinou otázku k SIS, na kterou zde není odpověď. Co mám dělat?

  Kontaktujte správce SIS na naší fakultě.

 • Jak vložit disertaci do SIS

  Vzhledem k tomu, že se v četných případech opakovaně vyskytují při vkládání disertačních prací do SIS problémy s nahráním práce z důvodu chybného formátu, uvádíme níže podrobný návod, jak práci správně do systému vložit. V případě problémů se lze obrátit na Veřejnou poradnu SIS, která studentům pomůže problém vyřešit. Poradna zpracovává zaslané dotazy postupně, proto není možné, aby byl problém ihned vyřešen. Informace o požadovaném formátu a velikosti souborů najdete v Opatření rektora č. 72/2017 – Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací. Další pokyny se zobrazí v SIS v modulu Témata prací (Výběr práce) při editaci práce (viz níže odstavec Upozornění v SIS). Práce v nesprávném formátu nelze v SIS odevzdat, problémy převodu do požadovaného formátu mohou způsobovat zejména grafy, chemické vzorce apod.

  Upozorňujeme, že je nutné práci nejdříve nahrát a odevzdat v SIS a teprve potom odevzdat listinnou podobu na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK. Jsou-li součástí disertace publikace, které nelze zveřejnit, tyto musejí být v elektronické verzi odevzdané formou přílohy. O prodloužení lhůty pro zveřejnění příloh na dobu tří let od obhajoby lze požádat před odevzdáním elektronické verze práce v SIS.

  Jednotlivé kroky při vkládání práce do SIS:

  1. Nejprve si student zkontrolujte správnost základních informací o své práci uvedených v záhlaví.
  2. Poté zkontroluje, příp. upravte údaje v oddílu Editace práce výše.
  3. Pak teprve student k disertaci přiloží odpovídající soubory, a to zejména vlastní text práce, dále přílohu (má-li práce nějakou) a abstrakty v českém a anglickém jazyce (volitelně lze nahrát i anotaci).
  4. Správnost uložení souborů si zkontroluje student jejich následným stažením a prohlédnutím pomocí ikonky diskety (vlevo u daného souboru).

  Důležitá upozornění:

  • Text práce je přijímán pouze ve formátu PDF/A (verze 1a nebo 2u). Pokyny k vytvoření validního souboru jsou uvedeny níže v Návodu pro uložení disertační práce. Textové a obrazové přílohy k práci jsou primárně přijímány ve formátu PDF/A (verze 1a nebo 2u). Dále je možno využít formáty: JPEG, WAW, MP3, MPEG-2, MPEG-4, CSV, XML a plain text. Detailní informace obsahuje níže uvedený návod. V případě, že příloh k dané práci je více, je potřeba před jejich nahráním provést komprimaci do jednoho souboru formátu ZIP.
  •  Ve výjimečných případech je možno odevzdat přílohu k práci i v jiném než schváleném formátu. Přílohu v neschváleném formátu doplňuje žádost. Další informace viz Návod pro uložení disertační práce.
  •  Velikost přijímaných souborů je jednotlivě omezena přibližně na velikost jednoho CD, tj. 850 MB. V případě, že disertační práce, resp. její příloha přesahuje toto omezení, nahraje student do systému pouze vlastní text a abstrakty a přílohu dále předá fakultě na DVD nosiči nejpozději spolu s listinnou podobou práce.
  • Odevzdání práce je možné až v okamžiku, kdy doběhnou úspěšně všechny kontroly na přípustný formát PDF/A.
  • Pokud se vyskytnout s odevzdáním práce potíže, odkazujeme studenta na Poradnu. K požadavku je nezbytné přiložit soubor, který neprošel kontrolami.

  Návod pro uložení disertační práce do SIS

  Disertační práce se musí předložit v elektronické a listinné podobě, tedy dvojím způsobem. Podmínkou pro odevzdání listinné podoby práce je její předchozí odevzdání v elektronické podobě v SIS.

  Prostřednictvím SIS student odevzdá:

  Elektronickou podobu práce (totožnou s verzí tištěnou) vkládá student prostřednictvím SIS v aplikaci Výběr práce (viz dále návod), a to ve formátu dle čl. 5 OR č. 72/2017.

  Student do SIS vloží:

  • text práce
  • abstrakt v českém a anglickém jazyce

  Na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK oddělení student odevzdá:

  a) Žádost o obhajobu disertační práce na tomto formuláři.

  b) Disertační práci 4× v tištěné podobě (v pevné vazbě)

  c) Disertační práce, abstrakt v češtině a angličtině musí být vloženy ve formátu PDF/A do SIS

  d) Autoreferát v PDF formátu a rovněž v tištěné podobě (oboustranný tisk) v počtu 5 ks. Pokud jej příslušná oborová rada požaduje. Požadavky konkrétních oborových rad naleznete v sekci Doktorské studijní programy.

  e) Separáty nejméně dvou publikací v impaktovaných vědeckých časopisech PDF formátu a 1x v tištěné podobě

  f) Seznam všech publikovaných prací souvisejících s disertační prací ve wordu nebo PDF formátu a 1x v tištěné podobě

  g) Doporučení školitele (není předepsán žádný formulář ani rozsah) a návrhy dvou oponentů (včetně kontaktních adres) v tištěné podobě

  h) Aktuální životopis 1x v tištěné podobě (podepsaný)

  Předepsané elektronické přílohy prosíme zaslat e-mailem.

  Práci je nutné odevzdat minimálně tři měsíce před plánovaným termínem obhajoby. Tato doba je nezbytná pro zajištění administrativních úkonů stanovených Studijním a zkušebním řádem UK a Opatřením děkana č. 5/2018.

  Termín konání obhajoby stanoví příslušná oborová rada po obdržení přihlášky studenta. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její listinnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a listinné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení. Před odevzdáním práce student pečlivě zkontroluje, zda v SIS evidovaný jazyk a názvy práce odpovídají jazyku práce a názvu práce v listinné verzi. V případě neshody je nutné opravit v SIS všechny názvy práce (název v jazyce práce, anglický název práce a český název práce). Tato pole může editovat i školitel. Práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamená SIS automaticky. Pověřený pracovník oddělení zaznamená v SIS datum odevzdání listinné podoby práce. V případě, že práce obsahuje údaje, jejichž zveřejnění na internetu není možné z důvodu autorských práv, patentové ochrany nebo jiné ochrany duševního vlastnictví, extrahuje student tyto údaje (například publikace vydané nebo v recenzním řízení, tabulky, sekvence, vzorce, detaily postupů) do přílohy práce. Uvedení části výsledků/metod v příloze nesmí ohrozit srozumitelnost práce jako celku. Školitel může podat žádost o odložení zveřejnění příloh práce v SIS, a to až na dobu tří let od termínu obhajoby. Pokud není možné data extrahovat tak, aby se nenarušila srozumitelnost práce, může školitel podat žádost o odložení zveřejnění celé práce na dobu tří let od obhajoby. Žádost lze podat od data přidělení práce do data odevzdání práce. Doporučujeme, aby studenti v případě publikací věnovali velkou pozornost informacím na tomto odkazu. Pokud by totiž vydavatelství umožňovalo zveřejnění publikací, případná žádost o odložení zveřejnění závěrečné práce by mohla být zamítnuta jako nepodstatná.

  V případě technických nejasností kontaktujte prosím správce SIS, v ostatních případech Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.

  Návod pro vkládání elektronické verze práce

  Pro vkládání náležitostí, resp. souborů k práci student v aplikaci Výběr práce po zobrazení detailu své disertační práce zvolí menu Editace. Všechny vkládané soubory jsou kontrolovány interním antivirovým programem. Práci, kde je některý ze souborů infikován virem, není možné odevzdat a je nutno soubor upravit a znovu vložit do systému.
  Všechny soubory je nutno vkládat ve formátu dle čl. 5 OR 72/2017. Na obr. 1 je zobrazeno (kromě již vložených souborů) upozornění, kde jsou odkazy na podrobnosti ohledně nově požadovaných formátů. Doporučujeme vyzkoušet vložení souborů se značným časovým předstihem, aby po dokončení finální verze práce nenastaly technické problémy s jejím odevzdáním v SIS. V případě, že vkládaný soubor není ve správném formátu, program zobrazí chybové hlášení a soubor nedovolí k práci přidat a nemůžete ji tedy ani odevzdat.

  Nezapomeňte, že přidání souboru k práci sestává z několika kroků: nejdříve zvolte soubor na disku počítače (a použijete tlačítko „Ulož“ v obr. 2), následně po zobrazení názvu vkládaného souboru v položce „Vybraný soubor“ použijte tlačítko „Uložit vybraný soubor k práci“.

  Student musí vložit text disertační práce i v případě, že je k práci podána žádost o odklad zveřejnění.

  Odevzdání práce

  Odevzdání elektronické verze práce proběhne po stisku tlačítka „Odevzdat práci . Systém datum odevzdání automaticky zaznamená a zároveň je školitel o jejím odevzdání informován e-mailem, který je zaslán na jeho adresu evidovanou v SIS. Před odevzdáním práce doporučujeme velmi pečlivě zkontrolovat, zda jste omylem nezvolili nesprávné soubory (např. již neaktuální verze) a zda jazyk a název práce uvedené v SIS odpovídají tištěné verzi (při zjištění rozdílů záznam před odevzdáním opravte). Teprve pak zvolte odpovídající tlačítko. Po obhajobě práce má student možnost vložit k záznamu o práci v SIS soubor s případnými erraty, a to nejpozději do deseti pracovních dnů po konání obhajoby.

 • Manuál pro doktorské studium
 • Manuál pro práci s vědeckými identifikátory
 • Práce s ISP studenta v SIS (návod pro školitele)
 • Práce s ISP studenta v SIS (návod pro OR)
 • Práce s RH ISP studenta v SIS (návod pro školitele)

 • Práce s RH ISP studenta v SIS (návod pro OR)

 • Studentské průkazy

 • Základní informace pro studenta DSP
Vydáno: 9. 10. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.