Doktorské studijní programy

Doktorské studium na 2. lékařské fakultě UK je určeno absolventům všech relevantních oborů, nejen medicíny. Uchazeči musí splnit základní požadavky, tj. předložit doklad o ukončení magisterského studia a vykonat přijímací zkoušku.

V případě, že uchazeč není absolventem univerzity v rámci EU nebo neexistuje žádná dohoda mezi příslušnou zemí a Českou republikou o vzájemném uznávání vysokoškolského diplomu, je nutné, aby předložil potvrzení o rovnocennosti svého diplomu (viz „Posouzení zahraničního VŠ vzdělání v rámci přijímacího řízení pro uchazeče do DSP“).

Akreditované doktorské studijní programy

Na 2. lékařské fakultě je 16 akreditovaných doktorských studijních programů v češtině a angličtině:

Všechny doktorské studijní programy jsou akreditovány v souladu s požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Doktorské studium probíhá pod vedením školitele popř. konzultanta. Podmínky přijímacího řízení, obsah přijímacích zkoušek apod. jsou pro jednotlivé studijní programy odlišné a jsou každoročně upravovány podle požadavků konkrétní oborové rady doktorského studijního programu. V rámci podmínek přijímacího řízení předloží uchazeč profesionální životopis, tj. základní informace o své praxi, kvalifikaci, vědeckém zájmu a činnostech včetně přehledu publikační činnosti. Doporučuje se nejprve kontaktovat předsedu oborové rady doktorského studijního programu nebo potenciálního školitele. Přijímací řízení pro následující akademický rok je vyhlašováno začátkem ledna spolu s termínem pro podání přihlášek nejpozději do 30. dubna. Informace jsou zveřejněny v sekci „Přijímací řízení“.

Neexistuje žádná výuka pro doktorské studium v ​​anglickém a českém jazyce. Studenti absolvují pouze kurzy, které jsou předepsány jednotlivými oborovými radami. Studenti studijních programů v češtině a angličtině neplatí žádné školné. Studentům prezeční formy studia je každý měsíc vypláceno stipendium. Zahraničním uchazečům je doporučeno, aby si osvojili základy češtiny nezbytné pro komunikaci s pacienty na klinických pracovištích.

Doktorské studijní programy v biomedicíně (DSPB)

Doktorské studijní programy v biologii a medicíně/biomedicíně jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které upravuje Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. Současně tyto studijní programy umožňují soustředěné využití odborné kapacity obou institucí a účelné využití materiálních prostředků jednotlivých školících pracovišť. DSPB se řídí platnou legislativou pro vysokoškolské studium. Vzájemnou spolupráci smluvních stran koordinují příslušný prorektor pověřený rektorem Univerzity Karlovy a člen Akademické rady pověřený předsedkyní Akademie věd ČR. Činnost DSPB zajišťuje tzv. Koordinační rada

Seznam akreditovaných doktorských studijních programů na 2. LF UK

Informace o kurzech, státní doktorské zkoušce, disertační práci apod. naleznete po rozkliku a též na webu DSPBPředsedové jednotlivých OR poskytnou v případě potřeby veškerá další vysvětlení a upřesnění k níže uvedeným požadavkům.

Biochemie a patobiochemie*
 • Platnost akreditace: 28. 11. 2028
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. Libor VÍTEK, Ph.D., MBA
  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
  1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  128 08  Praha 2
  tel.: 224 964 203
  e-mail: 
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Biochemie a patobiochemie se zabývají především biochemickou a molekulárně biologickou problematikou biomakromolekul, tj. bílkovin a enzymů, polysacharidů, lipidů a nukleových kyselin, jakož i jejich stavebních jednotek a dalších významných nízkomolekulárních látek v živých soustavách (aminokyselin, peptidů, cukrů, mastných kyselin, steroidů). Cílem oboru je i objasňování jejich vzájemné látkové přeměny a jejich úlohy v regulaci životních pochodů jako hormonů, neurotransmiterů, růstových faktorů, receptorů, protilátek, signálních molekul apod. (steroidní látky, deriváty aminokyselin, peptidy a bílkoviny). Velmi důležitou oblastí je též výzkum biologických membrán, membránových přenašečů, podbuněčných součástí (organel), energetických přeměn, mezibuněčné hmoty a úlohy tzv. druhých poslů v buněčných regulacích (cyklický AMP, NO, kalcium, diacylglycerol, inositoltrisfosfát). Výzkum se soustřeďuje i na úlohu volných radikálů z hlediska jejich působení jako mutagenů, na výzkum dalších toxických agens pro nukleové kyseliny a biomembrány a na výzkum kancerogeneze a atherogeneze. Metodicky obor vyžaduje zvládnutí základních technik a separace a funkční charakterizace biomakromolekul i nízkomolekulárních biochemických komponent buňky a tělních tekutin, případně technik molekulární biologie, event. buněčné a tkáňové kultivace. Obor se zaměřuje i na sledování a stanovení substrátů a produktů normálního a patologického metabolismu, dědičných a získaných metabolických poruch a na problematiku udržování stálého vnitřního prostředí organismu (metabolické a iontové rovnováhy) a s tím spojených patologických odchylek. Biochemie a patobiochemie tvoří plynulé přechody k molekulární biologii a genetice i k řadě základních a klinických oborů, zejména ke klinické biochemii, s níž do značné míry splývá.

 • Po přijetí vypracovat individuální studijní plán, jeho schválení školitelem a garantem programu

  Absolvování nejméně dvou kurzů organizovaných OR Biochemie a patobiochemie nebo Koordinační radou DSPB. 

  Kurzy:

  Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie

  Novinky v biomedicínském výzkumu

  Kurz základů vědecké činnosti pro postgraduální studenty

  Možnost uznat další kurzy organizované jinými obory na UK a AV ČR

  Zkouška z anglického jazyka

  Státní doktorská zkouška (doporučena v 1.–2. roce studia, podmínky uvedeny níže)

  Podmínky pro zahájení obhajoby

  Státní doktorská zkouška, nejméně dvě původní práce, týkající se tématu disertační práce se souhrnným impaktem alespoň jedna. Na jedné z nich je uchazeč uveden jako první autor. Připouští se společné prvouatorství s dalším spolupracovníkem, pokud publikace má IF alespoň 4,0.

 • Vypsané kurzy

 • Požadavky a otázky ke státní doktorské zkoušce 

  Požadavky pro vykonání státní doktorské zkoušky z biochemie a patobiochemie:

  1. Absolvování nejméně dvou kurzů organizovaných oborovou radou biochemie a patobiochemie nebo koordinační oborovou radou doktorských studijních programů v biomedicíně, zveřejněných na http://pdsb.avcr.cz po projednání se školitelem a na jeho doporučení.
  2. Jazyková zkouška z angličtiny. Oborová rada doporučuje typ jazykové zkoušky s mezinárodní platností (TOEFL, Cambridge), studijní řády fakult však připouští vykonání jazykové zkoušky na fakultní katedře jazyků a umožňují též uznání státní jazykové zkoušky z angličtiny.
  3. Státní doktorská zkouška se koná zásadně vždy před odevzdáním a obhajobou disertační práce. 

   Okruh zkušebních otázek ke státní doktorské zkoušce z biochemie a patobiochemie: Předmětem zkoušky jsou tematické okruhy vycházející z individuálního studijního plánu uchazeče, vymezené školitelem, okruhy vycházející z charakteristiky oboru (viz výše) a z náplně absolvovaných odborných kurzů. Základní požadavky odpovídají např. rozsahu učebnice Harperovy Biochemie.

  Tématické okruhy:

  Obecné biochemické okruhy

  Nadmolekulární biochemie

  Speciálních okruhy podle zaměření doktoranda (př):

  Izolace a purifikace biomolekul

  Imunochemické metody

  Sekvenování proteinů a nukleových kyselin

  Manipulace s nukleovými kyselinami, genové inženýrství

  Izolace buněk, buněčné kultury

  Spektrofotometrie

  Doporučená literatura:

  Vysokoškolská učebnice lékařské biochemie např.

  Harperova ilustrovaná biochemie, Murray R. K. a kol.

  Medical Biochemistry, J. Baynes, M. Dominiczak

  Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts

 • Požadavky k obhajobě disertační práce 

  1. Minimálně dvě původní experimentální práce s biochemickou tematikou, které jsou podkladem disertace a byly přijaty do tisku nebo publikovány v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s definovaným impact factorem.
  2. Alespoň u jedné z těchto prací musí být uchazeč prvním autorem.
  3. Minimální součet IF všech prací publikovaných doktorandem musí být 1,0.
  4. Ostatní náležitosti disertační práce jsou uvedené v Organizačním řádu doktorského studia biomedicíny v § 16, §17 a § 18, zveřejněném na http://pdsb.avcr.cz.
  5. Oborová rada vyžaduje autoreferát.
Biologie a patologie buňky*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  doc. MUDr. Tomáš KUČERA, Ph.D.
  Ústav histologie a embryologie 1. LF UK 
  Albertov 4
  128 01  Praha 2
  tel.: 224 968 125
  e-mail: 
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Absolvent oboru je seznámen se základy biologie buňky a s biologickou podstatou základních typů patologických procesů. Maximální znalosti jsou vyžadovány v oblasti problematiky disertační práce. Je seznámen se základními typy metodických přístupů používaných ke studiu buněk. Osvojil si samostatné vědecké myšlení, tj. schopnost shromáždit a kriticky zhodnotit současný stav vědomostí a navrhnout řešení, včetně experimentálního modelování. Metodické přístupy zvolené pro řešení tématu zvládá samostatně. Je schopen interpretace získaných výsledků a diskuse k nim na vědeckých akcích. Své znalosti z oboru a nově získané poznatky je schopen předávat v rámci pre- i postgraduálních výukových procesů.

 • Požadavky v průběhu studia

  Zdůrazňujeme zejména tyto povinnost studenta:

  • být v pravidelném pracovním kontaktu se svým školitelem a spolupracovat s ním
  • plnit studijní povinnosti v termínech uvedených v individuálním studijním plánu
  • plnit administrativní povinnosti
  • připravit podklady pro pravidelné hodnocení plnění individuálního studijního plánu v termínu určeném fakultou

  Důležité kroky pro úspěšné dokončení studia:

  • absolvování dvou povinných kurzů v OR Biologie a patologie buňky: Pokroky v biologii buňky (konání každý druhý rok) a Pokroky v molekulární biologii a genetice (konání každý rok)
  • složení zkoušky z angličtiny
  • složení státní doktorské zkoušky
  • minimálně dvě původní vědecké práce k tématu disertační práce přijaté ke zveřejnění v mezinárodně uznávaném časopise s impakt faktorem, alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem
  • obhájení disertační práce (oborová rada vyžaduje autoreferát)
 • Vypsané kurzy

 • Požadavky a otázky ke státní doktorské zkoušce

  Státní doktorská zkouška má dvě části. V první části zkoušky přednese student zhruba 15minutovou přednášku o vlastních výsledcích vědecké práce dosažených během studia. Poté členové komise požádají studenta o zodpovězení otázek souvisejících s dosaženými výsledky. V druhé části zkoušky student odpovídá na tři otázky, které si vylosoval z těchto otázek.

Biomedicínská informatika*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA
  III. interní klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 1
  128 08  Praha 2
  tel.: 224 962 922
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Biomedicínská informatika zahrnuje všechny oblasti informatiky v biomedicíně (tj. lékařskou informatiku, zdravotnickou informatiku, medicínskou informatiku a bioinformatiku) a je samostatným interdisciplinárním oborem s vlastním studijním programem jak na západoevropských univerzitách a v USA, tak i v dalších zemích (např. Kanada, Brazílie, Austrálie). Vymezení oboru lze najít například ve slovníku odborné terminologie vydaném Evropskou komisí v roce 2000. Výsledky interdisciplinárního výzkumu jsou publikovány v řadě domácích i zahraničních časopisů a každoročně nejlepší práce za uplynulý rok jsou otištěny v Yearbook of Medical Informatics, vydávanou nakladatelstvím Schattauer. V České republice je na obor biomedicínské informatiky zaměřen časopis European Journal for Biomedical Informatics. Zvládnutí výzkumných metod a získání znalostí a dovedností nutných k samostatnému bádání v oboru biomedicínské informatiky je důležitým článkem pro rozvoj informační společnosti ve vazbě na biomedicínské obory a zdravotnictví. Doktorské studium biomedicínské informatiky je nejvyšším stupněm dosažitelným ve vzdělávacím komplexu realizovaném na Univerzitě Karlově v Praze a otevírá interdisciplinární doktorské vzdělání v biomedicínské informatice i absolventům jiných vysokých škol. V doktorském studijním programu biomedicínské informatiky probíhá spolupráce i s odborníky z dalších vysokých škol a ústavů Akademie věd České republiky, kteří jsou členy oborové rady nebo školiteli. Jedná se o odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity v Brně, Ústavu informatiky AV ČR, Fyziologického ústavu AV ČR a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.

 • Požadavky v průběhu studia

  Hlavními kritérii pro úspěšné absolvování studia jsou:

  1. průběžné dílčí zpracování problémů zadané práce a publikace dílčích výsledků,
  2. absolvování alespoň dvou odborných kurzů uvedených v seznamu základních předmětů OR a alespoň jednoho kurzu vybraného se souhlasem školitele z volitelných předmětů OR.

  Základní předměty (doktorand absolvuje nejméně dva z těchto předmětů):

  • Analýza a simulace fyziologických regulačních systémů (garant: MUDr. Jiří Kofránek, CSc.)
  • Identifikace genetického profilu jedince s využitím metod biomedicínské informatiky a statistiky 
  • Informatika v klinické medicíně (garant: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA)
  • Medicínská informatika 
  • Statistické metody v epidemiologii 
  • Statistika v biomedicínském výzkumu 

  Volitelné předměty (doktorand absolvuje nejméně 1 z předmětů):

  • Fyziologické regulační systémy v normě a patologii (garant: MUDr. Jiří Kofránek, CSc.)
  • Kurz základů vědecké práce (garant: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.)
  • Analýza a klasifikace biosignálů (garant: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.)
  • Jakýkoliv předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze a doporučený školitelem
  1. zkouška z angličtiny,
  2. složení státní doktorské zkoušky,
  3. dvě publikace k tématu disertační práce v časopise s IF, kde alespoň u jedné z nich musí být uchazeč prvním autorem,
  4. vypracování disertační práce (včetně autoreferátu) na určené téma na požadované úrovni a doložení impaktovaných publikací v přihlášce k obhajobě disertace.

  Hodnocení doktoranda je prováděno průběžně při konzultacích a pohovorech podle individuálního studijního plánu.

 • Vypsané kurzy

 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

  Při přihlášení na státní doktorskou zkoušku student odevzdá Pojednání doktoranda o disertační práci v rozsahu 10–40 stran (včetně rešerše). Impaktované publikace požaduje OR doložit až v přihlášce k obhajobě disertace, nejsou tedy vyžadovány k přihlášce na státní doktorskou zkoušku. Zkušební otázky ke státní doktorské zkoušce jsou kladeny jak k tématu Pojednání, tak z otázek absolvovaných základních předmětů. Otázky ze základních předmětů student dostane při absolvování daných předmětů, případně o ně může požádat před státní doktorskou zkouškou.

Biomechanika*
 • Platnost akreditace: 1. 11. 2020
 • Předseda oborové rady

  doc. PaedDr. Karel JELEN, CSc.
  Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK
  José Martího 31
  162 52  Praha 6
  tel.: 220 172 319
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Absolvent doktorského studia je profesionálně připraven a vybaven znalostmi a dovednostmi pro řešení vědecko-výzkumných otázek z oblasti základního i aplikovaného výzkumu v biomechanice a práci ve všech oblastech výzkumu a vývoje, kde se uplatňuje biomechanický aspekt. Je schopen komunikovat se širší vědeckou komunitou v rámci své specializace; prokázal inovační schopnost, akademickou a odbornou integritu a dodržování zásad etiky vědecké práce; publikační činností prokazuje schopnost kritické analýzy, vyhodnocení a syntézy nových a komplexních myšlenek v oboru; je rovněž připraven pro vysoce kvalifikovanou a specializovanou práci ve vzdělávacích institucích a v institucích státní a veřejné správy.

 • Vypsané kurzy
Experimentální chirurgie*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. Zdeněk KRŠKA, DrSc.
  I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  128 08  Praha 2
  tel.: 224 962 200
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Absolvent doktorského studijního programu experimentální chirurgie je obvykle lékař, který má hluboké znalosti z teoretických oborů, ovládá základní laboratorní techniku a nejnovější laboratorní techniky ve svém oboru. Je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, vědecky zhodnotit výsledky své práce, publikovat je v časopisech s impakt faktorem a přednášet o nich na vědeckých symposiích a kongresech. Absolvent doktorského studia obor experimentální chirurgie má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů. Pro náročnost biomedicínského studia je nezbytné jeho trvání 4 roky s možností zapojení do mezinárodních aktivit.

 • Vypsané kurzy
 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě

  1. Nejméně dvě původní publikace s IF ve vztahu k tématu disertace.
  2. Nejméně u jedné z nich je doktorand prvním autorem.
  3. Součet IF všech publikací publikovaných doktorandem se vztahem k disertaci (bez ohledu na pořadí autorů) musí být vyšší než 1.
  4. Jedna přehledová publikace s tématem disertace doktoranda publikovaná v časopise s recenzním řízením, kde doktorand je 1. autorem. Tato publikace musí být citována v hodnocení doktoranda nejpozději za 3. rok studia.
  5. Oborová rada vyžaduje autoreferát.

  Za dodržování stanovených kritérií odpovídá školitel, případné nesrovnalosti řeší OR.

 • Otázky ke státní doktorské zkoušce

  Při státní doktorské zkoušce budou položeny 2 otázky z obecné části a jedna otázka z daného oboru (gynekologie a porodnictví, chirurgie, oční lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie, plastická chirurgie, dětská chirurgie).

  Obecná část:

  Anatomie

  1. Topografická anatomie hlavy
  2. Topografická anatomie krku
  3. Topografická anatomie zad
  4. Topografická anatomie horní končetiny
  5. Topografická anatomie dolní končetiny
  6. Povrchové krajiny v obličeji
  7. Trigonum submandibulare, trigonum caroticum
  8. Regio cervicalis anterior
  9. Štítná žláza a příštítná tělíska – syntopie, cévní zásobení
  10. Regio cervicalis lateralis, fissura scalenorum
  11. Fossa axillaris
  12. Přehled hlavních cévních a nervových kmenů horní končetiny
  13. Přehled hlavních cévních a nervových kmenů dolní končetiny
  14. Mediastinum – členění, syntopie orgánů
  15. Topografie hrudní stěny, cévní a nervové zásobení
  16. Topografie přední stěny břišní, cévní a nervové zásobení
  17. Topografie orgánů peritoneální dutiny – pars supramesocolica
  18. Poloha a syntopie žlučníku a žlučových cest
  19. Topografie duodena a pankreatu
  20. Topografie orgánů peritoneální dutiny – pars anframesocolica
  21. Retroperitoneum – topografie orgánů a velkých cév
  22. Topografická anatomie mužské pánve
  23. Topografická anatomie ženské pánve
  24. Pánevní dno, regio perinealis
  25. Topografie páteřního kanálu, lumbální punkce

  Biologie buňky

  1. Růstové faktory – přehled nejdůležitějších a mechanismy jejich účinků
  2. Diferenciace a její poruchy; klonální složení tkání
  3. Kmenové buňky, jejich biologie a aplikace
  4. Extracelulární matrix – přehled základních komponent a jejich funkcí
  5. Fibroplastické procesy – fysiologie a patologie
  6. Kalcifikace – dělení a mechanismy vzniku
  7. Nekrosa versus apoptosa
  8. Současný pohled na nádorovou transformaci buňky
  9. Buněčný cyklus
  10. Patologie edémů – základní typy a jejich patofysiologické mechanismy
  11. Ischemie – patofysiologie příčin a následků
  12. Geneticky podmíněné thrombotické stavy
  13. Geneticky podmíněné kardiomyopatie
  14. Buněčné transplantace

  Farmakologie

  1. Důvody používání léčiv a druhy farmakoterapie
  2. Názvy léčiv a léků používané v seznamech o léčivech
  3. Osud látek v organismu; klinická farmakologie
  4. Imunopatologická reakce zprostředkovaná IgE
  5. CD4+T lymfocyty a jejich funkce
  6. Autoprotilátky orgánově nespecifické
  7. Autoprotilátky orgánově specifické
  8. Rizika vzniku autoimunity
  9. Úloha cytokinů v přirozené imunitě
  10. Dělení cytokinů podle funkce
  11. Úloha kostimulačních molekul při aktivaci T lymfocytů

  Lékařská chemie a biochemie

  1. Základní principy a mechanismy signální transdukce
  2. Druhy signálů jakožto „materializované informace“
  3. Specifita a „promiskuita“ signálních cest: jeden ligand, různé funkce versus různé ligandy obdobná funkce
  4. Endokrinní, parakrinní a autokrinní signály: rozdílné funkční, patogenetické, diagnostické a therapeutické důsledky
  5. Membránové receptory: struktura, funkce, mechanismy
  6. Intracelulární receptory: struktura, funkce, mechanismy
  7. „Netypické“ receptory: proteasami aktivované receptory, adhesní molekuly
  8. Postreceptorová část signální transdukce. G proteiny, nereceptorové enzymové aktivity, receptorové substráty podílející se na signální kaskádě
  9. Projekce signální kaskády na jadernou úroveň
  10. Vztah signální transdukčních molekul a onkogenů/antionkogenů
  11. Sdílení a křížení signální transdukčních cest; principy a příklady informačního kontexu
  12. Signalizace regulující buněčnou proliferaci a diferenciaci
  13. Regulace růstu v onkologii: transformace, invaze, metastasovaní, angiogenese
  14. Příklady regulací metabolických dějů
  15. Molekulární podstata zánětlivé reakce
  16. Molekulární podstata kancerogeneze
  17. Funkce a význam onkogenů a tumorsupresorových genů
  18. Regulace genové exprese
  19. Základní metody molekulární biologie, vhodnost použití jednotlivých metod v aplikovaném výzkumu a diagnostice

  Patologická fyziologie (1)

  1. Regenerace a reparace tkání. Hojení ran – biologie a patologie
  2. Účast zánětové reakce při hojení ran
  3. Účast tkáňové hypoxie při hojení ran
  4. Účast tkáňové hypoxie v procesu růstu nádoru a indukci nových klonů
  5. Mechanismus aktivace nebo utlumení genů hypoxií
  6. Humorální faktory významné pro angiogenezi
  7. Srovnání stagnační a ischemické hypoxie
  8. Patofyziologické základy oxygenoterapie
  9. Možné nepříznivé účinky inhalace kyslíku
  10. Poškození tkání a orgánů při jejich konzervaci pro účely transplantace
  11. Metabolické důsledky tkáňové hypoxie
  12. Zánik buněk nekrózou a apoptózou v důsledku tkáňové hypoxie
  13. Důsledky anémie na parciální tlaky v krvi a ve tkáních
  14. Kompenzační reakce kyslíkového transportního mechanismu
  15. Mechanismy vazodilatace v hypoxické tkáni a ve tkáni postižené zánětem
  16. Patogeneze multiorgánového selhání
  17. Patofyziologie septického šoku
  18. Patofyziologie cirkulačního šoku
  19. Řízená hypotermie
  20. Acidifikace a alkalizace vnitřního prostředí
  21. Změny v organismu vyvolané imobilizací
  22. Mechanismy uplatňující se při rejekci transplantátu
  23. Reakce štěpu proti hostiteli (GVHD)
  24. Malabsorpční syndrom

  Patologická fyziologie (2)

  1. Definice bolesti, definice akutní a chronické bolesti
  2. Typy bolesti (nociceptivní, neuropatická) a rozdíly mezi nimi
  3. Receptory bolesti, faktory způsobující bolest
  4. Percepce bolesti na míšní úrovni, Rexedovy míšní zóny, mediátory bolesti na míšní úrovni
  5. Dráhy bolesti spinotalamické, spinoretokulotalamické a další dráhy, které ovlivňují bolest
  6. Percepce bolesti na talamické úrovni
  7. Percepce bolesti na úrovni mozkové kůry a mozku
  8. Descendentní bolestivé systémy
  9. Pohlavní rozdíly ve vnímání bolesti
  10. Bolest a stres
  11. Fantomová bolest
  12. Viscerální bolest
  13. Farmakologické léčení bolesti
  14. Neurochirurgické zásahy proti bolestivým projevům
  15. Rehabilitační metody, psychoterapie, anesteziologická intervence, při léčení bolesti
  16. Paliativní medicína a bolest
  17. Algoritmus léčby bolesti akutní a chronické
  18. Nejčastější bolestivé syndromy a jejich léčba
  19. Psychogenní bolest a její mechanismy
  20. Endorfiny, enkefaliny a edomorfiny a jejich úloha v percepci bolesti

  Dětská chirurgie:

  1. Poranění hrudníku a plic
  2. Poranění jícnu, bránice, srdce a cév
  3. Poranění jater, žlučových cest a sleziny
  4. Poranění duodena a pankreatu
  5. Poranění močového ústrojí
  6. Deformity stěny hrudní
  7. Bronchopulmonální malformace
  8. Získaná plicní a pleurální onemocnění
  9. Brániční kýly
  10. Onemocnění jícnu
  11. Gastroezofageální reflux
  12. Nádory plic a hrudní stěny
  13. Choroby mediastina
  14. Nádory jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva
  15. Teratomy
  16. Nádory jater a pankreatu
  17. Nádory ledviny a nadledviny
  18. Neuroblastom
  19. Fimóza, parafimóza, balanitida, nádory varlete
  20. Akutní skrotální syndrom
  21. Onemocnění žaludku a duodena
  22. Atrézie a stenózy tenkého a tlustého střeva
  23. Malrotace
  24. Mekoniový ileus a syndrom mekoniové zátky
  25. Nekrotizující enterokolitida
  26. Hirschsprungova choroba
  27. Atrézie anorektální a kloakální malformace
  28. Invaginace
  29. Duplikatury střevního traktu
  30. Meckelův divertikl
  31. Apendicitida
  32. Onemocnění žlučových cest
  33. Portální hypertenze
  34. Onemocnění pankreatu
  35. Onemocnění sleziny
  36. Gastroschíze a omfalokéla
  37. Pupeční kýla, tříselná kýla, hydrokéla
  38. Retence varlete

  Gynekologie a porodnictví:

  1. Menstruační cyklus – endokrinologie, poruchy cyklu, diagnostika, léčba
  2. Koncepce, vývoj a výživa, plod, vejce a jeho poruchy
  3. Funkční změny orgánů v těhotenství
  4. Endokrinní změny v těhotenství
  5. Patofyziologie, diagnostika a léčba onemocnění prsu
  6. Nádory děložního hrdla
  7. Nádory
  8. Nádory ovaria
  9. Neplodnost ženy
  10. Endometrioza
  11. Poruchy pohlavní
  12. Trofoblastická nemoc
  13. Ranné a pozdní gestózy
  14. Hypoxie plodu v těhotenství a za porodu
  15. Prekancerozy reprodukčního systému
  16. Poruchy metabolizmu glukózy v těhotenství
  17. DIC v porodnictví
  18. Ultrasonografie v porodnictví
  19. Nepravidelný vývoj plodu a růstová retardace
  20. Klimakterium
  21. Genetika v porodnictví
  22. Plánované rodičovství – antikoncepce
  23. Záněty rodidel
  24. Náhle příhody břišní v gynekologii
  25. Náhle příhody břišní v porodnictví
  26. Patofyziologie, diagnostika a léčba inkontinence moči

  Chirurgie:

  1. Rány

  • dělení
  • způsob ošetření při první pomoci
  • způsob ošetření definitivní

  2. Ranné infekce

  • tetanus
  • plynatá sněť
  • vzteklina

  3. Popáleniny

  • klasifikace
  • ošetření
  • popáleninová nemoc

  4. Zlomeniny

  • dělení
  • první pomoc a ošetření
  • definitivní ošetření

  5. Způsoby definitivního ošetření zlomenin

  • konzervativně
  • osteosyntézy
  • extenze
  • zevní fixace

  6. Polytrauma

  • definice
  • postup ošetření
  • komplikace

  7. Poranění hrudníku

  • pneumo a hemotorax
  • zlomeniny žeber
  • způsoby drenáží hrudníku

  8. Kraniocerebrální poranění

  • klasifikace poruch vědomí
  • zlomeniny lebky
  • intrakraniální krvácení

  9. Poranění břicha

  • otevřené
  • tupé
  • hemoperitoneum

  10. Transplantace orgánů

  • organizace
  • právní aspekty
  • úspěšnost

  11. Transplantace ledvin

  12. Transplantace srdce

  13. Kombinovaná transplantace

  14. Transplantace plic

  15. Transplantace jater

  16. Transplantace pankreatu

  17. Miniinvazivní chirurgie

  • indikace
  • výhody
  • úskalí

  18. TNM klasifikace nádorů 

  • definice
  • využití
  • strategie léčby

  19. Bronchogenní karcinom

  • etiologie
  • diagnostika
  • způsoby léčení

  20. Kolorektální karcinom

  • etiologie
  • diagnostika
  • způsoby léčení

  21. Karcinom žaludku

  • symptomatologie
  • diagnostika
  • způsoby léčení

  22. Gastroduodenální vřed

  • krvácení
  • perforace
  • stenózy

  23. Komplikace cholelitiázy

  • obstrukční
  • zánětlivé
  • operační výkony

  24. Pankreatitida

  • akutní
  • chronická
  • indikace k chirurgické léčbě

  25. Akutní peritonitida

  • příčiny
  • symptomatologie
  • léčení

  26. Ileus

  • příčiny
  • příznaky
  • léčení

  27. Akutní apendicitida

  • symptomatologie
  • komplikace
  • léčení

  28. Krvácení do GIT

  • hemateméza
  • meléna
  • enteroragie

  29. Střevní záněty

  • M.Crohn
  • colitis ulcerosa
  • divertikulitis

  30. Poruchy tepenné

  • poranění
  • akutní uzávěr
  • embolie

  31. Tromboembolická nemoc

  • trombóza
  • embolie
  • prevence
  • léčení

  32. Záněty, infekce a antiobiotika

  • specifické typy chirurgických infekcí a antimikrobiální terapie

  33. Vodní a elektrolytové hospodářství

  • poruchy objemu
  • speciální poruchy elektrolytů
  • acidobazická rovnováha
  • zásady vodní a elektrolytové léčby

  34. Racionální výživa u pacienta před a po operaci střeva, pankreatu, jater a nádorového onemocnění.

  35. Ošetřování nemocných se zraněním

  36. Chirurgie portální hypertenze

  37. Kýly břišní stěny

  38. Onemocnění nadledvin a indikace k chirurgické léčbě

  39. Chirurgie štítné žlázy a hypofýzy

  40. Chirurgie maligní onemocnění prsu

  41. ICHS a její chirurgická léčba

  42. Chirurgická léčba onemocnění tepen a žil DK

  43. Diagnóza a chirurgické postupy při poruchách vědomí

  44. Poranění mozku a míchy, smrt mozku

  45. Nádorové onemocnění plic a mediatina a chirurgická léčba

  Neurochirurgie:

  I.

  I/1 Historie neurochirurgie

  I/2 Urgentní stavy v neurochirurgii

  I/3 Základy elektrofyziologie (EMG, EEG, EP)

  I/4 Zobrazovací metody (CT, MRI, sonografie, AG, PMG) – princip vyšetření, senzitivita, specificita, algoritmus užití

  I/5 Intrakraniální hypertenze (mechanizmy vzniku, diagnostika, léčba)

  I/6 Monitorování stavu vědomí

  I/7 Poruchy likvorodynamiky (hydrocefalus, diagnostika, terapie)

  I/8 Monitorování vitálních funkcí a laboratorních hodnot na NCH JIP

  I/9 Bolest – projev nemoci

  I/10 Epileptický záchvat – projev onemocnění CNS

  I/11 Neuromodulace (principy, aplikace, indikace)

  I/12 Funkční neurochirurgie (principy, aplikace, indikace)

  I/13 Radiochirurgie (principy, aplikace, indikace)

  I/14 Stereotaxe (principy, aplikace, indikace)

  I/15 Peroperační EF metody

  I/16 Intervenční radiologie

  I/17 Smrt mozku a transplantační program

  II.

  II/1 Klasifikace, klinika a algoritmus diagnostického a terapeutického postupu a intrakraniálních nádorů

  II/2 Gliomy

  II/3 Meningiomy

  II/4 Metastázy

  II/5 Selární nádory

  II/6 Nádory pineální krajiny

  II/7 Nádory koutu mostomozečkového

  II/8 Nádory mozečkových hemisfér

  II/9 Nádory kmene

  II/10 Nádory komorového systému

  II/11 Pooperační aktinoterapie a chemoterapie

  II/12 Spinální nádory

  II/13 SAK + mozková aneurysmata

  II/14 Mozkové AVM + kavernomy

  II/15 Ischemie mozku, karotická endarterektomie, extra-intrakraniální anastomóza

  II/16 Intracerebrální krvácení hypertoniků

  II/17 Karotido-kavernózní píštěl

  III.

  III/1 Kraniocerebrální poranění – klasifikace, algoritmus diagnostického a terapeutického postupu

  III/2 Frontobazální poranění, zlomeniny lbi

  III/3 Střelná poranění mozku

  III/4 Poúrazové nitrolební hematomy

  III/5 Difúzní axonální poranění

  III/6 Poranění mozkových cév a hlavových nervů

  III/7 Operační psotupy do nitrolebního prosotru a kranioplastika

  III/8 Poranění míchy

  III/9 Poranění periferních nervů

  III/10 Entrapment syndromy a nádory periferních nervů

  III/11 Infekční onemocnění mozku a míchy

  III/12 Dětská neurochirurgie

  III/13 Etiopatogeneza cervikobrachiálního sxyndromu, Chirurgická léčba výhřezů krčních meziobratlových plotének, Chirurgická léčba bederní stenózy

  III/14 Etiopatogeneza cervikobrachiálního syndromu, Chirurgická léčba výhřezů krčních meziobratlových plotének, Chirurgická léčba osteofytů krční páteře

  III/15 Spondylolistéza (algoritmus diagnostického a terapeutického postupu), Failed back surgery syndrom

  III/16 Chirurgická léčba bolesti

  III/17 Epileptochirurgie

  Oční lékařství

  Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody

  1. Aplikovaná anatomie: inervace a cévní zásobení bulby

  2. spojivka, slzné cesty, slzný film

  3. včetně inervace: víčko, okohybné svaly

  4. včetně inervace a cévního zásobení orbity

  5. zrakové dráhy a mozkových center

  6. Význam anamnézy: poruchy vidění

  7. červené oko

  8. bolest oka

  9. Subjektivní a objektivní vyšetřovací metody, rozdíly, příklady

  10. Princip vyšetření centrální ostrosti zrakové, hodnocení vizu

  11. Vyšetření periferního vidění (statická a kinetická perimetrie, screeningová a prahová vyšetření na počítačových perimetrech)

  12. Význam vyšetření barvocitu a kontrastní citlivosti

  13. Vyšetření na štěrbinové lampě

  14. Oftalmoskopie přímá a nepřímá

  15. Ultrazvukové vyšetření

  16. RTG vyšetření a lokalizace cizího tělíska, CT a MR v oční dg.

  17. Exoftalmometrie a její využití (endokrinní)

  18. Gonioskopie

  19. Užití laserů v oftalmologii

  20. Elektrofyziologické vyšetřovací metody (ERG, VEP)

  21. Miotika

  22. Mydriatika

  Okolí oka a zevní segment oční

  1. Ptóza

  2. Blefarospasmus-příčiny a léčba, lagoftalmus a léčba

  3. Ektropium, klinický obraz a léčba

  4. Entropium, klinický obraz a léčba

  5. Záněty víček (blepharitis, chalazion, hordeolum)

  6. Nádory víček, spojivky a rohovky

  7. Alergické záněty víček, alergické konjuktivitidy

  8. Onemocnění odvodných slzných cest

  9. Pterygium a pseudopterygium

  10. Bakteriální konjuktivitidy

  11. Virové konjuktivitidy, zejm. klinický obraz EKC (epid.keratokonjuktivitidy)

  12. Chlamydiové konjuktivitidy, klinický obraz, prevence a léčba trachomu

  13. Změny velikosti a zakřivení rohovky + keratokonus: klinický obraz a léčba

  14. Herpes simplex corneae

  15. Herpes zooster pphthalmicus

  16. Ulcus serpens corneae, příčiny, klinika, léčba

  17. Transplantace rohovky (keratoplastika)

  18. Episkleritida a skleritida

  19. Uveitidy, klasifikace a klinický obraz

  20. Akutní přední iritida a iridocyklitida, klinické projevy a léčba

  21. Chronická iridocyklitida a její komplikace

  22. Zadní uveitidy

  23. Endoftalmitida, příznaky, příčiny a prevence

  24. Tumory očnice

  25. Diferenciální dg. : glaukom otevřeného úhlu x cataracta.senilis

  26. Diferenciální dg.: glaukom uzavřeného úhlu x akutní iridocyklitida

  Katarakta

  1. Patologické změny čočky

  2. Katarakta – chirurgická léčba

  3. Implantace nitrooční čočky, možné způsoby

  4. Senilní katarakta, základní formy, indikace k operaci

  5. Sekundární katarakta

  6. Katarakta a celková onemocnění organismu

  7. Operace katarakty a možné peroperační a pooperační komplikace

  8. Vývojové anomálie čočky ,

  Glaukom

  Nitrooční tekutina, cirkulace, hladina nitroočního tlaku

  Možné způsoby měření nitroočního tlaku a jejich adekvátnost

  Etiopatogeneze glaukomu

  Základní pilíře diagnostiky glaukomu

  Klasifikace glaukomu

  Zrakový nerv a glaukom

  Změny zorného pole u pacientů s glaukomem

  Sekundární glaukom

  Klinické projevy u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu

  Klinické projevy u pacientů s glaukomem uzavřeného úhlu

  Léčba glaukomu

  Zadní segment oka

  Sklivec a možnosti postižení

  Indikace pars plana vitrektomie

  Oběhové poruchy sítnice (RVO, RAO, AION )

  Angiopatie a retinopatie u celkových chorob

  Diabetická retinopatie,: klinický obraz a klasifikace prevence a léčba

  Retinopatie nedonošených

  Chorioretinitidy a parazitární onemocnění

  Heredodegenerativní onemocnění sítnice

  Věkem podmíněná makulární degenerace

  Odchlípení sítnice, dělení a příznaky

  Odchlípení sítnice, léčba a diferenciální diagnostika

  Nádory zadního segmentu oka

  Příčiny náhlé ztráty zraku

  Neurooftalmologie

  Onemocnění v průběhu zrakové dráhy

  Neuritidy a neuropatie zrakového nervu

  Atrofie zrakového nervu a její druhy

  Městnavá papila

  Zornice, zornicové reakce, šíře zornice a patologie

  Periferní okohybné poruchy, obrna n. III, IV, VI

  Nystagmus

  Diplopie

  Traumatologie

  Mechanické poranění oka na víčku, spojivce a rohovce s cizím tělesem i bez

  Kontuze bulbu a možné důsledky poranění

  Perforující poranění zevního segmentu oka

  Poškození oka zářením

  Popálení a poleptání zevního segmentu oka, první pomoc

  Poranění očnice Sympatická oftalmie

  Nitrooční cizí tělísko

  Refrakce a korekce refrakčních vad

  Možnosti korekce refrakčních vad (myopie, hypermetropie a astigmatrismu)

  Presbyopie a její korekce

  Princip laserových refrakčních zákroků, rozdíl mezi LASIKem a PRK

  Kdy je možno provést laserový refrakční zákrok, kontraindikace a ev komplikace

  Extrakce čiré čočky (CLE)

  Pedooftalmologie

  Vrozené změny zevního segmentu oka, bulbu a okolí oka

  Vrozená neprůchodnost slzných cest

  Konjuktivitidy novorozenců a zejm. hnisotok novorozenců

  Oční nádory u dětí

  Leukokorie

  Konkomitantní strabismus (souhybné šilhání)

  Vývoj binokulárního vidění a poruchy (suprese, amblyopie)

  Léčba souhybného šilhání

  Kongenitální katarakta a její léčba

  Kongenitální glaukom

  Ortopedie:

  Coxarthrosis

  Projevy zánětlivých revmatických chorob na pohybovém aparátu a jejich chirurgická léčba

  Vadné držení těla a skolióza

  Benigní nádory pohybového aparátu

  Maligní nádory pohybového aparátu

  Endoprotetika obecně, druhy kloubních náhrad

  Umělé náhrady kolenního kloubu

  Umělé náhrady kyčelního kloubu

  Preartotické stavy, sekundární artróza

  Osteoartróza kolenního kloubu a její léčení

  Úžinové syndromy horní končetiny

  Choroby svalů, šlach a aponeuróz 

  Aseptické kostní nekrózy

  Specifické záněty pohybového ústrojí

  Metastatické postižení skeletu

  Nespecifické záněty kostí a kloubů

  Vertebrogenní algický syndrom

  Vrozená dysplazie kyčelního kloubu

  Entezopatie a tendovaginity

  Diferenciální diagnostika bolesti ramena

  Otorhinolaryngologie:

  1. Klasifikace rým (konsensy)

  2. Patogeneze nosní polypózy (adhezní molekuly)

  3. Mykózy v ORL (vztah k alergii a imunitě)

  4. Alergická rhinitida (imunopatologie, alergologie)

  5. Autoimunitní onemocnění v ORL

  6. Akutní stavy v ORL

  7. Imunopatologické postižení vnitřního ucha (nedoslýchavost, závratě)

  8. Vyšetření otolitového systému

  9. Elektrofyziologie sluchu a jeho poruch. Objektivní audiometrie

  10. Chirurgická léčba hluchoty.

  11. Implantace a transplantace v ORL.

  12. Vrozené vady v ORL

  13. Chirurgická léčba chronických otitid.

  14. Sekretorický katar středouší.

  15. Otogenní zánětlivé komplikace.

  16. Vestibulární schwanom (diagnostika a léčba)

  17. Poruchy funkce nervus facialis.

  18. Poruchy hlasu a její diagnostika (hlasová analýza, videokymografie)

  19. Benigní léze hrtanu (HPV, metabolismus kys. hyalourové)

  20. Krční lymfadenectomie.

  21. Prekancerózy v ORL.

  22. Epidemiologie nádorů hlavy a krku.

  23. Molekulární a biologické faktory nádorů hlavy a krku.

  24. Viry a jejich vztah k nádorům hlavy krku.

  25. Rizikové faktory nádorů horních cest dýchacích a polykacích.

  26. Krční uzlinové metastázy při neznámém primárním nádoru.

  27. Strategie léčby krčních metastáz (faktory ovlivňující výběr léčebné modality)

  28. Karcinom orofaryngu (staategie mandibulární chirurgie a její možnosti).

  29. Nádory slinných žláz.

  30. Možnosti chemoterapie a radioterapie v léčbě nádorů hlavy a krku.

  31. Nádory štítné žlázy – epidemiologie a léčba.

  32. Molekulární a biologické faktory ve vztahu ke vzniku a růstu thyroidálních nádorů (cytokiny)

  33. Nádory a hypeplázie příštitných tělísek.

  34. Medulární karcinom štítné žlázy.

  Plastická chirurgie:

  Všeobecné:

  Kůže – vlastnosti, štěpy, laloky

  Muskulární a muskulokutánní laloky

  Základy mikrochirurgie

  Základy transplantační techniky – kůže, tuk, fascie, šlachy, svaly, chrupavka, kost, perif. nervy

  Keloidní a hypertrofické jizvy

  Zásady ošetření poranění (termické, el. proudem, radiací)

  Obličej:

  Poranění obličeje

  Rhinoplastika

  Paresa n. facialis

  Blefaroplastika, face lift

  Kraniofaciální chirurgie

  Rozštěpy, kraniofaciální syndromy

  Nádory hlavy, krku a kůže

  Nádory kůže benigní, maligní

  Laloky v oblasti obličeje

  Trup a dolní končetiny

  Proleženiny

  Estetické operace prsů, rekonstrukce prsu

  Abdominoplastika

  Genitál-vrozené+získané vady, rekonstrukce

  Ruka

  Relantace a revaskularizace horní končetiny

  Základy ošetření poranění ruky

  Poranění flexorového a extenzorového aparátu ruky, Dupuytrenova kontraktura

  Vrozené a získané vady v oblasti ruky

  Infekce v oblasti ruky

  Stomatologie:

  1. Jednotlivá stadia vývoje dočasných a stálých zubů a jejich význam pro pedostomatologickou praxi.

  2. Materiály a postupy používané při konzervačním ošetření chrupu u dětí,

  3. Příprava dítěte ke stomatologickému ošetření (psychologická, medikamentózní, sedace Midazolamem) a indikace k ošetření v celkové anestézii.

  4. Výplňové materiály v záchovné stomatologii – popis, indikace (amalgám, kompozitní pryskyřice, sklopolyalkenoát).

  5. Zubní kaz, příčiny, teorie vzniku, dělení, vyšetření a terapie.

  6. Anatomie a fyziologie zubu. Tvrdé zubní tkáně, pulpa.

  7. Endodontické ošetření zubu – indikace, KI, postup opracování.

  8. Onemocnění zubní dřeně a periapikální oblasti – dělení, diff.dg., příznaky, terapie.

  9. Primární, sekundární a terciární prevence v záchovné stomatologii.

  10. Vyšetření a diagnostika v parodontologii.

  11. Plán léčení nemocí parodontu – iniciální fáze.

  12. Zásady chirurgického a protetického ošetření v parodontologii.

  13. Vyšetření sliznice dutiny ústní.

  14. Nejčastější onemocnění sliznice dutiny ústní.

  15. Klasifikace defektů chrupu z protetického hlediska.

  16. Význam protetického ošetření (rehabilitace, korekce, dlahování).

  17. Rozdělení fixních náhrad.

  18. Rozdělení snímacích náhrad.

  19. Hlavní a pomocné materiály v protetice.

  20. Etiologie a prevence ortodontických anomálií.

  21. Kraniofaciální vývoj a růst.

  22. Ortodontická diagnostika.

  23. Typy ortodontické léčby.

  24. Ortodonticko – chirurgická léčba u čelistních anomálií.

  25. Zánětlivá onemocnění kolem čelistních prostorů. Příčiny, klinický obraz, principy léčení.

  26. Úrazy obličeje. Příčiny, klinický obraz, principy léčení.

  27. Základní druhy čelistních a obličejových anomálií. Stručný přehled možných příčin, diagnostika, principy léčení.

  28. Nádory úst a obličeje. Stručná klasifikace, diagnostika, principy léčení. Onkologická prevence.

  29. Biomateriály a řízená tkáňová regenerace.

  30. Obličejové bolesti.

  Urologie:

  Klinická anatomie a vývoj močového ústrojí a mužského pohlavního ústrojí

  Vrozené vývojové vady ledvin, pánvičky ledvinné a močovodu. Diagnostika a léčba.

  Vrozené vývojové vady močového měchýře a močové trubice. Diagnostika a léčba.

  Vezikoureterální reflux

  Infekce močových cest

  Urosepse a septický šok

  Urogenitální tuberkulóza

  Onemocnění retroperitonea

  Nádorová onemocnění nadledvin

  Nádory ledvinného parenchymu

  Nádory pánvičky ledvinné a močovodu

  Nádory močového měchýře

  Nádory prostaty Nádory varlat a penisu

  Obstrukční uropatie

  Benigní hyperplázie prostaty

  Struktury močové trubice

  Etiopatogeneze urolitiazy, diagnostika, metafylaxe

  Léčba urolitiázy

  Inkontinence moči Dysfunkce dolních močových cest

  Traumata urogenitální soustavy

  Akutní skrótum

  Mužská infertilita

  Erektivní dysfunkce

  Derivace moči

  Laparoskopie v urologii

  Anesteziologie:

  1. Předanestetické vyšetření, předoperační příprava, premedikace

  2. Profylaxe tromboembolické nemoci

  3. Volba způsobu anestezie – celková a/nebo regionální

  4. Současné pojetí celkové anestezie – doplňovaná a kombinovaná anestezie

  5. Současné pojetí a techniky regionální anestezie

  6. Neuroaxiální anestezie

  7. Intravenózní anestezie

  8. Inhalační anestetika

  9. Lokální anestetika

  10. Svalová relaxancia, nervosvalový přenos a jeho monitorování

  11. Farmakokinetika v anesteziologii

  12. Sledování a monitorování pacienta v anestezii

  13. Péče o pacienty po anestezii

  14. Léčba akutní pooperační bolesti

  15. Zajištění průchodnosti dýchacích cest

  16. Perioperační infuzní léčba

  17. Perioperační transfuzní léčba, management krvácivých stavů a ŽOK 18. Perioperační management u pacientů s CHOPN

  19. Perioperační management u pacientů s ICHS

  20. Perioperační management u pacientů s DM

  21. Perioperační management u pacientů s onemocněním ledvin a jater

  22. Anestezie v břišní chirurgii

  23. Anestezie u hrudních výkonů

  24. Anestezie v porodnictví

  25. Neuroanestezie

  26. Kardioanestezie

  27. Anestezie u traumat

  28. Ambulantní anestezie

  29. Dětská anestezie

  30. Anestezie seniorů a u dětí

Farmakologie a toxikologie*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. Ondřej SLANAŘ, Ph.D.
  Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
  Albertov 4
  128 00  Praha 2
  tel.: 224 968 146
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Farmakologie a toxikologie jsou vědy studující mechanismy vzájemné interakce látek a léčiv s biologickými systémy a sledují jejich příznivé i nepříznivé důsledky pro organismus. Konečným cílem je využití těchto znalostí při prevenci, diagnostice a léčení humánních a veterinárních onemocnění. Předmět zkoumání zahrnuje jednak studium procesů od molekulární úrovně až po ovlivnění celého organismu, a jednak výzkum v klinické praxi u pacientů. Zavedení nejnovějších výzkumných metod umožnilo interdisciplinární výzkum na úrovni receptorů, mesengerových systémů i přenosu genetických informací. Vznikly nové obory, jakými jsou farmakobiochemie, farmakogenetika, farmakoekonomie a další. Velkou předností studia farmakologie a toxikologie je úzké propojení teoretického oboru se všemi klinickými obory, které provádějí terapii, prevenci a diagnostiku. Studijní program ve farmakologii a toxikologii je proto vhodný nejen pro zájemce o experimentální výzkum, ale i pro zájemce, kteří v budoucnu předpokládají své uplatnění v klinické práci.

 • Vypsané kurzy
Fyziologie a patofyziologie člověka*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. Otomar KITTNAR, MBA, CSc.
  Fyziologický ústav 1. LF UK
  Albertov 5
  128 00  Praha 2 
  tel.: 224 968 483
  e-mail: 
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Doktorský studijní program Fyziologie a patofyziologie člověka je zaměřen na metodologii vědy a studium činnosti orgánových systémů zdravého i nemocí postiženého organismu. Těžiště studia je soustředěno na regulační funkce organismu od molekulární úrovně a genetiky až po vliv zevního prostředí na činnost organismu. Úroveň absolventa před obhajobou disertační práce je ověřena státní zkouškou. Při obhajobě doktorské disertace osvědčuje doktorand detailní znalost vlastní zkoumané problematiky, zvládnutí metodologických přístupů, invenci při řešení vědeckého problému a interpretační schopnost potřebnou pro zařazení získaných výsledků do kontextu světové vědy. Standardní doba studia je 4 roky.

 • Vypsané kurzy
 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

  – zápočty alespoň ze tří kurzů

  – zkouška z anglického jazyka

  – jedna publikace v impaktovaném časopise (pouze práce in extenso, ne abstrakt, ne letter to the editor, ne kazuistika), u dokládaných prací uvést IF

  – literární přehled k tématu disertace s navazující vědeckou hypotézou a cíli práce (15 – 20 stran)

 • Literární přehled – rešerše – informace

  Literární přehled není autoreferát. Literární přehled je text, jehož cílem je vytvořit kritický přehled současných znalostí o nějakém konkrétním tématu. Literární přehled je obvyklou součástí vědecky orientované literatury a často předchází tvorbě návrhů výzkumných projektů a výběru vhodné metodiky. Jejím základním cílem je přinést čtenáři aktuální přehled současné literatury o daném tématu a poskytuje podklady, z nichž je možné vyhodnotit oprávněnost navrženého budoucího výzkumu.

  Literární přehled však není souborem odborných informací poskládaných bez ladu a skladu. Dobrý literární přehled je charakterizován:

  1. logickým tokem myšlenek, tj. jednotlivé odstavce by na sebe měly logicky navazovat
  2. relevantními bibliografickými odkazy v konzistentním a vhodném formátu
  3. správným použitím odborné terminologie
  4. nezaujatým a uceleným přehledem dosavadního výzkumu dané problematiky
  5. syntézou předložených informací.

  Syntéza předložených informací je nejobtížnější částí literárního přehledu a předpokládá, že se autor v dané problematice dobře orientuje. Syntéza poskytuje novou interpretaci starých poznatků či kombinuje nové poznatky se starými. Může načrtnout intelektuální vývoj v daném oboru, navrhovat směry, kudy by se nový výzkum mohl ubírat – měla by se stát podkladem pro vědeckou hypotézu autorovy práce.

  Proto závěr textu obsahuje návrh hypotézy (stručně) a cíle řešení.

  Rozsah je 15 až 20 stran.

  Úprava:

  1. Čelní strana – viz dále
  2. Písmo – Times New Roman 12
  3. Řádkování 1–1,5
  4. Očíslovat stránky
  5. Literatura: očíslovat, odkazy uvádět jednotně včetně citací v textu – pokud je 1 autor – Autor 1., 1989, pokud jsou autoři 2, uvádějí se oba a rok, u tří a více autorů se uvádí Autor J. et al., rok 
 • Otázky ke státní doktorské zkoušce

  Předmětem zkoušky jsou tematické okruhy fyziologie a patofyziologie člověka. Ze zkušebních otázek 14 tematických okruhů jsou vytvořeny trojice kombinací. Doktorand se tak může zaměřit na tematické okruhy vycházející z individuálního studijního plánu a vymezené školitelem. Při zkoušce jednu z kombinací (trojici) zvolí a otázky z přiřazených okruhů si losuje. Čtvrtá otázka vychází z písemné rešerše a metodologie vědecké práce.

  Zkušební tématické okruhy tvoří trojice. Doktorand si z nabídky 14 tématických okruhů vybere první – stěžejní, vzhledem ke svému výzkumnému zaměření. Další dvě otázky losuje z přiřazených okruhů. Čtvrtá otázka vychází z písemné rešerše a metodologie vědecké práce.

  Kombinace okruhů:

  1,4,14

  2, 5, 13

  3, 7, 12

  4, 7, 11

  5, 6, 11

  6, 8, 12

  7, 10, 14

  8, 14, 2

  9, 5, 10

  10, 2, 4

  11, 8, 1

  12, 8, 2

  13, 14, 7

  14, 9, 2

  1. Principy fyziologických regulací

  1.1. Zásobení tkání kyslíkem

  1.2. Isotonie, isoosmie a isohydrie, hospodaření vodou a ionty

  1.3. Řízení metabolických dějů v organizmu

  1.4. Celkové a lokální řízení krevního tlaku a cirkulace

  1.5. Řízení příjmu potravy a vody, pasáž GIT, mikce, defekace

  1.6. Řízení dýchání

  1.7. Interakce nervový – endokrinní – imunitní systém – psychoneuroendokrinoimunologie

  1.8. Lokální, systémové a celotělové řízení fyziologických dějů

  1.9. Šok 1.10. Stres

  1.11. Látkové a nervové regulační procesy v organizmu

  1.12. Hlad a žízeň

  1.13. Multiorgánové selhání při sepsi

  1.14. Mechanismy adaptace na zevní prostředí

  1.15. Genetická podmíněnost chorob

  2. Fyziologie buňky

  2.1. Funkce buněčné membrány a mezibuněčných kontaktů

  2.2. Membránové transportní systémy

  2.3. Iontové a vodní kanály

  2.4. Intracelulární signální systémy

  2.5. Funkce buněčných organel

  2.6. Životní cyklus buňky

  2.7. Autokrinní a parakrinní informace a komunikace

  2.8. Genová exprese a buněčná diferenciace

  2.9. Apoptóza a nekróza

  2.10. Buněčné receptory a jejich poruchy

  2.11. Membránové potenciály

  2.12. Srovnání excitace a kontrakce hladkého a kosterního svalu

  3. Vnitřní prostředí a obranné funkce organismu

  3.1. Tělní tekutiny

  3.2. Homeostáza

  3.3. Mimobuněčná hmota

  3.4. Vnitřní prostředí CNS

  3.5. Regulace extracelulární koncentrace draslíku a sodíku

  3.6. Imunitní mechanismy a jejich poruchy

  3.7. Stáří a stárnutí

  3.8. Poruchy acidobazické rovnováhy

  3.9. Význam vápníku v organizmu

  4. Kardiopulmonální systém a jeho význam pro udržení homeostázy

  4.1. Krevní a lymfatický oběh 

  4.2. Mechanismus srdeční kontrakce a relaxace

  4.3. Srdeční automacie a elektrická činnost srdce

  4.4. Srdce jako pumpa, srdeční revoluce

  4.5. Kardiovaskulární regulační mechanismy

  4.6. Koronární oběh

  4.7. Krevní oběh mozkem, splanchnickou oblastí, kůží, svalstvem

  4.8. Průtok krve placentou a fetální oběh

  4.9. Plicní cirkulace

  4.10. Význam cirkulace pro renální funkce

  4.11. Krátkodobá a dlouhodobá regulace TK

  5. Patofyziologie kardiopulmonálního systému

  5.1. Adaptace srdečního svalu na pracovní zatížení

  5.2. Remodelace myokardu a stěny cévní

  5.3. Srdeční selhání – stunning a hibernace

  5.4. Základní poruchy srdečního rytmu

  5.5. Arteriální hypertenze

  5.6. Hypertenze, kolaps, oběhový šok

  5.7. Poruchy tvorby a vedení vzruchu v srdci

  5.8. Vrozené vady srdeční, chlopenní vady

  5.9. Mechanismus vzniku aterosklerózy a jejích komplikací

  5.10. Ischemická choroba srdeční

  5.11. Plicní hypertenze a cor pulmonale

  5.12. Hypoxie a její druhy

  6. Přeměna látek a forem energií

  6.1. Tkáňové dýchání

  6.2. Termoregulační mechanismy

  6.3. Přehled metabolických funkcí jater

  6.4. Regulace glykémie

  6.5. Formy cirkulujících lipidů a jejich metabolismus

  6.6. Kvantitativní a kvalitativní poruchy výživy

  6.7. Metabolismus proteinů

  6.8. Poruchy metabolismu sacharidů 

  7. Vylučovací systémy organismu a jejich poruchy

  7.1. Systémy a orgány podílející se na vylučování

  7.2. Úloha ledvin a dýchacího systému při udržování acidobazické rovnováhy a vylučování H+

  7.3. Úloha hormonů a vnitřního prostředí při vylučování vody ledvinami

  7.4. Regulace vylučování draslíku, sodíku, fosfátů a vápníku ledvinami

  7.5. Mikce a její poruchy

  7.6. Příčiny a důsledky porušení koncentrační schopnosti ledvin

  7.7. Akutní renální selhání

  7.8. Chronické selhání ledvin

  7.9. Tubulární defekty

  7.10. Funkce glomerulu a její poruchy

  8. Endokrinní regulace a její poruchy

  8.1. Obecné principy humorálních regulací

  8.2. Postavení hypotalamo-hypofyzárního systému v regulaci periferních žláz

  8.3. Metabolické a fyziologické důsledky poruch funkce nadledvin

  8.4. Reprodukční endokrinologie

  8.5. Patofyziologie štítné žlázy

  8.6. Kalciofosfátový metabolismus a jeho hormonální regulace

  8.7. Patogeneza DM I. a II. a poruch glukózové tolerance

  8.8. Poruchy růstu a sexuální diferenciace 

  9. Krev a dýchání

  9.1. Krev a krvetvorné orgány

  9.2. Hemostáza a její poruchy

  9.3. Hemoglobin (ontogenetické typy a funkční deriváty)

  9.4. Centrální regulace dýchání

  9.5. Vliv periferních receptorů na regulaci dýchání

  9.6. Plicní ventilace

  9.7. Vztah ventilace/perfuze

  9.8. Transport plynů krví

  9.9. Patologické formy dýchání

  9.10. pH krve a nárazníkové systémy

  9.11. Regulace orgánového prokrvení

  10. Smyslové informační vstupy

  10.1. Zrak a jeho poruchy

  10.2. Poruchy rovnováhy

  10.3. Sluch a jeho poruchy

  10.4. Poruchy chuťových a čichových vjemů

  10.5. Hluboké čití

  10.6. Bolest

  10.7. Somestetické vnímání a jeho poruchy

  10.8. Funkce receptorových buněk

  10.9. Centrální projekce smyslových informací

  11. Výkonné funkce nervstva a jejich poruchy

  11.1. Typy svalů, svalová kontrakce

  11.2. Motorické projevy a jejich poruchy

  11.3. Centrální mechanismy řízení hybnosti a jejich poruchy

  11.4. Autonomní nervový systém a jeho poruchy

  11.5. Poruchy periferního nervstva

  11.6. Syndromy z porušení míchy

  11.7. Syndrom nitrolební hypertenze

  12. Fyziologie a patofyziologie chování, biorytmy

  12.1. Spánek a jeho poruchy

  12.2. Biorytmy, mechanismy, projevy, poruchy

  12.3. Rytmické projevy endokrinních funkcí

  12.4. Paměť a její poruchy

  12.5. Proces učení

  12.6. Motivace a instinkty

  12.7. Funkce mozkové kůry, mozková kůra u člověka

  12.8. Vědomí a jeho poruchy

  12.9. Vzestupný a sestupný systém retikulární formace

  12.10. City a emoce

  12.11. Degenerativní poruchy mozku, Alzheimerova choroba

  13. Vývojová fyziologie

  13.1. Základní etapy ontogeneze, kritické vývojové periody

  13.2. Význam perinatálního období a období odstavu pro vývoj jedince

  13.3. Ontogeneza vývoje homeostázy

  13.4. Puberta

  13.5. Vývoj endokrinního a reprodukčního systému

  13.6. Změny funkcí organismu v průběhu stárnutí, teorie mechanismů stárnutí

  14. Gastrointestinální trakt

  14.1. Zpracování potravy v ústech, regulace sekrece slin

  14.2. Fyziologie a patofyziologie polykání

  14.3. Žaludek, regulace motility a sekrece

  14.4. Funkce a patologie tenkého střeva

  14.5. Funkce pankreatu, činnost jater

  14.6. Tlusté střevo, pohyby, sekrece, resorpce, defekace

  14.7. Přehled motility GIT

  14.8. Přehled řízení jednotlivých funkcí GIT

  14.9. Mechanismy řízení příjmu potravy a jejich poruchy

 • Požadavky k obhajobě

  – státní doktorská zkouška

  – nejméně dvě původní práce, které se týkají tématu disertační práce se souhrnným impaktem alespoň jedna (pouze práce in extenso, ne abstrakt, ne letter to the editor, ne kasuistika). U dokládaných prací uvést IF

  U doktorandů, kteří začali studium po 1. 10. 2006, musí být alespoň u jedné z publikací doktorand prvním autorem.

  – oborová rada vyžaduje autoreferát

Imunologie*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  prof. RNDr. Jan ČERNÝ, Ph.D.
  Katedra buněčné biologie PřF UK
  Viničná 7
  128 00  Praha 2
  tel.: 221 951 795 
  e-mail:
   
  kontaktní osoba: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D.
  Katedra buněčné biologie PřF UK
  Viničná 7
  128 00  Praha 2
  tel.: 221 951 794 
  e-mail: 
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Imunologie je vědní obor, který se zabývá studiem imunitního systému a mechanismy, kterými jsou imunitní reakce řízeny. Absolventi imunologie disponují rozsáhlými teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti imunologie a buněčné a molekulární biologie. Jejich výuka zahrnovala interdisciplinární vzdělávání od biologie přes biochemii až po problematiku klinicky závažných onemocnění imunitního systému. Absolventi jsou schopni samostatné vědecké práce a zvládají široké spektrum metodik v oblasti genových expresí, proteomiky, tkáňových kultur a analýzy vzorků a biologických materiálů. Nacházejí uplatnění v akademických, universitních a resortních laboratořích základního a aplikovaného výzkumu nebo na klinických pracovištích.

 • Požadavky v průběhu studia

  Cílem studia je pokročilé vzdělání v imunologii. Studenti by si měli osvojit široké znalosti z vědní oblasti, být schopni řešit svůj vědecký problém, měli by být kompetentní při provádění a plánování experimentů, být vyškoleni v psaní vědeckého textu a získat kvalifikaci, díky které by byli konkurenceschopnými kandidáty na pozice ve výzkumu, výuce a technologiích, a to v mezinárodním měřítku.

  Studijní cíl 1

  Student musí splnit nejméně tři studijní povinnosti (kurzy) a rozvrhnout je do prvních 3 let studia. Při přípravě návrhu individuálního studijního plánu (ISP) ke schválení oborovou radou ve studijním informačním systému Univerzity Karlovy (SIS) by student měl do tohoto plánu zahrnout všechny tři studijní povinnosti.

   (A)

  Všichni studenti musejí absolvovat povinný kurz „Strategie grantové aplikace“. Po získání teoretických základů v několika přednáškách připraví student žádost o grant v angličtině, s využitím formulářů a pravidel Grantové agentury České republiky.

  (B)

  Studenti si z níže uvedeného seznamu vyberou alespoň dvě studijní povinnosti. Studenti mohou konzultovat se školiteli, které přednášky a kurzy jsou pro ně vhodné s ohledem na projekt. Předpokladem pro zařazení kurzů je, že je student neabsolvoval v předchozích nebo souběžných programech studia.

  Přednášky:

  • Protein dynamics in development and cancer

  • Innate immunity

  • Advances in Immunology 1

  • Immunology

  • Immunology – a practical course 

  • Clinical Cases in Immunology

  • Immunology – a systems biology view

  • Animal models in immunology

  • Evolutionary and ecological immunology

  • Molekulární mechanismy evoluce imunity

  • Regulační mechanismy imunity (*)

  • Viry a imunitní systém hostitele (*)

  • Molekulární biologie rakoviny I (*)

  • Molekulární biologie rakoviny II

  • Fluorescent microscopy in cell biology

  • Advances in molecular biology and genetics (Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.) https://pokroky.img.cas.cz/ (according to the information for the current academic year)

  (*) označené kurzy mohou být dostupné pouze v ČJ

  Kurzy:

  • Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.) 

  https://www.img.cas.cz/2016/04/26119-zpracovani-a-analyza-mikroskopickych-obrazu-v-biomedicine/ 

  (dle informací pro aktuální akademický rok)

  • Mikroskopické metody v biomedicíně (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.) https://www.img.cas.cz/2013/06/15613-mikroskopicke-metody-v-biomedicine/

  (dle informací pro aktuální akademický rok)

  Transmision electron microscopy in life sciences (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.) https://www.img.cas.cz/2015/02/21825-transmission-electron-microscopy-in-life-sciences/ 

  (dle informací pro aktuální akademický rok)

  • Pokroky v molekulární biologii a genetice (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.) https://pokroky.img.cas.cz/ 

  (dle informací pro aktuální akademický rok)

  Studijní cíl 2

  Stáže a návštěvy ve spolupracujících laboratořích

  Studenti vykonávají část své výzkumné práce nebo kurzu v zahraniční instituci po dobu nejméně jednoho měsíce nebo se přímo účastní jiných forem mezinárodní spolupráce, jako je účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Doporučovanou formou je zahraniční vědecká stáž (celkem po dobu nejméně tří měsíců) s důrazem na pokročilé metodiky nebo nové přístupy/ modely.

  Prezentace výsledků

  Studenti jsou povinni se účastnit konference doktorských studentů, která je pořádána každý rok oborovou radou. Studenti se aktivně podílejí na organizaci konference. V rámci konference studenti prezentují výsledky svých projektů a diskutují metody a otázky společného zájmu. Na konferenci jsou pozváni jak členové oborové rady, tak školitelé.

  Doporučuje se aktivní účast na mezinárodních konferencích podle zaměření a možností školitelského týmu.

 • Vypsané kurzy
 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

  Státní doktorská zkouška je kromě každoroční kontroly ISP důležitým kontrolním bodem studia. Zkouška prověřuje to zda student rozumí projektu a testuje jeho/ její orientaci ve vědní oblasti. Komise posuzuje hloubku a šíři znalostí ve vývojové a buněčné biologii s důrazem na oblasti spojené s projektem. Doporučeným načasováním zkoušky je druhý semestr druhého roku studia nebo první semestr třetího roku, aby zkouška mohla studentovi posloužit jako užitečná zpětná vazba. Odložení zkoušky po 3. roce bez důvodu může mít vliv na výsledek následného ročního hodnocení.

 • Otázky ke státní doktorské zkoušce 

  A. Imunologie

  I. Základní komponenty a principy imunitního systému

  Přirozená a specifická imunita

  Hematopoeza, vývoj buněk imunitního systému

  Vývoj a funkce T lymfocytů

  Pomocné T lymfocyty

  Cytotoxické T lymfocyty

  Vývoj a funkce B lymfocytů

  NK a NKT buňky

  Dendritické buňky

  Vývoj a funkce myeloidních buněk

  Ontogeneze imunity

  Lymfatické orgány

  Imunitní systém kůže

  Mukózní imunitní systém

  Základní rysy protilátkových odpovědí

  Základní rysy reakce antigenu s protilátkou, afinita a avidita

  Reakce imunitního systému na zánět

  Mechanismy eliminace autoreaktivních lymfocytů

  Imunologická paměť

  Regulace imunitní odpovědi – obecné principy

  Regulační (supresorové) T lymfocyty

  Regulace imunitní odpovědi pomocí protilátek; idiotypová síť

  Regulace imunitních reakcí pomocí nervového a endokrinního systému

  Fylogeneze imunity

  Mechanismy imunologické tolerance

  Vztah a spolupráce přirozené a specifické imunity

  Mechanismy humorální a celulární cytotoxicity

  II. Molekulární mechanismy imunitních dějů

  Antigenně nespecifické (přirozené) obranné mechanismy (receptory, efektorové mechanismy)

  Buněčné složky přirozené imunity a jejich funkce

  Rozpoznávání mikroorganismů buňkami a molekulami přirozené imunity

  Proteiny a peptidy s antimikrobní aktivitou

  Antigenně specifické receptory lymfocytů – struktura a funkce

  Struktura a exprese genů kódujících imunoglobuliny a T buněčné receptory

  Vývoj B lymfocytů a selekce repertoáru jejich receptorů – molekulární mechanismy

  Vývoj T lymfocytů a selekce repertoáru jejich receptorů – molekulární mechanismy

  Buňky prezentující antigen – molekulární mechanismy jejich funkce

  Zpracování a prezentace antigenů T lymfocytům

  Mechanismy přenosu signálu povrchovými receptory lymfocytů; „pozitivní“ a „negativní“ signály; „aktivace“ T a B lymfocytů

  Struktura a funkce sekretovaných imunoglobulinů

  Reakce antigenu s protilátkou

  Struktura a funkce MHC glykoproteinů

  Biologický význam polymorfismu MHC glykoproteinů

  Adhezivní molekuly leukocytů

  Kostimulační molekuly

  Mechanismy recirkulace lymfocytů, „homing“

  Efektorové mechanismy buněčné imunity

  Efektorové mechanismy humorální imunity

  Efektorové mechanismy cytotoxických T lymfocytů a NK buněk

  Struktura a funkce základních Fc receptorů

  Struktura a funkce komplementových receptorů

  Cytokiny, chemokiny a další rozpustné imunoregulační molekuly

  Struktura a funkce receptorů pro cytokiny

  Komplementová kaskáda; regulace komplementového systému

  III. Fyziologické a patofyziologické aspekty imunity

  Mechanismy vzniku zánětu; mediátory zánětu

  Lokální a slizniční imunita – základní charakteristiky, rozdíly od systémových reakcí

  Imunologický význam kojení

  Imunodeficity – příčiny, typy, principy terapie

  Primární imunodeficity

  Získané (sekundární) imunodeficity

  Imunopatologické reakce doprovázející fyziologické imunitní odpovědi

  Autoimunitní onemocnění – příčiny, typy, terapie

  Autoimunitní onemocnění způsobená převážně protilátkami

  Autoimunitní onemocnění způsobená převážně T lymfocyty

  Orgánově specifické autoimunitní choroby

  Orgánově nespecifické autoimunitní choroby

  Imunopatologické reakce (přecitlivělosti) obecně: typy, mechanismy, možnosti terapie

  Imunopatologické reakce s převažující úlohou IgE

  Imunopatologické reakce s převažující úlohou IgG a IgM

  Imunopatologické reakce založené na imunokomplexech

  Imunopatologické reakce oddáleného typu

  Lymfoproliferativní onemocnění

  Mechanismy protiinfekční imunity (specifika pro různé typy patogenů)

  Imunopatologické důsledky obrany proti infekci

  Mechanismy úniku mikroorganismů před imunitními reakcemi

  Mechanismy tkáňového poškození patogeny a imunopatologickými reakcemi

  Protinádorová imunita-nádorové antigeny, mechanizmy

  Mechanizmy úniku nádorů imunitě

  Imunoterapie – základní principy a přístupy (stimulace, suprese)

  Antigenně specifická imunomodulační terapie (vakcíny, pasivní imunizace, specifická imunosuprese)

  Adjuvancia a mechanismy jejich působení

  Experimentální modely imunopatologických stavů

  Transplantační imunologie – principy, terapeutické přístupy

  Xenotransplantace

  Imunologicky privilegovaná místa

  Imunologický vztah matky a plodu

  Reakce štěpu proti hostiteli

  IV. Metody

  Příprava a charakterizace protilátek

  Základní separační techniky (chromatografické, elektroforetické)

  Interakce antigenu s protilátkou, afinita, avidita a jejich měření, kvalitativní a kvantitativní průkaz

  Principy a použití radioimunochemických a enzymoimunologických metod

  Monoklonální protilátky – příprava, vlastnosti, použití, terapie

  Metody přípravy a analýza různých typů leukocytů

  Průtoková cytofluorometrie: principy a použití

  Imunohistologické a imunocytologické techniky

  Detekce autoprotilátek

  Kultivace a stimulace buněk in vitro

  Funkční metody studia B lymfocytů

  Funkční metody studia T lymfocytů

  Funkční metody studia fagocytů

  Metody typizace MHC (HLA) antigenů

  Mutantní, transgenní a „knock-out“ myši – použití v imunologii

  B. Molekulární a buněčná biologie
  I. Viry a priony

              1) obecná charakteristika virů (nebuněčnost, závislost na živé buňce, struktura)

              2) vlastnosti RNA virů (struktura virionů, zástupci, strategie využívání RNA, patogeny) 

              3) DNA viry (struktura virionů, zástupci, patogeny, onkoviry, typy uspořádání DNA)

              4) retroviry (struktura virionů, životní cyklus, reverzní transkripce, onkogenní viry)

              5) HIV (virion, životní cyklus, mechanismus AIDS, principy chemoterapie)

              6) priony (mechanismy vzniku infekčních prionů, epidemiologie prionových chorob)

  II. Rozdíl mezi eukaryotickou a prokaryotickou buňkou

              7) rozdíly v organizaci genetického aparátu (počet genů, jaderná membrána, struktura chromozómů)

              8) kompartmentace vnitřního prostoru (organely, cytoskelet, metabolismus, buněčná stěna)

              9) vznik eukaryotní buňky (endosymbiotická teorie, genomy organel, evoluce metabolismů)

  III. Biochemie buňky

              10) typy chemických vazeb v buňce (kovalentní, iontová, vodní můstky, van der Waalsovy, hydrofobní) 

              11) mastné kyseliny a steroidy (nasycené a nenasycené, deriváty, hormony)

              12) aminokyseliny (struktura, typy a vlastnosti postranních řetězců, peptidická vazba, S-S můstky)

              13) nukleotidy (struktura, principy párování, cyklické verze)

              14) enzymy (principy katalýzy, aktivační energie, reakční rovnováha, příklady enzymů, regulace)

              16) oxidace a redukce (princip, NAD a NADP, oxidoredukční systémy, donory a akceptory e-)

              17) ATP (struktura, AMP, ADP, hydrolýza, místa a mechanismy syntézy)

              18) glykolýza (lokalizace, fermentace, propojení s Krebsovým cyklem)

              19) Krebsův cyklus (lokalizace, logika, produkty, propojení s dýchacím řetězcem)

              20) dýchací řetězec (lokalizace, logika, komplexy, konečné produkty)

  IV. Bílkoviny

              21) primární struktura proteinů (kde a jak vznikají, S-S můstky, vliv na vyšší struktury)

              22) sekundární struktura proteinů (a helix a b list, proteinové domény)

              23) terciární struktura proteinů (mechanismy sbalování, chaperony)

              24) kvartérní struktura proteinů (logika tvorby a příklady proteinových komplexů, self-assembly)

              25) metabolický obrat proteinů (proteosyntéza vs. degradace, proteazómy)

              26) postranslační modifikace bílkovin (glykosylace, fosforylace, acylace, prostetické skupiny)

              27) membránové proteiny (místo vzniku, typy asociace s membránou, příklady)

              28) protilátky (typy struktur, princip vazby na antigen, avidita vs. afinita)

  V. Obecné principy molekulární genetiky

              29) struktura a funkce DNA (dvojšroubovice, antiparalelita, nukleotidy, princip párování, lokalizace)

              30) rozdíl mezi DNA a RNA (nukleotidy, struktura, typy, vlastnosti)

              31) chromozómy (struktura, funkce, centromery, telomery, homologní, typy chromatinu, nukleozóm)

              32) replikace DNA (lokalizace, princip, enzymy, vedoucí a opožďující vlákno, problém konců)

              33) mitóza (fáze, mitotické chromozómy, regulace, ploidie, cykliny)

              34) meióza (homotypické a heterotypické dělení, ploidie, logika redukce chromozomů, rekombinace)

              35) reparace DNA (proč? a jak?, thyminové dimery, zlomy, depurinace a deaminace, telomeráza)

              36) rekombinace (homologní rekombinace, meióza – crossing over, VDJ rekombinace)

              37) transkripce (polymerázy, lokalizace, typy RNA, regulace, komplementarita)

              38) mRNA (rozdíl eukaryota vs. prokaryota, struktura, čepička, poly-A konec, sestřih)

              39) translace (tRNA, ribozóm, aminoacyl-tRNA syntetázy, logika, lokalizace, genetický kód)

              40) regulace genové exprese (proč?, úrovně regulace, promotory, enhancery, silencery, stav chromatinu)

              41) genomy (počty genů v genomech, evoluce genomů, kódující a nekódující sekvence)

  VI. Struktura a funkce buňky

              42) struktura membrány (dvojvrstevnost, amtipatie, laterální difůze, fosfolipidy, steroidy, proteiny)

              43) funkce membrány (semipermeabilita, kompartmentace, asymetrie, transportéry, receptory)

              45) logika buněčné kompartmentace (typy organel, topologický vztah mezi membránovými organelami)

              46) jaderná membrána (transport jádro-cytosol, jaderný pór, vztah k ER, dynamika během mitózy, laminy)

              47) mitochondrie (DNA, elektron transportní řetězec, uncoupling proteiny, protonový gradient)

              49) endoplasmatické retikulum (drsné vs. hladké, postranslační modifikace proteinů, syntéza lipidů)

              50) signální sekvence proteinů (logika adresování bílkovin, SRP, mechanismus transportu přes membránu)

              51) Golgiho systém (lokalizace, funkce, glykosylace, sorting molekul do různých destinací)

              52) lysozómy (endocytóza, klatrin, kyselé pH, hydrolázy, manóza 6-fosfát receptor

              53) endocytóza a exocytóza (princip, endozómy – časné, klatrin, recyklující, pozdní, regulace exocytózy)

              54) MHC I a ER (mechanismus plnění MHC I peptidy, transportéry peptidů, transport k plasm. membr.)

              55) MHC II a endozómy (mechanismus plnění MHC II peptidy, invariantní řetězec, pozdní endosomy)

              56) srovnání jednotlivých typů cytoskeletu (logika stavby, shody a odlišnosti ve struktuře a funkci)

              57) mikrotubuly (tubulin, a, b, g , + a – konec, centriola, dělící vřeténko, typy mikrotubulů, funkce)

              58) mikrofilamenty (aktin, + a – konec, struktura, membránový aktin, svalový aktin, myoziny)

              59) intermediální filamenta (buněčná specifita, stavba, keratiny, vimentin, desmin, neurofilamenta, laminy)

              60) molekulární motory (kineziny, dyneiny, myoziny, kde využity, jak poháněny, mechanismus pohybu)

  VII. Mezibuněčná signalizace

              61) typy mezibuněčné signalizace (autokrinní, parakrinní, endokrinní, závislé na buň. kontaktu, synaptické)

              62) typy receptorů (povrchové vs. intracelulární, kinázy, cyklázy, iontové kanály, asociované molekuly)

              63) typy signalizačních molekul (oxid dusnatý, oxid uhelnatý, steroidy, peptidy, proteiny, prostaglandiny…)

              64) typy druhých poslů (cyklické GMP a AMP, Ca2+, diacylglycerol, inositol fosfáty)

              65) typy signalizačních drah (receptory spojené s G-proteiny, iontovými kanály, kinázovou aktivitou)

              66) receptory spřažené s G-proteiny (trimerní G-protein, struktura receptorů, cAMP, cGMP, PKA, diacylglycerol, fosfolipáza C-b, IP3, Ca2+, PKC, kalmodulin)

  67) receptory využívající enzymatickou aktivitu (receptorové tyrosin-kinázy, tyrosin-kinázy asociované s receptory, receptorové tyrosin-fosfatázy, receptorové serin/threonin-kinázy, receptorové guanylyl-cyklázy)

  68) přenos signálu pomocí protein-tyrosinkináz (receptorové PTK, autofosforylace, dimerizace, SH2 domény, adaptorové proteiny, kinázy rodiny Src, PLC-g, Ras proteiny, MAP- kinázová dráha, PI 3-kináza)

  VIII. Buněčný cyklus a programovaná buněčná smrt

              69) definice buněčného cyklu (G1, G2, M, S fáze, interfáze, modifikace, délka)

              70) regulace buněčného cyklu (kontrolní body, příklady sensorů – Rb protein a p53, Cdk, cykliny)

              71) maligní zvrhnutí (mechanismy vzniku rakovinné buňky, klíčové faktory a molekuly)

              72) apoptóza (definice, apoptóza vs. nekróza, kaspázy, role mitochondrií, Fas, Bcl-2, fosfatidylserin)

              73) apoptóza v imunitním systému (mechanismus cytotoxicity, negativní selekce, makrofágy a apoptotická tělíska)

  IX. Mezibuněčné interakce

  74) mezibuněčná spojení (pevná spojení, adhezivní spojení, desmosomy, hemidesmosomy, gap junctions, konexiny)

              75) mezibuněčná adheze (cadheriny, cateniny, CAM, selektiny, desmosomy, gap junctions)

  76) extracelulární matrix (fibroblasty, glykosaminoglykany, hyaluronany, proteoglykany, kolageny, fibronektin, laminin, metaloproteázy, integrity, FAK)

  X. Metody

              77) sekvenování nukleových kyselin (mechanismy, typy, tzv. automatický sekvenátor)

              78) RNA interference (malé interferující RNA, umlčování genové exprese)

              79) gene array (fluorescenční značení DNA, izolace RNA a reverzní transkripce, hybridizace)

              80) FACS (princip průtokové cytofluorometrie, sortování, aplikace)

              81) hybridomová technologie (imunizace, myelomová buňka, selekce

              82) centrifugace (rovnovážná, gradientová, separace organel, určování molekulových hmotností)

              83) chromatografie (princip, typy, afinitní chromatografie s využitím protilátek)

              84) isoelektrická fokusace a SDS-elektroforéza

              85) hmotnostní spektrometrie (použití, výhody, omezení)

              86) detekce DNA a RNA (fluorescenční a radioaktivní sondy, in situ hybridizace)

              87) bloting (typy membrán, Southern, Northern a Western blotting)

              88) klonování DNA (restrikční endonukleázy, vektory, amplifikace)

              89) PCR (logika, princip, termostabilní DNA polymerázy, primery, real time PCR)

              90) x-ray krystalografie (proč krystalizace proteinů, logika určení 3D struktury bílkovin)

              91) kvasinkový dvouhybridní systém (použití, logika, omezení)

              92) transgenní, knock-out a knock-in organismy (ES buňky, homologní rekombinace, využití)

              93) světelná mikroskopie (rozlišovací schopnost, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie)

              94) elektronová mikroskopie (rozlišovací schopnost, skenovací vs. transmisní, výhody, nevýhody)

              95) GFP (logika, in vivo studie, fúzní proteiny, odstíny, FRAP, FRET)

 • Požadavky k obhajobě

  Publikační předpoklady:

  Uchazeč musí být autorem/spoluautorem nejméně dvou publikací přijatých v časopisech s recenzním řízením indexovaných ve WoS (optimálně s IF nad mediánem oboru), alespoň u jedné publikace musí být prvním autorem (sdílené první autorství by mělo být ex ante komunikováno s oborovou radou). Ve výjimečných a oprávněných případech může oborová rada rozhodnout jinak; příkladem takové situace může být jediná excelentní prvoautorská publikace.

  Disertační práce:

  Disertační práce by měla být psána jako stručná, objektivní a ucelená informace o vědeckých výsledcích studenta. Práce by měla umožnit recenzentům a komisi posoudit, zda uchazeč získal teoretické znalosti i metodické dovednosti jako předpoklad pro samostatnou vědeckou práci v oboru. Student by měl v práci postihnout vědecký problém i otevřené otázky projektu a formulovat na ně svoje nezávislé názory.

  Disertační práce obsahuje:

  a) Abstrakt – měl by shrnout cíle a výsledky projektu pro veřejnost, obsah by neměl překročit 500 slov.

  b) Úvod – měl by být nastíněn jako stručný přehled současných znalostí vztahujících se k projektu.

  c) Metody a výsledky – V těchto částech by měly být podrobně popsány metody a výsledky experimentů prováděných studentem, které se nestaly součástí publikovaných prací / předložených rukopisů. Publikované práce / předložené rukopisy by měly být zahrnuty jako přílohy.

  d) Diskuse – Tato část dává autorovi příležitost představit své nezávislé názory na výsledky a jejich význam. Měla by odrážet úroveň znalostí k datu odevzdání práce a měla by uvádět relevantní literaturu obsahující jak podporující tak případně protichůdné výsledky. Minimální délka je 10 stran.

  e) Shrnutí – shrnutí hlavních výsledků. Doporučená délka je 1 strana.

  f) Doprovodné oddíly – seznam zkratek, seznam odkazů, případné informace o depozitářích dat nebo webových stránkách, prohlášení popisující roli žadatele v publikovaných pracích, včetně podrobného prohlášení o jeho úloze při přípravě textů publikací.

  g) Publikace a předložené rukopisy, které obsahují výsledky získané studentem.

  Text v částech a) až e) by měl být napsán studentem a nesmí být obsažen jinde. Text nelze kopírovat, a to ani jeho část, z publikací v oddíle g) ani z jiných textů. Text může být psán v angličtině, češtině nebo slovenštině. Formátování textu, obrázků, tabulek a doprovodných údajů by mělo být v souladu s pravidly relevantního časopisu, například toho, kde byl publikován jeden z autorových článků.

  Oborová rada nevyžaduje autoreferát.

Kardiovaskulární vědy
 • Platnost akreditace: 28. 11. 2028
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. Petr WIDIMSKÝ, DrSc.
  III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV
  Šrobárova 50
  100 34  Praha 10
  tel.: 267 16 2621
  e-mail:
 • Členové oborové rady
 • Charakteristika studijního programu

  Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie – a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem – anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).

   

  Úspěšný absolvent SP „Kardiovaskulární vědy“ má schopnost samostatné vědecké práce v dané oblasti výzkumu – a to na mezinárodní úrovni. Současně má hluboké znalosti z celého rozsahu kardiovaskulární problematiky. Tyto znalosti a schopnosti využije při výzkumné a/nebo pedagogické činnosti a v klinických oborech též v klinické praxi.

   

  Absolventi se na trhu práce uplatní jako akademičtí pracovníci univerzit, vědečtí pracovníci jiných výzkumných institucí, vedoucí pracovníci firem v privátní sféře (se zaměřením na kardiovaskulární choroby), vedoucí lékaři a primáři v klinické praxi.

 • Návrh témat disertačních prací

  Níže uvedená širší témata budou specifikována jednotlivými členy oborové rady a návazně pak i jednotlivými školiteli.

  Akutní koronární syndromy
  Srdce a mozkové cévní příhody
  Tromboza a kardiovaskulární systém
  Získané a dědičně choroby myokardu a perikardu
  Srdeční selhání
  Poruchy srdečního rytmu
  Onemocnění periferních tepen
  Tromboembolická nemoc
  Chlopenní vady
  Vrozené srdeční vady
  Epidemiologie kardiovaskulárních chorob
  Preventivní kardiologie
  Esenciální a sekundární hypertenze
  Srdce a ledviny
  Genetický podklad kardiovaskulárních chorob
  Dětská kardiologie a kardiochirurgie
  Vasa a nervi vasorum
  Diabetes a kardiometabolická onemocnění
  Kardiovaskulární stárnutí
  Kardiovaskulární zobrazovací metody
  Ateroskleróza, lipidologie a vaskulární biologie
  Plicní hypertenze a pravostranné srdeční selhání
  Srdeční selhání a oběhové podpory
  Kardiovaskulární farmakoterapie
  Žádoucí a nežádoucí účinky farmak na kardiovaskulární systém
  Anatomie a fyziologie oběhového systému
  Vývoj kardiovaskulárního systému a jeho poruchy.

 • Požadavky v průběhu studia

  Student doktorského programu je povinen přistupovat aktivně k řešeným úkolům, dodržovat školitelem
  stanovený harmonogram. Školitele pravidelně písemně informuje o průběhu studia a konzultuje s ním dosažené
  výsledky. Zajímá se o aktuální poznatky související s tématem studia, studuje odbornou literaturu, sleduje
  prezentace na významných mezinárodních konferencích.
  Konkretizace rámcových povinností:
  1. ročník studia (prezenční i kombinovaná forma): (a) úspěšné složení zkoušky z angličtiny, (b) důkladné
  studium odborné literatury a napsání přehledného článku o problematice, kterou se ve svém studiu zabývá,
  odeslání tohoto článku do recenzovaného časopisu k publikaci (vč. recenzovaných tuzemských časopisů). Bez
  splnění těchto dvou podmínek nemůže student postoupit do dalšího ročníku a studium bude klasifikováno „C“
  a bude ukončeno. Dále během prvního ročníku student absolvuje kurz prezentačních dovedností nebo jiný kurz
  zaměřený na prezentaci vědeckých výsledků.
  2.– 3. ročník (prezenční forma) resp. 2.– 4. ročník (kombinovaná forma): intenzivní výzkumná práce na dané
  problematice, přednesení vlastních výsledků v angličtině nejméně na jednom mezinárodním kongresu či
  konferenci. Na závěr této části studia absolvování státní zkoušky.
  4. ročník (prezenční forma) resp. 5. ročník (kombinovaná forma): analýza a publikace získaných výsledků
  v mezinárodním časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (student je prvním autorem nejméně jednoho
  článku s vlastními výsledky, publikovaného in extenso), sepsání a obhajoba doktorské disertační práce.
  V konkrétně odůvodněných případech na písemnou žádost studenta může být studium (kombinovaná forma)
  prodlouženo až do celkového trvání 8 let. V takovém případě je na konci každého akademického roku
  školitelem a oborovou radou posouzeno, zda student ve svém studiu konkrétně pokročil. Pokud v průběhu
  kteréhokoli akademického roku student neprokáže žádnou konkrétní aktivitu, bude mu studium ukončeno.

 • Požadavky na absolvování stáží

  Níže uvedené povinnosti A, B, C si student naplánuje po dohodě se školitelem tak, aby nejméně jednu z nich
  splnil v každém roce studia, tzn., že nejdéle do konce 4. ročníku bude mít všechny splněné.
  A) Nejméně 1 měsíc trvající stáž na zahraničním pracovišti, zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem.
  B) Nejméně 1 měsíc trvající stáž na špičkovém tuzemském pracovišti, zabývajícím se kardiovaskulárním
  výzkumem.
  C) Absolvování nejméně dvou povinně volitelných kurzů (možnost volby z těchto kurzů: Metodologie
  experimentálního a klinického výzkumu, Teoretické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí,
  Biomedicínská statistika vč. databází a metaanalýz, To nejlepší z klinického kardiovaskulárního výzkumu).
  Dobrovolnou možností je stáž D:
  D) Nejméně 1 měsíc trvající stáž na ústavu či klinice opačného zaměření než je mateřské pracoviště studenta: tzn. studenti
  primárně zařazení na teoretických či preklinických ústavech absolvují nejméně 1 měsíční stáž na klinickém pracovišti
  s kardiovaskulárním zaměřením (dle vlastní volby) a naopak studenti primárně zařazení na klinikách absolvují nejméně 1
  měsíční stáž v teoretickém či preklinickém ústavu (dle vlastní volby).

 • Vypsané kurzy
 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

  Bude se jednat o dvojice otázek, z nichž jedna bude z preklinických a teoretických oborů a jedna z klinických oborů.
  Ke státní doktorské zkoušce se student může přihlásit tehdy, pokud splnil výše uvedené povinnosti 1.- 3.
  ročníku (prezenční forma) resp. 1.– 4. ročníku (kombinovaná forma).

 • Požadavky na publikační činnost

  1. ročník studia: sepsání přehledového článku do recenzovaného časopisu a jeho odeslání k publikaci (student
  je prvním autorem). Tímto způsobem student prokáže způsobilost studovat odbornou literaturu a získané
  vědomosti syntetizovat a srozumitelným způsobem zpracovat. V případě nesplnění bude studium ukončeno
  na konci 1. ročníku.
  2. ročník: prezentace (přednáška nebo poster, nemusí nutně obsahovat vlastní výsledky, může jít o přehledné
  sdělení, kasuistiku apod.) v angličtině na vědecké konferenci či kongresu
  3. (4.) ročník: prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu či konferenci (první autor),
  spoluautorství nejméně 1 článku in extenso v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5.
  4. (5.) ročník: druhá prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu (první autor), in extenso
  publikace článku s hlavními výsledky svého výzkumu v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (první
  autor).

 • Požadavky k obhajobě

  Analýza a publikace získaných výsledků v mezinárodním časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (student je prvním autorem nejméně jednoho
  článku s vlastními výsledky, publikovaného in extenso), sepsání a obhajoba doktorské disertační práce.

Kineziologie a rehabilitace
 • Platnost akreditace: 31. 10. 2028
 • Předsedkyně oborové rady

  doc. MUDr. Alena KOBESOVÁ, Ph.D.
  Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
  V Úvalu 84
  150 06  Praha 5
  tel.: 224 439 264
  e-mail: 
 • Členové oborové rady

  MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, 1. LF UK
  doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., 2. LF UK
  prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., 2. LF UK
  doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc., FTVS UK
  prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., 2. LF UK
  prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., 2. LF UK
  doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., 2. LF UK
  prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D., 2. LF UK
  doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 1. LF UK
  prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., LF MU
  doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., 3. LF UK
 • Zápisy z jednání oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Studijní program kineziologie a rehabilitace je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o tento SP mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínskými SP se zájmem o vědeckou činnost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, a případně dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicínská a klinická technika, biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). SP se zaměřuje na objektivizaci fyziologických parametrů lidské motoriky, identifikaci příčin motorických poruch a možností terapeutického ovlivnění. Metodologie jednotlivých výzkumných projektů bude přizpůsobena konkrétním cílům dané práce, přístrojovému vybavení školicího pracoviště a výzkumně-profesnímu zaměření školitele a studenta.

 • Seznam školitelů s návrhy témat disertačních prací

 • Požadavky v průběhu studia

  Předložit oborové radě studijní plán sestavený s ohledem na téma disertační práce a odsouhlasený školitelem v průběhu prvního ročníku dle studijního řádu.

  V 1. ročníku musí student absolvovat povinný předmět "Základy vědecké činnosti".

  Ve 2. ročníku studia musí student absolvovat povinný předmět "Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace".

  Za celou dobu studia musí absolvovat nejméně dva další předměty ze skupiny povinně volitelných předmětů dle vlastního výběru a po konzultaci se školitelem. Seznam předmětů je uveden níže. Pro absolvování předmětu a získání kreditu student kontaktuje garanta předmětu. Po schválení oborovou radou je možné zařadit též předměty z nabídky jiných doktorských SP na vysokých školách v ČR nebo v zahraničí.

  Složení zkoušky z předmětu Angličtina pro doktorandy v prvních dvou letech studia. Zkoušku z anglického jazyka může student nahradit sepsáním písemné studie k rozpravě o disertační práci a rozpravou nad ní v anglickém jazyce. V případě, že student předloží mezinárodně platný certifikát o složení zkoušky z anglického jazyka, bude tento certifikát akceptován namísto zkoušky.

  Další studijní povinnosti

  Součástí individuálního studijního plánu je rovněž zapojení do vědecko-výzkumných aktivit na základě dohody se školitelem. U studentů prezenční formy studia je součástí individuálního studijního plánu pedagogická praxe. Preferováno je zapojení do výuky předmětů souvisejících se zaměřením studia. Výjimky z této pedagogické praxe povoluje vedoucí školicího pracoviště po dohodě se školitelem.

  Povinné předměty

  1. ročník studia: Kurz základů vědecké činnosti.
  Garant: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

  2. ročník studia: Recentní výzkum v oborech kineziologie a rehabilitace
  Garant: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

  Povinně volitelné předměty

  Student musí během studia získat kredit alespoň ze dvou volitelných předmětů dle vlastního výběru s ohledem na zaměření tématu DP.

  Požadavky na absolvování stáží

  Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu Kineziologie a rehabilitace je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

  Financování vědecké činnosti v rámci DSP

  Během prvního či druhého ročníku studia bude vyžadováno, aby student prezenční i kombinované formy podal žádost o udělení grantu u interní grantové agentury UK, případně u agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

  Požadavky na publikační a tvůrčí činnost

  Publikační činnost:

  Doktorand musí být před obhajobou disertační práce autorem nebo spoluautorem minimálně jedné publikace vydané nebo přijaté k tisku v impaktovaném časopise a současně minimálně jedné další publikace vydané nebo přijaté k tisku v renomovaném recenzovaném časopise. Souhrn IF z publikovaných prací musí být roven nebo vyšší 1.00. Podíl studenta na každém vydaném článku musí být jasně určen. Student musí být prvním autorem aspoň jednoho článku s IF. Články musí tématicky odpovídat řešené disertační práci.

 • Prezentace ze zahájení studia 

 • Vypsané kurzy

  Student musí během studia získat kredit alespoň ze dvou následujících předmětů dle vlastního výběru s ohledem na zaměření tématu disertační práce.

  1. DS001 Kurz základů vědecké činnosti
  Garant: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 

  2. DS002 Vědecká konference 2. LF UK
  Garant: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
   

  5. DS005 Funkční vyšetření a terapie pacientů s bolestmi pohybového aparátu
  Garant: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

  6. DS006 Fyziologické základy funkčního vyšetření a pohybové terapie u pacientů s civilizačními chorobami
  Garant: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

  7. DS007 Individuální ortoticko protetické pomůcky
  Garant: Ing. Pavel Černý, Ph.D.

  8. DS008 Kineziologie dolní končetiny a chůze
  Garant: doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

  9. DS009 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO (MKF)
  Garant: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA 

  10. DS010 Myoskeletální postupy v moderní rehabilitaci
  Garant: doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D. 

  11. DS011 Patofyziologie a léčba bolesti
  Garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

  12. DS012 Pohybová aktivita u pacientů s obezitou
  Garant: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  13. DS013 Pokroky v interprofesním přístupu k vyšetření a rehabilitaci pacientů po poškození mozku
  Garant: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA 

  14. DS014 Pokroky ve vyšetření a multidisciplinární terapii pacientů po poškození míchy
  Garant: doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

  15. DS015 Postupy a výsledky recentního výzkumu v oborech kineziologie a rehabilitace
  Garant: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 

  16. DS016 Principy neurorehabilitace
  Garant: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

  17. DS017 Respirační fyzioterapie v klinických souvislostech
  Garant: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.

  18. DS018 Vyšetření a léčba u pacientů s Parkinsonovou nemocí
  Garant: MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

  19. DS019 Vyšetření a rehabilitace pacientů s poruchami stability
  Garant: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

  20. DS020 Vyšetření a terapie pacientů se spastickou parézou
  Garant: MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

  21. DS021 Vývojová kineziologie
  Garant: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

  22. DS022 Funkční vyšetření a rehabilitace dětí
  Garant: PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

  23. DS023 Centrální mechanismy řízení motoriky
  Garant: MUDr. Jan Vacek Ph.D.

 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

  Cílem státní doktorské zkoušky (SDZ) je ověření šíře a kvality znalostí studenta, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí SDZ je i diskuse o problematice disertační práce. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je splnění alespoň čtyř předmětů ze schváleného studijního plánu.
  Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí pro SDZ, kterou navrhuje předseda oborové rady Kineziologie a rehabilitace. Po projednání v oborové radě ji jmenuje děkan 2. LF UK. Zkušební komise je nejméně pětičlenná.
   

  Pro přihlášení k SDZ student musí prokázat:

  1. Splnění ISP včetně získání 4 kreditů (dva z povinných kurzů a dva volitelné).
  2. Složení zkoušky z anglického jazyka (nebo doložení mezinárodně platného certifikátu o úspěšném složení zkoušky z AJ)
  3. Vykonání zahraniční odborné stáže
  4. Současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce student odevzdá:
  •     Kopii aspoň jedné publikace v odborném recenzovaném časopise, na které se student podílel jako hlavní autor nebo spoluautor.
  •     Přehled svojí pedagogické praxe. Student musí prokázat vedení alespoň jedné diplomové nebo bakalářské práce
  •     Zprávu o vykonané zahraniční stáži nebo o účasti na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
  •     Student musí prokázat, že podal povinnou žádost o grantovou podporu (žádost musí každý student podat aspoň 1x za studium, nepřiznání grantové podpory studentovi nebrání ve složení SDZ ani v obhajobě)
  •     Autoreferát k disertační práci v rozsahu 2-3 stran shrnující dosavadní výsledky řešení tématu disertační práce a plán dalšího postupu při přípravě disertační práce.

  Autoreferát k disertační práci:

  Tvůrčí odborná činnost je prezentována vypracováním autoreferátu a jeho obhajobou při rozpravě o disertační práci, při které je stanovena definitivní náplň disertační práce. Student musí předložit autoreferát nejpozději 4 týdny před vykonáním státní doktorské zkoušky.

  Předmětem je:

  • shrnutí stavu řešení tématu disertační práce ve světě;
  • dosavadní výsledky řešení tématu disertační práce studentem (může být nahrazeno souborem publikovaných prací studenta);
  • návrh dalšího postupu při přípravě disertační práce.
 • Požadavky k obhajobě

  Doktorand po předchozím složení SDZ odevzdává pro započetí řízení k obhajobě svoji disertační práci. Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu; prokazuje schopnost doktoranda samostatně tvůrčím způsobem pracovat a musí obsahovat původní a autorem disertační práce publikované nebo k uveřejnění přijaté výsledky vědecké práce. Disertační práce je psána v jazyce českém nebo anglickém. Za disertační práci lze uznat i soubor publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem. Disertační práce musí být podána nejpozději do sedmi let od zápisu do studia.

  Konkrétní podmínky, které musí student splňovat, aby mohl přistoupit k obhajobě disertační práce:

  • Doktorand musí být před obhajobou disertační práce autorem nebo spoluautorem minimálně jedné publikace vydané nebo přijaté k tisku v impaktovaném časopise a současně minimálně jedné další publikace vydané nebo přijaté k tisku v renomovaném recenzovaném časopise. Souhrn IF z publikovaných prací musí být roven nebo vyšší 1.00. Podíl studenta na každém vydaném článku musí být jasně určen. Student musí být prvním autorem aspoň jednoho článku s IF. Články musí tematicky odpovídat řešené disertační práci.
  • Disertační práce je psána v jazyce ve kterém je sepsána akreditace, tj. v jazyce českém nebo anglickém.
  • Disertační práce musí odpovídat požadavkům na Závěrečné práce dle opatření děkana 2.LF UK. Dizertační práce by měla být sepsána minimálně na 60-80 normostranách, (až 144000 znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh.
  • Za disertační práci lze uznat i soubor minimálně 4 monotematicky zaměřených publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem.  Tento typ práce by měl obsahovat minimálně 30-40 normostran (až 72000 znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh.
  • Disertační práce se předkládá oborové radě prostřednictvím oddělení děkanátu. Práce musí být podána nejpozději šest měsíců před ukončením studia.
Lékařská biofyzika*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020​
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. et RNDr. Jiří BENEŠ, CSc.
  Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
  Salmovská 1
  120 00  Praha 2
  tel.: 224 965 810
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Doktorský studijní program Lékařská biofyzika je interdisciplinární vědní obor využívají spolupráci převážně biologických pracovišť od základního výzkumu až po klinická pracoviště. Výchova studentů se zaměřuje na vzájemné souvislosti mezi fyzikou a medicínou. Pozornost se věnuje především prohlubování poznatků v diagnostických a terapeutických metodách, možnostem terapeutického ovlivnění fyzikálních dějů na buněčné membráně, matematickému modelování biologických dějů, biomechanice, studiu biosignálů a především studiu biofyzikálních dějů elektromagnetického záření.
  Standardní doba studia je 4 roky.

 • Vypsané kurzy 
 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

   

 • Otázky ke státní doktorské zkoušce

  Obecná biofyzika
  1. Struktura elektronového obalu atomu
  2. Magnetický moment elektronu
  3. Magnetické vlastnosti atomového jádra
  4. Princip hmotnosti spektrometrie
  5. Síly působící mezi molekulami
  6. Gibbsovo fázové pravidlo, fázový diagram
  7. Elektrické vlastnosti koloidů
  8. Koligativní vlastnosti roztoků
  9. Význam osmotického tlaku pro výměnu vody v kapilárách
  10. Fyzikální zákony významné pro dynamiku krevního oběhu
  11. Termodynamické stavové funkce
  12. Chemický potenciál
  13. Extinkce, Lambert-Beerův zákon
  14. Emisní a absorpční spektrální analýza
  15. Zvětšení a rozlišovací schopnost optického mikroskopu
  16. Princip elektronového mikroskopu
  17. Principy detekce ionizujícího záření, selektivní a integrální detekce záření gama
  18. Princip spektrometrie záření gama
  19. Metody osobní dozimetrie, expozice a dávka záření
  20. Chyby měření, prokládání diskrétních měřených hodnot spojitou funkcí, metoda nejmenších čtverců
  21. Fyzikální vlastnosti ultrazvukových vln
  22. Fyzikální principy využití ultrazvuku v diagnostice
  23. Princip NMR
  24. Osmotický tlak, osmotická práce ledvin
  25. Difúze
  26. Aktivní a pasivní transport buněčnou membránou
  27. Donnanova rovnováha na buněčné membráně
  28. Princip funkce laseru
  29. Elektrochemický potenciál, klidový membránový potenciál
  30. Účinky elektrického proudu
  31. Elektrodiagnostické metody
  32. Absorpce rtg. záření
  33. Princip počítačové tomografie
  34. Biologické účinky rtg a gama záření, dávka záření, dávkový ekvivalent
  35. Radioaktivní rozpad, fyzikální, biologický a efektivní poločas
  36. Deterministické účinky ionizujícího záření
  37. Stochastické účinky ionizujícího záření
  38. Diagnostika akutní nemoci z ozáření
  39. Léčba akutní nemoci z ozáření
  40. Vztah fyzikálních vlastností světelného záření na jeho biologickém účinku

  Doporučená literatura:
  Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun 2004,
  ISBN-10: 80-902896-1-4
  Vojtěch Mornstein, Ivo Hrazdira, Aleš Bourek: Lékařská fyzika a informatika. Neptun 2007,
  ISBN-13: 978-80-86850-02-3
  Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein, Jiřina Škorpíková: Základy biofyziky a zdravotnické techniky.
  Neptun 2006, ISBN-10: 80-86850-01-3
  Navrátil, Leoš; Rosina, Jozef a kolektiv: Medicínská biofyzika, Grada, 2005, s. 524, ISBN: 978-
  80-247-1152-2

  Fyziologie
  1. Buňka – složení
  2. Iontové kanály
  3. Tělní tekutiny
  4. Nervový systém – stavba, funkce
  5. Klidový a akční potenciál
  6. Synapse
  7. Svalstvo – stavba, funkce
  8. Kosterní svalstvo
  9. Hladké svalstvo
  10. Funkční anatomie srdce
  11. Činnost srdce, EKG křivka
  12. Řízení srdeční činnosti
  13. Oběh krve – funkční anatomie
  14. Složení krve
  15. Hemoglobin
  16. Červené krvinky
  17. Destičky
  18. Krevní skupiny
  19. Lymfatický systém
  20. Bílé krvinky
  21. Imunitní systém
  22. Dýchací cesty
  23. Transport plynů
  24. Regulace dýchání
  25. Ledviny
  26. Acidobazická rovnováha
  27. Vnitřní prostředí CNS
  28. Hematoencefalická bariéra
  29. Funkční stavy CNS a bioelektrická aktivita
  30. Integrační funkce CNS

  Doporučená literatura:
  1. Lékařská fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv (Grada, 2011)
  2. Elektronická učebnici Fyziologie
  3. Lékařská fyziologie (Grada-Avicenum, Praha 1994, reedice 1996,1999,2003
  4. Základy lékařské fyziologie – M. Langmeier a kol. (Grada 2009) – blíže zde
  5. Atlas fyziologických regulací – O. Kittnar, M. Mlček (Grada Publishing,2009
  6. Atlas fyziologie člověka – S.Silbernagl, A. Despopoulos (Grada 1993)
  7. Základy neurověd – J. Mysliveček a kolektiv (Triton 2009), 2. Opravené a
  přepracované vydání

  Biochemie
  1. Glykolýza
  2. Glukoneogeneze
  3. Pentozový cyklus
  4. Cyklus kyseliny citronové
  5. Dýchací řetězec
  6. ß-oxidace mastných kyselin
  7. Přeměna aminokyselin
  8. Energetický metabolismus svalu
  9. Membrány
  10. Transport látek (voda, ionty, organické molekuly)
  11. Metabolismus N-acetylaspartátu
  12. Metabolismus kreatinu a fosfokreatinu
  13. Metabolismus sloučenin cholinu, nejdůležitější cholinové sloučeniny
  14. Metabolismus inositolů
  15. Metabolismus nejdůležitějších neurotransmiterů
  16. Metabolismus laktátu
  17. Metabolismus glukózy
  18. Metabolismus fenylalaninu
  19. Metabolismus ATP, ADP, AMP
  20. Úloha anorganického fosfátu v metabolismu

  Doporučená literatura:
  MATOUŠ, Bohuslav. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Galén,
  c2010, xv, 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.
  PRŮŠA, Richard a kol. Errata k učebnici Matouš, B: Základy lékařské chemie a
  biochemie.
  MURRAY, Robert K. Harperova biochemie. 4. čes. vyd. Jinočany: Nakladatelství a
  vydavatelství H&H, c2002, 872 s. ISBN 80-731-9013-3. 
  ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. 2.
  vyd. Překlad Arnošt Kotyk, Bohumil Bouzek, Pavel Hozák. Ústí nad Labem: Espero
  Publishing, c1998, 630 s. ISBN 80-902-9062-0.
  KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. 1. české vyd.
  Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.

  Magnetická rezonance
  1. Rezonanční podmínka, magnetický moment, gyromagnetický poměr
  2. Blochovy rovnice, tvar signálu
  3. Intenzita signálu
  4. Pulsní NMR spektroskopie
  5. Fourierova transformace
  6. NMR spektrum, definice chemického posunu, standardizace
  7. Relaxační čas T1
  8. Aditivita relaxačních časů a základní příspěvky k relaxačním mechanismům
  9. Relaxační čas T2
  10. NOE
  11. MR tomograf a MR spektrometr, rozdíly v konstrukci, základní konstrukční schéma
  12. Typy cívek používaných v MR spektroskopii
  13. Citlivost NMR měření, poměr signál šum při měření spekter a možnosti jeho zvyšování
  14. Rozlišovací schopnost NMR spektrometru
  15. Princip MR zobrazování a porovnání MR zobrazování a MR spektroskopie
  16. K-prostor v MR zobrazování a MR spektroskopii
  17. In vivo MR spektroskopie – její rozdíl od vysoko rozlišující NMR
  18. Metody spinového a stimulovaného echa v in vivo MR spektroskopii
  19. Metoda povrchových cívek
  20. Metoda „single voxel“
  21. Metoda „spektroskopického zobrazování“
  22. Metody potlačení signálu vody (T1, selektivní pulsy, postprocesing)
  23. Metody zpracování – klasický postup (ZE,EM,FT,PH,BL,FIT)
  24. Metody zpracování MR spektra ve frekvenční a časové doméně
  25. Základní metabolity sledované 1H MR spektroskopii
  26. Základní metabolity sledované 31P MR spektroskopii
  27. Základní metabolity sledované 13C MR spektroskopií
  28. Metody zjišťování absolutních koncentrací 1H MRS
  29. Metody zjišťování absolutních koncentrací 31P MRS
  30. Vyšetřovací protokol in vivo MR spektroskopie

  Doporučená literatura:
  1) LIANG, Z. Principles of Magnetic Resonance Imaging: A Signal Processing Perspective.
  New York:
  IEEE Press, 2000.
  2) BERGER, S., BRAUN, S. 200 and More NMR Experiments: Practical Course. Wiley-VCH,
  2002.
  3) HUETTEL, S. A., SONG, A. W., MCCARTHY, G. Functional Magnetic Resonance Imaging,
  Second
  Edition, Sinauer Associates, Inc., 2009. ISBN 978-0-87893-286-3.
  4) KUPKA K, a kol. Nukleární medicína, učební text, P3K, Příbram 2007, ISBN 978-80-903584-
  9-2
  5) www.sweb.cz/AstroNuklFyzika
  6) SEIDL Z, VANĚČKOVÁ M. Magnetická rezonance mozku, míchy a páteře. Grada 2007. ISBN
  978-80-247-1106-5
  7) VANĚČKOVÁ M, SEIDL Z. Magnetická rezonance a roztroušená skleróza mozkomíšní.
  Mladá Fronta 2010. ISBN 978-80-204-2182-1

Mikrobiologie*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  doc. RNDr. Ivo KONOPÁSEK, CSc.
  Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK
  Viničná 5
  128 44  Praha 2
  tel.: 221 951 711
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Mikrobiologie se zabývá poznáním biologických procesů, probíhajících v mikroorganizmech na úrovni molekulární, organizmální a ekosystémové. Výzkum je zaměřen na kontrolu genové exprese a fyziologické regulace v buňkách mikrobů. Studium vzdělává absolventy k samostatné vědecké práci v oboru mikrobiologie. Absolvent doktorského studia mikrobiologie je vzdělán k samostatné vědecké práci v oblasti mikrobiologie. Získává ucelený přehled v oblasti buněčné a molekulární biologie bakterií a hub na současné úrovni znalostí. Ovládá metody mikrobiologické, biochemické, molekulárně genetické, analytické, biofyzikální. Je připraven tvůrčím způsobem řešit otázky základního výzkumu i konkrétní aplikace problémů v mikrobiologii lékařské, environmentální, průmyslové a v biotechnologiích. Absolventi nacházejí uplatnění ve vědeckých ústavech a na vysokých školách zaměřených na výzkum a vzdělávání v mikrobiologii, v institucích orientovaných na klinickou diagnostiku, potravinářské a farmaceutické produkce, bioremediace, vodohospodářství, apod.

 • Požadavky v průběhu studia

  Povinné předměty:
  Dvoutýdenní kurz Pokroky v molekulární biologii, (organizuje prof. MUDr. J. Jonák, CSc., ÚMG AV ČR) a jednodenní seminář Pokroky v mikrobiologii (organizuje doc. RNDr. J. Gabrielem, DrSc., MBÚ AV ČR)
  Další předměty:
  Další dva volitelné předměty jsou do plánu doplněny v závislosti na předchozím vzdělání a s ohledem na téma disertace.
  Je vyžadována certifikovaná zkouška z angličtiny (FCE, CAE, TOEFL) nebo zkouška na ÚJOP UK.
  Vyžaduje se účast na konferenci doktorandů ve 2. a 4. ročníku studia s anglickou prezentací výsledků.

  Doktorand absolvuje zahraniční stáž na pracovišti s příbuznou problematikou, aktivně se zúčastňuje vědeckých konferencí a kongresů, na nichž referuje o svých výsledcích formou ústního či plakátového sdělení. Stáž v zahraničí není podmínkou obhajoby, pokud ji nelze zajistit.

 • Vypsané kurzy

 • Požadavky ve státní doktorské zkoušce

  Zkouška se koná v rozsahu stanoveném oborovou radou. Předmětem zkoušky jsou: i) tematické okruhy, vypsané oborovou radou, zaměřené na obecné znalosti a rozhled v oboru ii) znalosti metodických postupů a technik používaných v mikrobiologii, s ohledem na téma dizertace iii) speciální témata týkající se vědeckého zaměření dizertační práce. Cílem zkoušky je prověřit vědecký způsob myšlení studenta, tj. jeho schopnost postihnout podstatu problému včetně schopnosti navrhovat vlastní způsoby řešení.

 • Požadavky k obhajobě

  Řídí se zvyklostmi publikování vědeckých výsledků v oboru mikrobiologie. Má dvojí formu:

  a) Disertační práce v plném znění má klasické členění kapitol (Obsah, Úvod s formulací cílů, Literární přehled, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Souhrn, Použitá literatura, Seznam použitých zkratek); obvyklý rozsah cca 100 stran.

  b) Zkrácená forma doktorské práce k získání titulu Ph.D. v oboru mikrobiologie je přípustná při splnění následujících podmínek:

  Doktorand je autorem alespoň tří publikací v časopisech, kterým je udělován tzv. impact factor (IF), z nichž na všech je prvním autorem; nebo je autorem pěti publikací v časopisech s IF, alespoň na dvou je prvním autorem. Může se jednat o práce přijaté do tisku.

  1. Úvod definující cíle disertační práce: 1 – 2 strany

  2. Rozsah Literárního úvodu, se zpracováním tématu disertace 30 – 50 stran.

  3. Úvod ke každé publikaci: cca 1 strana.

  4. Závěrečná diskuse, společná celé práci: 5-10 stran.

  5. Seznam použité literatury.

  6. Jazyk práce (český nebo anglický) bez omezení.

  7. Zkrácenou formu musí doporučit školitel. 8. Předložené publikace jsou stejného zaměření jako disertace a její cíle. Jedná-li se o publikace, na nichž se podílejí další autoři, musí být uvedeno jejich prohlášení, upřesňující podíl studenta na výsledcích. Disertační práce se předkládá předsedovi příslušné oborové rady v tištěné podobě a pevné vazbě ve 4 exemplářích. Současně s disertací se předkládá i autoreferát angličtině. 

Molekulární a bunečná biologie, genetika a virologie*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předsedkyně oborové rady

  doc. RNDr. Dana HOLÁ, Ph.D.
  Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK
  Viničná 5
  128 43  Praha 2
  tel.: 221 951 200
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Absolvent doktorského studia má hluboké teoretické a praktické znalosti molekulární a buněčné biologie, genetiky a virologie. Je vysoce kvalifikovaným pracovníkem zvláště v tom oboru, který se bezprostředně váže k předmětu doktorské disertace. Je zběhlý v moderních molekulárních, buněčných, biochemických a biostatistických metodách, technikách a experimentálních přístupech. Dosažené široké vzdělání umožní absolventům zasvěceně pracovat v různých oblastech biologie, mikrobiologie, biomedicíny a bioinformatiky a uplatnit se na libovolných univerzitách, akademických a průmyslových pracovištích, zaměřených na základní a/ nebo aplikovaný výzkum a vývoj.

 • Požadavky v průběhu studia

  Před přihláškou k SDZ absolvovat úspěšně aspoň 2 předměty (přednášky nebo
  cvičení nebo kurzy), které byly uvedeny v ISP, a složit zkoušku z
  angličtiny podle fakultních pravidel a kritérií. Otázky k SDZ mohou být z
  různých oblastí molekulární a buněčné biologie, genetiky či případně
  virologie s tím, že se obvykle přihlíží k tématu disertační práce. Studenti
  by se měli zaměřit zejména na témata uvedená v rámci odstavce Otázky ke
  státní doktorské zkoušce. Pro další případné informace případně kontaktujte
  předsedkyni oborové rady.
 • Vypsané kurzy
 • Otázky ke státní doktorské zkoušce

  Část molekulární biologie
  Molekulární biologie a genetika a –omiky – předmět studia a metodika.
  Molekulární evoluce ve smyslu „RNA svět“, „svět RNA a proteinů“, a „DNA svět“ (podmínky přechodu).
  Nobelovy ceny v molekulární biologii a historie moderní MB.
  Struktura a konformace DNA – kovalentní a slabé chemické vazby.
  Genetická funkce DNA – objev a potvrzení.
  Topologie DNA a topoisomerasy.
  Struktura a konformace RNA – rozdíly mezi DNA a RNA.
  Komplementarita basí – W.C. a neW.C. nukleotidové páry. Denaturace.
  Ústřední dogma MB a funkce informačních biopolymerů.
  Struktura a konformace proteinů.
  Funkční klasifikace proteinů.
  Gen, genom, chromosom v pro- a eu-karyotické buňce.
  Nukleosom a chromatin; remodelace chromatinu.
  Buněčný cyklus a duplikace a segregace chromosomů.
  Chemie syntézy DNA a jednotlivé stupně replikace.
  Enzymy replikační vidličky a přesnost replikace.
  Poškození DNA a opravná (reparativní) syntéza DNA.
  Homologní rekombinace a místně specifická rekombinace.
  Mobilní elementy (transposony) a transpozice.
  V (D) J rekombinace.
  Transkripce a RNA polymerasy.
  Eukaryotické RNA polymerasy a transkripční faktory.
  Posttranskripční úprava a modifikace RNA.
  Mechanismy sestřihu primárního transkriptu s introny GI, GII a S (spliceosom); alternativní sestřih.
  Sestřih pre-tRNA; translační sestřih (intron).
  Editace RNA; posun čtecího rámce; „missense“, „nonsense“ a „frameshift“ mutace.
  Struktura mRNA a translace u pro- a eu-karyot.
  Struktura a funkce ribosomů.
  Iniciační, elongační a terminační stupeň translace.
  Genetický kód.
  Regulace transkripce u prokaryot.
  Regulace transkripce v eukaryotické buňce.
  tRNA jako model struktury RNA a její funkce v translaci.
  Malé RNA (typu sn a sno) a jejich funkce v posttranskripční úpravě.
  Aptamerové vlastnosti RNA a ribospinače.
  RNA interference a úloha siRNA a miRNA v umlčování genů.
  Klonování molekul, buněk a organismů.
  Sekvenování DNA a genomová analýza.
  Restrikčně-modifikační systémy u bakterií.
  Genové inženýrství.
  Posttranslační úpravy a modifikace proteinů.
  Plastidy, viry a molekulární vektory.
  Modifikace informačních biopolymerů a umlčování genů.
  Modelové organismy v molekulární biologii.
  Hlavní metody současné molekulární biologie.
  Transgenní organismy.

  Část buněčná biologie
  Historie studia buňky: buněčná teorie, významné objevy týkající se struktury a funkce buněk.
  Buňka jako živý systém: vlastnosti živých systémů, hierarchické uspořádání živých systémů.
  Nízkomolekulární látky buňky: voda a její vlastnosti, anorganické látky, organické látky.
  Makromolekuly buňky: polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny.
  Membrány a buněčná stěna: struktura membrán, plazmatická membrána, buněčná stěna.
  Cytoplazma a organely: cytosol, mitochondrie, chloroplasty, ostatní organely.
  Jádro a chromozómy: jádro a jadérko, struktura chromozomů.
  Cytoskelet: mikrotubuly, intermediární filamenta, mikrofilamenta.
  Viry a buňka: struktura virionů a virový genom, lytický cyklus, lyzogenní cyklus.
  Buněčná motilita a molekulární motory: motilita vázaná na mikrotubuly, motilita vázaná na mikrofilamenta.
  Buněčný transport: transport látek přes membrány, intracelulární transport látek.
  Extracelulární signální molekuly: klasifikace signálních molekul, mechanismy extracelulární signalizace.
  Přenos signálu do buňky a membránové receptory: Mechanismy přenosu signálu do buňky, receptory.
  Intracelulární signalizace: signální dráhy, realizace signálu.
  Buněčný cyklus: fáze buněčného cyklu, Go buňky, regulace vstupu do buněčného cyklu a progrese buněčným cyklem.
  Buněčná diferenciace a stárnutí: Mechanismy buněčné diferenciace, Mechanismy buněčného stárnutí.
  Buněčná smrt: programovaná buněčná smrt, apoptotické signály, Mechanismy indukce a exekuce apoptózy.
  Extracelulární matrix, buněčné adheze a spoje: extracelulární matrix, buněčná adheze, buněčné spoje.
  Obnova a reparace buněk a tkání: kmenové buňky, fyziologická obnova buněk, reparační regenerace a hojení ran.
  Nádorové buňky: buněčná transformace a kancerogeny, onkogeny, tumor supresorové geny.
  Evoluce buněk: vznik buňky, evoluce prokaryontní buňky, evoluce eukaryontní buňky.
  Metody studia buněčných proteinů: izolace a detekce proteinů, gelová elektroforéza a western blot, proteomické techniky.
  Mikroskopické techniky: světelná mikroskopie, fluorescenční a konfokální mikroskopie, elektronová mikroskopie.
  Metody studia komponent a funkcí buněk: frakcionace buněk, radioizotopové a kolorimetrické techniky, průtoková cytometrie.
  Manipulace s buňkami: separace buněk, stimulace/inhibice proliferace, indukce/inhibice apoptózy, hybridizace, mikromanipulace.
  Metody kultivace buněk in vitro: kultivační média a podmínky, primokultury a buněčné linie.

  Část genetika
  Genetická terminologie.
  Interakce alel na jednom lokusu: dominance, recesivita, kodominace, intermediarita.
  Mendlovy zákony.
  Monohybridismus, dihybridismus.
  Dominantní dědičnost, charakteristika, příklady znaků a lidských chorob, rizika.
  Recesivní dědičnost, charakteristika, příklady znaků a lidských chorob, rizika.
  Dědičnost vázána na pohlavní chromozóm, charakteristika, příklady znaků a lidských chorob, rizika.
  Mnohotná alelie.
  Interakce alel na různých lokusech: komplementarita, epistáze.
  Modifikované geny.
  Multifaktoriální dědičnost, charakteristika, kvalitativní a kvantitativní znaky, příklady znaků a lidských rizik.
  Struktura a funkce DNA.
  Struktura eukaryotního genu, geny kódující protein a funkční RNA.
  Molekulární struktura chromozomu, typy chromatinu.
  Morfologie chromozómů, centromery, telomery.
  Struktura geonomu, typy sekvencí v něm obsažených.
  Mobilní genetické elementy.
  Počet chromozomů, autozómy a gonozómy, karyotyp.
  Metody chromozomálního vyšetření, klasická a molekulární cytogenetika.
  Odchylky počtu autozómů, syndromy, možnosti prevence.
  Strukturální poruchy chromozómů.
  Rekombinace, síla vazby, vazebná nerovnováha.
  Metody genetického mapování u modelových organismů a člověka.
  Užití vazby a vazebné nerovnováhy v identifikaci genů zodpovědných za fenotypové znaky.
  Mimojaderná dědičnost.
  Genetika prokaryont, horizontální přenos genů.
  Informační makromolekuly: DNA, RNA, proteiny, typy, stavba, funkce.
  Centrální dogma molekulární biologie, procesy toku genetické informace.
  Genom, transkriptom, protein.
  Replikace DNA.
  Transkripce a postranskripční úpravy.
  Genetický kód.
  Translace a postranslační úpravy.
  Reparace DNA.
  Typy variability v eukaryontních geonomech.
  Třídy mutací a polymorfismů.
  Mutageny, jejich mechanismus účinku a testování.
  Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot.
  Transkripční faktory.
  Regulace exprese malými RNA.
  Epigenetické mechanismy.
  Genomový imprinting, uniparentální disomie.
  Inaktivace chromozómu X.
  Faktory ovlivňující genotyp jedince.
  Základní nástroje molekulární genetiky.
  Klonování DNA a knihovny DNA.
  Southernova metoda.
  PCR.
  Sekvenování DNA.
  Molekulárně genetická diagnostika v medicíně.
  DNA fingerinting.
  Čipové technologie: resekvenace, genotypování, expresní profilování, stanovení počtu kopií, čipy pro analýzu proteinu.
  Transgenní organismy.
  Genová terapie.
  Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu.
  Charakteristiky nádorové buňky, genetická podstata nádorového bujení.
  Geny činné v kancerogenezi: onkogeny, tumor supresorové geny, funkce.
  Mechanismy aktivace onkogenů a inaktivace tumor supresorových genů.
  Dědičná predispozice k nádorům, nejčastější typy a jejich genetika.
  Chromozomální změny v nádorech.
  Molekulární mechanismy tvorby protilátek a receptorů T buněk na úrovni DNA, RNA, proteinu, struktura, procesy, funkce.
  Genetika HLA antigenů, struktura, funkce.
  Genetika determinace pohlaví.
  Genetika vývoje organismu, vývojové geny.
  Základní koncepty populační genetiky.
  Hardyho-Weinbergův zákon, podmínky platnosti a důsledky.
  Faktory podmiňující změny alelových frekvencí: asortativní křížení, selekce, mutace, drift, tok.
  Představy o vzniku a evoluci života na Zemi.
  Evoluce genů a genomů.
  Endosymbiotická hypotéza.

  Část virologie
  Definice virů, rozdíly od ostatních parazitů.
  Taxonomie virů a parametry, podle kterých jsou viry klasifikovány.
  Základní principy struktury virových částic a metody studia virových struktur.
  Metody práce s viry (pomnožení, purifikace, kvantifikace, metody molekulární a buněčné biologie uplatňující se ve studiu virů a jejich interakcí s hostitelskou buňkou).
  Viry a buněčná transformace.

  a. Indukce nádorové transformace viry s DNA genomem (polyomaviry, papillomaviry, adenoviry a herpesviry).

  b. Indukce nádorové transformace retroviry (chronicky onkogeními, akutně onkogeními viry a retroviry, které kodují transkripční aktivátory – např. HTLV)

  c. Indukce nádorové transformace viry hepatitidy B a C.

  Viry a imunitní systém – jak viry překonávají obranné mechanismy hostitele.
  Replikační strategie RNA virů.

  „plus“ RNA virů – (na příkladech Picornaviridae, Flaviviridae, Coronaviridae).

  „minus“ RNA virů (na příkladech Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae).

  Virů jejichž genom je dvouvláknová RNA (reovioridae).

  Replikační strategie a patogenní účinky virů kódujících reversní transkripázu:

  jednoduchých retrovirů,

  HIV, viru

  hepatitidy B.

  Replikační strategie a patogenní účinky DNA virů:

  a. Parvoviridae (viry s genomem tvořeným jednovláknovou DNA).

  b. Polyomaviry.

  c.Papillomaviry.

  d.Adenoviry.

  e.Herpesviry.

  f. Poxviry.

  Zařazení známých lidských patogenů do čeledí (a strategií jejich replikace):
  Virus vztekliny, spalniček, dětských příušnic, klíšťové encefalitidy, zarděnek, SARS, chřipky, dětské obrny, AIDS, černých neštovic, planých neštovic, žluté zimnice, žloutenky typu A,B,C, virus Ebola.

  Rostlinné viry

  • odlišnost od živočišných virů

  • struktura a replikační cyklus viru tabákové mozaiky

  Bakteriální viry

  • jak se liší od živočišných virů

  • replikační strategie bakteriofága lambda

  Evoluce virů, viroidy, virusoidy, katalytická RNA, ribozymy.

  Využití virů

  • v objevech molekulární a buněčné biologie

  • jako vektorů pro genovou a nádorovou terapii

 • Požadavky k obhajobě

  Před podáním přihlášky k obhajobě musí student mít úspěšně složenou SDZ,
  nejméně 2 IF publikace s celkovým IF 1 nebo více, týkající se tématu
  dizertace a vydané v době doktorského studia, a sepsanou disertační práci.
  Publikace musí být v okamžiku podání přihlášky vydané nebo alespoň přijaté
  do tisku a alespoň jedna z nich musí být prvoautorská (sdílené
  prvoautorství je většinou také uznáváno, ale v takových případech raději
  kontaktujte předsedkyni OR) . Disertační práce může být "plnotextová" (v
  tomto případě stačí zároveň mít jen výše uvedené 2 IF publikace, které
  nemusí být přímo součástí disertační práce, je ale vhodné jejich výčet
  uvést na konci této práce), nebo „zkrácená“ – v takovém případě musí být
  práce založena na 4 IF publikacích, které jsou v okamžiku podání přihlášky
  vydané nebo přijaté do tisku (z toho aspoň 1 prvoautorská, neměla by to být
  pokud možno všechno krátká sdělení nebo články podobného typu a zejména
  prvoautorská publikace by měla být opravdu plnohodnotným odborným článkem).
  Zkrácená verze disertace musí kromě částí předepsaných fakultou a obvyklých
  u VŠ kvalifikačních prací (např. abstrakty, obsah, seznam literatury apod.)
  obsahovat plnohodnotný Úvod, Přehled literatury, Diskusi (tyto části nesmí
  být opakováním toho, co bylo uvedeno v článcích) a Závěry/Shrnutí. Části
  Materiál a metody a Výsledky jsou v tomto případě nahrazeny publikacemi
  (viz výše), ale měl by být uveden alespoň výčet použitých metod a
  publikacím musí předcházet autorský text, který je dává do vzájemné
  spojitosti, shrnuje jejich hlavní výsledky a závěry a explicitně uvádí,
  jaký byl podíl studenta na těchto publikacích). Plnotextová verze disertace
  musí mít i plnohodnotné kapitoly Materiál a metody a Výsledky. Přílohy k
  práci jsou možné. V případě, že student začlení do disertační práce své
  publikace (ať již přímo nebo formou přílohy), je třeba dbát na to, aby
  použil verze, na které má podle licenční smlouvy s příslušným
  vydavatelstvím oprávnění. Pro další případné informace případně kontaktujte
  předsedkyni oborové rady.
   
  Oborová rada nevyžaduje autoreferát.
Neurovědy*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  prof. MUDr. Jan LACZÓ, Ph.D.
  Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
  V Úvalu 84
  150 06  Praha 5
  tel.: 224 436 860
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Neurovědy se zabývá poznáním struktury, funkce a poruch nervové soustavy. Do Neurověd patří zejména neuroanatomie, neurofyziologie, neurogenetika, neuropatologie a neuropatofyziologie, metodiky používané v těchto oborech, základní klinické znalosti o neurologii, neurochirurgii a psychiatrii a o vyšetřovacích metodách používaných v těchto oborech. Absolvent studia Neurověd má základní znalosti ze všech zmíněných součástí oboru, je schopen samostatné vědecké práce a má dokonalou znalost současného stavu poznání v oblasti jím zpracované disertační práce. Absolvent studijního programu Neurověd je jako autor veden v základních referenčních databázích oboru.

 • Požadavky v průběhu studia

  • Kvalitní individuální studijní plán a jeho řádné plnění (kontroluje školitel).
  • Kurz Pokroky neurověd. Jedná se o dvoutýdenní celodenní kurz který je přehledem aktuálního neurovědního výzkumu. Probíhá na vybraných pracovištích UK a AV ČR a Nemocnici Na Homolce. Tolerovaná absence je jeden a půl dne.
  • Další kurz z nabídky DSPB. Oborová rada Neurovědy bude nyní uznávat následující kurzy vědecké práce a biostatistiky:
  1. Kurz základů vědecké práce na AV ČR - https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vzdelavani/kurz-zakladu-vedecke-prace/
  2. Kurz základů vědecké činnosti na 2. LF UK - https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/kurs-zakladu-vedecke-cinnosti-2019-2020
  3. Úvod do praktické metodologie vědecké práce na 3. LF UK - https://www.lf3.cuni.cz/3LF-483.html
  4. Kurz biostatistiky pro lékaře a PhD studenty v biomedicínských oborech na 1. LF UK - https://www.lf1.cuni.cz/kurz-biostatistiky-pro-lekare-a-phd-studenty-v-biomedicinskych-oborech-se-zamerenim-na-kardiovaskularni-problematiku
  • Zkouška z anglického jazyka
  • Státní doktorská zkouška
 • Vypsané kurzy

 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

  Podmínky připuštění k doktorské zkoušce:

  a) absolvování kurzu Pokroky neurověd

  b) přijetí/publikace nejméně jednoho článku v odborném recenzovaném časopise z databáze RIV, který však nemusí mít IF. V případě, že je student spoluautorem, musí se jednat o originální článek v časopise s definovaným IF, v případě, že student je prvním autorem, se musí jednat o článek (originální nebo review). Krátká sdělení, dopisy editorovi atd. se pro tento účel neuznávají.

 • Seznam otázek ke státní doktorské zkoušce

  1. Struktura a funkce buněčné membrány

  2. Membránový transport

  3. Excitabilita nervových buněk a iontové kanály

  4. Membránový a akční potenciál

  5. Vedení vzruchu nervovými vlákny

  6. Gliové buňky a jejich funkce

  7. Struktura a funkce synapse

  8. Synaptické receptory

  9. Přehled mediátorů

  10. Acetylcholin na nervosvalové ploténce a v CNS

  11. Katecholaminové mediátory, serotonin

  12. Opioidní peptidy a jejich receptory

  13. Neuropeptidy a funkce hypothalamu

  14. Excitační aminokyseliny jako synaptické mediátory

  15. Glutamátové receptory

  16. GABA a glycin

  17. Oxid dusnatý, úloha v CNS

  18. G proteiny a cyklické nukleotidy v CNS

  19. Fosforylace proteinů a regulace nervové funkce

  20. Axonový transport

  21. Vývoj CNS a neurální listy – úloha genů

  22. Nervová plasticita a regulace

  23. Vliv stárnutí na nervový systém

  24. Cerebrospinální mok a hematoencefalická bariéra

  25. Cirkulace krve v mozku a energetický metabolismus mozku

  26. Extracelulární prostor CNS

  27. Struktura a funkce periferních nervů

  28. Struktura a funkce míchy

  29. Struktura a funkce vegetativních nervů

  30. Sensorické funkce, přehled, receptory obecně

  31. Somatosensorický systém

  32. Bolest

  33. Oko – receptory a nervové buňky

  34. Anatomie a fyziologie centrální části zrakového systému

  35. Sluch – vnitřní ucho a centrální část sluchového systému

  36. Vestibulární systém

  37. Chronobiologie

  38. Motorický systém mozku

  39. Řízení hybnosti – úloha basálních ganglií a mozečku

  40. Mozek a emoce – úloha limbického systému

  41. Mozková kůra a integrační funkce CNS

  42. Úloha thalamu

  43. Elektrická aktivita – EEG

  44. Elektrická aktivita mozku – pomalé potenciály

  45. Elektrická aktivita mozku – evokované potenciály

  46. Funkční zobrazovací metody mozku: PET, fNMR, magnetoencefalografie

  47. Snímání aktivity neuronů a glie – extracelulární a intracelulární záznam

  48. Technika terčíkového zámku, použití

  49. Iontově-selektivní mikroelektrody, principy funkce, využití

  50. Mozkové řízky, princip metody, využití

  51. Imunocytochemické metody v CNS

  52. Histochemie enzymů v CNS

  53. Klasické metodiky neuroanatomie – Nissl, Golgi apod., autoradiografie

  54. Ischemie a hypoxie CNS 55. Epilepsie

  56. Poruchy funkce basálních ganglií a jejich mediátorů

  57. Alzheimerova choroba, symptomatologie, biochemie, genetika

  58. Biochemické aspekty psychických poruch

  59. Genetické aspekty psychických poruch

  60. Neuroendokrinologie

  61. Poruchy synaptického přenosu na nervosvalové ploténce

  62. Vliv toxických látek na nervový systém

  63. Demyelinizační onemocnění

  64. Behaviorální modely učení a paměti

  65. Neurofyziologie učení a paměti

  66. Spánek a bdění

  67. Poruchy řeči a poruch gnosie

  68. Stereotaxe CNS, radiochirurgie pomocí GAMA nože

  69. Modelování neuronu a neuronových sítí

  70. Základy anatomie mozku

  Doporučená literatura:

  Pokroky v neurovědách, skripta pro postgraduální kurs, Universita Karlova, 1995.

  Trojan, S. a kolektiv: Lékařská fyziologie. 4 přepracované a doplněné vydání, Grada, 2004.

  Petrovický, P.: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi díl III. (neuroanatomie a smyslová ústrojí), Osveta, 2003.

  Ganong, W. F.: Přehled lékařské fyziologie, (eds. překladu J. Berger), nakladatelství H & H, Praha, 1995.

  Silbernagl, S., Lang, F.: Atlas fyziologie člověka, (eds. překladu S. Trojan), Grada Publishing, Praha, 2001.

  Foelsch, U. R., Kochsiek, K., Schmidt, R. F.: Patologická fyziologie, (eds. překladu R. Rokyta, J. Mareš), Grada Publishing, 2003.

  Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (eds): Psychiatrie (II. doplněné a opravené vydání), Praha, Tigis, s.r.o., 2004.

  Nevšímalová, S., Růžička, E., Tichý J. (eds): Neurologie, Galén, Praha, 2002.

  Ambler, Z., Bednařík, J., Růžička, E. (eds): Klinická neurologie, část I. obecná neurologie. Triton, Praha, 2004.  Snell, R. S.: Clinical Neuroanatomy for Medical Students. 5th Edition. Lippincott, Williams and Wilkins, 2001.

  Brodal, P.: The Central Nervous System. 3rd Edition. Oxford University Press, 2004.

  Bear, M. F., Connors, B. W., Paradiso, M. A.: Neuroscience – Exploring the Brain, 2nd edition, Lippincott, Williams and Wilkins, 2001.

  Purves D. et al.: Neuroscience. 2nd Edition, Sinauer Assoc. Sunderland, 2001.

  Rosenzweig M. R., Breedlove S. M., Liman A. L.: Biological Psychology. 3rd Edition, Sinauer Assoc. Sunderland, 2002.

  R. Cooper, J. R., Bloom, F. E., R. H. Roth R. H.: The Biochemical Basis of Neuropharmacology. 8th Edition, Oxford University Press, 2003

 • Požadavky v obhajobě

  Nejméně tři přijaté/uveřejněné originální publikace v časopisech s IF (celkový součet >1,50), z toho nejméně jedna publikace s prvoautorstvím v časopise s IF >1,00. 

  Oborová rada vyžaduje autoreferát.

Preventivní medicína*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2020
 • Předseda oborové rady

  doc. MUDr. Alexander Martin ČELKO, CSc.
  Ústav epidemiologie 3. LF UK
  Ruská 87
  100 00  Praha 10
  tel.: 267 102 485
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Obor studuje mechanismy interakcí, chemických, fyzikálních a biologických faktorů životního, pracovního prostředí a organismu. Integruje metodické přístupy především z oblasti toxikologie, molekulární biologie a imunologie. Je teoretickou základnou pro preventivní obory v lékařství, tj. hygienu a epidemiologii. Absolvent doktorského studijního programu získá vzdělání v oboru preventivního lékařství. Na základě principů medicíny založené na důkazech umí hodnotit význam působení faktorů na zdraví jedince i populace a stanovit možnosti i způsoby prevence poruch zdraví. 
  Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat, publikovat výsledky v odborných časopisech a vést mladé vědecké pracovníky. Standardní doba studia jsou 4 roky, což umožní také mezinárodní vědecké aktivity.

 • Vypsané kurzy
 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

  – jazyková zkouška: katedry jazyků LF

  – publikace: minim. 2 publikace v impaktovaných časopisech - 1× první autor

  – spoluautor na libovolném místě

  – absolvování minimálně 2 kurzů

 • Otázky ke státní doktorské zkoušce

  Analýza a hodnocení rizika

  1. Základní principy hodnocení rizika poškození zdraví

  2. Identifikace nebezpečnosti chemických látek

  3. Látky s prahovým účinkem: hodnocení vztahů dávka-účinek, dávka-odpověď

  4. Látky s bezprahovým účinkem: hodnocení vztahů dávka-účinek, dávka-odpověď

  5. Využití hodnocení zdravotních rizik v ochraně veřejného zdraví

  6. Hodnocení expozice

  7. Biologické monitorování expozice

  8. Analýza zdravotních rizik v životním prostředí

  9. Analýza zdravotních rizik v pracovním prostředí

  10. Analýza zdravotních rizik v potravinách a ve výživě

  11. Význam epidemiologie pro hodnocení zdravotních rizik

  12. Řízení rizika, principy řízení rizika při ochraně veřejného zdraví

  13. Vnímání rizika a komunikace o riziku

  14. Zdroje dat a informací pro hodnocení zdravotních rizik

  15. Charakterizace rizika

  Toxikologie

  1. Intoxikace organickými rozpouštědly (benzin, toluen, trichloretylen, perchloretylen)

  2. Toxické poškození jater

  3. Intoxikace oxidem uhelnatým

  4. Intoxikace etylenglykolem a metylalkoholem

  5. Poškození dýchacích cest dráždivými látkami

  6. Otravy houbami

  7. Olovo a jeho sloučeniny

  8. Rtuť a její sloučeniny

  9. Kadmium

  10. Chemické karcinogeny

  11. Toxické látky ve výživě -anorganické kontaminanty (toxické kovy, dusičnany, dusitany)

  12. Toxické látky ve výživě -organické kontaminanty (PCB, PCDD, PAU, ftaláty, mykotoxiny)

  13. Toxikokinetika látek (vstřebávání, distribuce, biotransformace a vylučování)

  14. Testování toxických účinků chemických látek

  15. Přípustné limity (principy stanovení, životní prostředí, pracovní prostředí, potraviny, pitná voda) P

  Prevence hromadně se vyskytujících onemocnění

  1. Obezita (etiopatogeneze, diagnostika, léčba, prevence)

  2. Tělesná aktivita a nadváha. Redukční programy

  3. Vliv pravidelné tělesné aktivity na organismus

  4. Výživa v těhotenství

  5. Výživa v prevenci nádorových onemocnění

  6. Výživa v prevenci aterosklerózy

  7. Hlavní principy správné výživy

  8. Výživa v prevenci diabetu

  9. Protikuřácké programy,

  10. Drogová závislost, prevence

  11. Tuky, bílkoviny a sacharidy ve výživě

  12. Prevence psychického stresu na pracovišti

  13. Hladovění, malnutrice, alternativní výživové směry (výhody a rizika)

  14. Charakteristiky růstu a vývoje v jednotlivých obdobích života

  15. Základní lidské potřeby

  16. Prevence geneticky podmíněných onemocnění

  17. Pravidelné, zvláštní, mimořádné očkování

  18. Základní charakteristiky zátěže organizmu (zdravotní důsledky působení nepřiměřené zátěže)

  Neinfekční epidemiologie

  1. Epidemiologie úrazů

  2. Epidemiologie nádorů

  3. Epidemiologická surveillance, účel a elementy

  4. Interní validita epidemiologické studie

  5. Přesnost studie a vliv náhodných chyb

  6. Typy epidemiologických studií

  7. Epidemiologie a identifikace nebezpečnosti

  8. Studie případů a kontrol a kohortová studie

  9. Popište rozdíly mezi následujícími charakteristikami rozptyl, směrodatná odchylka, střední chyba průměru a mezikvartilové rozpětí.

  10. Kontingenční tabulka a její použití. Způsoby hodnocení?

  11. Jak je možno měřit vztah dvou kvantitativních veličin? Popište používaný model.

  12. Popište základní kvantitativní míry rizika používané v epidemiologických studiích a intepretaci jejich intervalů spolehlivosti

  13. Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění

  14. Molekulární epidemiologie 

 • Požadavky k obhajobě

  • státní doktorská zkouška
  • publikace: minim. 2 publikace v impaktovaných časopisech
  • 1× první autor
  • spoluautor na libovolném místě 
  • oborová rada vyžaduje autoreferát
Zobrazovací metody v lékařství*
 • Platnost akreditace: 31. 12. 2024
 • Předsedkyně oborové rady

  doc. MUDr. Andrea BURGETOVÁ, Ph.D., MBA
  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  128 08  Praha 2
  tel.: 224 965 060
  e-mail:
 • Členové oborové rady

 • Charakteristika studijního programu

  Doktorský studijní program Zobrazovací metody v lékařství se zabývá různými kvalitativními a kvantitativními metodami analýz obrazů v biologii a lékařství. Důležitou oblastí je též výzkum a vývoj nových zobrazovacích metod a postupů, analýz, zpracování a interpretace dat. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii, k molekulárnímu zobrazování, radiologii, nukleární medicíně, patologii a k řadě dalších základních a klinických oborů biomedicíny. Standardní doba studia jsou 3 roky.

 • Požadavky v průběhu studia

  – znalost světového jazyka dle propozic doktorského studijního programu

  – základní povinností doktoranda je jeho vlastní výzkum

  Student má povinnost absolvovat minimálně 2 kurzy (doporučuje se jeden věnovaný teoretickým základům vědecké práce). Student si vybírá další vhodné kurzy po dohodě s OR v závislosti na zaměření a tématu jeho práce. Ke splnění povinností lze vybírat ze všech nabízených kurz ostatních OR.

  – povinný je kurz věnovaný základům vědecké práce (je organizován např. AV ČR)

 • Vypsané kurzy
 • Požadavky ke státní doktorské zkoušce

   

 • Otázky a literatura ke státní doktorské zkoušce

  1. Přehled zobrazovacích metod v lékařství, jejich podstata, přínos, nevýhody, případně nežádoucí účinky (v oboru podle zaměření práce studenta).

  2. Základy techniky zobrazovacích metod v lékařství (v oboru podle zaměření práce studenta).

  3. Indikace a algoritmy zobrazovacích metod v lékařství (v oboru podle zaměření práce studenta).

  4. Nové směry, speciální aplikace, vývoj a perspektivy zobrazovacích metod v lékařství (v oboru a podle zaměření práce studenta).

  5. Problematika studentem absolvovaných kurzů (v oboru a podle zaměření práce studenta).

  6. Základy digitálního zpracování obrazů v lékařství (v oboru a podle zaměření práce studenta) – viz literatura.

  7. Základy vědecké práce a statistiky (v oboru a podle zaměření práce studenta).

  8. Vědecký a odborný profil studenta, zkušenosti z vědecké práce, téma připravované disertační práce a její zpracování, předběžné či konečné výsledky.

  Doporučená literatura k tematickému okruhu 6. (zpracování obrazu):

  a) Kniha: Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis and Machine Vision. ThomsonEngineering, 2007 (existuje i česká verze, ale již částečně zastaralá)

  b) Kniha: Burger, Burge: Digital Image Processing (http://www.imagingbook.com)

 • Požadavky k obhajobě

  Povinná je publikace výsledků výzkumné práce v časopisech s IF. Nejméně u jedné musí být student prvním (nebo korespondujícím) autorem. Předpokládá se tedy, že student bude mít během studia minimálně 2 publikace v časopisech s IF, kde tedy alespoň v jedné bude hlavním nebo korespondujícím autorem. Minimální výše IF časopisů stanovena není. 

  Oborová rada vyžaduje autoreferát.

* doktorské studijní programy v rámci „Biomedicíny“

Koordinační rada DSPB

Koordinační rada je platforma určená pro spolupráci zejména těch oborových rad, které deklarovaly svou příslušnost k vzájemně si blízkým oblastem vzdělávání. Koordinační rada koordinuje přiřazené doktorské studijní programy. Tato koordinace spočívá v pravidelné komunikaci se členy Koordinační rady, s vedením Univerzity Karlovy a Akademie věd, s děkany (proděkany) zúčastněných fakult; dále v pravidelném hodnocení aktuálního stavu doktorských studijních programů; s vedením Univerzity a Akademie řeší případné vzniklé problémy. 

Mezi její činnosti patří zejména:​ 

 • strategické rozhodování o směřování a rozvoji doktorských studijních programů v dané oblasti;
 • hledání vzájemných průniků při realizaci doktorských studijních programů;
 • vytváření jednotných standardů tematicky příbuzných doktorských studijních programů (např. požadavky na disertační práci, kritéria přijímacího řízení, nároky na vědecké výstupy studentů či počet doktorandů na školitele;
 • návrhy opatření směřujících ke zvyšování míry úspěšnosti studia studentů;
 • spolupráce na přípravě možné společné akreditace;
 • komunikace s odpovědnými složkami rektorátu a fakult. 

Členy Koordinační rady DSPB jmenují na pětileté funkční období a odvolávají společně rektor UK a předseda AV ČR na základě návrhů děkanů zúčastněných fakult UK a ředitelů zúčastněných pracovišť AV ČR. Členy jsou zejména předsedové oborových rad doktorských studijních programů zařazených do DSPB. Děkani fakult, zúčastněných v DSPB, jednají podle smluv uzavřených mezi sebou. Případné rozpory a rozdílný výklad smluv mezi účastníky sdružení řeší Koordinační rada ve spolupráci s pověřeným prorektorem, případně s rektorem Univerzity Karlovy a předsedou Akademie věd České republiky.

​Předsedové oborových rad se stávají členy té koordinační rady, ke které byla jejich oborová rada přiřazena na základě příslušnosti k oblastem vzdělávání, či ke které se přihlásili, a to na základě jmenování rektorem. Předseda oborové rady může být členem více koordinačních rad. Členem koordinační rady může být též zástupce fakulty, která se podílí na uskutečňování doktorského studijního programu zastoupeného v dané koordinační radě, či jiný odborník navržený rektorovi děkanem či předsedou příslušné koordinační rady, a to na základě jmenování rektorem. Členové ze svého středu navrhují předsedu koordinační rady, kterého jmenuje rektor. Předseda nebo jím určený zástupce svolává a řídí zasedání.​

Vydáno: 15. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.