Včasný záchyt multirezistentních bakterií produkujících karbapenemázy

Detekce enzymů, kterými bakterie degradují karbapenemy, má zásadní dopad v terapii i epidemiologii infekcí vzhledem ke snadnému šíření genů pro tyto enzymy mezi nozokomiálními patogeny. Na konci roku 2012 jsme do rutinní praxe zavedli detekci karbapenemáz u enterobakterií rezistentních k většině ATB a za období dvou let vyšetřili přibližně 300 rezistentních kmenů, z toho 28 kmenů bylo producenty karbapenemáz. Metodu používá kromě ÚLM jen jedno další pracoviště v ČR.