Testování morální kompetence studentů medicíny, psychologie a ekonomie

Pilotně jsme provedli test morání kompetence na prvním ročníku studentů medicíny 2. LF UK a srovnávali s výsledky původního českého překladu na třetím ročníku studentů medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2021/2022. V roce 2023 jsme sesbírali data ze šesti různých institucí, třech univerzitách (VŠB-TUO, UP, UK) ve třech městech (Ostrava, Olomouc, Praha).

Cílem naší studie bylo otestovat prostřednictvím Testu morální kompetence (dále MCT) studenty medicíny, psychologie a ekonomie (prvního a pátého ročníku). V zásadě šlo o částečnou replikaci „cross-sectional“ studie z publikované dizertační práce Schillinger (2006). V rámci této studie jsme potvrdili, že dochází k regresi morální kompetence u mediků, jak dosvědčují data i z jiných zemí včetně ČR (např. Lind, 2000; Slováčková & Slováček, 2007; Neves Feitosa et al., 2013). 

Morální kompetence je schopnost řešit problémy a konflikty na základě morálních principů, a to prostřednictvím uvažování a diskuse, bez použití násilí a lsti nebo podřízení se autoritě.

Test morální kompetence je navržen jako dotazník. Využívá dvou obtížně morálně řešitelných dilematických příběhů (dělnického a doktorského dilematu), při nichž protagonisté činí morální rozhodnutí. Účastníci testu hodnotí jejich jednání z hlediska vlastního posouzení morální správnosti na škále (+4, úplný souhlas) až (-4 úplný nesouhlas).

V letošním roce na tuto studii navazujeme a rozšířili jsme sběr dat i o další lékařské fakulty (1. a 3. LF UK). Naším cílem je porovnat morální kompetence studentů medicíny, psychologie a ekonomie s mírou úzkosti a úzkostnosti.

 

V rámci pilotního testování jsme použili nový překlad MCT.

Distribuce výsledků testování u 1. roč. 2. LF u obou dilemat