FN Motol slavnostně otvírá nové urologické sály

Tisková zpráva ze dne 14. prosince 2016

Chirurgická léčba urologických onemocnění stále více směřuje k širšímu využití endoskopických metod, ať už se jedná o operace v močovém měchýři, nebo v horních močových cestách. Jejich provedení vyžaduje moderní a dokonalé instrumentárium, adekvátní technologické zázemí a moderní vnitřní uspořádání. A právě to by měly zajišťovat plně zrekonstruované prostory urologických sálů. Operační trakt urologie FN Motol nově disponuje třemi moderně digitalizovanými sály. V minulosti byla urologická klinika schopna provést zhruba 30–40 operačních výkonů týdně, po rekonstrukci by to mělo být zhruba o třetinu více. Provoz se v nových sálech naplno spustí v novém roce.

Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce urologických sálů byla nutnost modernizovat stávající technologické vybavení. Operační trakt byl rozšířen o další sál (zvýšení počtu ze dvou na tři), který je koncipován tak, aby v budoucnu umožnil umístění zařízení pro robotickou chirurgii. Dále zde došlo k hygienickému oddělení sterilní a nesterilní části a s tím související instalaci sloužící k tzv. přelůžkování pacienta, který je z nesterilní části překládán do části sterilní. Nově jsou rovněž řešeny i cesty pro dopravu sterilního a nesterilního materiálu.

Operační sály splňují všechny požadavky, které jsou kladeny na moderně vybavené urologické operační sály. „Obrovským pozitivem je například i možnost snímání průběhu výkonu a přenos signálu do posluchárny kliniky, což bude možné využít pro výuku studentů medicíny i pro různé vzdělávací akce pro lékaře,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Přínosem je podle něj i uspořádání sálů umožňující urychlení výměny pacientů mezi jednotlivými výkony.

Vlivem modernizace operačních prostor dojde rovněž k výraznému zkvalitnění péče o pacienty.
„Moderní operační sály a moderní výkony na nich prováděné umožní nejen zlepšit léčebné výsledky, ale také například zkrátit dobu hospitalizace. Uspořádání sálů bude znamenat větší komfort pro pacienty v období těsně před a po výkonu, přičemž přinese i snadnější dohled nad pacientem po výkonu. To vede ke snížení rizika vzniku případných komplikací,“ říká MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA, pověřený jednáním za ředitele Fakultní nemocnice v Motole.

Předmětem rozsáhlé technologické rekonstrukce byla kompletní výměna zastaralé technologie původních sálů zahrnující sálovou vestavbu, rozvody tepla a vody, dílčí výměnu vzduchotechniky, elektroinstalace, rozvodů medicinálních plynů, nových slaboproudých rozvodů, včetně nové požární signalizace. Součástí sálové vestavby je i dodávka moderní digitalizace provozu sálů – audiovizuální technika doplněná o ovládání osvětlení a techniky prostředí. Modernizace se týkala i základní zdravotnické technologie, včetně nábytku. Předmětem stavební rekonstrukce byla změna prostorové dispozice operačního traktu, výměna a úprava povrchů, výměna dveří a doplnění elektricky ovládaných dveří.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. lékařské fakulty UK, sídlo zde mají i některá pracoviště 1. lékařské fakulty UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než 750 tisíc pacientů.

Data o rekonstrukci

Historie a umístění: Urologické sály se nacházejí v dospělé části nemocnice. Její dostavba objemově řešená ve formě monobloku byla uvedena do provozu v 90. letech, jejími autory jsou arch. J. Weiser, T. Welz a M. Minářová. Jedná se o komplexní zdravotnické zařízení s jednotlivými ambulancemi, lůžkovými částmi a potřebným technickým zázemím. Objekt se skládá z 16 dilatačních celků. Jednotlivé celky mají až sedm nadzemních podlaží a až pět podzemních podlaží.
 
Přípravná fáze: 2012–2015
Realizace: 2015–2016
 
Financování: Finanční potřeby akce jsou kryty dotací ze státního rozpočtu a vlastními zdroji FN Motol (dotace ze státního rozpočtu činí 36,7 mil. Kč, z vlastních zdrojů zaplatí FN Motol 35 % z celkových nákladů akce).

 

Poslední aktualizace: 1. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor