Úspěchy

Organizace robotické olympiády pro studenty 2. lékařské fakulty

Urologická klinika zorganizovala soutěž ve zručnosti při využívání simulátoru robotických výkonů pro pregraduální studenty 2. lékařské fakulty. Podobná akce je naprosto unikátní v Česku i v Evropě. Vítězný student získal možnost absolvovat tréninkový pobyt ve velkém evropském robotickém centru.

Klinika organizovala v roce 2022 již 5. ročník mezinárodního vzdělávacího kurzu ESU-ESOU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol je od roku 2018 každoročně organizátorem ESU-ESOU vzdělávacího kurzu na téma Léčba neinvazivních nádorů močového měchýře (oficiální edukační akce Evropské urologické společnosti) za mezinárodní účasti posluchačů i předních evropských urologů jako lektorů. Jedná se o vysoce prestižní akci, v urologii jedinou svého druhu pořádanou v zemích střední a východní Evropy.

Certifikované mezinárodní školicí centrum pro výuku robotické operativy

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol má od roku 2021 statut mezinárodního certifikovaného školicího pracoviště pro výuku robotické operativy – tzv. case observation centre. V centru proběhlo v letech 2021 a 2022 školení nových adeptů robotiky z ČR i ze zahraničí (cca 10 ročně). Lektoři z 2. lékařské fakulty se rovněž účastnili školení lékařů na jejich domovských pracovištích.

Simulační centrum pro výuku laparoskopických a endoskopických operačních technik v chirurgii, urologii a gynekologii

Simulační centrum endourologické operativy ETC (Endourology Training Center) 2. LF UK a FN Motol v roce 2021 pokračovalo ve výuce laparoskopických a endoskopických výkonů. Studenti medicíny a začínající mladí lékaři nejen v oboru urologie, ale i chirurgie a gynekologie se zde učí základním manuálním dovednostem a mají možnost si prakticky vyzkoušet různé typy chirurgických výkonů na modelech virtuálních i biologických. V akademickém roce 2020/2021 prošlo výukovým centrem víc než 200 studentů.

Organizace konference Komplexní novinky v onkourologii

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol v roce 2022 pořádala již 7. ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU), která je největší akcí věnovanou onkourologii v Česku. Akce se zúčastnilo 300 účastníků z řad urologů i onkologů.

Simulační centrum pro nácvik základních dovedností v laparoskopii a endoskopii

V říjnu 2020 bylo otevřeno simulační centrum endourologické operativy ETC (Endourology Training Center) 2. LF UK a FN Motol. Výukové centrum nabízí získání praktických dovedností pro studenty medicíny a začínající lékaře nejen v oboru urologie, ale i příbuzných chirurgických a interních oborech. Simulátory umožňují nácvik základních manuálních dovedností. Nabízí provedení konkrétních chirurgických výkonů na modelech virtuálních i biologických. Centrum zajišťuje i školení v oblasti robotické chirurgie.

Každoroční komplexní kurz Novinky v urologii pro rezidenty ze všech lékařských fakult v ČR

Klinika každoročně organizuje kurz Novinky v urologii určený rezidentům ze všech lékařských fakult. Kurz byl v roce 2022 opět prezenční, studentům však byly k dispozici i videopřednášky shrnující problematiku. Na odborném programu participovalo 40 lektorů, jedná se tak o největší urologickou edukační aktivitu v rámci specializačního vzdělávání v ČR.

Zřízeno Centrum robotické chirurgie

Dne 18. dubna 2018 byla pod gescí Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol zahájena činnost Centra robotické chirurgie, včetně vyškolení lékařů kliniky. Během 2 let fungování se do jeho činnosti rutinně zapojilo 5 klinik.

Klinika zorganizovala mezinárodní vzdělávací kurz ESU-ESOU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol je od roku 2018 každoročně organizátorem ESU-ESOU vzdělávacího kurzu Léčba neinvazivních nádorů močového měchýře (oficiální edukační akce Evropské urologické společnosti) za mezinárodní účasti posluchačů i předních evropských urologů jako lektorů.

Výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů

Byla vybudována výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů. Její součástí je 6 různých simulátorů. V rámci PGS jsou zde pravidelně organizovány tematické kurzy. V rámci pregraduálního studia různými formami nácviku od zahájení v roce 2016 do konce roku 2019 prošlo 490 studentů.

Prof. Babjuk prezidentem mezinárodní konference

Profesor Babjuk byl prezidentem 11. konference ESOU (Evropská společnost pro onkourologii), která se konala v Praze 17.–19. ledna 2014. Konference se zúčastnilo téměř 900 delegátů z celého světa, včetně hlavních představitelů ESOU i předsedy Evropské urologické společnosti. Z řady pohledů se jednalo o největší urologickou akci od roku 1989 nejen v ČR, ale i v zemích bývalé střední a východní Evropy.

Ocenění za nejlepší přednášku

MUDr. Klára Havlová získala 3. místo v soutěži účastnících se zemí o nejlepší přednášku 13. středoevropské konference Evropské urologické společnosti (Central European Meeting EAU, Praha, 4.–6. 10. 2013). MUDr. Havlová uspěla s přednáškou na téma „Value of difusion weighted imaging MRI in the renal tumours“

Udělení mezinárodní akreditace

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol prošla EBU (European Board of Urology) akreditací pro výchovu rezidentů a s platností od října 2012 na následujících 5 let získala titul EBU – Certified Training Center. Tuto akreditaci jsme získali jako 2. pracoviště v ČR.

Mezinárodní patenty

Registrace mezinárodních patentů pro „Elektrodu pro perkutánní neurostimulační léčbu“ a „Detektor reflexních pohybů pro automatické nastavení optimálního kmitočtu neurostimulačních pulzů při rezonanční elektrické neuromodulační léčbě“ kolegy M. Rejchrta a B. Binka.

Ocenění na mezinárodní úrovni

1. cena na regionální konferenci Evropské urologické společnosti (Drážďany, 13. 10. 2012) za nejlepší práci: M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Percutaneous afferent neurostimulation of nervus ischiadicus branches with neuroresonance frequency – pilot project.

Autorství monografie

Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., je autorem unikátní monografie pokrývající celé spektrum oboru urologie. Kawaciuk I.: Urologie, Galén, Praha 2009, 531 stran, str. XIII.

Ocenění v rámci odborné společnosti

Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., obdržel v roce 2009 Cenu Eduarda Hradce, kterou uděluje výbor České urologické společnosti ČLS JEP za celoživotní zásluhy a přínos pro obor.

Ocenění na mezinárodní úrovni

Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., byli v roce 2009 zvoleni za členy Evropské společnosti akademických urologů (EAAU) jako jediní dva zástupci za ČR. Tato společnost s limitovaným a nepřekročitelným počtem členů sdružuje nejvýznamnější představitele oboru urologie z Evropy.