Úspěchy

Zřízeno Centrum robotické chirurgie

|

Dne 18. dubna 2018 byla pod gescí Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol zahájena činnost Centra robotické chirurgie, včetně vyškolení lékařů kliniky. Během 2 let fungování se do jeho činnosti rutinně zapojilo 5 klinik.

Klinika zorganizovala mezinárodní vzdělávací kurz ESU-ESOU

|

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol je od roku 2018 každoročně organizátorem ESU-ESOU vzdělávacího kurzu Léčba neinvazivních nádorů močového měchýře (oficiální edukační akce Evropské urologické společnosti) za mezinárodní účasti posluchačů i předních evropských urologů jako lektorů. Jedná se o jedinou akci tohoto druhu ve střední a východní Evropě.

Prodej patentu na léčebný přístroj využívaný při léčbě inkontinence

|

V roce 2018 byl prodán patent na zařízení vyvinuté na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol využívané při léčbě inkontinence metodou peroneální resonanční elektromagnetické neuromodulace.

Klinika organizátorem výroční konference ČUS ČLS JEP

|

Urologická klinika byla organizátorem výroční, 65. konference České urologické společnosti ČLS JEP, která se konala 16.–18. 10. 2019 za účasti více než 1 000 lékařů a sester.

Simulační centrum pro nácvik základních dovedností v laparoskopii a endoskopii

|

V říjnu 2020 bylo otevřeno simulační centrum endourologické operativy ETC (Endourology Training Center) 2. LF UK a FN Motol. Výukové centrum nabízí získání praktických dovedností pro studenty medicíny a začínající lékaře nejen v oboru urologie, ale i příbuzných chirurgických a interních oborech. Simulátory umožňují nácvik základních manuálních dovedností. Nabízí provedení konkrétních chirurgických výkonů na modelech virtuálních i biologických. Centrum zajišťuje i školení v oblasti robotické chirurgie.

Komplexní kurz Novinky v urologii pro rezidenty ze všech lékařských fakult

|

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádala v roce 2020 komplexní kurz Novinky v urologii, na kterém se podílelo přes 40 lektorů ze všech lékařských fakult. Kurz je povinný pro rezidenty v novém vzdělávacím programu a v součinnosti všech fakult se koná jednou ročně, a to právě na půdě 2. LF UK. V prezenční formě kurz probíhal po dobu tří dnů a zúčastnilo se ho 50 rezidentů.

První implantace sakrální neuromodulace v ČR

|

Na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol byla provedena v roce 2017 u pacientů s dysfunkcí mikce 1. implantace sakrální neuromodulace v ČR. Do konce roku byly provedeny celkem 4 výkony.

Hostující profesor na Medizinisches Universität Wien

|

Prof. M. Babjuk byl jmenován hostujícím profesorem na Medizinisches Universität Wien, Lékařské univerzitě ve Vídni, na období 2016–2021.

Výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů

|

Byla vybudována výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů. Její součástí je 6 různých simulátorů. V rámci PGS jsou zde pravidelně organizovány tematické kurzy. V rámci pregraduálního studia různými formami nácviku od zahájení v roce 2016 do konce roku 2019 prošlo 490 studentů.

Prof. M. Babjuk byl znovu zvolen předsedou odborné společnosti

|

Prof. M. Babjuk byl v říjnu 2015 zvolen na druhé čtyřleté volební období předsedou České urologické společnosti ČLS JEP.

Čestné členství v zahraniční společnosti

|
Doc. Jarolímovi bylo uděleno čestné členství v Evropské urologické společnosti.

Prof. M. Babjuk se stal předsedou evropské skupiny pro doporučené postupy

|
Jako předseda evropského panelu je prof. Babjuk hlavním autorem doporučených postupů EAU (Evrospká urologická společnost) pro diagnostiku a léčbu nádorů močového měchýře.

Umístění subkatedry onkourologie IPVZ do FN Motol

|
Prof. Babjuk byl stanoven vedoucím subkatedry onkourologie IPVZ, subkatedra je umístěna ve FN Motol.

Prof. Babjuk prezidentem mezinárodní konference

|

Profesor Babjuk byl prezidentem 11. konference ESOU (Evropská společnost pro onkourologii), která se konala v Praze 17.–19. ledna 2014. Konference se zúčastnilo téměř 900 delegátů z celého světa, včetně hlavních představitelů ESOU i předsedy Evropské urologické společnosti. Z řady pohledů se jednalo o největší urologickou akci od roku 1989 nejen v ČR, ale i v zemích bývalé střední a východní Evropy.

Udělení mezinárodní akreditace

|
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol prošla EBU (European Board of Urology) akreditací pro výchovu rezidentů a s platností od října 2012 na následujících 5 let získala titul EBU – Certified Training Center. Tuto akreditaci jsme získali jako 2. pracoviště v ČR.

Ocenění za nejlepší přednášku

|

MUDr. Klára Havlová získala 3. místo v soutěži účastnících se zemí o nejlepší přednášku 13. středoevropské konference Evropské urologické společnosti (Central European Meeting EAU, Praha, 4.–6. 10. 2013). MUDr. Havlová uspěla s přednáškou na téma „Value of difusion weighted imaging MRI in the renal tumours“

Mezinárodní patenty

|
Registrace mezinárodních patentů pro „Elektrodu pro perkutánní neurostimulační léčbu“ a „Detektor reflexních pohybů pro automatické nastavení optimálního kmitočtu neurostimulačních pulzů při rezonanční elektrické neuromodulační léčbě“ kolegy M. Rejchrta a B. Binka.

Prof. Babjuk prezidentem mezinárodní konference

|

Prof. Babjuk byl prezidentem 13. středoevropské konference Evropské urologické společnosti (Central European Meeting EAU, Praha, 4.–6. 10. 2013). Akce se zúčastnilo téměř 350 účastníků z 26 zemí.

Předsednictví vědecké společnosti

|
Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., byl v roce 2011 zvolen na čtyřleté období předsedou České urologické společnosti ČLS JEP.

Ocenění na mezinárodní úrovni

|

1. cena na regionální konferenci Evropské urologické společnosti (Drážďany, 13. 10. 2012) za nejlepší práci: M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Percutaneous afferent neurostimulation of nervus ischiadicus branches with neuroresonance frequency – pilot project.

Mezinárodní úspěch

|
Prof. Babjuk byl v roce 2012 zvolen členem komise pro edukace Evropské urologické společnosti.

Ocenění na mezinárodní úrovni

|
Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., byl v roce 2010 zvolen předsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU).

Autorství monografie

|
Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., je autorem unikátní monografie pokrývající celé spektrum oboru urologie. Kawaciuk I.: Urologie, Galén, Praha 2009, 531 stran, str. XIII.

Ocenění v rámci odborné společnosti

|
Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., obdržel v roce 2009 Cenu Eduarda Hradce, kterou uděluje výbor České urologické společnosti ČLS JEP za celoživotní zásluhy a přínos pro obor.

Ocenění na mezinárodní úrovni

|
Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., byli v roce 2009 zvoleni za členy Evropské společnosti akademických urologů (EAAU) jako jediní dva zástupci za ČR. Tato společnost s limitovaným a nepřekročitelným počtem členů sdružuje nejvýznamnější představitele oboru urologie z Evropy.

Ocenění v rámci odborné společnosti

|
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., byl v roce 2009 prezidentem 55. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP.

Ocenění na mezinárodní úrovni

|
Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., byl v roce 2009 zvolen místopředsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU).