Úspěchy

Simulační centrum pro výuku laparoskopických a endoskopických operačních technik v chirurgii, urologii a gynekologii

Simulační centrum endourologické operativy ETC (Endourology Training Center) 2. LF UK a FN Motol v roce 2021 pokračovalo ve výuce laparoskopických a endoskopických výkonů. Studenti medicíny a začínající mladí lékaři nejen v oboru urologie, ale i chirurgie a gynekologie se zde učí základním manuálním dovednostem a mají možnost si prakticky vyzkoušet různé typy chirurgických výkonů na modelech virtuálních i biologických. V akademickém roce 2020/2021 prošlo výukovým centrem víc než 200 studentů.

Komplexní Kurz v onkourologii

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol v roce 2021 pořádala komplexní kurz Novinky v onkourologii, na kterém se podílelo 20 lektorů ze všech lékařských fakult. Kurz byl určen urologům a onkologům a probíhal ve dnech 19. a 20. května 2021. V důsledku covidových opatření byl kurz realizován distanční formou. Setkal se s velkým zájmem, což dokumentuje 400 účastníků, kteří se připojili on-line.

Klinika zorganizovala mezinárodní vzdělávací kurz ESU-ESOU, v roce 2021 on-line

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol je od roku 2018 každoročně organizátorem ESU-ESOU vzdělávacího kurzu Léčba neinvazivních nádorů močového měchýře (oficiální edukační akce Evropské urologické společnosti) za mezinárodní účasti posluchačů i předních evropských urologů jako lektorů. V únoru 2021 v důsledku covidové epidemie se vzdělávací kurz konal on-line.

Certifikované školicí centrum pro výuku robotické operativy

Na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol v roce 2021 vzniklo certifikované školicí pracoviště pro výuku robotické operativy. Cílem školicích programů je nácvik širokého spektra robotických výkonů pro zájemce z ČR i zahraničí. Absolventi programů školicího centra mohou osvojené operační dovednosti aplikovat přímo na vlastních pracovištích nebo také v procesu výuky dalších zájemců o robotickou chirurgii.

Každoroční komplexní kurz Novinky v urologii pro rezidenty ze všech lékařských fakult

V lednu 2021 se jako každoročně konal pravidelný kurz Novinky v urologii určený rezidentům ze všech lékařských fakult. Pod gescí Urologická kliniky 2. LF UK a FN Motol na něm participovalo 40 lektorů, kteří připravili 47 videopřednášek. V průběhu kurzu bylo realizováno 10 interaktivních půlhodinových přenosů. Přihlášeno bylo 40 rezidentů a zrealizováno 3 500 zhlédnutí připravených sdělení.

Simulační centrum pro nácvik základních dovedností v laparoskopii a endoskopii

V říjnu 2020 bylo otevřeno simulační centrum endourologické operativy ETC (Endourology Training Center) 2. LF UK a FN Motol. Výukové centrum nabízí získání praktických dovedností pro studenty medicíny a začínající lékaře nejen v oboru urologie, ale i příbuzných chirurgických a interních oborech. Simulátory umožňují nácvik základních manuálních dovedností. Nabízí provedení konkrétních chirurgických výkonů na modelech virtuálních i biologických. Centrum zajišťuje i školení v oblasti robotické chirurgie.

Zřízeno Centrum robotické chirurgie

Dne 18. dubna 2018 byla pod gescí Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol zahájena činnost Centra robotické chirurgie, včetně vyškolení lékařů kliniky. Během 2 let fungování se do jeho činnosti rutinně zapojilo 5 klinik.

Klinika zorganizovala mezinárodní vzdělávací kurz ESU-ESOU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol je od roku 2018 každoročně organizátorem ESU-ESOU vzdělávacího kurzu Léčba neinvazivních nádorů močového měchýře (oficiální edukační akce Evropské urologické společnosti) za mezinárodní účasti posluchačů i předních evropských urologů jako lektorů.

Výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů

Byla vybudována výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů. Její součástí je 6 různých simulátorů. V rámci PGS jsou zde pravidelně organizovány tematické kurzy. V rámci pregraduálního studia různými formami nácviku od zahájení v roce 2016 do konce roku 2019 prošlo 490 studentů.

Prof. Babjuk prezidentem mezinárodní konference

Profesor Babjuk byl prezidentem 11. konference ESOU (Evropská společnost pro onkourologii), která se konala v Praze 17.–19. ledna 2014. Konference se zúčastnilo téměř 900 delegátů z celého světa, včetně hlavních představitelů ESOU i předsedy Evropské urologické společnosti. Z řady pohledů se jednalo o největší urologickou akci od roku 1989 nejen v ČR, ale i v zemích bývalé střední a východní Evropy.

Ocenění za nejlepší přednášku

MUDr. Klára Havlová získala 3. místo v soutěži účastnících se zemí o nejlepší přednášku 13. středoevropské konference Evropské urologické společnosti (Central European Meeting EAU, Praha, 4.–6. 10. 2013). MUDr. Havlová uspěla s přednáškou na téma „Value of difusion weighted imaging MRI in the renal tumours“

Udělení mezinárodní akreditace

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol prošla EBU (European Board of Urology) akreditací pro výchovu rezidentů a s platností od října 2012 na následujících 5 let získala titul EBU – Certified Training Center. Tuto akreditaci jsme získali jako 2. pracoviště v ČR.

Mezinárodní patenty

Registrace mezinárodních patentů pro „Elektrodu pro perkutánní neurostimulační léčbu“ a „Detektor reflexních pohybů pro automatické nastavení optimálního kmitočtu neurostimulačních pulzů při rezonanční elektrické neuromodulační léčbě“ kolegy M. Rejchrta a B. Binka.

Ocenění na mezinárodní úrovni

1. cena na regionální konferenci Evropské urologické společnosti (Drážďany, 13. 10. 2012) za nejlepší práci: M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Percutaneous afferent neurostimulation of nervus ischiadicus branches with neuroresonance frequency – pilot project.

Autorství monografie

Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., je autorem unikátní monografie pokrývající celé spektrum oboru urologie. Kawaciuk I.: Urologie, Galén, Praha 2009, 531 stran, str. XIII.

Ocenění v rámci odborné společnosti

Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., obdržel v roce 2009 Cenu Eduarda Hradce, kterou uděluje výbor České urologické společnosti ČLS JEP za celoživotní zásluhy a přínos pro obor.

Ocenění na mezinárodní úrovni

Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., byli v roce 2009 zvoleni za členy Evropské společnosti akademických urologů (EAAU) jako jediní dva zástupci za ČR. Tato společnost s limitovaným a nepřekročitelným počtem členů sdružuje nejvýznamnější představitele oboru urologie z Evropy.