Časné známky remodelace průdušek u kojenců a batolat v riziku rozvoje astmatu

Structural changes in the bronchial mucosa of young children at risk of developing asthma.

Berankova, K; Uhlik, J; Honkova, L; Pohunek, P. Pediatric Allergy and Immunology. 2014 Mar;25(2):136–42. doi: 10.1111/pai.12119. Epub 2013 Sep 12. IF: 3.612

MUDr. Katarína Beránková, Ph.D.

Studii představuje první autorka MUDr. Katarína Beránková, Ph.D., z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

V časném dětském věku je spolehlivá diagnostika průduškového astmatu velmi obtížná. Z důvodu vysoké prevalence exacerbací průduškových obstrukcí u nejmenších dětí se často otálí se zahájením preventivní protizánětlivé léčby. Cílem práce bylo prokázat, že lze u rizikových dětí již v raném věku nalézt určité strukturální odchylky ve sliznici průdušek, předznamenávající rozvoj průduškové remodelace s dalšími patofyziologickými a klinickými důsledky.

V přehledném histologickém barvení jsme analyzovali tloušťku bazální membrány ve vzorcích z průduškové stěny 14 dětí do 4 let věku splňujících kritéria zvýšeného rizika rozvoje astmatu a nálezy jsme porovnali s kontrolní skupinou 16 dětí. Pomocí imunohistochemických metod jsme pak detailně zkoumali expresi vybraných strukturálních glykoproteinů bazální membrány – lamininu, kolagenů typu IV a tenascinu.

Nejdůležitějším výsledkem této práce je nález iniciálních remodelačních změn na úrovni bazální membrány u rizikových dětí ve srovnání s kontrolní skupinou. Zjistili jsme signifikantní ztluštění bazální membrány při zvýšené depozici lamininu ve  vrstvě přiléhající k epitelu dýchacích cest. U dalších dvou studovaných proteinů jsme zvýšenou expresi v rizikové skupině nepozorovali.

Domníváme se, že nález počátečních fází remodelace u rizikové skupiny dětí opravňuje lékaře k časnému zahájení protiastmatické léčby i přes nemožnost provedení spolehlivého funkčního vyšetření plic.

Odkaz na článek najdete zde.

Vydáno: 30. 11. 2015 / Upraveno: 12. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková