Ústav lékařské biofyziky 2. LF UK

(doc. MUDr. Tomáš Blažek, CSc.)

Lékařská biofyzika je tradičně předmětem prvního roku studia. Pracovníci ústavu ovšem zajišťují také formou volitelně povinného předmětu výuku klinické biofyziky a přístrojové techniky ve 4. roce studií, participují v témž ročníku na výuce oboru nukleární mediciny a konečně se podílejí výukou fyziky na přípravném kurzu pořádaném fakultou pro zájemce o studium mediciny.

V oblasti výzkumu se zabývají matematickým modelováním (převážně v nukleární medicině), zobrazovacími technikami (zpracováním obrazů, porovnáváním obrazů získaných různými technikami a jeho analýzou), sledováním účinků ionizačního záření na živý organismus a optimalizací léčebných dávek otevřených zářičů. Výhledově uvedená výzkumná tématika rozšíří o sledování vývoje nových metod ve fyzice a v hledání možných cest jejich aplikace v klinické praxi.

Plnění těchto úkolů zajišťují pracovníci ústavu lékařské biofyziky úzkou spoluprací s klinikou nukleární mediciny fakultní nemocnice v Motole (dále FNM) a 2. lékařské fakulty univerzity Karlovy (dále 2. LF UK), s biofyzikálním ústavem a ústavem nukleární mediciny 1. LF UK, s motolským klinickými pracovišti, zejména s klinikou zobrazovacích metod a také s Ústavem teorie informace AV ČR a Státním zdravotním ústavem. Snahou pracovníků je trvale rozšiřovat spolupráci s ústavy i s klinickými pracovišti fakulty.

Vytvořeno: 17. 12. 2001 / Upraveno: 30. 6. 2015 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.