Zápis ze 4. zasedání AS UK 2. LF ze dne 20. 5. 2009

Datum konání: 
20. 5. 2009

Zápis ze 4. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 20. 5. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 4. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 5. 2009
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Změna externího člena vědecké rady
   
 7. Zástupci AS do výběrových řízení
   
 8. Nový koncept praktické výuky v 6. ročníku?
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Svatopluk Smutný
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 4. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 5. 2009

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
nominace na rektora: děkan požádal AS o schůzku s panem prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., a o jeho případnou nominaci na rektora Univerzity Karlovy v Praze
stavba na Plzeňské: stavba pokračuje, proběhne schůzka se zástupci architektů a dozorců stavby, vedení by chtělo vypsat soutěž na výtvarné řešení hlavní chodby
pronájem klubu „Dr. Voják“: navýšení pronájmu, případný zákaz kouření
výběr zahraničních studentů: proděkani po studium vyjeli do Portugalska
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Změna externího člena vědecké rady

 
Děkan fakulty požádal přítomné členy o schválení změny externího člena vědecké rady. Novým členem by se za pana Ing. Petera Šeba, CSc., měl stát MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
 

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil navrhovaného člena do vědecké rady.

 

7) Zástupci AS do výběrových řízení

 
Zástupcem do výběrového řízení dne 8. 6. 2009 (pondělí) od 12 hod. je pan MUDr. Svatopluk Smutný.
 
Usnesení: Akademický senát vzal informaci na vědomí.

 

8) Nový koncept praktické výuky v 6. ročníku?

 
Ondřej Suchánek předložil členům AS k diskusi několik bodů týkajících se praktické výuky v 6. ročníku, zejména problematiku většího důrazu na praktickou část ve smyslu práce mladších sekundárních lékařů (viz přiložený text). Proběhla obsáhlá diskuse na toto téma, opakovaně bylo poukazováno na současnou vysokou zatíženost pedagogů vzhledem k dalším povinnostem a současnému personálnímu stavu a na některé právní aspekty spojené s praktickou částí výuky studentů na odděleních. AS 2. LF však považuje za vhodné se problematice výuky státnicových oborů dále věnovat.
 
Usnesení: Ondřej Suchánek připraví podklady pro Pedagogickou komisi a ta po projednání a schválení textu osloví přednosty státnicových oborů a požádá je o vyjádření. Další projednávání proběhne po získání těchto vyjádření, nejdříve na zasedání AS dne 14. 10. 2009, pokud možno za osobní účasti zástupců státnicových oborů.

 

9) Různé

 

 • Mimořádné zasedání ohledně nominace pana prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., bylo stanoveno na 26. 5. 2009 od 14 hodin v knihovně Neurologické kliniky dospělých.
   
 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve čtvrtek dne 25. 6. 2009 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 26. 5. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK