Poslání akademického senátu

Senát je zastupitelským orgánem akademické samosprávy fakulty a jeho členové odpovídají za svoji činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce však nejsou členové senátu vázáni názorem ostatních orgánů akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým svědomím.

Akademický senát má 24 členů, z toho 12 členů komory učitelů a vědeckých pracovníků fakulty a 12 členů komory studentů fakulty. Funkční období členů senátu je dvouleté. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a členů vědecké rady.

Akademický senát o své činnosti informuje především na vývěsce akademického senátu, na webových stránkách senátu fakulty. Každý z jeho členů je dále připraven zodpovědět dotazy členů akademické obci osobně či prostřednictvím sekretariátu AS.

Zde naleznete seznam členů současného senátu.

Působnost senátu je stanovena zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Univerzity a fakulty. Mimo to senát dále projednává návrhy na kandidáty na funkci rektora Univerzity a tyto návrhy postupuje senátu Univerzity. Usnesení senátu ve věcech náležejících do výlučné působnosti děkana mají povahu doporučení. Jedním z nejvýznamnějších úkolů akademického senátu fakulty je volba děkana.

Akademický senát fakulty

Na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání, schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem, schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty, usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty. Akademický senát fakulty se vyjadřuje k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Členové senátu mohou požadovat přístup k dokumentaci vedené na fakultě, která souvisí s činností akademického senátu, nestanoví-li právní předpisy jinak. Jsou přitom povinni šetřit práva a soukromí osob, kterých se dokumentace týká, v souladu s právními předpisy.

Volba členů akademického senátu

Podmínky volby senátu stanoví Volební řád akademického senátu fakulty. Volby vyhlašuje odstupující senát alespoň 30 dnů před konáním prvního kola a dále tak, aby druhé kolo proběhlo alespoň 15 dnů před koncem jeho dvouletého funkčního období. Před vyhlášením voleb odstupující senát zvolí tříčlenné volební komise pro volby do komory pedagogů a komory studentů. Volební komise odpovídá za průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky. Administrativní přípravu voleb zajišťuje děkanát fakulty, který zejména připraví seznam členů akademické obce fakulty a hlasovací lístky.

Studentská část akademické obce fakulty volí 12 zástupců do senátu. Volby do senátu jsou dvoukolové. Část z celkového počtu 12 mandátů do komory studentů senátu je vázána na počet studentských komunit, jejichž počet i složení určuje senát nejméně jeden měsíc před konáním voleb (studenti posledních ročníků zpravidla netvoří samostatnou komunitu). Každá komunita volí do senátu jednoho svého zástupce. Zbylé mandáty se obsadí podle výsledků voleb celé studentské obce.

Volby do komory učitelů a vědeckých pracovníků senátu jsou dvoukolové. V prvním kole voleb každý volič volí nejvýše 12 kandidátů z akademických pracovníků fakulty. Volební komise na základě výsledků prvního kola voleb sestaví podle počtu hlasů pořadí kandidátů. Do druhého kola postupuje 24 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole voleb volí členové akademické obce z kandidátky nejvýše dvanáct kandidátů. Volební komise sestaví konečné pořadí prvních 12 kandidátů, kteří se stávají členy senátu. Další kandidáti v pořadí se stávají náhradníky do senátu.

Bližší informace stanoví Volební řád ASJednací řád AS.

Předsednictvo senátu

Každá komora senátu na svém prvním zasedání volí dva členy předsednictva senátu. Senát pak volí předsedu senátu z členů předsednictva zvolených pedagogickou komorou senátu. Místopředseda senátu je volen z členů předsednictva zvolených komorou studentů. Čtyřčlenné předsednictvo senátu je voleno na celé funkční období senátu. Předsednictvu přísluší: stanovit časový plán zasedání senátu, navrhovat pořad jednotlivých zasedání senátu, připravovat podklady pro zasedání senátu nebo je opatřovat, svolávat zasedání senátu, zajišťovat zveřejnění zápisu z jednání senátu, včetně usnesení, a zabezpečovat úkoly vyplývající z usnesení senátu. Senát může zmocnit předsednictvo, aby v období od 1. července do 30. září nebo ve zvlášť odůvodněných případech i mimo toto období předběžně přijímalo rozhodnutí, která jinak příslušejí senátu s výjimkou rozhodování ve věcech podle § 27 odst. 1 zákona o vysokých školách.

Spolupráce senátu s orgány akademické samosprávy fakulty a dalšími osobami

Akademický senát může požadovat, aby se jeho jednání zúčastnil člen jiného orgánu fakulty nebo člen AS univerzity, který byl zvolen na fakultě. Děkan, proděkani a tajemník jsou povinni odpovědět na dotaz senátu nebo člena senátu.

Jednání senátu

Zasedání senátu jsou veřejná (viz harmonogram zasedání). Členové senátu jsou povinni se zasedání senátu účastnit. V případě, že se členové senátu z vážných důvodů nemohou dostavit na zasedání senátu, jsou povinni se předem omluvit předsedovi senátu.

Senát rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů senátu. U usnesení týkajících se věcí uvedených v § 27, odst. 1 zákona o vysokých školách je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů senátu. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu. Hlasování senátu je zpravidla veřejné. Hlasování je tajné ve věcech stanovených zákonem, při volbě předsedy senátu a místopředsedy senátu a v případech, kdy člen senátu tajné hlasování navrhne.

Zápisy z jednání akademického senátu najdete zde.

Akademický senát fakulty se řídí především těmito dokumenty:


Vysvětlivky
  • SKAS – studentská komora akademického senátu
  • PKAS – pedagogická komora
  • Evaluace – zhodnocení kvality výuky
  • Curriculum – z latiny, znamená běh (od toho curriculum vitae – životopis), na VŠ curriculum znamená průběh studia, tedy souhrn předmětu a povinné látky, kterou musí posluchači zvládnout
  • Sylabus – obsah předmětu – tj. jakou látku daný předmět pokrývá, asi něco jako obsah předmětu – většinou bývá v hlavních bodech, a ty mohou být dále rozebrány

Důležité odkazy
Poslední aktualizace: 16. 2. 2023 / Mgr. Markéta Gáboríková