Zápis z 9. zasedání AS UK 2. LF ze dne 20. 1. 2010

Datum konání: 
20. 1. 2010

Zápis z 9. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 20. 1. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 9. 12. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 1. 2010
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zpráva pedagogické komise AS UK 2. LF
   
 7. Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult
   
 8. Pozvánka na setkání členů AS lékařských fakult ČR – 22. 2. 2010
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Svatopluk Smutný
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 9. 12. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 1. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., vzpomněl na prof. RNDr. Václava Peloucha, CSc. Jeho památku všichni přítomní uctili minutou ticha.
 
Děkan fakulty seznámil přítomné členy senátu s navrhovanou změnou v členech kolegia. Práce proděkana pro studium teoretických a preklinických oborů by se ujal prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Proděkankou pro studium klinických oborů by byla doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Prof. MUDr. Petr Zoban, CSc., by pracoval na pozici proděkana pro specializační vzdělávání.
Zároveň poděkoval za práci odstupujícímu proděkanovi prof. MUDr. Martinu Vízkovi, CSc.
 

Hlasování: pro: 17
  proti: 1
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovanou změnou členů kolegia.
 
Vědecká konference bude probíhat v termínu 7. 4. – 8. 4. 2010. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách fakulty.
 
Ples fakulty se uskuteční 27. 2. 2010 v Národním domě na Vinohradech od 20.00. Děkan vyslovil velké poděkování Motoláku za přípravu.
 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová informovala přítomné členy AS o průběhu získávání prostor pro nové šatny studentů.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Zpráva pedagogické komise AS UK 2. LF

 
Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., informoval přítomné o průběhu a výsledcích jednání pedagogické komise na téma praktické výuky státnicových oborů. Závěry jsou shrnuty v písemné zprávě – viz příloha.
 
Usnesení: Akademický senát se seznámil se závěry pedagogické komise, podporuje její návrh a postupuje ho vedení fakulty k dalšímu jednání.

 

7) Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult

 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., předložil přítomným členům AS podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult.
 

Hlasování: pro: 20
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrhovanými podmínkami pro přijetí.

 

8) Pozvánka na setkání členů AS lékařských fakult ČR – 22. 2. 2010

 
Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., s Ondřejem Suchánkem informovali členy AS o připravované schůzce členů AS lékařských fakult ČR, která se bude konat 22. 2. 2010. Na setkání se bude projednávat specializační vzdělávání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

9) Různé

 
Při dalším zasedání AS proběhne změna předsedy a místopředsedy studentské komory.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 17. 2. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 17. 2. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK