Zápis z 5. zasedání AS 2. LF UK ze dne 19. 6. 2013

Datum konání: 
19. 6. 2013

Zápis z 5. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 19. 6. 2013

Přítomni: O. Cinek, P. Dřevínek, J. Fialová, J. Hort, H. Maxová, M. Rygl, T. Seeman, R. Škába, J. Zuna, B. Beňová, J. Djakow, E. Fűrstová, R. Hudák, D. Humlová, A. Jaroš, M. Kohutiar, L. Mastíková, J. Medal, S. Rukavina, D. Suk, J. Vítek
Omluveni: V. Komárek, Z. Kabelka, J. Zámečník
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 5. 2013
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 6. 2013
   
 5. Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák
   
 6. Kandidát na rektora UK – doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – 15.00
   
 7. Kandidát na rektora UK – prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – 15.40
   
 8. Schválení rozpočtu fakulty na rok 2013
   
 9. Schválení návrhu složení Disciplinární komise 2. LF UK
   
 10. Zprávy z komisí
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Doc. MUDr. J. Zuna přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. J. Fialová
Eva Fürstová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 5. 2013

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 6. 2013

 
Informace o sestavení programu na zasedání AS 19. 6. 2013.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. O. Hrušák, Ph.D., představil novou tajemnici fakulty paní Ing. Martinu Mudrovou, Ph.D.
Dále otevřel stále nedořešenou otázku zpřístupnění UNISu pro studenty – dalšího jednání s Ing. Voříškem se též zúčastní paní tajemnice.
Informoval o nadcházejícím přijímacím řízení.
Avizoval kontrolu zástupcem z ERASMU.
Pokrytí nemocnice WI-FI je stále otevřené.

 

6) Kandidát na rektora UK – doc. PhDr. Michal Stehlík

 
Doc. Stehlík informoval AS o svých představách fungování rektorátu a celé Univerzity. Podle jeho vlastních slov upřednostňuje kvalitu, autonomii a aktivitu. Klade důraz na aktivitu ve veřejném prostoru, preferuje spojení vědy s výukou, rád by se zapojil do podpory studentského života zachováním počtu studentů ve studentské kurii AS UK a zlepšení fungování kolejí a menz, zlepšení vnějších vztahů fakulty, smysluplné projekty, věnuje se problematice informačního systému na univerzitě a zmínil práci na urbanistickém plánu „vize UK 2030“, zmiňuje se o formě čerpání peněz, ediční politice. Chce snižovat administrativu a byrokracii, ponechat co nejvíce pravomocí v rukou fakult a rozšířit kolegium rektora. Dále byla zmíněna témata PRVOUK, evropské projekty – BIOCEV, CEITEC. Mimo jiné se pan docent vyslovil proti školnému, mohlo by vést k rozvolnění spol. vazeb ve společnosti.

 

7) Kandidát na rektora UK – prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 
Prof. Štech informoval AS o svých představách fungování rektorátu a celé Univerzity. Představil svou vizi kvalitního výzkumu, který by měl mít dostatečnou finanční podporu a zvýšenou pozornost na zajištění stejných kritérií. Zdůrazňuje sběr základních dat od fakult a celkové snížení byrokracie, otevřenost Univerzity, výběrová řízení pro obsazení všech pozic. Věnuje se m.j. ediční politice. Dále zmíněny evropské projekty – BIOCEV, CEITEC. Prof. Štech považuje za svůj největší úspěch za dobu dosavadní práce na rektorátu práci CPPT – Centra pro přenos poznatků a technologií.
 
Podrobná verze zápisu MUC. A. Jaroše více na:
https://docs.google.com/document/d/1Rj2iu5zhcT0qLjwfYRjfM4Nfj35hI1M7394RT7b2rkw/edit?usp=sharing

 

8) Schválení rozpočtu fakulty na r. 2013

 
Podklady byly zaslané mailem všem členům AS A. Jarošem 16. 6. 2013.

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 1

Usnesení: AS schválil rozpočet fakulty na r. 2013.

 

9) Schválení návrhu složení Disciplinární komise 2. LF UK

 
Stažení návrhu, nový návrh bude panem děkanem předložen na příštím zasedání AS.

 

10) Zprávy z komisí

 
Sociální komise:
Diskuse s paní tajemnicí – řešen studentský koutek – možnosti využití 1 místnosti na ubytovně sester není vhodné, informace o investičním záměru na rozšíření Žížaly.
Veškerá rozhodnutí o tomto požadavku jsou omezena bezpečnostními opatřeními nemocnice.
V dlouhodobém plánu nová budova pro 2. LF UK v areálu nemocnice, event. Kampus na Plzeňské.
Viz příloha – zápis paní tajemnice Ing. M. Mudrové.
 
Ekonomická komise:
Konzultován zápis rozeslaný A. Jarošem a viz bod 8.

 

11) Různé

 
Zhodnocení představení jednotlivých uchazečů na rektora UK.
Doc. Zuna připomněl blížící se volbu děkana.
 
Další řádné zasedání AS bude 16. 10. 2013 ve 14.30.


 

Zapsala: A. Škrabánková
Schválil: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., předseda AS
Vydáno: 16. 10. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK