Zápis z 3. zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 4. 2013

Datum konání: 
17. 4. 2013

Zápis z 3. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 17. 4. 2013

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 3. 2013
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 10. 4. 2013
   
 5. Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák
   
 6. Zpráva o stavu Zákona o univerzitních nemocnicích – prof. V. Komárek
   
 7. Vstup do UNISu – 15 hod. host Ing. M. Voříšek
   
 8. Informace o volbě rektora – MUC. A. Jaroš
   
 9. Informace o volbě děkana – doc. MUDr. J. Zuna
   
 10. Informace o konferenci AMEE – prof. MUDr. V. Komárek
   
 11. Zprávy z činností komisí – MUC. D. Humlová
   
 12. Návrh Změny vnitřního mzdového předpisu, návrh Změny statutu UK
   
 13. Různé – výběrové řízení AP pro Ústav biofyziky

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Eva Fürstová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 3. 2013

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 10. 4. 2013

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání i o rozhodnutí předsednictva zasedat častěji za účelem projednávání koncepčních i běžných materiálů. Výsledky aktivit jednotlivých komisí by měly být předkládány ke schválení akademickým senátem a postupovány k řešení kolegiu děkana.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. O. Hrušák, Ph.D., informoval členy AS o:

 • změnách mzdového předpisu UK (diskuse stran výše platů AP – doc. Rygl)
 • řešení problematiky nedostatků v zázemí pro studenty – případné další problémy je možné hlásit na Studijním oddělení – Ing. Bourahi
 • vítězem ankety studentů fyzioterapie se stal doc. MUDr. Radvanský
 • možných změnách prospěchových a sociálních stipendií
 • pozvánce na Vědeckou konferenci 24.–25. 4. 2013
 • koncertu v Karolinu 23. 5. 2013
 • pozvánce od zahraničních studentů do Medi Café

 

6) Zpráva o stavu Zákona o univerzitních nemocnicích – prof. V. Komárek

 

 • platnost zákona deklarována od 1. 1. 2014, ale pravděpodobnější je termín 1. 1. 2015
 • rozpor mezi preambulí a zněním 3. odstavce 2. paragrafu o hlavní činnosti UN
 • v příloze č. 1 nejsou k vyjmenovaným UN uvedeny „určené lékařské fakulty“
 • v par. 59 jsou relativně omezovány akademické svobody

 

7) Vstup studentů do UNISu – host Ing. M. Voříšek

 

 • dle legislativy i vedení nemocnice není možný přímý přístup jednotlivých studentů do systému
 • bude možný přístup na základě hesla lektora, který má za studenty odpovědnost na jednotlivých pracovištích
 • zkušební provoz začne co nejdříve na Pediatrické klinice – domluva proděkanky K. Bláhové s Ing. Voříškem

 

8) Informace o volbě rektora – MUC. A. Jaroš

 
Viz příloha

 

9) Informace o volbě děkana – doc. MUDr. J. Zuna

 

 • ke dni 31. 1. 2014 končí funkční období děkana
 • vyhlášení voleb proběhne na zasedání AS 16. 10. 2013
 • volební zasedání AS proběhne 20. 11. 2013

 

10) Informace o konferenci AMEE – prof. MUDr. V. Komárek

 

 • termín: 24.–28. 8. 2013, dále viz web stránky
 • účast přislíbilo cca 3 tis. zahraničních studentů
 • podpora děkana studentů z ČR

 

11) Zprávy z činností komisí – MUC. D. Humlová

 

 • zápis ze zasedání Pedagogické komise dne 10. 4. 2013 – viz web AS – aktuality

 

12) Změny vnitřního mzdového předpisu a dílčí změny statutu UK

 

 • o mzdových předpisech referoval děkan fakulty, o změnách týkajících se užívání znaků UK podrobně informoval A. Jaroš (čl. 62 odst. 4 – znak fakulty, znak univerzity je chráněn jako ochranná známka Z č. 137/1995 Sb, další schvalování AS UK 5/2013)

 
Usnesení: AS se seznámil s návrhy změn a vzal je na vědomí bez dalších připomínek.

 

13) Různé – výběrové řízení AP pro Ústav biofyziky

 

 • výběrového řízení na místo AP pro Ústav biofyziky se dne 20. 5. ve 13 hod. zúčastní jako zástupce AS prof. V. Komárek
   
 • hlasování o schválení nového člena vědecké rady prof. MUDr. M. Babjuka, CSc.
  Hlasování: pro: 17
    proti: 0
    zdržel se: 2
  Usnesení: AS schválil prof. MUDr. M. Babjuka, CSc., jako nového člena vědecké rady.
   

Další řádné zasedání AS bude 15. 5. 2013 ve 14.30.


 

Zapsala: A. Škrabánková
Schválil: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., předseda AS
Vydáno: 15. 5. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK