Zápis z 2. zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 3. 2013

Datum konání: 
20. 3. 2013

Zápis z 2. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 20. 3. 2013

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 6. 2. 2013
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 3. 2013
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Návrh změn Jednacího řádu vědecké rady 2. LF
   
 7. Stanovení poplatků spojených se studiem
   
 8. Žádost o akreditaci – dostudování
   
 9. Vysokoškolský zákon
   
 10. Zákon o univerzitních nemocnicích
   
 11. Zprávy z činností komisí
   
 12. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Jorga Fialová
Eva Fürstová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 6. 2. 2013

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 3. 2013

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. O. Hrušák, Ph.D., informoval členy AS o:

 • přehled o hospodaření fakulty 2012
 • od 20. 5. 2013 nástup tajemnice – Ing. M. Mudrová, Ph.D.
 • ples 2. LF
 • přihlášky ke studiu
 • studentský klub Dr. Voják
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Návrh změn Jednacího řádu vědecké rady 2. LF

 
Děkan fakulty doc. O. Hrušák předložil návrh změn Jednacího řádu VR.

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil návrh změn Jednacího řádu vědecké rady 2. LF.

 

7) Stanovení poplatků spojených se studiem

 
Proděkanka doc. K. Bláhová přednesla žádost o stanovení poplatků spojených se studiem.

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát schválil stanovení poplatků spojených se studiem.

 

8) Žádost o akreditaci – dostudování

 
Proděkanka doc. K. Bláhová přednesla žádost o akreditaci studia zdravotní laborant.

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil žádost o akreditaci.

 

9) Vysokoškolský zákon

 
A. Jaroš přednesl problematiku VŠ zákona – noví členové byli seznámeni.
Doc. Krásničanová dodá informace – viz příloha.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl a vzal na vědomí.

 

10) Zákon o univerzitních nemocnicích

 
Prof. V. Komárek informoval o probíhajících jednáních.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl a vzal na vědomí.

 

11) Zprávy z činností komisí

 
B. Beňová – Pedagogická komise – viz příloha
L. Mastíková – Legislativní komise – Volební a jednací řád
J. Vítek – Sociální komise – nevyhovující zázemí pro mediky
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl a vzal na vědomí.

 

12) Různé

 
Prof. Komárek předložil členům AS návrh změny Statutu UK a Studijního a zkušebního řádu UK.

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát schválil změny Statutu UK a Studijního a zkušebního řádu UK.
 
Prof. Komárek informoval o pozvánce společnosti Scio.


 

Zapsala: Gabriela Bartejsová/A. Škrabánková
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 17. 4. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK