Zápis z 10. zasedání AS UK 2. LF ze dne 15. 2. 2012

Datum konání: 
15. 2. 2012

Zápis z 10. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 15. 2. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 1. 2012
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 8. 2. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Přístup studentů do systému UNIS
   
 7. Nový vysokoškolský zákon a akademické svobody
   
 8. Žádost o reakreditaci bakalářského studia fyzioterapie
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Přesunutí bodu 8 z pozvánky Přístup studentů do systému UNIS za bod 5 – Zprávy vedení fakulty.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 1. 2012

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 8. 2. 2012

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Nebyly žádné zprávy.

 

6) Přístup studentů do systému UNIS

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., pozval na zasedání Ing. Martina Voříška a požádal ho o informace.
V tuto chvíli a za stávajícího legislativního uspořádání není možné, aby se studenti do programu připojovali – nemají úvazek u nemocnice.
Systém by měl být doplněn o studentský modul, kde by měli studenti po určitou dobu přístup k datům pacientů. Žádost o rozšíření byla předána správcovské firmě.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávu a vzal ji na vědomí. Dále doporučuje vedení fakulty, aby po vzájemně dohodě ředitele a děkana byl nastaven pilotní program na přístup do UNISu.

 

7) Nový vysokoškolský zákon a akademické svobody

 
Na 28. 2. 2012 se chystá celouniverzitní akce – Univerzitní noc, proběhne na všech vysokých školách, zajímavé přednášky.
29. 2. 2012 má být předán vládě k projednání věcný záměr zákona o vysokých školách.
Zakotvení akademických svobod ve Statutu fakulty?
 
Usnesení: Akademický senát rozešle akademické obci dopis s informacemi a odkazy na jednotlivé akce.

 

8) Žádost o reakreditaci bakalářského studia fyzioterapie

 
Proděkan pro bakalářská studia a navazující magisterské studium doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., požádal AS o schválení reakreditace bakalářského studia fyzioterapie.
 

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil reakreditaci bakalářského studia fyzioterapie.

 

9) Různé

 
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., informoval členy AS o volbě předsednictva AS UK.
 
Ve čtvrtek 23. 2. 2012 proběhne v Národním domě na Vinohradech od 19.30 ples 2. LF
www.lf2.cuni.cz/aktuality/pozvanka-na-ples.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 21. 3. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 21. 3. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK