Povolené absence

V Praze dne 16. 2. 2011

Ústav vědeckých informací 2. LF UK
 
Vážení studenti, v souvislosti s opatřením děkana č. 1/2011 upravuji pro předměty vyučované na našem pracovišti rozsah absence z povinné části výuky, který je omluvitelný nemocí nebo jinými závažnými důvody (na základě vzájemné důvěry není potřeba dokladovat důvod absence písemně) takto:
 
V bakalářském studiu Zdravotní laborant – předmět Zdravotnická informatika na: 1 lekci (3 výukové hodiny po 40 minutách)
V ostatních studijních programech na 1 lekci (2 výukové hodiny po 40 minutách)
 
Jakékoliv další absence musí být doloženy písemně (zdravotní potvrzení, případně potvrzení o mimořádných událostech) a tento doklad musí být odevzdán vedoucímu učiteli předmětu, který jej posoudí a rozhodne o dalším postupu. Doložené a omluvené absence musí být řádně nahrazeny podle pokynů vedoucího učitele oboru. Pokud výuku nahradit nelze nebo pokud rozsah absencí přesahuje 30 % objemu povinné výuky, je nutno konsultovat s příslušným studijním proděkanem a dohodnout další postup, např. ISP.

Mgr. Zuzana Dobiášová
vedoucí ÚVI
 

Opatření děkana

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor