Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

Knihovnické a bibliograficko-informační služby: akvizice a zpracování domácích i zahraničních informačních dokumentů, prezenční a absenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, zpracování rešerší z elektronických lékařských databází, zajišťování přístupu k elektronickým zdrojům a plnotextovým časopisům, zpracování publikačních aktivit pracovníků 2. LF UK, reprografické služby, referenční služby, propagační služby (výstavy zahraniční literatury, novinky ve fondu, www stránky).

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023