Úspěchy

Výukové aplikace Amboss, InSimu a Osmosis

V roce 2020 byly pořízeny výukové aplikace Amboss, InSimu a Osmosis. Jedná se o nový typ elektronických zdrojů, které pomáhají studentům i akademickým pracovníkům při přípravě na výuku či opakování učiva, a to za pomocí testování určování diagnóz, virtuálních kazuistik, videí, knihovnou témat, tzv. flashcards aj. Agendu s tím spojenou má ve své gesci Mgr. K. Hajduková.

Platforma pro distanční výuku Edukátor

Mgr. D. Dvořáková spravuje platformu Edukátor, která je dostupná na webu 2. LF UK. Hlavním cílem této platformy je rychle a přehledně informovat o novinkách, aktuálně řešených problémech, možnostech i trendech souvisejících s hybridní výukou.

Účast v pracovní komisi pro distanční výuku

V souvislosti s přechodem na distanční výuku na jaře 2020 zřídil děkan 2. LF UK pracovní komisi pro distanční výuku, jejímiž členy byly také Mgr. D. Dvořáková a Mgr. K. Hajduková. Komise připravovala podpůrná opatření k distanční výuce.

Přístup k e-zdrojům

Jako jedni z prvních na Univerzitě Karlově jsme získali přístup do českých elektronických knih pro studenty fakulty. Nadále se snažíme o zpřístupnění zajímavých zdrojů pro studenty, akademické pracovníky, zaměstnance fakulty.

ÚVI se také v roce 2019 připojilo k dobrovolné akci pro propagaci e-zdrojů na Univerzitě Karlově – Týden s EIZ.

Analýza dat UK

V rámci kontrol výsledků Hodnocení výzkumných organizací 2015 (H15) vypracoval v roce 2017 PhDr. Radim Kubeš na žádost prorektora pro vědeckou činnost, doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., analýzu dat UK v H15, na jejímž základě byly reklamovány řádově stovky záznamů. Následně obhajoval oprávněnost změn H15 v sérii složitých jednáních s Úřadem vlády ČR.

Ústav koordinátorem e-learningu

ÚVI zajišťuje koordinaci činností v oblasti e-learningu. Poskytuje metodickou i praktickou podporu v systému Moodle. Koordinátorkou celého procesu je Mgr. Drahomíra Dvořáková.

Třetí místo v soutěži Biblioweb 2016

Ústav vědeckých informací se zúčastnil soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V kategorii knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel získaly webové stránky Ústavu vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol třetí příčku. Stránky jsou realizovány výhradně pracovníky ÚVI, největší zásluhu má webmasterka ústavu Mgr. A. Polášková. Podrobnosti na www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2016.

Facebook ústavu

Založení facebookové prezentace Ústavu vědeckých informací, která je využívána především pro neformální komunikaci se studenty. Stránka informuje o dění ve fakultní knihovně, upozorňuje na další aktivity fakulty nebo dalších knihoven a zajímavosti z oblasti medicíny. Současně slouží jako propagace služeb ÚVI. Profil spravuje A. Fiedlerová, DiS., činnost koordinuje Mgr. K. Hajduková. Profil je k vidění na www.facebook.com/uvi2lf/.

Virtuální prohlídka ÚVI

Námět, scénář a režie virtuální prohlídky prostorů a služeb ÚVI s uplatněním vizuálních informačních nástrojů. Vizualizace prostorů a služeb zprostředkované nejen filmovou podobou, ale i umístěním virtuálních infobodů supluje uživatelům fyzickou návštěvu knihovny, a pomáhá tak odstraňovat bariéry v orientaci v prostorách i v knihovnicko-informačních službách. Současně slouží jako propagace služeb ÚVI. Činnost koordinuje Mgr. Zuzana Dobiašová.

Nejlepší příspěvek na konferenci

Zdeněk Smrčka se spolupodílel na příspěvku „Emoce hnusu u mentální anorexie“, který odezněl v podání hlavní autorky doc. MUDr. Evy Malé na „IX. mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, Praha, 21.–23. 3. 2013, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN“. Sdělení bylo oceněno jako nejlepší příspěvek celé konference a ve formě přehledového článku je publikováno v odborném tisku: Malá, Eva – Smrčka, Zdeněk. Emoce hnusu u mentální anorexie. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, roč. 110, č. 1, s. 25–28.