Úspěchy

Výukové aplikace Amboss, InSimu a Osmosis

|

V roce 2020 byly pořízeny výukové aplikace Amboss, InSimu a Osmosis. Jedná se o nový typ elektronických zdrojů, které pomáhají studentům i akademickým pracovníkům při přípravě na výuku či opakování učiva, a to za pomocí testování určování diagnóz, virtuálních kazuistik, videí, knihovnou témat, tzv. flashcards aj. Agendu s tím spojenou má ve své gesci Mgr. K. Hajduková.

Analýza dat pro potřeby fakulty

|

PhDr. R. Kubeš pravidelně vytváří bibliometrické analýzy pro akademické pracovníky, vědeckou radu, kolegium děkana či potřeby vědeckých programů.

Účast v pracovní komisi pro distanční výuku

|

V souvislosti s přechodem na distanční výuku na jaře 2020 zřídil děkan 2. LF UK pracovní komisi pro distanční výuku, jejímiž členy byly také Mgr. D. Dvořáková a Mgr. K. Hajduková. Komise připravovala podpůrná opatření k distanční výuce.

Ústav koordinátorem e-learningu

|

ÚVI nově zajišťuje koordinaci činností v oblasti e-learningu. Poskytuje metodickou i praktickou podporu v systému Moodle. Koordinátorkou celého procesu je Mgr. Drahomíra Dvořáková.

Analýza dat UK

|

V rámci kontrol výsledků Hodnocení výzkumných organizací 2015 (H15) vypracoval v roce 2017 PhDr. Radim Kubeš na žádost prorektora pro vědeckou činnost, doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., analýzu dat UK v H15, na jejímž základě byly reklamovány řádově stovky záznamů. Následně obhajoval oprávněnost změn H15 v sérii složitých jednáních s Úřadem vlády ČR.

Účast Mgr. Dvořákové na Vědecké konferenci 2. LF

|

Mgr. D. Dvořáková vystoupila na Vědecké konferenci 2. LF UK s příspěvkem Altmetrika, Twitter and Beyond.

ÚVI se účastnilo Vědecké konference také v podobě informačního kiosku se záměrem propagovat e-zdroje a další služby ÚVI.

Přístup k e-zdrojům

|

Jako jedni z prvních na Univerzitě Karlově jsme získali přístup do českých elektronických knih pro studenty fakulty. Nadále se snažíme o zpřístupnění zajímavých zdrojů pro studenty, akademické pracovníky, zaměstnance fakulty.

ÚVI se také v roce 2019 připojilo k dobrovolné akci pro propagaci e-zdrojů na Univerzitě Karlově – Týden s EIZ.

Platforma pro distanční výuku Edukátor

|

Mgr. D. Dvořáková spravuje platformu Edukátor, která je dostupná na webu 2. LF UK. Hlavním cílem této platformy je rychle a přehledně informovat o novinkách, aktuálně řešených problémech, možnostech i trendech souvisejících s distanční, respektive hybridní výukou.

Třetí místo v soutěži Biblioweb 2016

|

Ústav vědeckých informací se zúčastnil soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V kategorii knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel získaly webové stránky Ústavu vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol třetí příčku. Stránky jsou realizovány výhradně pracovníky ÚVI, největší zásluhu má webmasterka ústavu Mgr. A. Polášková. Podrobnosti na www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2016.

Facebook ústavu

|

Založení facebookové prezentace Ústavu vědeckých informací, která je využívána především pro neformální komunikaci se studenty. Stránka informuje o dění ve fakultní knihovně, upozorňuje na další aktivity fakulty nebo dalších knihoven a zajímavosti z oblasti medicíny. Současně slouží jako propagace služeb ÚVI. Profil spravuje A. Fiedlerová, DiS., činnost koordinuje Mgr. K. Hajduková. Profil je k vidění na www.facebook.com/uvi2lf/.

Virtuální prohlídka ÚVI

|

Námět, scénář a režie virtuální prohlídky prostorů a služeb ÚVI s uplatněním vizuálních informačních nástrojů. Vizualizace prostorů a služeb zprostředkované nejen filmovou podobou, ale i umístěním virtuálních infobodů supluje uživatelům fyzickou návštěvu knihovny, a pomáhá tak odstraňovat bariéry v orientaci v prostorách i v knihovnicko-informačních službách. Současně slouží jako propagace služeb ÚVI. Činnost koordinuje Mgr. Zuzana Dobiašová.

Nejlepší příspěvek na konferenci

|

Zdeněk Smrčka se spolupodílel na příspěvku „Emoce hnusu u mentální anorexie“, který odezněl v podání hlavní autorky doc. MUDr. Evy Malé na „IX. mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, Praha, 21.–23. 3. 2013, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN“. Sdělení bylo oceněno jako nejlepší příspěvek celé konference a ve formě přehledového článku je publikováno v odborném tisku: Malá, Eva – Smrčka, Zdeněk. Emoce hnusu u mentální anorexie. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, roč. 110, č. 1, s. 25–28.