Úspěchy

Přístup k elektronickým informačním zdrojům

Ústav vědeckých informací spravuje elektronické informační zdroje s cílem podpořit maximální využití v rámci studia, výuky a vědecké činnosti. Nedílnou součástí kromě správy je rovněž propagace a školení používání elektronických zdrojů.

Platforma pro výuku Edukátor

Mgr. D. Dvořáková spravuje platformu Edukátor, která je dostupná na webu 2. LF UK i na webu Ústavu vědeckých informací. Hlavním cílem této platformy je přehledně informovat o školeních, novinkách, možnostech, nástrojích, trendech a inovací souvisejících s výukou.

Účast v pracovní komisi pro distanční výuku

V souvislosti s přechodem na distanční výuku na jaře 2020 zřídil děkan 2. LF UK pracovní komisi pro distanční výuku, jejímiž členkami byly také Mgr. D. Dvořáková a Mgr. K. Hajduková. Komise připravovala podpůrná opatření k distanční výuce.

Výukové aplikace Amboss, InSimu a Osmosis

Ústav vědeckých informací přiděluje licence a propaguje výukové aplikace Amboss, InSimu a Osmosis. Výukové aplikace byly pořízeny fakultou s cílem pomoci studentům i akademickým pracovníkům při přípravě na výuku, opakování učiva či ověřování znalostí. Aplikace umožňují určovat diagnózy za pomocí virtuálních kazuistik, pomáhají s výkladem učiva formou videí, nabízí knihovnu lékařských témat a testy pro ověřování znalostí. 

Přístup k elektronickým informačním zdrojům

Ústav vědeckých informací spravuje elektronické informační zdroje s cílem podpořit maximální využití v rámci studia, výuky a vědecké činnosti. Nedílnou součástí kromě správy je rovněž propagace a školení používání elektronických zdrojů.

 

Analýza dat UK

V rámci kontrol výsledků Hodnocení výzkumných organizací 2015 (H15) vypracoval v roce 2017 PhDr. Radim Kubeš na žádost prorektora pro vědeckou činnost, doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., analýzu dat UK v H15, na jejímž základě byly reklamovány řádově stovky záznamů. Následně obhajoval oprávněnost změn H15 v sérii složitých jednáních s Úřadem vlády ČR.

Ústav koordinátorem e-learningu

ÚVI zajišťuje koordinaci činností v oblasti e-learningu. Poskytuje metodickou i praktickou podporu v systému Moodle. Koordinátorkou celého procesu je Mgr. Drahomíra Dvořáková.

Třetí místo v soutěži Biblioweb 2016

Ústav vědeckých informací se zúčastnil soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Soutěž organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V kategorii knihoven v obcích nad 30 tisíc obyvatel získaly webové stránky Ústavu vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol třetí příčku. Stránky jsou realizovány výhradně pracovníky ÚVI, největší zásluhu má webmasterka ústavu Mgr. A. Polášková. Podrobnosti na www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2016.

Facebook ústavu

Založení facebookové prezentace Ústavu vědeckých informací, která je využívána především pro neformální komunikaci se studenty. Stránka informuje o dění ve fakultní knihovně, upozorňuje na další aktivity fakulty nebo dalších knihoven a zajímavosti z oblasti medicíny. Současně slouží jako propagace služeb ÚVI. Profil spravuje A. Fiedlerová, DiS., činnost koordinuje Mgr. K. Hajduková. Profil je k vidění na www.facebook.com/uvi2lf/.

Virtuální prohlídka ÚVI

Námět, scénář a režie virtuální prohlídky prostorů a služeb ÚVI s uplatněním vizuálních informačních nástrojů. Vizualizace prostorů a služeb (https://www.uvi.abstrakta.eu/uvi-6.html) zprostředkované nejen filmovou podobou, ale i umístěním virtuálních infobodů supluje uživatelům fyzickou návštěvu knihovny, a pomáhá tak odstraňovat bariéry v orientaci v prostorách i v knihovnicko-informačních službách. Současně slouží jako propagace služeb ÚVI. Činnost koordinuje Mgr. Zuzana Dobiašová.

Nejlepší příspěvek na konferenci

Zdeněk Smrčka se spolupodílel na příspěvku „Emoce hnusu u mentální anorexie“, který odezněl v podání hlavní autorky doc. MUDr. Evy Malé na „IX. mezinárodní interdisciplinární konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, Praha, 21.–23. 3. 2013, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN“. Sdělení bylo oceněno jako nejlepší příspěvek celé konference a ve formě přehledového článku je publikováno v odborném tisku: Malá, Eva – Smrčka, Zdeněk. Emoce hnusu u mentální anorexie. Česká a slovenská psychiatrie, 2014, roč. 110, č. 1, s. 25–28.