Opatření přednosty Urologické kliniky 1/2011

Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol stanoví:
 

 1. Rozsah absencí z povinné části výuky, jejichž důvody není nutné dokladovat písemně, nesmí přesáhnout 10 % (1 absence).
   
 2. Případné další absence, jejichž důvody je nutné doložit písemně, je nutné plně nahradit.
  Náhradní výuku je možné absolvovat na základě individuální dohody s vedoucím studijního kruhu v průběhu semestru s jiným studijním kruhem.
   
 3. Opatření nabývá účinnosti dnem 7. 2. 2011.
   
  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
 

 
Opatření děkana

Poslední aktualizace: 14. 10. 2021 / Administrátor