Jiné úspěchy

Centrum robotické chirurgie

Dne 18. dubna 2018 byla pod gescí Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol zahájena činnost Centra robotické chirurgie, včetně vyškolení lékařů kliniky. Během 2 let fungování se do jeho činnosti rutinně zapojilo 5 klinik.

Klinika zorganizovala vzdělávací kurz ESU-ESOU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol je od roku 2018 každoročně organizátorem ESU-ESOU vzdělávacího kurzu Léčba neinvazivních nádorů močového měchýře (oficiální edukační akce Evropské urologické společnosti) za mezinárodní účasti posluchačů i předních evropských urologů jako lektorů. Jedná se o jedinou akci tohoto druhu ve střední a východní Evropě.

Prodej patentu na léčebný přístroj využívaný při léčbě inkontinence

V roce 2018 byl prodán patent na zařízení vyvinuté na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol využívané při léčbě inkontinence metodou peroneální resonanční elektromagnetické neuromodulace.

Klinika organizátorem výroční konference ČUS ČLS JEP

Urologická klinika byla organizátorem výroční, 65. konference České urologické společnosti ČLS JEP, která se konala 16.–18. 10. 2019 za účasti více než 1 000 lékařů a sester.

Výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů

Byla vybudována výuková laboratoř pro nácvik endoskopických urologických výkonů. Její součástí je 6 různých simulátorů. V rámci PGS jsou zde pravidelně organizovány tematické kurzy. V rámci pregraduálního studia různými formami nácviku od zahájení v roce 2016 do konce roku 2019 prošlo 490 studentů.

První implantace sakrální neuromodulace v ČR

Na Urologické klinice 2.LF UK a FN Motol byla provedena v roce 2017 u pacentů s dysfunkcí mikce 1. implantace sakrální neuromodulace v ČR. Do konce roku byly provedeny celkem 4 výkony.  

Hostující profesor na Medizinisches Universität Wien

Prof. M. Babjuk byl jmenován hostujícím profesorem na Medizinisches Universität Wien, Lékařské univerzitě ve Vídni, na období 2016–2021.

Prof. M. Babjuk byl znovu zvolen předsedou odborné společnosti

Prof. M. Babjuk byl v říjnu 2015 zvolen na druhé čtyřleté volební období předsedou České urologické společnosti ČLS JEP.

Čestné členství v zahraniční společnosti

Doc. Jarolímovi bylo uděleno čestné členství v Evropské urologické společnosti.

Prof. M. Babjuk se stal předsedou evropské skupiny pro doporučené postupy

Jako předseda evropského panelu je prof. Babjuk hlavním autorem doporučených postupů EAU (Evrospká urologická společnost) pro diagnostiku a léčbu nádorů močového měchýře.

Umístění subkatedry onkourologie IPVZ do FN Motol

Prof. Babjuk byl stanoven vedoucím subkatedry onkourologie IPVZ, subkatedra je umístěna ve FN Motol.

Prof. Babjuk prezidentem mezinárodní konference

Profesor Babjuk byl prezidentem 11. konference ESOU (Evropská společnost pro onkourologii), která se konala v Praze 17.–19. ledna 2014. Konference se zúčastnilo téměř 900 delegátů z celého světa, včetně hlavních představitelů ESOU i předsedy Evropské urologické společnosti. Z řady pohledů se jednalo o největší urologickou akci od roku 1989 nejen v ČR, ale i v zemích bývalé střední a východní Evropy.

Udělení mezinárodní akreditace

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol prošla EBU (European Board of Urology) akreditací pro výchovu rezidentů a s platností od října 2012 na následujících 5 let získala titul EBU – Certified Training Center. Tuto akreditaci jsme získali jako 2. pracoviště v ČR.

Ocenění za nejlepší přednášku

MUDr. Klára Havlová získala 3. místo v soutěži účastnících se zemí o nejlepší přednášku 13. středoevropské konference Evropské urologické společnosti (Central European Meeting EAU, Praha, 4.–6. 10. 2013). MUDr. Havlová uspěla s přednáškou na téma „Value of difusion weighted imaging MRI in the renal tumours“

Mezinárodní patenty

Registrace mezinárodních patentů pro „Elektrodu pro perkutánní neurostimulační léčbu“ a „Detektor reflexních pohybů pro automatické nastavení optimálního kmitočtu neurostimulačních pulzů při rezonanční elektrické neuromodulační léčbě“ kolegy M. Rejchrta a B. Binka.

Prof. Babjuk prezidentem mezinárodní konference

Prof. Babjuk byl prezidentem 13. středoevropské konference Evropské urologické společnosti (Central European Meeting EAU, Praha, 4.–6. 10. 2013). Akce se zúčastnilo téměř 350 účastníků z 26 zemí.

Předsednictví vědecké společnosti

Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., byl v roce 2011 zvolen na čtyřleté období předsedou České urologické společnosti ČLS JEP.

Ocenění na mezinárodní úrovni

1. cena na regionální konferenci Evropské urologické společnosti (Drážďany, 13. 10. 2012) za nejlepší práci: M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Percutaneous afferent neurostimulation of nervus ischiadicus branches with neuroresonance frequency – pilot project.

Mezinárodní úspěch

Prof. Babjuk byl v roce 2012 zvolen členem komise pro edukace Evropské urologické společnosti.

Ocenění na mezinárodní úrovni

Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., byl v roce 2010 zvolen předsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU).

Autorství monografie

Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., je autorem unikátní monografie pokrývající celé spektrum oboru urologie. Kawaciuk I.: Urologie, Galén, Praha 2009, 531 stran, str. XIII.

Ocenění v rámci odborné společnosti

Emeritní přednosta kliniky, doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., obdržel v roce 2009 Cenu Eduarda Hradce, kterou uděluje výbor České urologické společnosti ČLS JEP za celoživotní zásluhy a přínos pro obor.

Ocenění na mezinárodní úrovni

Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., byli v roce 2009 zvoleni za členy Evropské společnosti akademických urologů (EAAU) jako jediní dva zástupci za ČR. Tato společnost s limitovaným a nepřekročitelným počtem členů sdružuje nejvýznamnější představitele oboru urologie z Evropy.

Ocenění v rámci odborné společnosti

Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., byl v roce 2009 prezidentem 55. Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP.

Ocenění na mezinárodní úrovni

Prof. MUDr. M. Babjuk, CSc., byl v roce 2009 zvolen místopředsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů Evropské urologické společnosti (EAU).

Monografie Prognóza karcinomu ledviny

Ivan Kawaciuk: Prognóza karcinomu ledviny 2005, 1. vydání, 248 s., barevně, 195× 280, vázané ISBN 80-7262-358-3.