Všeobecné lékařství

Magisterské studium

Rozvrhy naleznete také v SISu (Rozvrh NG).
 

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník

Letní praxe

Letní praxe – nemocnice, se kterými má fakulta smlouvu

Letní praxe – Všeobecné lékařství

Pokud to vyžaduje lékařské zařízení (nemocnice), kde si přejete vykonat letní praxi, je nutné k vypracování smlouvy na letní prázdninovou praxi na Studijním oddělení nahlásit:

  • jméno a příjmení studenta – zájemce o praxi
  • datum narození
  • ročník studia
  • název zařízení, kde bude praxe vykonána + adresa
  • IČ zařízení
  • jméno osoby, která zařízení zastupuje (ředitel)
  • termín praxe
  • zaměření praxe:
2. ročník: Ošetřovatelství (SIS)
3. ročník: Ošetřovatelství (SIS)
4. ročník: Letní praxe I a Letní praxe II

Náplň letních praxí po 4. ročníku (Letní praxe I, Letní praxe II)

Letní praxe po 4. ročníku vychází ze znalostí předmětů 4. ročníku, student si volí praxi z některého z absolvovaných předmětů.

V případě interních oborů (interna, pediatrie) je náplní praxe praktická aplikace znalostí interní propedeutiky ve vyšetřování dětských i dospělých pacientů a psaní chorobopisu. Práce na pediatrickém nebo interním oddělení pod vedením a dozorem sekundárního lékaře, včetně prezentace nemocných při vizitě. Účast při pohotovostní službě (1x). Nácvik praktických dovedností: aplikace s. c., i. m., i. v. injekcí a infuzí, odběr venozní krve. Přihlížení při zavádění periferního a centrálního žilního katetru, cévkování močového měchýře, zavedení žaludeční sondy, výplachu žaludku a zahájení kardiopulmonální resuscitace. Samostatné provedení chemického vyšetření moči, vyšetření stolice na okultní krvácení (Haemmoccult) a stanovení glykémie glukometrem. Účast při natáčení EKG křivky, event. samostatné provedení. Přítomnost při diagnostických a terapeutických výkonech: endoskopie (GIT), echokardiografie, ergometrie, sternální punkce, punkce ascitu, event. lumbální punkce. Účast na rtg vizitách a seminářích oddělení. Seznámení se zásadami provádění krevních převodů - indikace a administrativa, účast při odběru krevních vzorků a praktickém provádění transfúze. Návštěva specializované ordinace pro chronicky nemocné děti, nácvik komunikace s dětmi a jejich rodiči. Praxe z pediatrie zahrnuje i Novorozenecké oddělení s fyziologickými novorozenci, fyzikální vyšetření a ošetření novorozence na porodním sále pod dohledem neonatologa a dětské sestry, skóre dle Apgarové, následná péče na oddělení fyziologických novorozenců, fyzikální vyšetření a ošetření novorozence, celkové zhodnocení novorozence - typologie, posturální reflexy, spontánní projevy a další projevy zjistitelné pouhým pohledem. Denní režim novorozence, výživa, kojení, odběr krve na screening a ošetření pupečního pahýlu.

Praxe absolvovaná na chirurgických oborech ze 4. ročníku (chirurgie, oční, ORL, stomatologie, traumatologie pohybového aparátu) zahrnuje stáž na odděleních vybrané specializace. V rámci praxe se student seznámí s chodem oddělení, příjmem, vyšetřením pacienta, vedením dokumentace, propuštěním a psaním chorobopisu. Je přítomen opakovaně u operačního výkonu na sále – seznámí se s chodem operačních sálů, různými operačními technikami, které obor umožňuje, způsoby asistence na sále. Asistence při převazech, převazy operační rány s odstraněním stehů. Chirurgické ošetření jednoduchých otevřených poranění dle možností oboru.  Asistence při ambulantním ošetření a sledování pacientů a příslužba při noční službě.

Praxe absolvovaná v ostatních oborech 4. ročníku (klinická biochemie, klinická genetika, soudní lékařství, zobrazovací metody v medicíně, lékařská psychologie a rehabilitace). Náplň praxe vychází ze seznámení se se specifiky oboru.

U laboratorních oborů (biochemie, genetika) je součástí praxe seznámení s chodem laboratoří, laboratorními technikami užívanými na oddělení, příjem vzorků, jejich zpracování a vydání výsledku. Současně seznámení s ambulantní složkou oboru, konzultace výsledků, vyšetření a sledování pacientů v ambulanci, komunikace s pacientem, psaní ambulantní zprávy. Praxe ze zobrazovacích metod zahrnuje sledování práce lékaře u jednotlivých zobrazovacích metod (ultrazvuk, RTG, CT, MR, další specializovaná vyšetření), příprava pacienta na vyšetření, zhodnocení rizik pro pacienta při vyšetření, provedení vyšetření, způsob zpracování výsledku a zhodnocení. Student se seznámí i s indikací jednotlivých vyšetření, případně noční příslužbou lékařů.

Praxe z rehabilitace je možná pouze na lůžkovém rehabilitačním oddělení. Zahrnuje příjem pacienta, komplexní vyšetření pohybového aparátu, vedení dokumentace, návrh léčebných metod, detailní seznámení s rehabilitačními metodami a jejich indikací a specifiky včetně fyzikálních metod. Dle možností příslužba s lékařem.

Praxe z klinické psychologie je možná pouze na psychiatrickém lůžkovém oddělení. Student provází klinického psychologa při vyšetřeních pacientů, návrhu terapeutických metod a vedení léčebné psychologie včetně akutních intervencí. Praxe zahrnuje také sledování práce psychologa v ambulanci, vedení rozhovoru s pacientem, případně dítětem a jeho rodiči, komunikaci s psychiatrem a podobně.

Praxe ze soudního lékařství vychází ze specifika práce v oboru. Zahrnuje stínování lékaře při práci, specializovaná vyšetření, vedení dokumentace, komunikace s ostatními zapojenými složkami a podobně.

Pro uznání praxe je nutné přinést potvrzení o absolvování praxe, kde bude vyplněno ke kterému předmětu se praxe vztahuje, termín praxe a bude opatřené razítkem příslušného pracoviště a jménem a podpisem odpovědného lékaře, případně přednosty nebo primáře tohoto pracoviště.

5. ročník: Letní praxe III a Letní praxe IV

Náplň letních praxí po 5.ročníku (Letní praxe III, Letní praxe IV)

Letní praxe po 5. ročníku vychází ze znalostí předmětů 5. ročníku, student si volí praxi z některého z absolvovaných předmětů. Obory Letní praxe III a IV se musí lišit od oborů Letní praxe I a II.

Praxe z gynekologie a porodnictví - 20 gynekologických vyšetření pod dohledem gynekologa, pozorování práce lékaře na oddělení i ambulanci, vedení dokumentace, komunikace s pacientkami, asistence u abdominálních operací, event. i vaginálních operací  a malých operačních výkonů. Asistence na porodním sále, 10 porodnických vyšetření pod dohledem gynekologa s atestací, příjem rodičky, péče o ní, asistence u alespoň 5 porodů, asistence při poporodním ošetření rodičky, asistence nebo sledování práce gynekologa při císařském řezu.

Praxe z ostatních oborů se uskuteční vždy na lůžkovém oddělení vybraného oboru s ambulantní složkou. Praxe zahrnuje sledování práce lékaře při příjmu pacienta, vyšetření, vedení dokumentace, návrh léčby, indikaci vyšetření, propuštění a vyhotovení propouštěcí zprávy. Účast na velkých vizitách a ranních sezeních lékařů, diferenciálně diagnostické rozvahy nad výsledky pacientů a návrh léčebného postupu. Sledování práce lékaře při ambulantních vyšetřeních, komunikace s pacientem, vyhotovení ambulantní zprávy, zhodnocení výsledků.

Specifika jednotlivých oborů:

Součástí praxe z infekčního lékařství je detailní seznámení s chodem infekčního oddělení a protiepidemických opatření u specifických diagnóz.

Praxe z neurologie zahrnuje nácvik neurologického vyšetření u různých diagnóz, indikace a asistence při provedení lumbální punkce, management akutních stavů (např. indikace a provedení CT mozku u podezření na CMP a podobně), provedení EEG, EMG a dalších neurologických vyšetřovacích postupů.

Praxe z onkologie zahrnuje seznámení se se specifickými léčebnými postupy včetně radioterapie a principů chemoterapie a podpůrné onkologické léčby.

Praxe z anesteziologie a intenzivní medicíny zahrnuje sledování práce lékaře na lůžkovém oddělení ARO i sledování práce anesteziologa na operačním sále. Asistence při různých typech anestezie, intubaci, extubaci, seznámení s principy monitorace kriticky nemocných a podobně.

Praxe z dermatovenerologie zahrnuje práci na dermatologickém oddělení i sledování práce dermatologa na ambulanci, asistence při drobných chirurgických zákrocích, práce s dermatoskopem, venerologické vyšetření a odběr materiálu.

Praxe z psychiatrie je možná pouze na psychiatrickém lůžkovém oddělení. Mimo výše uvedené zahrnuje sledování práce lékaře při vedení rozhovoru s pacientem, diferenciálně diagnostických rozvahách a návrhu terapie, případně individuální či skupinové psychoterapie společně s psychology.

Praxe absolvovaná na chirurgických oborech z 5. ročníku (urologie, ortopedie, kardiochirurgie) zahrnuje stáž na odděleních vybrané specializace. V rámci praxe se student seznámí s chodem oddělení, příjmem, vyšetřením pacienta, vedením dokumentace, propuštěním a psaním chorobopisu. V rámci stáže se účastní opakovaně operačního výkonu na sále – seznámí se s chodem operačních sálů, různými operačními technikami, které obor umožňuje, způsoby asistence na sále. Asistence při převazech, převazy operační rány s odstraněním stehů. Chirurgické ošetření jednoduchých otevřených poranění dle možností oboru.  Asistence při ambulantním ošetření a sledování pacientů a příslužba při noční službě. Součástí praxe z urologie je nácvik cévkování muže a ultrazvukového vyšetření vylučovacích orgánů a pohlavních orgánů muže, sledování lékaře při cystoskopickém vyšetření a odběru vzorků.

V případě interních oborů (interna, pediatrie) je náplní praxe stejná jako po 4. ročníku. Student si může vybrat internu nebo pediatrii v případě, že je neabsolvoval po 4. ročníku. Navíc může zvolit stáž na kardiologii, kde mimo popsaných úkolů na oddělení a ambulanci asistuje při vyšetření EKG, ECHO a metodách intervenční kardiologie.

Pro uznání praxe je nutné přinést potvrzení o absolvování praxe, kde bude vyplněno ke kterému předmětu se praxe vztahuje, termín praxe a bude opatřené razítkem příslušného pracoviště a jménem a podpisem odpovědného lékaře, případně přednosty nebo primáře tohoto pracoviště.

 

Referentka Studijního oddělení do týdne vyhotoví smlouvu.

Smlouvy připravujeme pouze pro nemocnice v České republice, případně na Slovensku.

Pojistná smlouva, kterou má fakulta uzavřenu pro své studenty, se vztahuje pouze na území České republiky.

Letní praxe možno vykonat až po splnění příslušných prerekvizit (viz SIS).

Letní praxe po 4. a 5. ročníku by měly být vykonány mimo FN Motol.

Při výběru oddělení, na kterém chce student praxi absolvovat, je nutné zohlednit možnosti splnění všech bodů náplně letní praxe.

Splnění praxe potvrdí pracoviště buď do formuláře fakulty Potvrzení o splnění praxe nebo vystaví potvrzení dle zvyklostí pracoviště.

Poslední aktualizace: 3. 10. 2023 / Hedvika Hubáčková