Individuální studijní plán (ISP)

ISP je zásadní studijní dokument, který konkretizuje obsah celého studia každého doktoranda. Studenti doktorského studia sestavují ISP ve spolupráci se školitelem tak, aby plán splňoval požadavky Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a konkrétních požadavků daného studijního programu. Pro každý studijní program jsou stanoveny specifické požadavky (splnění předmětů, složení jazykové zkoušky, absolvování stáží, charakter a počet publikací atd.).

Individuální studijní plán se do studijního informačního systému (SIS) zakládá v 1. ročníku studia dle harmonogramu akademického roku (říjen-listopad). ISP musí vycházet ze základní struktury studijních povinností uvedené v akreditaci příslušného programu. Tuto strukturu naleznete zde u jednotlivých studijních programů. Konkrétní náplň, forma a harmonogram jsou navrženy po dohodě studenta se školitelem. O podrobnostech zakládání ISP jsou studenti i učitelé v dodatečném předstihu informováni e-mailem.

K přihlášení do SIS potřebuje student Průkaz UK, který si vyzvedne v Informačním a poradenském centru UK. Více informací o výdeji průkazů naleznete zdeBez tohoto průkazu nebude mít student přístup do SIS a nebude tedy moci založit ISP.

Studijní povinnosti doktorského studia v prezenční i kombinované formě jsou v ISP rozloženy do standardní doby studia (tj. do čtyř let).

Student ve spolupráci se svým školitelem v rámci přípravy ISP:

 • Konkretizují obsah (předměty, semináře, kurzy, stáž, konference, aj.), který je stanoven požadavky jednotlivých OR
 • Naplánují plnění všech povinností do jednotlivých akademických roků.
 • Uvedou předpokládaný postup řešení disertační práce.
 • Naplánují akademický rok složení státní doktorské zkoušky (SDZ),
 • Uvedou akademický rok odevzdání disertační práce.

Projekt disertace by měl obsahovat tyto body:

 • Formulování problému a vymezení tématu
 • Přehled literatury
 • Cíle práce, vědecké otázky, hypotézy
 • Metodologie
 • Výzkumný soubor (zdroj dat)
 • Výzkumné metody
 • Organizace sběru
 • Zpracování dat
 • Předpokládané využití výsledků
 • Časový harmonogram
 • Použitá literatura

Student si volí předměty po konzultaci se svým školitelem z nabídky přednášek pro doktorské studium, popř. z doporučených přednášek určených pro magisterské studium; může si rovněž zapsat i přednášky nabízené jinou fakultou UK nebo vysokou školou.

ISP každého studenta musí zahrnovat tyto položky:

 • Kurzy doporučené příslušnou OR.
 • Zkoušku z angličtiny (D0400003), dle požadavků konkrétní OR. Informace o jazykové zkoušce jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu jazyků 2. LF UK.
 • Vědeckou konferenci 2. LF UK (DS002), která je pořádána každý rok. Konference je povinná pro všechny doktorandy 2. LF UK.
 • Zahraniční stáž (DS025) dle požadavků konkrétní OR.
 • Publikační činnost dle požadavků konkrétní OR.
 • Státní doktorskou zkoušku (dále jen „SDZ“; D0400001) včetně uvedení akademického roku plánovaného vykonání.
 • Obhajobu disertační práce (D0400002), včetně uvedení akademického roku plánovaného vykonání.

Konkrétní požadavky jednotlivých OR na kurzy, publikační aktivitu, stáže, granty, konference a další povinnosti naleznete zde po rozkliku na příslušnou OR. Seznam kurzů a seminářů pořádaných v rámci sdružení doktorských studijních programů v „Biomedicíně“ je dispozici na webových stránkách AV ČR.

Po vložení odešle student svůj ISP školiteli (opět pouze v SIS), který jej po schválení odešle OR. Ve stejné aplikaci probíhá po skončení každého akademického roku hodnocení, kdy je zároveň možno studijní plán modifikovat dle aktuálních potřeb.  

Studijní plány se vyplňují pouze elektronicky v SIS v termínech stanovených harmonogramem příslušného akademického roku. Návrh ISP vypracovaný studentem školitel schválí a předkládá jej ke konečnému schválení OR a garantovi programu (zpravidla v období říjen-prosinec). O schválení ISP je student informován automatickým e-mailem.

V rámci každoročního hodnocení doktorand aktualizuje plnění povinností svého ISP. Mnoho z nich je provázáno s informacemi v SIS (předměty), případně importováno do SIS z externích databází (publikace, stáže, granty). Zároveň se vždy vyplňuje postup při řešení disertační práce, případně je původně plánovaný postup korigován podle aktuálních vědeckých výsledků. Konkrétní publikace, konference, stáže atd. si student doplní po jejich splnění v rámci přípravy podkladů pro roční hodnocení (pokud již nejsou v SIS zaevidovány).

Změny v ISP

 • Schválený ISP je závazný. Jakékoli úpravy může student v ISP provádět pouze v rámci RH prostřednictvím SIS, kdy může požádat o odebrání některých povinností či posunutí termínů jejich splnění. Každou změnu musí v SIS odsouhlasit školitel a je třeba ji řádně odůvodnit a doložit podklady, na jejichž základě student o změnu ISP žádá. Po schválení školitelem se povinnosti navržené k odebrání přeškrtnou. O změnách ISP rozhoduje příslušná OR, která rovněž stanoví nový termín splnění konkrétní povinnosti. Po jejím schválení se stávají tyto změny závaznými. 

 • Tyto změny schválené v rámci  RH se však nemohou promítnout do již schváleného ISP (nelze zpětně měnit historii ISP v SIS), ale je možné je zobrazit ve formě tzv. „Dodatku k plánu“, který se vygeneruje po rozkliknutí pfd souboru uzavřeného RH příslušného akademického roku.

Návod jak založit a schválit ISP pro studenty a školitele naleznete v sekci Metodické pokyny a manuály ke studiu. 

Poslední aktualizace: 24. 10. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.