Individuální studijní plán (ISP)

Studium probíhá podle ISP, který schvaluje OR. Pro každý studijní program jsou stanoveny konkrétní požadavky (splnění předmětů, složení jazykové zkoušky, absolvování stáží, charakter a počet publikací atd.), které jsou součástí každého ISP. Student je povinen ve spolupráci se školitelem v SIS v modulu „Individuální studijní plán Ph.D. studentů“ vytvořit svůj ISP. K přihlášení do SIS potřebujete Průkaz UK, který si vyzvedne v Informačním a poradenském centru UK. Více informací o výdeji průkazů naleznete zdeBez tohoto průkazu nebudete mít přístup do SIS a nebudete tedy moci založit ISP.

Po vložení odešlete svůj ISP školiteli (opět pouze v SIS), který jej po schválení odešle OR. Ve stejné aplikaci probíhá po skončení každého akademického roku hodnocení, kdy je zároveň možno studijní plán modifikovat dle aktuálních potřeb. Před vytvořením ISP je nezbytné, aby školitel vypsal téma disertační práce v SIS a přidělil práci studentovi. 

Student ve spolupráci se svým školitelem v rámci přípravy ISP:

 • Konkretizují obsah (předměty, semináře, kurzy, stáž, konference, aj.), který je stanoven požadavky jednotlivých OR
 • Naplánují plnění všech povinností do jednotlivých ročníků
 • Uvedou předpokládaný postup řešení disertační práce

Projekt disertace by měl obsahovat tyto body:

 • Formulování problému a vymezení tématu
 • Přehled literatury
 • Cíle práce, vědecké otázky, hypotézy
 • Metodologie
 • Výzkumný soubor (zdroj dat)
 • Výzkumné metody
 • Organizace sběru
 • Zpracování dat
 • Předpokládané využití výsledků
 • Časový harmonogram
 • Použitá literatura

Školitel schválí navržený ISP a postoupí OR k posouzení a schválení. Studijní plány se vyplňují pouze elektronicky v SIS v termínech stanovených harmonogramem příslušného akademického roku. 

Student si volí předměty po konzultaci se svým školitelem z nabídky přednášek pro doktorské studium, popř. z doporučených přednášek určených pro magisterské studium; může si rovněž zapsat i přednášky nabízené jinou fakultou UK nebo vysokou školou.

ISP každého studenta musí zahrnovat tyto položky:

 • Kurzy doporučené příslušnou OR.
 • Zkoušku z angličtiny (D0400003), dle požadavků konkrétní OR. Informace o jazykové zkoušce jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu jazyků 2. LF UK.
 • Vědeckou konferenci 2. LF UK (DS002), která je pořádána každý rok v dubnu. Konference je povinná pro všechny doktorandy 2. LF UK.
 • Zahraniční stáž (DS025) dle požadavků konkrétní OR.
 • Publikační činnost dle požadavků konkrétní OR.
 • Státní doktorskou zkoušku (dále jen „SDZ“; D0400001) včetně uvedení akademického roku plánovaného vykonání.
 • Obhajobu disertační práce (D0400002), včetně uvedení akademického roku plánovaného vykonání.

Konkrétní požadavky jednotlivých OR na kurzy, publikační aktivitu, stáže, granty, konference a další povinnosti naleznete zde po rozkliku na příslušnou OR. Seznam kurzů a seminářů pořádaných v rámci sdružení doktorských studijních programů v „Biomedicíně“ je dispozici na webových stránkách AV ČR.

V rámci každoročního hodnocení doktorand aktualizuje plnění povinností svého ISP. Mnoho z nich je provázáno s informacemi v SIS (předměty), případně importováno do SIS z externích databází (publikace, stáže, granty). Zároveň se vždy vyplňuje postup při řešení disertační práce, případně je původně plánovaný postup korigován podle aktuálních vědeckých výsledků. Konkrétní publikace, konference, stáže atd. si student doplní po jejich splnění v rámci přípravy podkladů pro roční hodnocení (pokud již nejsou v SIS zaevidovány).

Vytvořeno: 19. 5. 2021 / Upraveno: 13. 4. 2022 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.