Opatření děkana č. 10/2023

Opatření děkana č. 10/2023

 

Ceny služeb poskytovaných zařízením pro pokusná zvířata

2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

 

Čl. I

 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (dále jen“ 2. LF UK“ nebo „Fakulta“) je držitelem akreditací pro práci se zvířaty na konkrétním pracovišti – zařízení, které je určeno k lékařským pokusům v rámci základního, translačního a aplikovaného výzkumu (dále jen „Zvěřinec“).

 

Čl. II

1) V souladu s provozním řádem Zvěřince je zajišťována soustavná a všestranná péče o laboratorní zvířata (chov, ošetřování a další nezbytná péče o hygienicky nezávadný provoz zvěřince) pro interní a v přípustném rozsahu také pro externí uživatele (dále jen „Služby“).     

2) Tímto opatřením a na základě kalkulace nákladů se stanovuje cena Služeb poskytovaných Zvěřincem v podobě Ceníku krmného dne na chovnou nádobu a den. Takto specifikované ceny musí být akceptovány při tvorbě rozpočtů a v rámci doplňkové činnosti. Stanovená cena pro jednotlivé uživatele Služeb je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Opatření.

3) Pro účely tohoto opatření se rozumí:

        a) interním uživatelem – řešitel nebo spoluřešitel projektu ve vědě a výzkumu, jehož příjemcem nebo spolupříjemcem je fakulta, nebo jednotlivá pracoviště fakulty při zajištění výuky, pokud užívají Služeb Zvěřince;

        b) externím uživatelem – fyzická nebo právnická osoba, které fakulta prostřednictvím Zvěřince poskytuje Služby v rámci doplňkové činnosti.

4) Každý interní uživatel nebo zaměstnanec fakulty odpovědný za kalkulaci nákladů pro externího uživatele je povinen použít stanovenou cenu při ekonomickém plánování.

5) Každý řešitel/spoluřešitel je povinen při přípravě projektu vždy zohlednit a uvést příslušnou cenu v ekonomické části projektu, a dále také v průběžných a závěrečných zprávách pro poskytovatele, a to v souladu s tímto Opatřením.

6) Každý interní uživatel je povinen vždy v měsíci lednu oznámit osobě pověřené vedením Zvěřince, případně vedoucímu Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat, odhadovaný počet krmných dnů pro daný kalendářní rok tak, aby bylo možno sestavit plán kapacitního vytížení Zvěřince pro daný kalendářní rok.

 

 

Čl. III

Toto Opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

 

V Praze dne 31. října 2023

 

 

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan

 

 

 

Příloha č. 1:  

 

Ceník krmného dne zvěřince 2. LF UK

 

Laboratorní zvíře

 

Druh

Interní uživatel

 

Chovná nádoba/den

 

(v Kč)

Externí uživatel

 

Chovná nádoba/den

 

(v Kč)

Myš

8,70

16,31

Myš IVC

8,70

16,31

Potkan

17,40

32,63

Králík

34,80

65,25

 

 

 

 

 

 

 

Platnost a účinnost
Platnost: 31. 10. 2023
Účinnost: od 31. 10. 2023

 

Gestor: Právní a projektové odd., Ekonomické odd.
 
Vytvořeno: 31. 10. 2023 / Upraveno: 20. 11. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová