Úspěchy

Vytvoření evropských doporučení pro vyšetření plodů

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., se podílel na vzniku evropských doporučeních pro vyšetření plodů na 3T přístrojích. Publikace v rámci pracovní skupiny Fetal Imaging při ESPR.

Colleran GC, Kyncl M, Garel C, Cassart M. Fetal magnetic resonance imaging at 3 Tesla – the European experience. Pediatr Radiol. 2022 Feb 11. doi: 10.1007/s00247-021-05267-6. Epub ahead of print. PMID: 35147713

Předseda tří radiologických společností

Přednosta KZM prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., byl zvolen do výboru Radiologické společnosti ČLS JEP a následně se stal předsedou společnosti. Současně je dlouhodobým předsedou České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP a předsedou Pediatrické sekce RS.
 

Přesný a nízkorizikový diagnostický test ischemické choroby srdeční

Evropský výzkumný projekt ověřoval výpočetní tomografii (CT) jako alternativu k srdeční katetrizaci.

Je CT srdce stejně spolehlivá jako katetrizace u pacientů s podezřením na ischemickou chorobu srdeční? Pod vedením Charité – Universitätsmedizin Berlin spolupracovali na řešení této otázky vědci z 31 evropských klinických pracovišť v rámci studie DISCHARGE včetně pracovníků Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Cílem studie bylo otestovat CT srdce jako neinvazivní alternativu ke katetrizaci, současnému standardnímu diagnostickému vyšetření u pacientů se středním rizikem. Z komplexní analýzy výsledků studie, která bude publikována v časopise New England Journal of Medicine v následujícím roce, vyplývá, že CT nabízí podobnou úroveň diagnostické přesnosti a navíc je spojeno s nižším rizikem komplikací.

Dr. M. Kynčl se podílel na mezinárodních doporučeních

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., se podílel na vypracování evropských doporučení onkologické pracovní skupiny ESPR pro indikace celotělové MR u dětí.

Schäfer JF, Granata C, von Kalle T, Kyncl M, Littooij AS, Di Paolo PL, SeficPasic I, Nievelstein RAJ; OncologyTaskForceofthe ESPR. Whole-body magnetic resonance imaging in paediatric oncology–recommendations by the OncologyTask Force of the ESPR. Pediatr Radiol. 2020 Jul;50(8):1162-1174. doi: 10.1007/s00247-020-04683-4. Epub 2020 May 28. PMID: 32468287; PMCID: PMC7329776

Klinika získala grant AZV

Detekce změn mikrostruktury a strukturální konektivity fokální chkortikálních dysplázií pomocí diffusion kurtosis imaging

Kynčl et al. NU21-08-00228

8th Prague European Tutorial of Radiology, největší radiologická škola ve střední a východní Evropě

Od 2. do 15. června 2019 se na půdě Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK konal již 8. ročník školy Prague European Tutorial of Radiology (PETRA), určené zvláště mladým radiologům. Tento kurz vedený přednostou kliniky, profesorem Miloslavem Ročkem, navazuje na více než 40letou tradici radiologických kurzů pořádaných prof. Reinerem Rienmüllerem na Univerzitě ve Grazu (Štýrském Hradci). Prof. Rienmüller se spolupodílí na garanci odborné úrovně pražského kurzu.

Do Prahy se již poněkolikáté sjela řada odborníků, mezi kterými můžeme jmenovat přední pediatrické radiology, prof. M. Riccabonu z Univerzity v Grazu a a prof. E. Rubešovou, specialistku na zobrazování měkkých tkání u dětí na Stanfordově univerzitě. Dále pak prof. R. Bathkiozina, prof. S. Ternovoye z Moskvy, prof. J. Lee z Jižní Koreje a prof. L. J. van Rensburga z Jihoafrické republiky, kteří společně s ostatními přednášejícími zajistili bohatý odborný program. Týkal se zejména zobrazování myokardu, měkkých tkání, neuroradiologie, vyšetřování pomocí hybridních metod nukleární medicíny PET/CT, SPECT/CT, PET/MR a v neposlední řadě témat z intervenční radiologie. Technologická část přednášek zahrnovala i prezentaci novinek z oblasti umělé inteligence a radiologické techniky. Nedílnou součástí kurzu byly praktické stáže v provozu na jednotlivých pracovištích kliniky, nevyjímaje pracoviště CT, MR a intervenčního sálu a účast na klinických vizitách a seminářích jednotlivých pracovišť FN Motol. Školy se zúčastnilo 19 mladých lékařů ze šesti zemí.

IX. motolský den pediatrické radiologie 2019

Motolský den se uskutečnil 6. 6. 2019 v posluchárně 2. LF UK ve FN Motol, organizátorem byla Klinika zobrazovacích metod. Den byl věnován problematice urgentní medicíny, diagnostiky a zobrazení u dětí. Vystoupil Michael Riccabona, profesor oddělení dětské radiologie univerzitní nemocnice v Gratzu, uznávaný mezinárodní expert v této problematice zobrazení s příspěvkem Ultrasound in paediatric emergency situations. Další přednášku přednesla prof. E. Rubešová z dětské radiologie LCPH, Stanford, CA: Trauma končetin u dětí – co neminout. Tento mezinárodní tým předních odborníků doplnily přednášky lékařů týmu dětské radiologie Kliniky zobrazovacích metod a Kliniky dětské chirurgie a Urgentního příjmu dětí 2. LF UK a FN Motol s prakticky zaměřenými tématy postihujícími problematiku denní praxe radiodiagnostika na poliklinice i ve fakultní nemocnici. Témata pokryla problematiku zobrazení traumatu hlavy u dětí (dr. Koukolská), polytrauma na dětském urgentním příjmu (prim. dr. Dissou) a CT polytrauma protokol – Camp Bastion protokol, technické aspekty, zkušenosti (dr. Meliš, Kočí). Jako obvykle byly dopolední i odpolední bloky doplněny kvízy.

 

Tabulky:

Procentuální zastoupení odborností


Rozložení stupně specializace účastníků

Mezioborové sympozium o srdeční tomografii (MOST) 2019

Klinika zobrazovacích metod iniciovala ve spolupráci s Radiologickou společností ČLS JEP a Českou kardiologickou společností uspořádání třetího ročníku sympozia zaměřeného na CT a MR srdce s názvem MOST (Mezi-Oborové sympozium o Srdeční Tomografii).

Cílem sympozia bylo opět setkání lékařů provádějících CT či MR srdce nebo zajímajících se o toto téma. Důvodem pro setkání je kromě výměny zkušeností a čerpání nových informací i možnost přátelské diskuse všech odborností, nově i s lékaři z nukleární medicíny, s cílem nalézt styčné body další spolupráce.

Sympozium se konalo v sobotu 30. 3. 2019 v nové velké posluchárně 2. LF UK ve FN Motol. Sympozia se zúčastnilo 80 radiologů, kardiologů a lékařů z nukleární medicíny zabývajících se touto problematikou. I letos byl jeden z přednášejících ze zahraniční (M. Kardoš, Slovensko). Témata toho ročníku byla: Jednokomorová cirkulace, amyloidóza srdce, hodnocení koronární postižení – CT versus AG, CT a PET/CT v diagnostice infekční endokarditidy, MR srdce u hodnocení myokarditidy a viability a v neposlední řadě zajímavé kazuistiky.

Uspořádání sedmého Motolského dne pediatrické zobrazovací diagnostiky

Motolský den se uskutečnil 7. 6. 2018 v nové posluchárně 2. LF UK ve FNM, organizátorem byla Klinika zobrazovacích metod. Den byl věnován aktuální problematice, jakou je zobrazení a diagnostika ledvin novorozenců a kojenců. První přednášku měl prof. S. Tůma, 100. narození prof. Rubina a doc Šnobla. Dále vystoupil předseda Evropské společnosti pediatrické radiologie Michael Riccabona, profesor oddělení dětské radiologie univerzitní nemocnice v Gratzu, uznávaný mezinárodní expert v této problematice zobrazení. Další přednášku přednesla prof. E. Rubešová ze Stanfordu: Zobrazovací metody pro diagnostiku ledvin u novorozence. Tento mezinárodní tým předních odborníků doplnily přednášky lékařů týmu dětské radiologie Kliniky zobrazovacích metod a Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN v Motole s prakticky zaměřenými tématy postihujícími problematiku denní praxe radiodiagnostika na poliklinice i ve fakultní nemocnici. Témata pokryly problematiku zobrazení močového traktu při mikční cystouretrografii (MCUG), klasifikaci a specifika diagnostiky hydronefrózy u novorozenců, nálezy a indikovaná vyšetření u infekcí ledvin.

KZM, jak se opět ukázalo, zaujímá v ČR vedoucí místo v pediatrické radiologii.

7th Prague European Tutorial of Radiology, největší radiologická škola ve střední a východní Evropě

Ve dnech 4. až 15. června 2018 uspořádala Klinika zobrazovacích metod ve spolupráci s hostujícím profesorem Rainerem Rienmüllerem z Grazu 7th Prague European Tutorial of Radiology. Školy se zúčastnilo celkem patnác zahraničních účastníků.

Vynikající přednášející přijeli z Evropy, Asie, USA, ale též  z Jižní Afriky. Z celkových 40 přednášek pocházelo 18 ze zahraničí. Lze vyzvednout specialisty na zobrazení srdce, prof. R. Bakhtiozina a prof. S. Ternovoye z Moskvy. Z Jižní Afriky se aktivně zúčastnil van R. L. Rensburg, odborník na ORL zobrazení. Kromě dalších zde byla specialistka na pediatrickou radiologii prof. E. Rubešová z USA, dále předseda Evropské společnosti dětské radiologie prof Riccabona z Grazu. Dalším odborníkem  pro zobrazení srdce byl prof. J. Lee z Jižní Koree, předseda četných asijských radiologických společností.  Vedle lékařů zde přednášeli přední představitelé přístrojových firem.

PETRA je největší radiologickou školou ve střední a východní Evropě v trvání dvou týdnů. Lékaři s praxí tří až pěti let v oboru radiologie se seznamují s prací na Klinice zobrazovacích metod, včetně praktik, dále získávají zkušenosti na ranních klinických seminářích a onkokonferencích.

Mezioborové sympozium o srdeční tomografii (MOST) 2018

Klinika zobrazovacích metod iniciovala, ve spolupráci s Radiologickou společností ČLS JEP a Českou kardiologickou společností, upořádání již druhého sympózia zaměřeného na CT a MR srdce s názvem MOST (Mezi-Oborové sympozium o Srdeční Tomografii).
Cílem sympozia bylo pracovní setkání lékařů provádějících nebo zajímajících se o CT či MR srdce. Důvodem pro toto setkání je vyjma výměny zkušeností a čerpání nových informací i možnost přátelské diskuse všech odborností, nově i s lékaři z nukleární medicíny,  s cílem nalézt styčné body další spolupráce.

Sympozium se  konalo v sobotu 7. 4. 2018 v nové velké posluchárně 2. LF UK ve FN Motol. Sympózia se zúčastnilo na sto předních radiologů, kardiologů a lékařů z nukleární medicíny zabývajících se touto problematikou, dále i prof. Rainer Rienmuller z Grazu, světová kapacita v zobrazování srdce se slavnostní přednáškou Od obrazu ke klinickému myšlení neboli o moudrosti lékaře.

CT, MR, UZ bioptický fantom v pregraduální výuce

V roce 2018 Klinika zobrazovacích metod začala díky fakultním prostředkům využívat Triple modality 3D abdominal phantom, který slouží při výuce studentů medicíny 4. a 5. ročníku při výuce zobrazovacích metod, a to i v nepovinně volitelném předmětu Zobrazovací metody a K 10.

Studenti si mohou bezpečně nacvičit provádění biopsií a punkcí z jater, ledvin i plic, a to jak pod kontrolou ultrazvuku, tak i na CT a se speciálním neferomagnetickým instrumentariem i pod kontrolou magnetické rezonance. Kromě biopsií je model používán na demonstraci samotného vyšetřování na UZ, CT i MRI, provádění softwarové fúze těchto modalit, optimalizaci vyšetřovacích protokolů a testování nových bioptických zařízení.

Model je vybaven speciální umělou kůží, která se sama po biopsii zatahuje, a neumožňuje tak únik polymeru z vnitřku fantomu. Díky tomu umožňuje opakované biopsie.

Podpora programu léčby ischemické CMP

Intervenční skupina kliniky se aktivně zapojila do osvětové kampaně České společnosti intervenční radiologie a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Čas je mozek. Zřízená nadace zisk z běhů na podporu kampaně předala čtrnáctileté pacientce, kterou postila mrtvice ve čtyřech letech, částku 36 100 Kč.

Cílem celé kampaně je, aby lidé v případě cévní mozkové příhody rozpoznali typické příznaky a okamžitě přivolali rychlou záchranou pomoc. Reagujeme na alarmující statistiky, podle kterých více než dvě třetiny lidí příznaky mrtvice nepoznají. V kampani budeme nadále pokračovat, stejně jako v rozšiřování účinné léčby ischemických mozkových příhod, kterou je mechanická trombektomie. V této léčbě jsme již dlouhodobě na druhém místě v Evropě.

6th Prague European Tutorial of Radiology, největší radiologická škola ve střední a východní Evropě

Ve dnech 5. až 16. června 2017 uspořádala Klinika zobrazovacích metod ve spolupráci s hostujícím profesorem Rainerem Rienmüllerem z Grazu 6th Prague European Tutorial of Radiology. Školy se zúčastnilo celkem čtrnáct zahraničních účastníků.

Vynikající přednášející přijeli z Evropy, Asie, USA, ale též například z Jižní Afriky. Z celkových 39 pocházelo 16 ze zahraničí. Lze vyzvednout specialistu na zobrazení srdce, prof. R. Bakhtiozina a prof. S. Ternovoye z Moskvy. Z Jižní Afriky se aktivně zúčastnil van R. L. Rensburg, odborník na ORL zobrazení. Kromě dalších zde byla specialistka na pediatrickou radiologii prof. E. Rubešová z USA. Vedle lékařů zde přednášeli přední představitelé přístrojových firem.

PETRA je největší radiologickou školou ve střední a východní Evropě v trvání dvou týdnů. Lékaři s praxí tří až pěti let v oboru radiologie se seznamují s prací na Klinice zobrazovacích metod, včetně praktik, dále získávají zkušenosti na ranních klinických seminářích a onkokonferencích.

Mezioborové sympozium o srdeční tomografii (MOST) 2017

Klinika zobrazovacích metod iniciovala, ve spolupráci s Radiologickou společností ČLS JEP a Českou kardiologickou společností, upořádání prvního sympózia zaměřeného na CT a MR srdce s názvem MOST (Mezi-Oborové sympozium o Srdeční Tomografii).
Cílem sympozia bylo pracovní setkání lékařů provádějících nebo zajímajících se o CT či MR srdce. Důvodem pro toto setkání je vyjma výměny zkušeností a čerpání nových informací i možnost přátelské diskuse obou odborností s cílem nalézt styčné body jejich další spolupráce.

Sympozium se  konalo v sobotu 8. 4. 2017 v kinosále ve FN Motol. Sympózia se zúčastnilo na sto předních radiologů a kardiologů zabývajících se touto problematikou, dále i prof. Rainer Rienmuller z Grazu, světová kapacita v zobrazování srdce.

Dr. E. Popelová se podílela na překladu doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na syndrom týraného dítěte

S podezřením na týrané dítě se během své kariéry může setkat každý lékař i radiolog. Jeho znalosti jsou zcela zásadní jak pro zvolení vhodné zobrazovací metody s ohledem na přínos pro diagnózu a radiační zátěž pacienta, tak pro správně vyhotovený popis. Protože v České republice neexistovalo podrobné doporučení, rozhodla se MUDr. Eliška Popelová, lékařka Kliniky zobrazovacích metod, se spolupracovníky na základě doporučení European Society of Paediatric Radiology (ESPR) přeložit britská doporučení do češtiny.

Daný dokument byl publikován v České radiologii (Ces Radiol 2017;71(1):79–90). Význam práce je tím větší, že dobrá práce radiologa může výrazně ovlivnit další péči o dítě.

Uspořádání sedmého Motolského dne pediatrické zobrazovací diagnostiky

Motolský den se uskutečnil 18. 6. 2017 v kinosále FN Motol, organizátorem byla Klinika zobrazovacích metod. Den byl věnován aktuální problematice, jakou jsou náhlé příhody u dětí – od symptomu k diagnóze. Hlavní přehlednou přednášku měla prof. E. Rubešová ze Stanfordu. Byly představeny tipy pro RTG diagnostiku GIT, den byl zakončen zajímavým elektronickým kvízem. Přednášky vznikaly za účasti klinických pediatrických pracovišť, tato spolupráce se bude dále rozvíjet. Klinika zaujímá v ČR vedoucí místo v pediatrické radiologii.

Uspořádání přednášky s multidisciplinární tématikou Manchester Triage in Emergency Medicine

13. 6. 2016 jsme uspořádali multidisciplinární přednášku Manchester Triage in Emergency Medicine. Dr. Susanne Rienmueller, vedoucí urgentního příjmu z Univerzitní nemocnice v rakouském Grazu, představila zkušenosti z jejich nemocnice a zkušenosti z Univerzitní nemocnice Basilej ve Švýcarsku. Přednáška vyvolala zajímavou diskusi a nastolila témata pro další spolupráci.

Uspořádání VI. Motolského dne pediatrické zobrazovací diagnostiky

Kongres se konal 18. 6. 2016 v kinosále FN Motol, organizátorem byla Klinika zobrazovacích metod. Den byl věnován problematice prenatálního vyšetřování, osteologické a muskuloskeletální problematice dětského věku. Byla představena nová doporučení, indikace k vyšetřením. Přednášky vznikaly za účasti klinických pediatrických pracovišť, tato spolupráce se bude dále rozvíjet. Klinika zaujímá v ČR vedoucí místo v pediatrické radiologii.

Podpora kampaně Čas je mozek

Intervenční skupina kliniky se aktivně zapojila do osvětové kampaně České společnosti intervenční radiologie a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Čas je mozek. Předseda společnosti CSIR a přednosta kliniky prof. M. Roček a jeho spolupracovníci se zúčastnili četných meetingů a běhů na podporu kampaně. Cílem je, aby lidé v případě cévní mozkové příhody rozpoznali typické příznaky a okamžitě přivolali rychlou záchranou pomoc. Reagujeme na alarmující statistiky, podle kterých více než dvě třetiny lidí příznaky mrtvice nepoznají. V kampani budeme nadále pokračovat, stejně jako v zavádění účinné léčby ischemických mozkových příhod, kterou je mechanická trombektomie.

Den otevřených dveří na dětské části Kliniky zobrazovacích metod

Dne 6. 11. 2016 se uskutečnil den otevřených dveří na dětské části Kliniky zobrazovacích metod. Tato akce byla zařazena do oslav Světového dne radiologie a setkala se s velkým zájmem u dětí i dospělých. Cílem bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou vyšetřování dětí, formou hry dětem ukázat, co znamená provedení vyšetření na rentgenu. Děti se fotily s hračkami, které si mohly zrentgenovat, vyšetřily si rodiče na ultrazvuku, k dispozici byl i Ultrazvukový fantom. Naši mladí lékaři přichystali dovednostní RTG hry (skládání kostlivce, co do těla nepatři, jak vypadají předměty na RTG, poskládej si CT obrázky atd.). Kromě dětí mimo nemocnici dobrovolníci a klauni přivedli hospitalizované děti. Na Smile boxu si děti dále vytvořily barevné vzpomínkové knížky. Zprávy v četných médiích přispěly k lepší osvětě o RTG, že není třeba se ho bát, že existují i další metody, které záření nepoužívají. Všichni viděli tunely k vyšetření polepené papoušky, medvědy a dalšími zvířátky a vstup do magnetické rezonance, který se podobá vstupu do pohádky.

Organizace přednášek s multidisciplinární tématikou

V roce 2015 organizovala Klinika zobrazovacích metod v kinosále přednášku „Lung Transplant Program“ Prof. Thomase Mahrera z LA zahrnující problematiku transplantace plic a desetileté zkušenosti s transplantacemi plic v USA a multidisciplinární přednášku „Manchester Triage in Emergency Medicine“ Dr. Susanne Rienmueller, vedoucí urgentního přijmu z Univerzitní nemocnice v Grazu, Rakousko, která představila zkušenosti z Univerzitní nemocnice Graz a zkušenosti z Univerzitní nemocnice v Bazileji. Obě akce zcela naplnily kinosál a vyvolaly zajímavé diskuse.

V. Motolský den pediatrické zobrazovací diagnostiky

Kongres se konal 18. 6. 2015 ve velké posluchárně 2. LF UK, organizátorem byla Klinika zobrazovacích metod. Den byl věnován problematice vyšetřování a zobrazení plic u dětí. Přednášky vznikaly za účasti klinických pediatrických pracovišť, tato spolupráce se bude dále rozvíjet. Klinika nadále zaujímá v ČR vedoucí místo v pediatrické radiologii.

Evropská radiologická škola PETRA 2015

V roce 2015 KZM uspořádala další evropskou radiologickou školu Prague European Tutorial of Radiology ve dnech 8.–19. 6. 2015. Školy se zúčastnil doposud největší počet lékařů z Evropy a Asie, celkem 24 účastníků. Kromě odbornosti se zahraniční lékaři seznamovali s chodem celé kliniky a nemocnice. Přednášeli zde přední odborníci z Evropy, USA a Asie, mezi hlavní představitele světové radiologie patřili prof. R. Eisenberg z Bostnu a prof. S. K. Ternovoy z Moskvy.

Dr. Štěpán-Buksakowská se podílela na testování klinicky použitelného softwaru pro precizní diagnostiku intrakraniálních aneurysmat

MUDr. Štěpán-Buksakowská během své jednoroční stáže na Mayo Clinic v Rochesteru, USA, se významně podílela na hodnocení softwaru pro diagnostiku intrakraniálních aneurysmat. Vzhledem k závažnosti klinické diagnózy intrakraniálních aneurysmat je správná detekce na MRI spojená s významným klinickým dopadem. Výsledky MUDr. Štěpán-Buksakowské byly úspěšně publikované v roce 2014 v prestižním impaktovaném časopisu American Journal of Neuroradiology.

Evropské radiologické školy ESOR a EUROSON

V roce 2014 KZM uspořádala dvě evropské radiologické školy pod záštitou Evropské ultrazvukové společnosti (SGUM) a Evropské radiologické společnosti (ESR), a to EUROSON-SCHOOL 16.–17. 5. a ESOR Prague Tutorial 2.–13. 6. Obou škol se zúčastnili lékaři z Evropy a Asie. Obě akce se setkaly s velkým zájmen. Kromě odbornosti se zahraniční lékaři seznamovali s chodem celé kliniky a nemocnice. Celkem zde přednášeli přední odborníci z Evropy, USA a Asie (Číny a Jižní Koreje).

XXXIX. český radiologický kongres

Ve dnech 8.–10. října 2014 Klinika zobrazovacích metod zorganizovala společně s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN s Radiologickou společností XXXIX. český radiologický kongres, který se konal v Praze v Hotelu Diplomat. Kongres byl společným setkáním radiologů i s jinými odbornostmi. Bez dokonalé radiologické diagnostiky se dnes žádný klinický obor neobejde. Současná diagnostika disponuje vedle konvenčních metod moderními zobrazovacími metodami nových generací CT, MR přístrojů, ale též novými ultrazvukovými přístroji, které dovolují fúze obrazu s CT a MR vyšetřeními, dovolují nám 3D i 4D obrazy. Zavádějí se i nové hybridní metody. Nemalá role na kongresu byla vyčleněna hygieně záření, pediatrické radiologii a intervenční radiogii.

Využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě

V roce 2012 zemřelo následkem týrání v České republice 28 dětí. 55 % dětí, které zemřely následkem týrání, navštívilo v posledním měsíci svého života lékaře. KZM vytvořila speciální protokol snímkování dětí s podezřením na týrané dítě. Protokol byl schválen Sekcí pediatrické radiologie při ČRS ČLS JEP. Spolupráce se rozvinula na tomto poli i s pracovištěm z „The Children's Hospital of Philadelphia“. Prof. D. Jaramillo z tohoto pracoviště o této problematice přednášel 5. 8. 2014 na půdě KZM spolu s prof. E. Rubesovou ze Stanford Hospital & Clinics.

Monografie Cévní sonografie

Doc. MUDr. Milan Cholt, CSc., vydává další knihu navazující na knihu Sonografie velkých krčních cév, která získala získala Prusíkovu cenu České angiologické společnosti. Monografie Milana Cholta shrnuje problematiku ultrazvukové diagnostiky tepenného a žilního systému, normální a patologické stavy. Kniha je doplněna 1200 originálními obrázky na DVD. Monografie je napsána na základě bohaté pedagogické zkušenosti a významně se podílí na erudici lékařů provádějící tato vyšetření. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2013.

XVIII. Pracovní sympozium CSIR – The 50th anniversary of Czechoslovak Radiologic Congress

KZM a Česká společnosti intervenční radiologie (CSIR) uspořádaly ve spolupráci s americkou společností Society of Cardiovascular and Interventional Radiology (SIR) a evropskou společností Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) mezinárodní multioborové sympozium. Podkladem bylo 50leté výročí intervenční radiologie. V roce 1963 na mezinárodním Československém radiologickém kongresu v Grandhotelu Pupp padla první zmínka C. T. Dottera o možnosti léčit katétrem, jež je mezinárodně prezentováno jako počátek intervenční radiologie. Sympozium bylo pořádáno ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2013 na stejném místě a účastnili se ho Dotterovi nástupci z USA a představitelé CIRSE. Své projevy zde přednesli i předsedové dalších blízkých oborů. U této příležitosti byly vydány i pamětní medaile. Prezidentem kongresu byl předseda CSIR a přednosta KZM prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

III. Motolský den pediatrické radiologie

Kongres se konal 13. 6. 2013 ve velké posluchárně 2. LF UK, organizátorem byla Klinika zobrazovacích metod, která tímto potvrzuje vedoucí místo v pediatrické radiologii. Tématem byla zobrazovací diagnostika uropoetického traktu u dětí, zahrnující i fetální MR vyšetření. Kongresu se zúčastnili jak radiologové, pediatři, dětští chirurgové, radiologičtí asistenti, ale i řada studentů 2. LF UK. Zveřejněna zde byla doporučení k vyšetření ledvin u dětí.

TEP 24

Ve spolupráci s Českou televizí jsme připravili pořad o léčbě hluboké žilní trombózy, která postihuje často i velmi mladé lidi, především nezletilé dívky. Pořad kromě endovaskulární léčby akutních stavů prezentuje možnosti léčby symptomatických chronických uzávěrů, které systematicky provádí v České republice pouze naše klinika. Pořad byl poprvé vysílán 22. 6. 2013. Jelikož se setkal s velkým zájmem veřejnosti, byl často reprízován.

1st Prague European Tutorial of Radiology in Prague

Ve dnech 11. až 22. června 2012 zorganizovala Klinika zobrazovacích metod ve spolupráci s prof. Dr. Rainerem Rienmüllerem první evropskou radiologickou školu v prostorách kliniky. Školy se zúčastnilo 17 lékařů z Evropy a Asie, kteří se seznamovali s chodem kliniky, její prací a zúčastnili se i klinických indikačních pohovorů. Součástí programu byly i přednášky předních radiologů z České republiky a Evropy. Každodenní program od 8.00 do 18.00 byl doplněn výlety po Praze a zakončen výletem parníkem. Pro velký úspěch požádala Evropská radiologická společnost ECR o organizaci školy i v příštím roce.

Multimediální počítačová učebna

V roce 2012 byla kompletně rekonstruována učební místnost pro pregraduální studenty medicíny. Učebna byla vybavena 20 výkonnými multimediálními počítači. Na těchto počítačích je nainstalován prohlížecí software obdobný tomu, který používají lékaři naší kliniky k diagnostickým účelům. Studenti se tak nyní ještě aktivněji zapojují do praktické výuky. Na rozsáhlé databázi RTG, CT, MR a angiografických vyšetření snímků procvičují získané teoretické poznatky a to jak sami, tak i pod odborným vedením lektora. Na specializovaném rekonstrukčním software si mohou samostatně zhotovovat 3D a 4D rekonstrukce z CT a MR vyšetření, což usnadňuje pochopení složitých anatomických vztahů. Medici se tak lépe připraví na svou klinickou praxi.

Telekonferenční systém POLYCOM

Telekonferenční systém POLYCOM instalovaný v roce 2012 umožňuje audiovizuální spojení s jiným radiologickým pracovištěm či zdravotnickým zařízením za účelem konzultace radiologických nálezů. Systém umožňuje přenos obrazu v HD rozlišení spolu se zvukem, lze sdílet i obrazovou dokumentaci (statický obraz vyšetření i animace). Úspěšně proběhly konference s domácími zdravotnickými zařízeními (FN Brno, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Plzeň, Nemocnice Písek) i zahraničními (Vienna General Hospital, University Children's Hospital Belgrade, Polish Mother´s Memorial Hospital & Research Institute). Dále budeme systém systematicky používat, využití je možné i pro další kliniky.

Monografie Pediatrická radiologie

Pediatrická radiologie / Jaromír Hořák a kolektiv; 1. vyd.; Praha: Karolinum, 2012; 187 s. Publikace je určena především studentům lékařství, ale svým rozsahem a náplní vyhovuje i studiu specifik pediatrické radiologie pro začínající i zkušenější radiology. V patnácti kapitolách jsou jednak popsány základní klinické jednotky, s nimiž se radiodiagnostik na poli pediatrické radiologie běžně setkává v terénu, dokumentovány jsou ale i některé vzácnější případy, se kterými se lze setkat na specializovaných dětských klinikách. Zahrnuto je tak celé spektrum diagnostiky dětských onemocnění od vrozených poruch až po malignity, část textu je věnována intervenční problematice v dětském věku. Text je doplněn velkým množstvím obrazové dokumentace a skic.

Funkční MR a spektroskopie

Zavedení zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance na oddělení dětské magnetické rezonance KZM v rámci standardního protokolu diagnostiky především před neurochirurgickými operacemi k naplánování co nejlepšího outcome dětských i dospělých pacientů. Funkční magnetická rezonance se stejně jako spektroskopická MR vyšetření stává součástí moderního vyšetřovacího protokolu v dětské neurologické i onkologické diagnostice a zobrazení.

Evropská škola ultrazvuku hrudníku 2011

EUROSON – COURSE byl pořádán KZM ve dnech 23.–24. září 2011 ve spolupráci s Evropskou ultrazvukovou společností za podpory Radiologické společnosti ČLS JEP. Školy se účastnilo 40 lékařů z Evropy, dva účastníci byli z Austrálie. Akce se konala na půdě FN v Motole, kromě zahraničních lektorů přednášeli i naši lékaři a další z České republiky. Vedle přednášek byl důraz kladen na praktické vyšetřování na dobrovolnících i na pacientech. Účastníci byli rozděleni do malých skupin, aby byl výcvik co nejúčinnější.

Vedení Pediatrické sekce Radiologické společnosti ČLS JEP

Pediatrická sekce je vedena výborem za předsednictví doc. MUDr. Miloslava Ročka, CSc., vědeckým sekretářem je ordinář dětské části KZM MUDr. Martin Kynčl. První dva roky od jejího založení, r. 2010 a 2011, byly akce sekce pořádány především pod vedením KZM. Z významnějších akcí se jednalo o Motolský den pediatrické zobrazovací diagnostiky, příprava školicích kurzů pediatrické radiologie pod patronací ČLK, aktivní spolupráce na vzdělávacích seminářích a kongresech. Vyústěním této aktivity byla příprava Skript pediatrické radiologie. Dalším cílem je pak pořádání Evropského kongresu pediatrické radiologie v dalších letech.

Otevření Dětského diagnostického centra KZM

Dne 1. 11. 2011 v 11.00 bylo za účasti vedení nemocnice i UK 2. LF slavnostnì otevřeno na KZM „Dětské diagnostické centrum“. Otevření se zúčastnili přední radiologové z České republiky, někteří i ze zahraničí, jako prof. Rainer Reinmüller, přednosta Radiologické kliniky z Grazu. Barevná výzdoba stěn i přístrojů je velmi důležitá pro vytvoření prostředí navozujícího u dítěte postiženého onemocněním pocit důvěry a bezpečí. K tomu slouží i speciální světelný systém na MR, uvádějící děti do „pohádky“. Pracoviště disponuje rozličnými modalitami, včetně CT a MR. Diagnostika se přesouvá k méně invazivním metodám a k postupům zatěžujícím mladé pacienty co nejméně.

Pořádání Pediatrického bloku kongresů ČLS

Ke zlepšení situace spojené se správnou indikací k jednotlivým vyšetřovacím modalitám u dětí KZM zorganizovala 6. května 2001 Pediatrický blok během XXIII. kongresu ČLS JEP s mezinárodní účastí. Akce se setkala s velkým zájmem lékařské veřejnosti.

Vytvoření systému Místních radiologických standardů (MRS)

V r. 2011 bylo dokončeno tříleté úsilí celé KZM, během tohoto období se nám podařilo vytvořit ucelený systém standardů pro každý z 85 přístrojů, které využívají ionizující záření. Cílem je standardizace postupů lékařského ozáření, které by mělo být pouze zcela indikované a provedené s co nejmenší dávkou. Každý protokol má část obecnou a speciální část, která se týká daného přístroje. MRS se stávají řízenou dokumentací.

Evropský kongres kardiologické radiologie 2010

ESCR meeting 2010 se konal pod záštitou prezidenta Václava Havla ve dnech 28.–29. října 2010 v Hotelu Clarion, v Praze. Na organizaci kongresu se podílely European Society of Cardiac Radiology, Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FNM, Univerzitní nemocnice Graz. Prezidenty kongresu byli Univ. Prof. Rainer Rienmuller z Grazu a doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc. (na obr. spolu s prezidentem ESCR Prof. Michaelem Reesem, M.D.). Kongresu se zúčastnilo 320 odborníků z celého světa, včetně Prof. Douglase Boyda z USA, tvůrce Electron beam CT. Vyměnili si zkušenosti v oblasti zobrazování srdce a moderní léčby srdečních chorob.

Evropská radiologická škola

European School of Radiology pod hlavičkou European Society of Radiology se koná pravidelně třikrát ročně po 10 dnech v Univerzitní nemocnici Graz. Přednášejícími jsou přední odborníci nejen z Evropy. Na všech školách se aktivně účastnili lékaři KZM UK 2. LF, a tím dali podnět k upořádání Evropské radiologické školy na UK 2. LF v Motole.

I. Motolský den pediatrické zobrazovací diagnostiky

Kongres se konal 17. 6. 2010 ve velké posluchárně UK 2. LF, organizátorem byla Klinika zobrazovacích metod. Tématem byla zobrazovací diagnostika onemocnění břicha v dětském věku. Kongresu se zúčastnilo více než 130 lékařů radiologů, dětských lékařů a řada studentů UK 2. LF. Klinika navázala na vedoucí místo v pediatrické radiologii a zorganizovala tento kongres, na který budou navazovat další setkání.

Založení Sekce pediatrické radiologie při ČRS ČLS JEP

Dne 17. 6. 2010 byla založena během Motolského dne Sekce pediatrické radiologie. Předsedou se stal doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., a dalším členem výboru ordinář dětské části KZM MUDr. Martin Kynčl. Sekce by měla zkvalitnit výuku pediatrické radiologie v doktorském i pregraduálním studiu.

Přepis diktovaného slova

Po předchozím vytvoření radiologického slovníku, který čítá více než 68 tis. slov, který byl vytvořen na KZM, je tento systém přepisu mluveného slova k dispozici všem lékařům našeho pracoviště. Přesnost systému je 98 %. Výrazně urychluje, zkvalitňuje a především usnadňuje každodenní činnost radiologů. Systém si mohou vyzkoušet i studenti medicíny, aby se lépe připravili na svoji budoucí činnost a poznali nejmodernější postupy diktování nálezů.

Uspořádání celorepublikového sympozia CSIR

XIV. Pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP se uskutečnilo v červnu 2009. Hlavním organizátorem byla KZM FN Motol. Dvojdenního sympozia se zúčastnilo 160 lékařů, především z řad intervenčních radiologů a angiologů z celé ČR, dále 80 radiologických asistentů. Sympozium s bohatým vědeckým programem přispělo k zajímavé výměně zkušeností a názorů.

Monografie Sonografie velkých krčních cév

Cholt M. Sonografie velkých krčních cév, 1. vyd., Praha: Grada Publishing, a. s., stran 120, obrazové CD, 2009. Monografie Milana Cholta shrnuje problematiku ultrazvukové diagnostiky velkých krčních cév. Kniha je napsána na základě bohaté pedagogické zkušenosti, vhodně je doplněna obrazovou dokumentací na CD. Monografie se významně podílí na erudici lékařů provádějící tato vyšetření. Získala první cenu České angiologické společnosti za nejlepší monografii s angiologickou problematikou.

Mezinárodní sympozium zobrazování kardiovaskulárního systému

Mezinárodní sympozium zobrazování kardiovaskulárního systému se uskutečnilo ve FN Motol v říjnu 2009. Sympozia se zúčastnili především přední radiologové, dále též kardiologové a angiologové z celé České republiky. Přednášejícími byli kromě českých zástupců profesoři z Jižní Korey a Rakouska. V návaznosti na zdařilé sympozium jsme se stali hlavními organizátory Annual Scientific Meeting 2010 European Society of Cardiac Radiology.

Monografie Klinická endokrinologie a zobrazovací diagnostika endokrinopatií

Brunová J., Bruna J. Klinická endokrinologie a zobrazovací diagnostika endokrinopatií, 1. vyd. Praha: Maxdorf, 456 stran, 200 obrázků, 2009. Monografie autorů Jany Brunové (IKEM), Josefa Bruny (KZM FN Motol) vychází z mnoholeté praxe, klinického výzkumu a pedagogické činnosti obou u nás i v zahraničí. Kniha poskytuje i formou bohaté obrazové dokumentace spolehlivou informaci o možnostech zobrazovacích metod. Uvedena je v algoritmech vyšetření jednotlivých endokrinopatií i zobrazovací diferenciální diagnostika. Monografie by měla přispět ke zrychlení a zpřesnění diagnostiky endokrinopatií.

Organizace konference Radiační zátěž pacientů při CT vyšetření a problematika jejího stanovení

Významná motolská konference (23. 9. 2008) byla věnována problematice zvyšování radiační zátěže pacientů CT vyšetřením a jejího stanovení. Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF v Praze a Fakultní nemocnice Motol iniciovala uspořádání potřebné pracovní konference spolu s Katedrou radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích a s Klinikou dětské radiologie Lékařské fakulty MU v Brně a Fakultní nemocnice Brno. Jednání, které bylo součástí projektu MZ ČR, se zúčastnilo více než 130 odborníků z celé republiky spojených profesním zájmem a obavami z narůstající dávky lékařského ozáření ionizujícím zářením.

Vznik multioborové platformy pro prenatální diagnostiku a výzkum vrozených vývojových vad plodu

Vytvoření multioborové spolupráce v prenatální diagnostice v rámci Výzkumného záměru FN Motol s využitím UZ a MR, s mezinárodní účastí v roce 2008. Cílem projektu je tvorba standardních postupů a doporučení pro prenatální a postnatální management u pacientů s vrozenými vývojovými vadami GIT a s brániční hernií, zlepšení kvality poskytovaných služeb a tvorba vysoce kvalitní databáze pacientů.

Mezinárodní spolupráce s Univerzitou v Grazu

Vytvoření spolupráce s Univerzitní klinikou v Grazu při výuce mediků UK 2. LF (O. Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Rainer Rienmüller) a při organizaci European School of Radiology pod hlavičkou European Society of Radiology (participace na výuce evropské školy) v Grazu v roce 2008.

Digitalizace pracoviště KZM

V roce 2008 byly uvedeny do provozu dva plně digitální skiagrafické přístroje. Kodak DR 9 500 je nejmodernějším přístrojem pro snímkování nemocných v těžkém stavu a s polytraumaty. Plně robotizované rameno je zavěšené na stropě a podle přání obsluhy se samo nastavuje do potřebných poloh. Byl postupně uveden do provozu archivační systém PACS.

Učitelé roku 2007

Dva lékaři KZM, prim. MUDr. David Tesař, CSc., a vedoucí MR MUDr. Jiří Lisý, CSc., byli vyhodnoceni jako „Učitelé roku“.

Monografie Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Krajíček M., Peregrin JH., Roček M., Šebesta P. Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 436 stran, 2007. Doc. MUDr. Miloslav Roček vydal společně s dalšími autory monografii, která se zabývá chirurgickou a intervenční léčbou cévních onemocnění v širokém měřítku. Je základem studia této problematiky jak pro pregraduální, tak doktorskou výuku.

Uvedení do provozu přístroje CT Somatom Definition

V lednu r. 2007 byl instalován přístroj CT Somatom Definition, který má dvě sady rentgenka-detektor (Dual-Source) uložené kolmo k sobě, které mohou snímat současně, a tak zkrátit čas potřebný k získání obrazu. To umožňuje vyšetřovat srdce téměř nezávisle na rychlosti srdeční frekvence se zachováním dostatečné kvality pro zobrazení malých struktur (především koronárních tepen). Tento přístroj umožňuje provedení četných studií, které jsou již realizovány.

Klinické zapojení obrazového archivu MR a CT

Koncem roku 2007 se podařilo KZM prostřednictvím MUDr. Daniela Zoubka připojit 16 klinických pracovišť ke stávajícímu obrazovému archivu MR a CT, což se odrazilo nejenom ve zkvalitnění presentace RTG vyšetření, ale též při pregraduální a doktorské výuce.