Výuka

Výuka na Klinice zobrazovacích metod (KZM) – medici IV. ročník
 
Výuka 4. ročníku magisterského studia medicíny trvá 3 týdny. Poté následuje blok výuky nukleární medicíny (viz stránky kliniky nukleární medicíny).
 
Výuka začíná první den na stážovně KZM – modrá budova –1A. Klíče od místnosti jsou k vyzvednutí na sekretariátu kliniky.
Prosíme o přítomnost přesně v 8.00. S sebou bílé pláště a označení studenta.
 
Část výuky probíhá na pracovišti radiodiagnostiky Ústřední Vojenské nemocnice (prim. Belšan).
 
Absence:
je povolena jedna absence v průběhu stáží zobrazovacích metod. V případě více dnů nepřítomnosti je potřeba doložit písemně důvod absence. Náhrada probíhá odpoledne po skončení řádné výuky – termín si lze dohodnout s vedoucím výuky (viz Opatření děkana č. 1/2011).
 
Zápočet:
podmínkou k udělení zápočtu je splnění docházky a dále úspěšné absolvování praktické zkoušky – která probíhá v poslední den 3. týdne výuky (zhodnocení snímkové dokumentace – popis snímků, základy anatomie). Popis 2 RTG snímků + CT/MR anatomie.
 
Seminární práce:
námětem práce jsou zobrazovací metody, jejich využití v medicíně. Specifické téma, nikoliv rozpracování jedné ze zkušebních otázek.
Téma práce je nutno konzultovat s přednostou či jeho školským zástupcem a nahlásit na sekretariátu kliniky během stáží na KZM.
 
Struktura práce:
Úvod – rozbor problematiky – závěr – použitá literatura (3 literální zdroje).
Rozsah práce, alespoň 3 strany, včetně obrazové dokumentace, která nesmí převažovat nad textem.
Práci student emailem odešle minimálně dva dny před zkouškou na sekretariát – @email – a zároveň si ji vytištěnou přinese ke zkoušce.
Téma práce je předmětem 3. otázky u závěrečné zkoušky.
 
Zkouška:
zkouška se skládá ze dvou otázek a diskuse nad vypracovanou seminární prací.
Ke zkoušce se dostavte na sekretariát Kliniky zobrazovacích metod, zkouška začíná v 8.00.
 
Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Zobrazovací metody a nukleární medicína
Fyzioterapie – Bc. studium
2. ročník
  Zobrazovací metody
Fyzioterapie – NMgr. studium
1. ročník
  Zobrazovací metody
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Radiologie a nukleární medicína

Přednášky a další doplňující materiály jsou na LMS Moodle (http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=600).
 
Pregraduální výuka:
 
Výuka studentů IV. ročníku 2. LF.
Výuka zahraničních studentů IV. ročníku 2. LF.
Výuka zobrazovacích metod studentů VI. ročníku při přípravě na státnici z pediatrie.
Výuka zobrazovacích metod studentů bakalářského a magisterského studia fyzioterapie.
Výuka radiologických asistentů – bakalářské studium.
Výuka zobrazovacích metod jako volitelného předmětu – studenti III. až VI. ročníku 2. LF.
 
Doktorská výuka:
 
Odborné stáže na dětské i dospělé části Kliniky zobrazovacích metod při přípravě na atestaci z radiologie, přednášky a semináře na specializačních a tematických kurzech v radiologii v rámci školicích akcí IPVZ.
Přednášky pro posluchače Univerzity 3. věku.

Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 / Administrátor