Úspěchy

Interní grant Zdokonalení přesné a včasné diagnostiky a komplexní rehabilitace dětí s těžkou vrozenou i získanou poruchou sluchu

Interní grant č.: 6024: Zdokonalení přesné a včasné diagnostiky a komplexní rehabilitace dětí s těžkou vrozenou i získanou poruchou sluchu. Hlavní řešitel: MUDr. Michal Jurovčík (viz příloha Výsledky výzkumu v roce 2021).

Výsledky výzkumu v roce 2021

1) Včasný záchyt sekretorické otitidy u novorozenců s rozštěpovou vadou a hodnocení jejich středoušních parametrů

V roce 2021 bylo provedeno 30 operací rozštěpu rtu v novorozeneckém věku. Sledovaný soubor od roku 2010 do konce roku 2020 čítá 396 pacientů. V roce 2021 byl výzkum zaměřen na dokončení studia koncentrace kyseliny hyaluronové (KH) ve středoušním sekretu novorozenců s rozštěpem patra. Rozdělením do tří skupin podle koncentrace a porovnáním pozdějšího vývoje bylo prokázáno, že pacienti s vyšším obsahem KH měli mírnější průběh sekretorické otitidy nebo k jejímu rozvoji vůbec nedošlo.

2) Nové postupy v technice kochleární implantace

V roce 2021 bylo zavedeno celkem 58 implantátů u 38 dětí. Z toho 9 unilaterálně, 18 bilaterálně synchronně, 7 bilaterálně metachronně a 4 u jednostranné hluchoty. U dvou pacientů byl peroperačním RTG odhalen tip fold over u perimodiolární a midscala elektrody a obě elektrody byly ihned reimplantovány do správné polohy. Lze tak včas odhalit případný tip fold over ultratenkých elektrod a v jedné době reimplantovat elektrodu do správné pozice. Byla zahájena příprava s prezentací systému RobOtol. Pomocí robotického nástavce lze provést implantaci konstantní rychlostí a silou a minimalizovat inzerční trauma.

3) Rozšíření možnosti molekulárně genetické diagnostiky příčin vrozené ztráty sluchu

V průběhu roku 2021 jsme pokračovali v rámci NGS panelu ve včasné diagnostice syndromů spojených s hluchoslepotou a jejich případném odlišení od nesyndromových forem poruch sluchu. Byla vyhodnocena studie srovnání přínosu kochleární implantace u pacientů s Pendredovým syndromem a pacientů s nesyndromovou vrozenou hluchotou. Nebyl zaznamenán rozdíl v produkci a expresi řeči mezi oběma skupinami, což podtrhuje význam včasné diagnostiky a implantace pacientů s Pendredovým syndromem.

Cena ČES za nejlepší publikaci za rok 2020

Cena ČES za nejlepší publikaci za rok 2020 (spoluautor MUDr. Katra, Ph.D.) – 1. RET, NTRK, SLK, BRAF and MET Fusions in a Large Cohort of Pediatric Papillary Thyroid Carcinomas, Thyroid. 2020 Dec;30(12):1771–1780. doi: 10.1089/thy.2019.0802. Epub 2020 Jul 1.PMID: 32495721, IF: 5,227

Kolektiv autorů získal cenu za nejlepší poster na 8. Česko-slovenském otorinolaryngologickém kongresu

Dr. M. Jurovčík, dr. P. Dytrych, dr. M. Černý, dr. M. Maciak, doc. K. Kotaška, dr. J. Skřivan jako kolektiv získali Cena za nejlepší poster na 8. Česko-slovenském otorinolaryngologickém kongresu, který se konal 4.–6. 9. 2019 v Šamoríně na Slovensku. Název posteru: 300 novorozenců operovaných pro rozštěpovou vadu – včasný záchyt a studium projevů sekretorické otoítidy.

Evropský projekt Pan Care LIFE

Mezinárodní výzkumný projekt skupiny Pan Care zaměřený na poruchy plodnosti a sluchu s cílem zvýšit kvalitu života po prodělaném nádorovém onemocnění v dětství, pubertě a rané dospělosti – 2013–2018. Ve spolupráci s Klinikou dětské hematoonkologie zapojení do pracovní skupiny WP5 řešící problematiku postižení sluchu jako jednoho z pozdních následků onkologické léčby.

Program onkochirurgie u dětí – operace štítné žlázy a lymfangiomů hlavy a krku

Odoperováno více než 500 štítných žláz u dětí. Preference řešení závažných onkologických onemocnění štítné žlázy. Do současné doby bez komplikací, návaznost na endokrinologické a genetické poradenství a sledování. Jediné pracoviště v ČR specializované na thyreoidální chirurgii u nejmenších dětí. Založena pracovní víceoborová skupina pro komplexní řešení lymfangiomů a hemangiomů u malých dětí.

Program kostních sluchadel BAHA u dětí

Aplikace BAHA systému do klinické praxe. Jedná se o aplikaci unikátního kostního sluchadla, jehož nosná část je zanořena do kosti lebky za uchem. Po její inkorporaci (osteointegraci) lze napojit speciální zevní sluchadlo, zprostředkující indikovaným pacientům významně lepší sluchové vjemy než kostní sluchadla klasická. Nová generace BAHA Attract System – nosné téma Ph.D. studia v rámci oboru Experimentální chirurgie. Jediné pracoviště pro děti v ČR.

Pilotní projekt celoplošného screeningu sluchu novorozenců v ČR

V roce 2011 byl spuštěn pilotní projekt v MS kraji s regulérním sledováním Institutu biostatistiky a analýz a centrálním vyhodnocením na ORL klinice UK 2. LF a FN Motol. Zajištěno krytí pro vytvoření elektronického registru a licence hodnotícího programu zapojených novorozeneckých jednotek.