Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Výuka neurologie a neurověd pro studenty všeobecného lékařství a fyzioterapie. Komplexní diagnostická a léčebná péče o děti s neurologickým onemocněním. Specializované programy v epileptologii, neurogenetice a u neurovývojových poruch. Kompletní neurofyziologická diagnostika u dětí od narození do 18 let (EEG, EMG, EP všech modalit). Jednotka intenzivního monitorování epilepsie (video–EEG i invazivní monitorování). K hlavnímu zaměření kliniky patří epileptologický program, zahrnující komplexní péči o dětské pacienty, včetně chirurgické léčby epilepsie, kde se věnujeme především zhodnocení významu jednotlivých předoperačních diagnostických technik a korelaci jejich výsledků s neuropatologickými nálezy u operovaných pacientů. DNA neurogenetická vyšetření pacientů s dědičnými neuropatiemi. Programy pro doktorské studium.

Poslední aktualizace: 31. 10. 2023