Úspěchy

Zavedení nové metody léčby spinální svalové atrofie

|

Zásluhou týmu MUDr. Jany Haberlové, Ph.D., byla v r. 2017 zavedena inovativní terapie pro pacienty se spinální svalovou atrofií (SMA) lékem nusinersen (Spinraza). Jedná se o lék nové generace, který modifikuje přepis genetické informace, a tím zvyšuje tvorbu chybějící bílkoviny. SMA je vzácné a velmi závažné onemocnění; Spinraza je aktuálně jedinou možností léčby. Bez léčby tito pacienti ve většině případů ztrácejí schopnost samostatné chůze a mají i zkrácený věk dožití. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol zavedla tento léčebný program jako první pracoviště v ČR.

Prof. Kršek členem redakční rady časopisu European Journal of Paediatric Neurology

|

Prof. Pavel Kršek se stal členem redakční rady časopisu European Journal of Paediatric Neurology, oficiálního periodika European Paediatric Neurology Society (EPNS), IF 2.362.

Cena ministra zdravotnictví pro tým dr. Petry Laššuthové

|

Tým pod vedením MUDr. Petry Laššuthové, Ph.D., získal v roce 2020 Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj za řešení grantu AZV 16-30206 Celogenomové a RNA masivně paralelní sekvenování jako nástroj pro objasnění příčin vzácných typů dědičných neuropatií.

Zavedení genetického vyšetřování pacientů s malformacemi kortikálního vývoje

|

Zásluhou MUDr. Barbory Beňové, týmu DNA laboratoře KDN pod vedením prof. Pavla Seemana a ve spolupráci s Ústavem biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol byla v r. 2017 zavedena diagnostika pacientů s vrozenými poruchami vývoje mozkové kůry metodami masivně paralelního sekvenování. Projekt mj. významně rozvíjí mezinárodní spolupráci našeho pracoviště (Academisch Medisch Centrum Amsterdam; Great Ormond Street Hospital, Institute of Child Health, UCL, Londýn; Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Paříž).

První pacientka se spinální svalovou atrofií absolvovala genovou léčbu

|

První a prozatím jediné české dítě úspěšně podstoupilo unikátní genovou terapii spinální svalové atrofie. Léčba se uskutečnila v rámci klinické studie v Bostonu, USA, indikující lékařka je MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Cena Josefa Hlávky pro dr. Barboru Beňovou

|

MUDr. Barbora Beňová, Ph.D., získala Cenu Josefa Hlávky, určenou pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Prof. Pavel Kršek členem EPNS Board

|

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., byl v r. 2017 jako historicky první zástupce České republiky jmenován do vedení European Paediatric Neurology Society (EPNS), tedy oficiální evropské organizace dětských neurologů.

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2019

|

Tým vedený prof. MUDr. Pavlem Seemanem, Ph.D., získal čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2019 za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje (grant AZV 15-33041A: Využití MPS panelu genů spojených s dětskou epilepsií a epileptickou encefalopatií pro diagnostiku příčin epilepsie v ČR).

Zapojení Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol do tří evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění

|

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol se plně zapojila do aktivit tří evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění (ERN): ERN pro vzácné a komplexní epilepsie (ERN EpiCARE), ERN pro vzácná neuromuskulární onemocnění (ERN NMD), Centrum hereditárních ataxií v rámci ERN vzácných neurologických onemocnění (ERN  RND).

Akreditace mezinárodní pacientské organizace PPMD (Parent Project Muscular Dystrophy)

|

Neuromuskulární centrum pro dětské pacienty získalo jako první evropské centrum (a druhé centrum mimo USA po Jihoafrické republice) akreditaci mezinárodní pacientské organizace PPMD (Parent Project Muscular Dystrophy). Akreditace zařadila naši kliniku mezi vysoce kvalifikovaná světová neuromuskulární centra pro pacienty s DMD a zvýšila tím pravděpodobnost dostupnosti budoucí inovativní léčby včetně léčby genové.

Cena za tvůrčí počin FNM týmu vedenému MUDr. Katalin Štěrbovou

|

Mezioborový tým vedený MUDr. Katalin Štěrbovou získal v roce 2018 Cenu za tvůrčí počin FNM za zavedení molekulárně-genetické diagnostiky a personalizované terapie u pacientů s nezvladatelnou epilepsií.

Discovery Award pro dr. Petru Laššuthovou

|

Ocenění uděluje farmaceutická společnost Novartis za výzkum v oblasti medicíny a farmacie. Byla oceněna práce dr. P. Laššuthové Využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dědičných neuropatií.

Vznik Epilepsy Research Centre Prague (EpiReC)

|

V roce 2018 vzniklo s přispěním více členů našeho týmu epileptologické výzkumné centrum jako unikátní platforma účinně propojující výzkum epilepsie s klinickou praxí. Centrum sdružuje výzkumné týmy z 2. LF UK, FN Motol, Fyziologického ústavu AV ČR a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Smyslem projektu je vznik silné mezioborové výzkumné skupiny respektované na mezinárodní úrovni.

Zavedení genové léčby spinální svalové atrofie (SMA)

|

V rámci specifického léčeného programu jsme jako první pracoviště v České republice léčili dva pacienty se SMA lékem Zolgensma (onasemngen abeparvovek). Po evropské registraci tohoto léku v květnu 2020 byl u nás zaveden standardní program genové léčby SMA.

Cena Ervína Adama pro MUDr. Petru Laššuthovou, Ph.D.

|

Prestižní ocenění bylo uděleno za publikace Laššuthová a kol., Improving diagnosis of inherited peripheral neuropathies through gene panel analysis, publikovanou v časopise Orphanet J Rare Dis. s IF 3,507, a Laššuthová et al., Severe axonal Charcot-Marie-Tooth disease with proximal weakness caused by de novo mutation in the MORC2 gene, publikovanou v časopise Brain s IF 10,292.

Zavedení detekce somatických variant u epileptochirurgických pacientů s poruchami vývoje mozkové kůry

|

Ve spolupráci s Ústavem patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol jsme zavedli metodu hlubokého sekvenování mozkové tkáně odebrané epileptochirurgickým pacientům s malformacemi kortikálního vývoje. Umožňuje nalézt příčinu onemocnění a lépe cílit léčebný postup u těchto pacientů.

Zavedení diagnostiky genetických příčin epilepsie

|
Tým vedený dr. K. Štěrbovou, prof. P. Seemanem a prof. V. Komárkem zavedl do klinické praxe zcela novou metodu vyšetřování pacientů s těžkou epilepsií (epileptickými encefalopatiemi) pomocí panelu 112 genů souvisejících s epilepsií. Takto se daří etiologicky objasnit asi třetinu zařazených pacientů (dosud bez naděje na zjištění příčiny onemocnění), což zásadním způsobem posouvá možnosti péče o tyto nemocné. Projekt vede k mnoha hodnotným publikacím a rozvoji mezinárodní spolupráce.

Zavedení nové metody léčby svalových dystrofií

|
Díky týmu dr. J. Haberlové je na Klinice dětské neurologie od roku 2016 dostupný zcela nový typ experimentální léčby svalové dystrofie typu Duchenne, která upravuje přepis genetické informace, a tím zvyšuje tvorbu chybějící bílkoviny dystrofinu. Jedná se o dva typy experimentální léčby: 1. využití tzv. antisense oligonukleotidů (tzv. exon skipping) a 2. léčba látkou ataluren. Obě metody se zdají velmi perspektivní a nabízejí možnost léčby u dosud neléčitelného fatálního onemocnění.

Dr. Dana Šafka Brožková obdržela ocenění

|
Ocenění byla v r. 2016 udělena za publikaci „Loss of function mutations in HARS cause a spectrum of inherited peripheral neuropathies“ publikovanou v prestižním časopisu Brain. Segregace nalezených mutací ve velkých rodinách i provedené funkční studie na kvasinkách a červu prokázaly gen HARS jako vzácnou, ale jasnou příčinu dětské neuropatie.

Spoluautorství monografie Pediatric Epilepsy Surgery

|

Prof. P. Kršek se dvěma kapitolami (Focal cortical dysplasia Type 1Mesial temporal lobe epilepsy in children) podílel na prestižní monografii Pediatric Epilepsy Surgery (Montrouge: John Libbey Eurotext, 2016, 1. vyd.). Kniha se stává referenční publikací v oblasti dětské epileptochirurgie.

Uspořádání mezinárodní vědecké konference

|

Prof. P. Kršek se spolupracovníky pořádali 16. listopadu 2016 ve Vila Lanna vědeckou konferenci Prague Symposium on Pediatric Neurology and Epileptology za účasti řady domácích i zahraničních špičkových odborníků (prof. L. Lagae, prof. E. Aronica, prof. T. Jacques ad.).

Kapitola v knize

|

Spoluúčast prof. Komárka na knize Erik K. St Louis, David M. Ficker, Terence J. O'Brien. Epilepsy and the Interictal State: Co-morbidities and Quality of Life. ISBN: 978-0-470-65623-5. 288 pages. February 2015, Wiley-Blackwell. Kapitola: Vladimír Komárek: Autism and Epilepsy.

Spoluúčast na publikaci

|
Spoluúčast Katalin Štěrbové na publikaci: Charlotte Dravet, Stéphane Auvin. The first 20 questions on Dravet syndrome. John Libbey Eurotext 2015. 45 pages.

Projekt MUDr. Zuzany Libé získal podporu Neuron Impuls 2014

|

Rozvojový projekt: Cytokiny u autoimunitních onemocnění centrálního nervového systému. Navrhovaný projekt z oblasti neuroimunologie je v rámci České republiky i na mezinárodním poli naprosto ojedinělý. Cytokiny jsou vyšetřovány, nicméně neexistují systematické studie založené na sériovém vyšetření krve i likvoru. www.nfneuron.cz/photos/laureates/laureati-49-n.jpg

F7 – Evropský projekt EPISTOP: Long-term prospective study

|

Docent P. Kršek a MUDr. B. Petrák získali podporu pro evropský projekt: Long term prospective study evaluating clinical and molecular biomarkers of epileptogenesis in a genetic model of epilepsy in Tuberous sclerosis complex. www.epistop.eu

Cena veřejnosti za nejlepší výsledky a přínos pro české zdravotnictví

|
Tým prof. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D., získal Cenu veřejnosti za nejlepší výsledky a přínos pro české zdravotnictví v roce 2012 za projekt „Analýza genu BSCL 2 a klinická studie u českých pacientů s hereditární motorickou neuropatií“. Tento projekt získal 21 573 hlasů z 36 499 hlasujících. Veřejnost vybírala z osmi řešitelských týmů navržených na Cenu ministra.

Úspěšné vyléčení těžké formy a-NMDAR encefalitidy novým postupem

|
U 8leté pacientky přijaté v lednu 2012 pro anti-NMDAR encefalitidu selhala léčba 1. a 2. linie, a proto po 9 měsíců trvajícím bezvědomí volíme společně s odborníky z dalších klinik – dosud u této dg. nikde na světě použitou – 3. linii léčby. Podáváme 2x methotrexát intrathekálně a monoklonální protilátku proti CD 52 alemtuzumab i.v. 4 týdny po nasazení této th pacientka zašeptá první slovo a po 444 dnech jde domů bez deficitu. Náš návrh postupu léčby 3. linie byl přijat do Lancet Neurology.

Prague Symposium of Child Neurology and Developmental Epileptology

|
Klinika dětské neurologie uspořádala v listopadu 2011 pod záštitou rektora Karlovy university a ICNA výboru Prague Symposium of Child Neurology and Developmental Epileptology. Symposium se konalo u příležitosti 40. výročí založení kliniky a na naši oslavu přijelo 150 odborníků z 31 zemí všech světadílů.

Cena ministra zdravotnictví

|
Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., získal Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010 udělenou za nejlepší grantový projekt dokončený v tomto kalendářním roce.

Cena Marka Marci

|

Cena Marka Marci udělená v roce 2009 Českou ligou proti epilepsii doc. MUDr. Pavlu Krškovi, Ph.D., za nejlepší epileptologickou publikaci v r. 2008: Krsek P, Maton B, Korman B, Pacheco-Jacome E, Jayakar P, Dunoyer C, Rey G, Morrison G, Ragheb J, Vinters HV, Resnick T, Duchowny M. Different features of histopathological subtypes of pediatric focal cortical dysplasia. Ann Neurol 2008. 63:758–769. IF 8.717.

Patenty/schválené doporučené postupy

|
Ověřený diagnostický postup: Vyšetření mozku u dětí s farmakorezistentní epilepsií specializovaným protokolem magnetické rezonance Vypracovali: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., a MUDr. Martin Kynčl. Schváleno na jednání Výboru České ligy proti epilepsii dne 26. 3. 2009.

Nejlepší poster

|

EPNS 2009 Poster Winner – 8th Congress of the European Paediatric Neurology Society Harrogate, United Kingdom 30 September 2009 – 3 October 2009. B. Petrak Cerný M, Chaloupecky V, Lisy J, Kaluzová M, Jahodova A. „Signification of the follow-up of children with congenital cardiac rhabdomyomas for early diagnosis of tuberous sclerosis“.

Cena ministra a čestné uznání

|

V roce 2009 získali pracovníci kliniky Cenu ministra (doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.) a Čestné uznání (doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.) – viz www.cuni.cz/IFORUM-6408.html

Monografie/učební text

|
Vladimír Komárek, Alena Zumrová et al. Dětská neurologie, Galén, Praha, 2008.

Ocenění mezinárodní neurofysiologickou společností

|

J. Kraus se stal členem Editorial Board prestižního časopisu Clinical Neurophysiology, který je oficiálním listem International Federation of Clinical Neurophysiology.

Ocenění mezinárodní epileptologickou společností

|
V. Komárek byl jmenován členem Commission on Pediatric of International League against Epilepsy.

Mezinárodní ocenění

|
Členstvím v Editorial Board Neuroendocrinology Letters byla oceněna vědecká činnost MUDr. Aleny Zumrové, Ph.D.

Monografie Dětská mozková obrna

|

Cenu České neurologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci roku 2005 obdržela monografie Kraus J. a kol.: Dětská mozková obrna, Praha, Grada, 2005, 344 stran. Dle recenzního posudku jde o moderní podrobnou monografii, která dlouho chyběla (naposledy vyšla monografie I. Lesného v roce 1985)

Monografie Operace mozku u dětí s nezvladatelnou epilepsií

|

Monografie Pavla Krška – Operace mozku u dětí s nezvladatelnou epilepsií (Praha, MZČR, 2005, 105 stran) je první publikací svého druhu, která je určená jak rodičům tak odborníkům.

Monografie Dětský autismus

|

Monografie Dětský autismus (Hrdlička Michal; Komárek Vladimír, Portál, 2004, 206 stran) byla v roce 2005 navržena 2. LF na cenu Josefa Hlávky a Cenu MŠMT. Dle recenzního posudku se jedná o první českou mezioborovou monografii o dětském autismu, která volně navazuje na jedinou českou knihu o této problematice napsanou R. Nesnídalovou před více jak třiceti lety.