Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

Vliv sedmidenní předléčby atorvastatinem na výskyt periprocedurálního infarktu myokardu po perkutánní koronární intervenci u pacientů dlouhodobě léčených statiny (randomizovaná studie)

Post date: 21. 11. 2014

Effect of seven-day atorvastatin pretreatment on the incidence of periprocedural myocardial infarction following percutaneous coronary intervention in patients receiving long-term statin therapy. A randomized study. International Journal of Cardiology. IF: 5.509

Použití alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk na základě minimální reziduální nemoci zlepšuje výsledky u dětí s relapsem akutní lymfoblastické leukémie ve skupině středního rizika

Post date: 23. 9. 2014

Use of allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation based on minimal residual disease response improves outcomes for children with relapsed acute lymphoblastic leukemia in the intermediate-risk group. Journal of Clinical Oncology. IF: 18.038