Remodelace fetoplacentárních artérií potkana vlivem chronické hypoxie

Remodeling of fetoplacental arteries in rats due to chronic hypoxia.

Hvizdošová-Kleščová A, Uhlík J, Malina M, Vulterinová H, Novotný T, Vajner L. Experimental and Toxicologic Pathology. 2013 Jan;65(1–2):97–103. doi: 10.1016/j.etp.2011.06.006. Epub 2011 Jul 13. IF: 2.622

Ústav histologie a embryologie

Zvýšení cévní rezistence fetoplacentárního řečiště vlivem chronické hypoxie nelze vysvětlit jednoduchou hypoxickou vasokonstrikcí, neboť do určité míry přetrvává i po obnovení normálního tlaku okolního prostředí. Tyto funkční experimenty týmu prof. Hampla nás inspirovaly k ověření hypotézy, že u fetoplacentárních tepen může dojít k remodelaci stěn podobně, jako k tomu dochází u plicních tepen v případě hypoxické plicní hypertenze. Použili jsme model placenty chronicky hypoxických potkanů. Březí samice kmene Han Wistar byly vystaveny 14denní hypoxii (10 % kyslíku) v období 6. až 19. dne březosti. Chronická hypoxie vyvolala významné zúžení průsvitu jak u tepen placentárního labyrintu, tak u tepen choriové ploténky.

Na otázky odpovídá doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.:

Jaké konkrétní změny na tepnách v důsledku chronické hypoxie jste pozorovali a jakými metodami jste je zkoumali?
Zaměřili jsme se na změny tunica media a adventitia. Světelnou i transmisní elektronovou mikroskopií jsme hodnotili jednak buňky tvořící základ obou vrstev, jednak amorfní i vláknitou složku mezibuněčné hmoty. K tomu nám posloužily histochemické metody. Imunohistochemicky jsme hledali zdroje a úroveň produkce endotelové a indukovatelné syntázy oxidu dusnatého, důležité molekuly ovládající pohyby arteriální stěny. Kvantitativně – morfometricky – jsme hodnotili počty artérií choriové ploténky i artérií prelabyrintních (potkan má na rozdíl od člověka placentu labyrintní) intraplacentárních. Rovněž jsme posuzovali tloušťku jejich stěny a vnitřní průsvit.

Lze za určitých podmínek proces remodelace zvrátit?
Domníváme se, že po návratu do normoxického prostředí by došlo ke zpětné remodelaci podobně jako v plicním řečišti. Vzhledem k délce gravidity potkana je to bohužel nemožné ověřit tímto modelem.

Co znamenají výsledky modelových pokusů na potkanech pro humánní medicínu – jakým způsobem je lze využít?
Morfologická identifikace a popis remodelačních změn je prvním krokem. Druhým krokem je odhalování řídících mechanismů. Pak lze hledat možnost např. farmakologické intervence.

Za jakých okolností může v průběhu těhotenství nastat chronická hypoxie a jaké má pro organismus matky i plodu následky?
Jednou z příčin je třeba placentární insuficience způsobená celkovým abnormálním vývojem placenty, kalcifikací nebo infarzací, případně nedostatečným vývojem klkových kapilár. Příčinou může být i částečná abrupce placenty. U matky dochází k preeklampsii, pro plod je výsledkem intrauterinní růstová retardace (Intrauterine growth restriction – IUGR), zejména asymetrická.

Vydáno: 18. 8. 2014 / Upraveno: 9. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková