Opatření děkana č. 1/2013

Platnost: 1. 2. 2013
Účinnost: od 1. 2. 2013
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 16/2018

Opatření děkana č. 1/2013

kterým se v souladu s ust. § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o VŠ“), s přihlédnutím k ust. § 24 odst. 1 zákona o VŠ a dle čl. 36 odst. 1 Statutu 2. LF UK stanoví rozsah oprávnění tajemníka fakulty jednat jménem 2. lékařské fakulty v rámci hospodaření a vnitřní správy fakulty
 

Čl. I
 

Tímto opatřením pověřuji tajemníka/tajemnici fakulty vedením a zajištěním provozu děkanátu a zároveň zmocňuji k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze, 2. lékařské fakulty (dále jen „2. LF“) v těchto záležitostech:

1. v pracovněprávních vztazích v plném rozsahu, vyjma uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů akademických pracovníků fakulty, pokud je jejich předmětem pedagogická a vědecká činnost současně;
2. při sjednávání dohod konaných mimo pracovní poměr v plném rozsahu všech kategorií;
3.
  1. nakládání s veškerými přidělenými finančními prostředky,
  2. dodržování a kontrola rozpočtu schváleného akademickým senátem,
  3. kontrola účelného a hospodárného čerpání finančních prostředků
    • z doplňkové činnosti,
    • z režie prostředků na podporu výzkumu (např. grantů, výzkumných záměrů);
4. uzavírání smluv právně zajišťujících doplňkovou činnost;
5. uzavírání darovacích smluv, kde je na straně obdarovaného 2. LF a hodnota daru nepřevyšuje částku 20 000 Kč;
6. jednání a kontrola ve věcech civilní obrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, kde je povinným nebo oprávněným subjektem 2. LF, a to v plném rozsahu, pokud si jednání v určité věci nevyhradím.

Za činnost děkanátu odpovídá tajemník děkanovi fakulty. Tajemník spolupracuje při plnění svých úkolů s proděkany. Je oprávněn ukládat úkoly svým podřízeným a vedoucím oddělení, které jim přísluší řídit, a kontrolovat plnění těchto úkolů.
 

Čl. II
 

Dále tajemníka fakulty zmocňuji, aby jménem 2. LF rozhodoval a jednal ve věcech týkajících se fakulty a spadajících do oblasti nakládání s majetkem univerzity takto:

1. ve věcech nájmu nebytových prostor, popř. nemovitostí, o výměře do 300 m2 za předpokladu, že doba, na niž se smlouva uzavírá, nepřesáhne dobu pěti let. To platí i pro jiné smlouvy, z nichž vznikne právo užívat nebytové prostory nebo nemovitost;
2. jednání související s řádnou správou svěřeného majetku, a to v plném rozsahu, pokud si jednání v určité věci nevyhradím.
 

Čl. III
 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. Jeho účinnost je stanovena na dobu výkonu funkce tajemníka 2. LF s tím, že si vyhrazuji kdykoli toto zmocnění změnit nebo zrušit.
 
V Praze dne 1. 2. 2013

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., děkan.
 

Vydáno: 1. 2. 2013 / Poslední aktualizace: 31. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová