Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 7. 6. 2017

Datum konání: 
7. 6. 2017

Přítomni: doc. Bronský, dr. Čakrt, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, dr. Smíšková, V. Heřman, M. Hronová, dr. Hudák, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, B. Schrammová, D. Slovák, B. Vyhnánková

Nepřítomni: prof. Kvapil, prof. Rygl, dr. Kalina

Omluveni: doc. Dřevínek, prof. Zámečník, doc. Zuna, V. Veselý, O. Hubálek

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, Mgr. Andreas, M. Pehr (za AS 1. LF UK)


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 24. 5. 2017
   
 4. Zprávy vedení fakulty
  k vyjádření AS 2. LF UK:
  • Výroční zpráva 2016 (podklady v příloze)
  • Principy pro stipendia studentů DSP (podklady v příloze)
  • Dlouhodobý záměr 2. LF UK (podklady v příloze)
    
 5. Vnitřní předpisy
   
 6. Vyhlášení voleb děkana 2. LF UK (podklady v příloze)
   
 7. Zprávy z komisí
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen. Skrutátory byli určeni dr. Čakrt a V. Heřman.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 24. 5. 2017

Bez připomínek.

 

4) Zprávy vedení fakulty

k vyjádření AS 2. LF UK:

 • Výroční zpráva 2016 (podklady v příloze)
  Z: AS schválil Výroční zprávu 2. LF UK.
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
   
 • Principy pro stipendia studentů DSP (podklady v příloze)
  Z: AS schválil principy pro stipendia studentů DSP
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
   
 • Dlouhodobý záměr 2. LF UK (podklady v příloze)
  Z: AS schválil dlouhodobý záměr 2. LF UK
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
   

Děkan informoval o dalších jednáních ohledně multifunkční budovy a pokračování výstavby na Plzeňské.

2. LF zveřejnila na webu pokyny k novému vizuálnímu stylu.

Pokračují jednání o harmonizaci výuky embryologie a histologie.

 

5) Vnitřní předpisy
 • Volební řád AS 2. LF UK
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
  Z: AS souhlasí s přijetím předpisu tak, jak doporučila Legislativní komise (viz příloha).
   
 • Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. LF UK
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
  Z: AS souhlasí s přijetím předpisu tak, jak doporučila Legislativní komise (viz příloha).
   

 

6) Vyhlášení voleb děkana 2. LF UK (podklady v příloze)

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 7. června 2017 vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Volba se uskuteční na řádném zasedání AS 2. LF UK dne 15. 11. 2017 od 14.30.
Z: AS schválil vyhlášení voleb a jejich harmonogram – pro 14, proti 0, zdržel se 1

Ustavení Volebního výboru: 3 členové:
Dr. Smíšková, V. Heřman, A. Láznička
Z: AS schválil složení výboru – pro 14, proti 0, zdržel se 1
Volební výbor si zvolil za svou předsedkyni dr. Ditu Smíškovou – pro 2, proti 1, zdržel se 0

Manuál volby kandidáta
Manuál bude sloužit Volebnímu výboru při jeho práci. Popisuje postup během voleb a řešení případných problémů.

Hlasování o doplnění manuálu: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Hlasování o celém manuálu: pro 13, proti 0, zdržel se 0

 

7) Zprávy z komisí

Legislativní komise – připomínkovala podklady k vnitřním předpisům
Pedagogická komise – sejde se dnes po zasedání AS
Sociální komise – připravuje seznam literatury pro ÚVI
Ekonomická komise – nesešla se

 

8) Zprávy ze senátu UK (prof. Kachlík, D. Kolenčík)

UK schválila rozpočet.
Byly schváleny vnitřní předpisy.
Hodnocení univerzity – bude zveřejněno na webu UK

 

9) Různé

Doc. Hrušák pošle na RUK dopis s dotazem na stavbu univerzitního archivu na Plzeňské.

V. Heřman – pozvánka na Motolský parník 20. 6. od 19 hod.

Ing. Mudrová – soupis modelů pro výuku bude na webu fakulty

Doc. Hrušák – výzva Studijnímu odd., aby začalo vymáhat reakce na studentské ankety

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 21. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová