Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 27. 4. 2016

Datum konání: 
27. 4. 2016

Přítomni: dr. Fišárková, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, A. Haluza, V. Heřman, D. Kolenčík, M. Mikeš, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, dr. Hudák, K. Kučerová, F. Merkle

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 3. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 20. 4. 2016
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Různé

 

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zahájila místopředsedkyně AS 2. LF E. Fürstová, představila nového zástupce studentské komory senátu A. Haluzu.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: prof. Zámečník, M. Mikeš.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 3. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Žádné hlasování per rollam v období mezi březnovým a dubnovým zasedáním neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 20. 4. 2016

Informovala E. Fürstová (témata: výjezdní zasedání KD, změna curricula 2. LF UK, rozpočet fakulty).

 

6) Zprávy vedení fakulty

Pan děkan informoval o schůzce u ministra zdravotnictví, kde byl přijat vítězný tým soutěže Medik roku (studenti 2. LF E. Fürstová, T. Cihlářová, K. Štěpánek, R. Kalista, D. Vích), a o jednání s rektorem ČVUT o dostavbě na Plzeňské, kladně zhodnotil průběh Vědecké konference a Noc fakulty a poděkoval organizátorům.
Dne 22. 6. proběhne jednání s prorektorem vídeňské univerzity ohledně modernizace curricula 2. LF, přítomní byli vyzváni k účasti.
Tajemnice fakulty dr. Mudrová vyzvala k aktivitě legislativní komisi – do 20. 5. lze podávat podněty k univerzitním předpisům (v souvislosti s novým školským zákonem).
Pan děkan rovněž pozval na Jarní koncert fakulty (3. 5. v Karolinu).

 

7) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Komise pro mediální propagaci – pracuje na přípravě podkladů souvisejících s plánovaným přejmenováním fakulty;
ekonomická komise – bude stanoven termín schůze ohledně rozpočtu (následně i s vedením fakulty), bude vyhotoven zápis o jednání;
legislativní komise – dokončuje práci na souboru vnitřních předpisů (nynější podobu předběžně prezentoval D. Kolenčík);
sociální komise;
pedagogická komise – proběhla schůze s doc. Marusičem, na níž bylo předloženo vídeňské curriculum, dle doc. Zuny se bude na úpravě curricula fakulty podílet právě pedagogická komise, zájemci se mohou schůzek účastnit a výstupy budou následně prezentovány celému AS 2. LF.

 

8) Zprávy ze senátu UK

Informoval doc. Hrušák. Na červnovém zasedání by se mělo hlasovat o přejmenování 2. lékařské fakulty na Lékařskou fakultu Motol.

 

9) Různé

Diskutovalo se o curriculu fakulty, doc. Keil a dr. Kočárek poukázali na nedostatečnou informovanost a nejasnou interpretaci, je třeba včas předložit základní cíle a záměr plánovaných změn – na květnové zasedání bude pozván proděkan doc. Marusič.
Dr. Fišárková upozornila na nepříznivou personální situaci v preklinických oborech, zdůraznila nutnost větší podpory vědecko-výzkumné sféry, dle doc. Maxové je ohledně výuky zapotřebí zlepšit spolupráci mezi zástupci preklinických a klinických oborů, což by v novém fakultním curriculu mělo být formulováno.

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 10. 5. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká