Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 24. 5. 2017

Datum konání: 
24. 5. 2017

Přítomni: doc. Bronský, PhDr. Čakrt, doc. Dřevínek, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Rygl, MUDr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, V. Heřman, M. Hronová, O. Hubálek, MUDr. Hudák, MUDr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, B. Schrammová, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Dřevínek, prof. Zámečník, M. Hronová, MUDr. Hudák, B. Vyhnánková, prof. Kvapil

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, prof. Zima, Mgr. Andreas, M. Říha


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 4. 2017
   
 4. Zprávy vedení fakulty
  • Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2016, která podle §27 zák. o VŠ podléhá schválení AS
    
 5. Vyhlášení voleb děkana 2. LF UKpřesunuto na červnové zasedání AS
   
 6. Vystoupení rektora UK prof. Tomáše Zimy
   
 7. Zprávy z komisí
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Různé

 

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen, skrutátoři: V. Heřman, dr. Smíšková

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 4. 2017

Bez připomínek.

 

4) Zprávy vedení fakulty
 • Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2016, která podle §27 zák. o VŠ podléhá schválení AS
  • dokument bude rozeslán senátorům, hlasování o schválení proběhne na červnovém zasedání AS,
 • ve spolupráci s Pedagogickou komisí vedení fakulty dále jednalo o změnách ve výuce histologie a embryologie – prof. Kachlík, doc. Uhlík,
 • chystají se jednání o způsobu výuky – přednášky Sarah Leupen na letošní VK,
 • přestavba poslucháren – termín dokončení snad k 2. 10. 2017,
 • proběhlo výběrové řízení na přednostu Pneumologické kliniky,
 • děkan vyslovil pochvalu organizátorům VK a Noci fakulty, rovněž Rektorský den se vydařil.
   

 

5) Vyhlášení voleb děkana 2. LF UK

Kvůli aktualizaci vnitřních předpisů bude přesunuto na červnové zasedání AS, termín volby děkana předběžně stanoven na 15. 11. 2017.

 

6) Vystoupení prof. Tomáše Zimy, rektora UK, v rámci předvolební kampaně

 

7) Zprávy z komisí
 • Pedagogická komise – jednala spolu s děkanem, doc. Uhlíkem a prof. Kachlíkem o změnách ve výuce histologie a embryologie, přesuny, dotazník
   
 • Ekonomická komise – nesešla se
   
 • Sociální komise – nesešla se
   
 • Legislativní komise – jednala o připomínkách k vnitřním předpisům:

  Hlasování AS:

  Jednací řád VR 2. LF UK
  pro 16, proti 0, zdržel se 0
  Z: AS přijímá návrh tak, jak doporučila Legislativní komise (viz příloha).

  Disciplinární řád AS 2. LF UK
  pro 16, proti 0, zdržel se 0
  Z: AS přijímá návrh tak, jak doporučila Legislativní komise (viz příloha).

  Jednací řád AS 2. LF UK
  pro 16, proti 0, zdržel se 0
  Z: AS přijímá návrh tak, jak doporučila Legislativní komise (viz příloha).

  Statut 2. LF UK
  pro 16, proti 0, zdržel se 0
  Z: AS přijímá návrh tak, jak doporučila Legislativní komise (viz příloha).

  Pravidla pro organizaci studia 2. LF UK
  pro 16, proti 0, zdržel se 0
  Z: AS přijímá návrh tak, jak doporučila Legislativní komise (viz příloha).
   

 

8) Zprávy ze senátu UK

žádné aktuální

 

9) Různé

Termín červnového zasedání AS 2. LF UK byl přesunut na středu 7. června od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky.

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 1. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová