Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 21. 5. 2014

Datum konání: 
21. 5. 2014

Zápis ze zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 21. 5. 2014

Přítomni: J. Bronský, P. Dřevínek, J. Fialová, J. Hort, H. Maxová, T. Seeman, R. Škába, J. Zámečník, J. Zuna, B. Beňová, A. Jaroš, L. Mastíková, J. Medal, L. Svoboda
Nepřítomni: Z. Šumník, J. Djakow, R. Hudák, M. Kohutiar, D. Suk, J. Vítek
Omluveni: O. Cinek, M. Rygl, E. Furstová, D. Humlová
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 4. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 7. 4. 2014
   
 5. Zprávy vedení fakulty (prof. MUDr. V. Komárek, CSc.)
   
  • V souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku 2. LF UK žádá tajemnice fakulty AS o vyjádření k žádosti o svěření majetku Univerzity Karlovy v Praze do správy 2. LF UK POZEMKU č. 405/29 v obci Praha, katastrální území Motol a BUDOVY bez č. p. stojící na uvedeném pozemku.
    
  • V souladu s par. 27 odst. c) zákona 111/1998 o vysokých školách předkládá děkan fakulty ke schválení AS 2. LF UK Výroční zprávu o hospodaření za r. 2013.
    
  • V souladu s par. 27 odst. d) zákona 111/1998 o vysokých školách předkládá děkan fakulty ke schválení AS 2. LF UK Plán rozdělení finanční prostředků na r. 2014.
    
 6. Zprávy z komisí AS (ekonomická komise, legislativní komise, pedagogická komise, sociální komise)
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Výběrová řízení 2. LF
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Předseda AS doc. Zuna přivítal členy AS, děkana 2. LF prof. Komárka, tajemnici Ing. Mudrovou a redaktora P. Andrease.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátorkami byly určeny MUDr. J. Fialová a L. Mastíková.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 4. 2014

 
Bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 4. 2014

 

5) Zprávy vedení fakulty (prof. MUDr. V. Komárek, CSc.)

 

 • Děkan informoval o přípravě přijímacího řízení.
  Počty přihlášených uchazečů:
  Mgr. Všeobecné lékařství – 1827, navazující Mgr. Fyzioterapie – 274, Bc. Fyzioterapie – 283, Bc. Všeobecná sestra – 129, Celkem 2513
   
 • V souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku 2. LF UK žádá tajemnice fakulty AS o vyjádření k žádosti o svěření majetku Univerzity Karlovy v Praze do správy 2. LF UK POZEMKU č. 405/29 v obci Praha, katastrální území Motol a BUDOVY bez č. p. stojící na uvedeném pozemku
  Z: přítomní členové AS svým hlasování vyjádřili souhlas
  (pro: 14; proti: 0; zdrželo se: 0)

   
 • V souladu s par. 27 odst. c) zákona 111/1998 o vysokých školách předkládá děkan fakulty ke schválení AS 2. LF UK Výroční zprávu o hospodaření za r. 2013
  Z: přítomní členové AS svým hlasování vyjádřili souhlas
  (pro: 14; proti: 0; zdrželo se: 0)

   
 • V souladu s par. 27 odst. d) zákona 111/1998 o vysokých školách předkládá děkan fakulty ke schválení AS 2. LF UK Plán rozdělení finanční prostředků na r. 2014
  Ekonomická komise AS projednala a doporučuje ke schválení.
  Z: přítomní členové AS svým hlasování vyjádřili souhlas
  (pro: 14; proti: 0; zdrželo se: 0)

   
 • V diskusi o rozpočtu fakulty se hovořilo i o odměňování vědy a publikační aktivity a prof. MUDr. Jan TRKA, Ph.D. (proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium) byl požádán o shrnutí podstatných bodů na příští zasedání AS.

 

6) Zprávy z komisí AS (ekonomická komise, legislativní komise, pedagogická komise, sociální komise)

 
Předsedové komisí AS:
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. – předseda Ekonomické komise,
doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D. – předseda Legislativní komise,
Barbora Beňová – předsedkyně Pedagogické komise,
předseda Sociální komise bude určen.
 
Ekonomická komise

 • Projednávala výroční zprávu, návrh rozpočtu a znovu se sejde s děkanem na další schůzce ohledně rozdělování financí v rámci fakulty.
   

Legislativní komise

 • Projednala materiál z RUK (návrh dílčí změny přílohy č. 2 Statutu UK, dílčí změny Grantového řádu UK a dílčí změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK).
  Z: bez připomínek
   

Pedagogická komise

 • Dr. M. Pelíšek zpracovává novou verzi studentské ankety, komise ji připomínkovala a pokusí se s dr. Pelíškem na toto téma sejít.
   

Sociální komise se nesešla, v nejbližší době se bude zabývat mobilitou studentů (návrh a předběžné údaje představil L. Svoboda, AS s touto aktivitou souhlasí). Děkan navrhuje schůzku sociální komise s prof. Starým, následně D. Patrovskou a dr. Černým, koordinátorem Erasmu.

 

7) Zprávy ze senátu UK – D. Humlová nepřítomna

 

8) Výběrová řízení 2. LF

 
Zástupci AS na nejbližší výběrová řízení vybráni v předchozí emailové komunikaci (doc. Rygl, doc. Maxová).

 

9) Různé

 

 • Proděkanka doc. Bláhová:
  Na základě podnětů od studentů navrhuje vedení 2. LF zařadit nový povinný předmět pro studenty Magisterského studijního programu Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce:
   
  Ročník: 5.
   
  Název předmětu: Kardiovaskulární medicína – měl by obsahovat kapitoly z kardiologie, angiologie, kardiochirurgie a cévní chirurgie.
   
  Rozsah: 1 týden – 30 hodin (přednášky a semináře)
   
  Garant předmětu: prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.
   
  Způsob zakončení: zápočet, zkouška s komisí, ve které by byl přítomen jak kardiolog, tak i kardiochirurg.
   
  Počet kreditů: 2
   
  Diskuse:
  Prof. Komárek: výuka kardiologie je velmi kladně hodnocena; jedná se o první krok, v dalších letech možná úprava výuky (např. interny) a zkrácení výuky o týden
  Doc. Zámečník: kardiologie jako taková patří spíše pod internu
  L. Mastíková: kardiologie se nyní vyučuje 1 týden ve 4. r., letošní čtvrťáci ji tedy budou mít za rok znovu?
  Doc. Hort: přesná náplň předmětu? překryv s internou?
  Doc. Zuna – shrnutí: problematické otázky jsou náplň předmětu, případný překryv s internou a už tak velmi nabitý program pátého ročníku, kterému nyní přibude další týden výuky – bylo by vhodné v další fázi (co nejdříve) za tento týden navíc v 5. ročníku zase někde jinde ubrat, nabízí se v první řadě interna
   
  Závěr: AS bere zavedení nového předmětu na vědomí.
 • Doc. Zuna:
  Končící členové SKAS, kteří budou zůstávat na fakultě jako doktorandi – jak vyřešit přechodné období do voleb do AS?
  Paralela s AS UK (dočasná pozice náhradníků do nástupu na doktorské studium, VaJŘ AS UK, Část 1, článek 9, odstavec 4.)
  Z: Legislativní komise dá na příštím AS své stanovisko/rozklad, AS pak bude hlasovat.

 

Zapsala: H. Ulovcová
Zápis schválil: doc. J. Zuna
Vydáno: 18. 6. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK