Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 21. 3. 2018

Datum konání: 
21. 3. 2018

Přítomni: dr. Čakrt, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Rygl, dr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, V. Heřman, M. Hronová, O. Hubálek, dr. Kalina, A. Láznička, J. Novák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni: doc. Bronský, D. Kolenčík

Omluveni: dr. Hudák, prof. Dřevínek, D. Slovák, B. Schrammová, prof. Kvapil

Hosté: prof. Komárek, Mgr. Šmejcká, Mgr. Kůstková, prof. Kachlík


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 2. 2018
   
 4. Zprávy vedení fakulty
   
 5. Zprávy z komisí
   
 6. Zprávy ze senátu UK
   
 7. Informace o iniciativě #VyjdiVen
   
 8. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program schválen, skrutátoři: V. Veselý, doc. Keil

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 2. 2018

Bez připomínek

 

4) Zprávy vedení fakulty
 • 22. 2. se sešla Asociace děkanů LF s ministrem zdravotnictví, řešila se mj. otázka navyšování počtu absolventů LF
 • 27. 2. tisková konference Asociace děkanů LF
   

Později vydáno stanovisko ministra zdravotnictví ohledně navýšení počtu studentů LF a způsobu financování – ministerstvo připravuje 10letý akční plán na podporu zvyšování počtu studentů LF, univerzita i fakulty budou informovány.

 • Schůzka D5 – děkani LF UK s kancléřem MUDr. Prášilem – přerozdělování financí uvnitř univerzity, děkan navrhuje otevřít debatu na AS.
 • Probíhá debata na fakultě, děkan se sešel s předsedou ekonomické komise prof. Kvapilem, bude se dále jednat o navýšení mezd na fakultě.
 • Jednání o stavbě na Plzeňské s kvestorkou UK a kvestorem ČVUT, přístupová cesta k areálu 2. LF na Plzeňské je v majetku ČVUT – 2. LF připraví návrh způsobu užívání cesty.
 • Multifunkční budova – jednání s kvestorkou UK, dále bude jednat prof. Kolář na Ministerstvu financí. Druhá varianta – pokud by nevyšla stavba multifunkční budovy – je pozemek u Plzeňské.
 • Proběhlo setkání přednostů a vedoucích 2. LF UK – jednalo se mj. o curriculu.
 • 17. 4. bude výjezdní zasedání KD.
 • Vědecká konference 2. LF (25.–26. 4.) – kvůli opravě chodby před Velkou posluchárnou se bude konference i letos konat na Plzeňské, v Pelouchově posluchárně.
 • Děkan ocenil zapojení fakulty do iniciativy Vyjdi ven, vše proběhlo velmi dobře, klidně, žádné stížnosti.
 • Nájemní smlouva na místnosti FN Motol, které fakulta užívá, byla prodloužena do konce roku 2018, stejně jako prostory na ubytovně, kde sídlí Odd. specializačního vzdělávání.
 • Děkan poděkoval za výbornou organizaci plesu fakulty.
 • Doc. Hrušák k bodu o mzdových tarifech – bude dále projednáváno, s případnými návrhy se senátoři mohou obracet na ekonomickou komisi.

 

5) Zprávy z komisí

Pedagogická komise

 • řešila a bude dále řešit curriculum (s prof. Marusičem),
 • K5 a K10 už pro 4. roč. jako volitelný předmět,
 • studijní materiály na Moodle.

Sociální komise

 • Osvětlení a voda v šatnách – vyřešeno.
 • Občerstvení na Plzeňské – nové automaty? – doc. Maxová nabízí používání kuchyňky ve 3. p.

Legislativní komise

 • Sejde se 23. 3. – s Ing. Vargovou ohledně GDPR.

Ekonomická komise

 • Sešla se a jednání bude pokračovat i po skončení zasedání AS.

 

6) Zprávy ze senátu UK (doc. Hrušák)
 • Budou pokračovat jednání u kulatého stolu, bude se jednat mj. o GAUK.

 

7) Informace o iniciativě #VyjdiVen (A. Láznička)

SK AS podpořila iniciativu, kterou organizovali studenti DAMU, ve čtvrtek proběhlo shromáždění a podpisová akce, podepsalo téměř 400 osob, podpisové listiny byly předány organizátorům, a dále pak Senátu ČR, který by se touto iniciativou měl zabývat na dubnovém zasedání, a poté vydat stanovisko.

Všechny informace o této iniciativě, včetně cílů, jsou na webu, výzva bude pokračovat výjezdy do krajů.

 

8) Různé
 •  26. 4. Po Vědecké konferenci proběhne Noc fakulty, začátek v 17.30, pozvánka s programem bude rozeslána.
 • Zasedání AS 18. dubna bude v posluchárně S2-2
Zapsal: 
Helena Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 11. 4. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová