Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 21. 2. 2018

Datum konání: 
21. 2. 2018

Přítomni: doc. Bronský, prof. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, prof. Kvapil, doc. Maxová, prof. Rygl, doc. Zuna, V. Heřman, O. Hubálek, dr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, B. Schrammová, D. Slovák, V. Veselý

Nepřítomni: doc. Keil

Omluveni: dr. Čakrt, dr. Smíšková, prof. Zámečník, dr. Hudák, J. Novák, M. Hronová, B. Vyhnánková

Hosté: prof. Komárek, Mgr. Šmejcká, Mgr. Kůstková, prof. Kachlík


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 1. 2018
   
 4. Zprávy vedení fakulty
   
 5. Zprávy z komisí
   
 6. Zpráva ze schůze Rady VŠ (doc. Maxová)
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen.
Skrutátoři: doc. Zuna, V. Heřman

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 1. 2018

Bez připomínek

 

4) Zprávy vedení fakulty

Děkan informoval o setkání Asociace děkanů v Hradci Králové. Asociace bude mít 8 členů, jen zástupci LF, bez Fakulty vojenského zdravotnictví.

Uskuteční se schůzka děkanů lékařských fakult s ministrem zdravotnictví – ohledně specializačního vzdělávání a financí. Rovněž je naplánována schůzka s náměstkem ministra školství. Následovat bude tisková konference ve Faustově domě.

26. 2. bude zasedání rozšířeného Kolegia rektora a jednání s kancléřem, podněty od členů AS vítány.

Děkan jednal s ředitelem Ing. Ludvíkem o nové multifunkční budově, ředitel návrh podporuje, nedaří se pokročit v jednání s nám. Budinským. Smlouva o užívání čtyř zrekonstruovaných místností děkanátem – stále se čeká, až FN Motol zprocesuje.

3. a 4. etapa výstavby na Plzeňské, vše probíhá bez potíží.

Chystá se zavedení nových mzdových tarifů – je potřeba naplánovat schůzku s Ekonomickou komisí.

Děkan a prof. Marusič se zúčastní jednání Pedagogické komise (o elektronizaci sylabů a úložišti pro výukové materiály).

17. dubna se uskuteční výjezdní zasedání Kolegia děkana.

Probíhá personálně prostorový audit prostor na Plzeňské, místnosti nejsou efektivně využívány, vše bylo zdokumentováno. Ústav biofyziky (prof. Amler) nutno řešit, nevyhovující podmínky.

Pozvánka na ples 2. LF UK (bude rovněž rozeslána elektronicky).

Dotaz: Otevírání a uzavření prostor před posluchárnami (respiria) – někdy jsou zavřené dopoledne i odpoledne.
Lze požádat o otevření na vrátnici, chystá se provozní řád, prostory má na starost pan Hejkal. Z bezpečnostních důvodů mimo výuku zavřeno. Pokud nebude možné nechat otevřeno, bude tam informace, jak mají studenti postupovat, na koho se mají obrátit.
FN Motol oznámila, že od 26. 2. do cca června 2018 bude uzavřena chodba k posluchárnám z důvodů nutných oprav.
Toalety u malých poslucháren – některé jsou zavřené, okna zůstávají někdy otevřena a je tam zima. Vyřeší tajemnice.

 

5) Zprávy z komisí

Pedagogická komise se sešla s děkanem, tajemnicí a dr. Feberovou, řešilo se úložiště výukových materiálů (Moodle, SIS). Jednání budou pokračovat, dr. Feberová nabízí proškolení a celodenní poradenství. Děkan plánuje schůzku s přednosty a školskými zástupci ohledně fungování úložiště.

Ekonomická komise se nesešla. Prof. Kvapil vyzval členy komise a předsedu AS, aby se sešli k jednání po skončení zasedání AS.

Sociální komise – žádný podnět, nesešla se.

Legislativní komise – nesešla se.

Disciplinární komise má naplánované zasedání, bude řešit přestupek doktorandky. O výsledku bude AS informován.

 

6) Zpráva ze sněmu Rady VŠ

Doc. Maxová informovala o sněmu Rady VŠ. Proběhlo rozdělení do komisí, proběhla volba předsedy – zvolen prof. Pospíšil, volba předsednictva.
Další sněm rady bude v květnu.

GDPR – General Data Protection Regulation.
Děkan  připravuje opatření ohledně práce s os. daty, čeká se na pokyny z Rektorátu, děkan bude AS průběžně informovat.
Každá organizace si musí určit svého zmocněnce pro zavádění GDPR – UK bude mít jednoho společného.
Tajemnice už informovala příslušné zaměstnance děkanátu, jsou připraveni ihned jednat, jakmile RUK vydá pokyny.

 

7) Zprávy ze senátu UK

Prof. Kachlík informoval o dvou zasedáních AS UK:
Plánuje se navýšení stipendií pro doktorandy, mohlo by být od října 2018. Bude se řešit na zasedáních a kulatých stolech, rektor chce zpřísnit kontrolu doktorského studia.

5. –7. 4. 2018 oslavy výročí UK, detaily budou zveřejněny.

Rozpočet – již projednal děkan s rektorem.

10. 4. 2018 kulatý stůl ke GA UK (od 15 hod., vstup volný)

7. 3. 2018 inaugurace rektora UK.

Bylo schváleno nové vedení AS UK – nebyly žádné změny.

Vyhlášena Macronova iniciativa – propojení Sorbonny s evropskými univerzitami – má proběhnout setkání zástupců univerzit.

Finance z MŠMT – částka pro UK se zvýšila, info bude rozesláno na fakulty na začátku dubna.

Doc. Hrušák navrhl projednat stipendia doktorandů z GAUK – odloženo na Kulatý stůl.

 

8) Různé
Zapsal: 
Helena Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 6. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová