Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 21. 11. 2018

Datum konání: 
21. 11. 2018

Přítomni: prof. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, dr. Kočárek, doc. Maxová, dr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, C. Horčička, M. Hronová, O. Hubálek, dr. Kalina, A. Láznička, J. Novák, M. Pribiš, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Bronský, doc. Čakrt, doc. Keil, prof. Kvapil, dr. Hudák, B. Schramm, D. Slovák

Hosté: děkan prof. Komárek, tajemnice Mgr. Šmejcká, Ing. Mgr. Kůstková, dr. Charvátová, T. Mikyška


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 10. 2018
   
 4. Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích 1. kola voleb do AS 2. LF (MUDr. Charvátová)
   
 5. Zprávy vedení fakulty

  Zprávy ze setkání lékařských fakult ČR a SR v Brně
  (děkan, A. Láznička, doc. Hrušák, Mgr. Šmejcká)
   
 6. Schválení nových členů Disciplinární komise 2. LF UK (příloha)
   
 7. Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia v roce 2019 k projednání a schválení předkládá PhDr. Marta Hrušková, vedoucí Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí (příloha)

  PhDr. Hrušková dále předkládá ke schválení AS tabulku se studijními programy doktorského studia (příloha)
   
 8. Navyšování počtu přijatých ve světle výsledků přijímacího řízení a úspěšnosti ve studiu (doc. Hrušák)
   
 9. Zprávy z komisí
   
 10. Zprávy ze senátu UK
   
 11. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli určeni doc. Maxová a M. Pribiš.
Program schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 10. 2018

Bez připomínek.

 

4) Zpráva volební komise o průběhu a výsledcích 1. kola voleb do AS 2. LF

MUDr. Charvátová informovala o průběhu 1. kola voleb, kterého se zúčastnilo 14 % voličů. Výsledky 1. kola budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.
Diskuse o tom, v jaké formě mají být výsledky zveřejněny – zveřejnit všechny výsledky, nebo jen postupující? A mají být dostupné na webu všem, nebo jen po přihlášení?

Hlasování:
Zveřejnit výsledky po přihlášení
pro 11, proti 5, zdržel se 0

Zveřejnit podrobné výsledky
pro 15, proti 1, zdržel se 0

Z: Na webu fakulty budou zveřejněny celkové podrobné výsledky voleb, dostupné po přihlášení.

 

5) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty informoval o jednáních, která proběhla od říjnového zasedání AS:

 • 19. 10. senát AS UK schválil dotaci pro 3. etapu
 • 22. 10. jednání s Pedagogickou komisí AS
 • 23. 10. setkání s přednosty klinik a ústavů 2. LF
 • 7. 11. jednání s Ekonomickou komisí AS – mzdové tarify
 • 9. 11. setkání lékařských fakult v Brně plus jednání Asociace děkanů s nám. MŠMT P. Dolečkem
 • 12. 11. zasedání Rozšířeného kolegia rektora
 • 13. 11. jednání s ředitelem FNM – sim. centrum ve FNM
 • 13. 11. jednání s ministrem Vojtěchem – projekt regionálního simulačního centra v Praze (ZS + 3 fakulty)
 • 14. 11. zasedání RR - příprava DOD 12. 1. 2019
 • 17. 11. jednání s rektorem ČVUT (areál Plzeňská)
 • 19. 11. jednání stran 3. etapy na Plzeňské
 • 19. 11. jednání s vedením Motoláku – dialog na téma možné výpomoci zřízení klubu Alumni fakulty
   

Zprávy ze setkání lékařských fakult ČR a SR v Brně
(děkan, A. Láznička, doc. Hrušák, Mgr. Šmejcká)

Společné prohlášení Asociace děkanů LF ČR, Brno 10. 11. 2018:
Děkani lékařských fakult vítají schválení dlouhodobého vládního programu, který v příštích letech zásadně navýší počty studentů všeobecného lékařství a zamezí hrozícímu personálnímu kolapsu. Zároveň velice oceňují přístup ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, který umožnil urychlenou přípravu a zahájení realizace vládního programu.

Vláda ČR správně identifikovala, že problém vzdělávání lékařů je zapotřebí řešit dlouhodobým programem zajišťujícím personální stabilizaci lékařských fakult. K dosažení tohoto cíle je současně nezbytný i investiční program rozvíjející infrastrukturu fakult.

Asociace vítá, že ministerstvo školství podmínilo dotaci tím, že prostředky budou přiděleny přímo lékařským fakultám, aniž by toto navýšení vedlo ke krácení jejich ostatních finančních zdrojů. Schválené finanční prostředky jsou nezbytné pro fungování každé z lékařských fakult a rovněž pro realizaci vládního programu. Pokud by rozpočty lékařských fakult nebyly odpovídajícím způsobem navýšeny, nejenže by fakulty nemohly plánovaným způsobem navýšit počty mediků v příštích letech, ale zároveň by to znamenalo vážné ohrožení jejich fungování – a v důsledku toho i ohrožení budoucí dostupnosti lékařské péče v ČR.

Nárůst počtu studentů medicíny v dalších letech povede k nárůstu počtu absolventů, a již nyní je proto nutné na tuto novou situaci připravovat systém specializačního vzdělávání tak, aby byl schopen dobře reagovat na zvýšený počet absolventů lékařských fakult.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (místopředseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR)

A. Láznička – setkání lékařských fakult proběhlo úspěšně, velmi zajímavé video a prezentace dr. Duška – mail s odkazem bude rozeslán členům AS.

Děkan fakulty pozval členy AS na Vánoční večírek 2. LF, 14. 12. ve Studentském klubu v Celetné ul., od 17 hod. Současně pozval i členy Volební komise.

Diskuse o výuce v nových posluchárnách
Prof. Dřevínek: výuka byla bez ohlášení přesunuta do jiných prostor, dozvěděli se o tom den předem
Prof. Komárek: s FN Motol je domluveno, že výuka je prioritou, ostatní akce se musí nahlásit předem. K podobné změně, ohlášené na poslední chvíli, už došlo, FN Motol organizačně nezvládla, děkan znovu připomene vedení FN Motol, že výuka musí mít přednost, je potřeba informovat i přednosty
Dr. Kočárek: má podobnou zkušenost, i jim byla výuka několikrát přesunuta – děkan prošetří, dr. Kočárek pošle děkanovi přehled přesunutí výuky, včetně doby, kdy byla ohlášena

 

6) Schválení nových členů Disciplinární komise 2. LF UK

Předseda AS a děkan poděkovali stávající Disciplinární komisi. Dva nedořešené případy převezme nová komise.
Prof. Zámečník uvedl, že Disciplinární komise nemá příliš pravomocí, je často „bezzubá“, právníci RUK značně omezují činnosti komise.
Prof. Kachlík navrhuje prodiskutovat situaci na AS UK a s právním odd. RUK.

Návrh nového složení Disciplinární komise 2. LF UK:
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D. (náhradní členka)
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. (náhradní člen)
Daniel Slovák
Barbora Vyhnánková
MUDr. Anna Olšerová
Martin Němec (náhradní člen)
Anežka Buzrlová (náhradní členka)

Z: nové složení Disciplinární komise 2. LF UK, které předložil děkan fakulty, bylo senátem schváleno

 

7) Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studia v roce 2019

k projednání a schválení předkládá PhDr. Marta Hrušková, vedoucí Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí (příloha)

PhDr. Hrušková dále předkládá ke schválení AS tabulku se studijními programy doktorského studia (příloha)

Hlasování:
pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1

Z: Podmínky pro přijímací řízení do DS v roce 2019 byly schváleny

 

8) Navyšování počtu přijatých ve světle výsledků přijímacího řízení a úspěšnosti ve studiu

Analýza přijímacích řízení do jednotlivých studijních programů (počet přihlášených, dostavivších se, přijatých a zapsaných) a úspěšnosti studia.
(doc. Hrušák)

 

9) Zprávy z komisí

Ekonomická komise: předseda prof. Kvapil nepřítomen. Komise se sešla s děkanem, zápis ze zasedání rozeslal prof. Kvapil členům AS (v příloze).
Diskuse: AS žádá děkana, aby konkrétní představu rozdělení dotace předložil s dostatečným předstihem – 6 týdnů před začátkem platnosti.

Sociální komise (V. Veselý): komise sesbírala žádosti sportovních týmů fakulty o dotaze, proběhla schůzka s tajemnicí fakulty.

Pedagogická komise: o jednání již informoval děkan, připravit výstupy pro jednání s proděkanem Marusičem – komise rozešle, co zatím má, a deleguje zástupce do prac. skupiny prof. Marusiče. Čeká se výsledky ankety.

Legislativní komise se nesešla.
(doc. Hrušák)

 

10) Zprávy ze senátu UK

Prof. Kachlík:
Proběhne kontrola doktorského studia. Některé formuláře jsou zatím jen v češtině, potřeba přeložit do angličtiny.

Proběhla první vlna akreditací.

Vznikne nová pozice Mimořádný profesor – pokud má někdo titul získaný v zahraničí, který není uznáván v ČR, bude možné udělit mu titul Mimořádný profesor.

Metodika jak vyplácet cestovné studentům z GAUK – podklady byly rozeslány, proběhly opravy, nyní nutné rozeslat řešitelům.

21. 1. 2019 bude udělena Cena UK bývalému prezidentovi SRN Joachimu Gauckovi.

Vyšla kniha o zakládajících listinách UK.

Nový protiplagiátorský systém TURNITIN, už byl zaveden, bude školení.

Pozice post doc bude otevřena – bude probíhat výběr, zatím žádné další podrobnosti.

 

11) Různé

Doc. Maxová informovala o sněmu Rady VŠ, probíral se také vývoj a porovnání rozvrstvení platů u VŠ populace v ČR, v akademické sféře. Doc. Maxová má kopii prezentace, na vyžádání zašle.

Děkan může na příštím zasedání AS prezentovat přehled platů 2. LF.

Doc. Maxová: na sněmu rady VŠ také zazněl návrh na společnou výuku anatomie a fyziologie pro všechny tři pražské lékařské fakulty.

Metodika M17+

Prof. Zámečník: jaká je situace ohledně „vyhozených“ studentů – kolik jich je skutečně vyhozeno, kolik opakuje a kolik odejde z vlastního rozhodnutí.

Dr. Kočárek: zápočty pro zdrav. sestry – mnoho nechodí na výuku a pak ukončí studium – nebudou takové případy narůstat i u mediků?

Děkan: nelze srovnávat sestry a mediky, sestry při studiu často pracují, proto více absencí.

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. O. Hrušák
Vydáno: 6. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová