Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 21. 10. 2015

Datum konání: 
21. 10. 2015

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, dr. Fišárková, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, D. Randák, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Maxová, prof. Hort, dr. Hudák

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, doc. Havlas, Mgr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 6. 2015
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 19. 10. 2015
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Komise AS
  (zprávy o činnosti komisí)
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Různé
   

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli zvoleni prof. Zámečník a M. Mikeš (pro: 19 z 19 přítomných, proti: 0, zdrželi se: 0).

Do programu zařazen příspěvek doc. Havlase o specializačním vzdělávání, jenž nedopatřením nebyl v programu zasedání uveden (program odsouhlasilo 19 z 19 přítomných).
 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 6. 2015

Dne 24. 8. 2015 byl členy AS 2. LF UK schválen per rollam dokument „Informace o studiu a přijímacím řízení“ a dne 29. 9. 2015 po úpravách výňatek z anglicky psaného textu o přijímacím řízení zahraničních studentů „Track B – In Prague 2016/2017“.
 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 19. 10. 2015

E. Fürstová informovala o setkání předsednictva.
 

5) Zprávy vedení fakulty
 • Děkan seznámil přítomné s výsledky proběhlých výběrových řízení na přednosty klinik a vedoucí ústavů, habilitací (v roce 2015 obhájili: dr. Pochop, dr. Bouček, dr. Laczó, dr. Piťha, dr. Dudová; pouze 1 řízení ke jmenování profesorem – doc. Pavel Kršek) a s počty uchazečů přijatých ke studiu na 2. LF:
  obor Všeobecné lékařství: přijato 231 z 1664 uchazečů (zapsáno 182), zahr. studenti: přijato 115 ze 130 uchazečů (zapsáno 70), NMgr. Fyzioterapie: přijato 35 ze 185 (zapsáno 30), Bc. Fyzioterapie: přijato 32 z 211 (zapsáno 30), Bc. Všeobecná sestra: přijato 46 z 69 (zapsáno 34).

  Dále děkan hovořil o vybraných rozvojových projektech a investicích, mj. plánované rekonstrukci poslucháren, a rovněž o personálních změnách ve vědecké radě 2. LF (na vl. žádost ukončil členství prof. Teplan; bylo osloveno kolegium k předložení nových návrhů, o nichž by se mělo hlasovat per rollam před listopadovým zasedáním AS).
   
 • Tajemnice fakulty informovala o havárii vodovodního potrubí v budově na Plzeňské ul., ke které došlo na začátku prázdnin a znovu v říjnu 2015, o personálních změnách na děkanátu (asistentka děkana, Studijní a Grantové oddělení), novinkách ve Studijním informačním systému (vkládání rozvrhů, přihlašování na volitelné předměty) a stavu 3. etapy výstavby na Plzeňské (předpokládané dokončení v roce 2018).
   
 • Doc. Havlas informoval AS o historii specializačního vzdělávání v ČR a jeho současném průběhu na 2. LF, dále o počtu a výsledcích atestací a kurzů pořádaných v rámci jednotlivých lékařských fakult. V současnosti se projednává novela zákona 95/2004, která byla jak cestou garantů jednotlivých atestačních oborů na úrovni 2. LF, tak cestou UK opakovaně připomínkována na MZ ČR.

   

6) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

komise pro mediální propagaci – B. Bížová informovala o nově připravovaných reklamních předmětech a Dni otevřených dveří
pedagogická komise (D. Randák) – témata uskutečněné schůze členů komise: změna systému výpůjček v ÚVI, aktualizace údajů o výuce na webu klinik (dostupnost studijní literatury apod.)
doc. Zuna – je třeba jednoznačně rozlišit přednášky a semináře kvůli (ne)povinné účasti
ekonomická komise – doc. Keil informoval o plánované schůzi s vedením LF ohledně rozpočtu na příští rok
sociální komise – plánuje schůzku (podpora mobility studentů – programy Erasmus, IFMSA). D. Kolenčík – důraz na kontakt s absolventy 2. LF UK (Alumni klub)
legislativní komise (V. Heřman) – práce na úpravách vnitřních předpisů fakulty

 

7) Zprávy ze senátu UK (doc. Hrušák, dr. Fišárková)

schůze AS UK se koná 23. 10.
 

8) Různé

E. Fürstová navrhla změnu v hlasování per rollam prostřednictvím hlasovacích formulářů – pro zjednodušení vyjadřovat stanovisko v těle e-mailu, nikoli v příloze. Přítomní návrh podpořili (podnět pro legislativní komisi – změna formulace ve Volebním a jednacím řádu AS 2. LF UK), stejně tak jako upozornění doc. Rygla, že četnost hlasování per rollam by se měla omezit na výjimečné případy.

Doc. Hrušák a doc. Zuna vznesli požadavek na včasné projednávání účasti zástupců AS 2. LF na výběrových řízeních – pokud budou termíny známy, předkládat již na zasedání. Plánované říjnové a listopadové termíny byly současně na zasedání 21. 10. personálně obsazeny.

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 4. 11. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká