Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 21. 1. 2015

Datum konání: 
21. 1. 2015

Přítomni: doc. Bronský, MUDr. Janíčková-Žďárská, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Seeman, prof. Zámečník, doc. Zuna, MUDr. Beňová, E. Fürstová, MUDr. Hudák, D. Humlová, MUDr. Kohutiar, L. Mastíková, J. Medal, J. Vítek, P. Zůna
Nepřítomni: doc. Šumník, MUDr. Djakow
Omluveni: doc. Cinek, prof. Hort, prof. Škába, doc. Dřevínek, L. Svoboda, G. Mlčochová
Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, doc. Hrušák, Mgr. Andreas

Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 12. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 8. 1. 2015
   
 5. Zprávy vedení fakulty
  Děkan fakulty žádá AS o vyjádření k nově navrženému členovi VR 2. LF (místo prof. M. Kvapila, který se stal novým členem AS)
   
 6. Informace o Agentuře pro zdravotnický výzkum (doc. O. Hrušák)
   
 7. Zprávy ze senátu UK (D. Humlová)
   
 8. Různé
  Termíny dalších zasedání AS

 


1) Zahájení a uvítání hostů

Doc. Zuna přivítal hosty, včetně budoucích senátorů v pedagogické i studentské komoře, kteří se přišli na zasedání podívat, a MUDr. Janíčkovou-Žďárskou, která přijala členství v AS 2. LF UK pro toto zasedání místo MUDr. Fialové, která ukončila pracovní poměr na 2. LF UK.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátorkami byly určeny doc. Maxová a L. Mastíková.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 12. 2014

bez připomínek

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 8. 1. 2015

bez připomínek

 

5) Zprávy vedení fakulty
 • Děkan fakulty žádá AS o vyjádření k nově navrženému členovi VR 2. LF. Na místo prof. M. Kvapila, který se stal novým členem AS, navrhuje děkan prof. Veselku.

  Hlasování: pro: 11; proti: 4.
  Z: Návrh nebyl schválen (je zapotřebí nadpoloviční většina všech členů, tedy 13 hlasů).
  Bude znovu předloženo na příštím zasedání AS 18. 2. 2015.
   
 • Děkan informoval o navýšení poplatků pro zahraniční studenty 2. LF UK.
  Z: AS bere na vědomí
   
 • Děkan informoval o žádosti SK AS týkající se možnosti zapůjčení diplomu před promocí (z důvodu nutnosti předložit diplom např. v zahraničí při žádosti o další studium/zaměstnání). Děkan bude o této záležitosti dále jednat s prorektorkou pro studium doc. Králíčkovou, pokusí se studentům vyjít vstříc.

 

6) Informace o Agentuře pro zdravotnický výzkum (doc. O. Hrušák)

Doc. Hrušák seznámil přítomné s dosavadními zkušenostmi s nově vznikající Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV, http://www.azvcr.cz/).

AZV nahradí dosud fungující IGA MZ ČR, přebírá rámcově systém hodnocení, jaký má GAČR, což je spojeno snad s vyšší objektivitou hodnocení a celkovou profesionalitou, ale současně i s administrativní náročností a pracností pro panelisty. Systém má i další „porodní bolesti“, mezi něž patří rozesílání anotace některých projektů příliš velkému počtu potenciálních oponentů v zahraničí. Nebezpečí zbytečného vyzrazování know-how kritizovala i Vědecká rada AZV. Dalšími problémy jsou nejasné obsahové definice panelů; doc. Hrušák kritizoval i pravidlo, podle nějž se nesmějí řešitelé informovat hned v okamžiku, kdy jejich projekt vypadne. Celkem má být v letech 2015 až 2022 rozděleno 7 891 mil. Kč.

Zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2015 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv), ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2019, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 nebo 56 měsíců.

 

7) Zprávy ze senátu UK (D. Humlová)

D. Humlová představila principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2015 a program START (podklady rozeslány senátorům).

 

8) Různé
 • Výběrových řízení, které vyhlásil děkanát 2. LF UK na leden 2015, se zúčastní za AS doc. Zuna.
   
 • Termíny dalších zasedání AS – určí nově zvolený AS na svém prvním zasedání 18. února 2015, pravděpodobně zůstane 3. středa v měsíci.
   
 • Na závěr předseda AS poděkoval všem členům senátu za jejich práci v uplynulém volebním období.
Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. J. Zuna
Vydáno: 30. 1. 2015 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová