Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 6. 2018

Datum konání: 
20. 6. 2018

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Hrušák, doc. Maxová, dr. Smíšková, doc. Zuna, prof. Kvapil, prof. Dřevínek, dr. Kočárek, doc. Keil, doc. Bronský, O. Hubálek, A. Láznička, J. Novák, dr. Hudák, B. Schrammová, V. Veselý, M. Hronová, C. Horčička, M. Pribiš, D. Slovák

Nepřítomni:

Omluveni: prof. Hort, prof. Zámečník, dr. Kalina, B. Vyhnánková

Hosté: prof. Kodet, prof. Trka, Mgr. Šmejcká, Mgr. Andreas, Ing. Kůstková, prof. Veselka, V. Heřman


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Uvítání nových senátorů (místo členů SK AS, kteří ukončili studium)
   
 3. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 4. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 5. 2018
   
 5. Zprávy z komisí
   
 6. Zprávy ze senátu UK
   
 7. Zprávy vedení fakulty
  • Děkan žádá o schválení návrhu na jmenování doc. MUDr. Štěpánky Průhové, Ph.D., do funkce proděkanky pro doktorské studium a zahraniční záležitosti. Docentku Průhovou navrhl proděkan profesor Trka a schválilo kolegium děkana. Členství v kolegiu ukončí na vlastní žádost profesor Starý.
   (příloha: CV doc. Průhové)
  • Tajemnice předkládá Výroční zprávu 2. LF UK (příloha)
    
 8. Projednání návrhu nového doktorského studijního programu (DSP), a tedy i nové oborové rady (OR) – Kardiovaskulární medicína (s 3. LF UK a LF Plzeň)
  (přílohy: celý text návrhu DSP a stanovisko 1. LF UK)

   
 9. Projednání návrhu doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie
  (přílohy: návrh SP, životopisy členů OR a školitelů)
   
 10. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Uvítání nových senátorů – Cedrik Horčička a Matej Pribiš

 

3) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen.
Skrutátory byli určeni D. Slovák a dr. Smíšková.

 

4) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 5. 2018

Bez připomínek

 

5) Zprávy z komisí

Pedagogická komise – zabývala se výsledky studentské ankety, bude se i nadále řešit – výsledky svého jednání předá pak komise na děkanát. Anketa je nově dostupná i v SIS, je potřeba dále motivovat studenty i pedagogy, aby anketě věnovali pozornost.

Ekonomická komise – nesešla se.

Legislativní komise – předseda komise V. Heřman ukončil studium na 2. LF UK, není dále členem AS 2. LF UK, komise se sejde v září a zvolí nového předsedu.

Sociální komise – nesešla se, čeká na podněty.

 

6) Zprávy ze senátu UK (doc. Hrušák)
 • Finance od vlády v demisi také pro UK
 • Kontrola doktorských stud. programů („mrtvé duše“)
 • Výroční zpráva o hospodaření UK 2017 – všechny fakulty skončily se ziskem
 • Přístupy do el. časopisů, i zahraničních
   

7) Zprávy vedení fakulty
 • Děkan žádá o schválení návrhu na jmenování doc. MUDr. Štěpánky Průhové, Ph.D., do funkce proděkanky pro doktorské studium a zahraniční záležitosti. Docentku Průhovou navrhl proděkan profesor Trka a schválilo kolegium děkana. Členství v kolegiu ukončí na vlastní žádost profesor Starý.
  (příloha: CV doc. Průhové)

  Z: AS souhlasí se jmenováním doc. Š. Průhové proděkankou pro doktorské studium a zahraniční záležitosti
  (hlasování: pro 17, proti 2, zdržel se 0)
   
 • Tajemnice předkládá Výroční zprávu 2. LF UK (příloha)
  Z: AS schválil Výroční zprávu 2. LF UK
  (hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0)

  Prof. Kodet, který na tomto zasedání AS zastoupil děkana, informoval o přijímacím řízení – bude uzavřeno po náhradním termínu, RUK umožnil letos studentům, kteří se hlásili na více škol, aby se omluvili u přijímacího řízení, pokud měli ve stejném termínu přijímačky na víc škol (pouze pokud se jednalo o různé fakulty, ne o lékařské).
  Podrobnější informace o výsledcích přijímacího řízení a počtu přijatých studentů budou na říjnovém zasedání AS.
   


8) Projednání návrhu nového doktorského studijního programu (DSP), a tedy i nové oborové rady (OR) – Kardiovaskulární medicína

(s 3. LF UK a LF Plzeň)
Návrh předložil prof. Widimský, děkan 3. LF UK. Žádost byla projednána na KD a předložena VR 2. LF UK, kde pro návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných. 
(přílohy: celý text návrhu DSP a stanovisko 1. LF UK)
Diskuse: prof. Veselka, prof. Trka, doc. Hrušák, doc. Maxová, dr. Hudák, prof. Kvapil, A. Láznička

Z: Návrh nového doktorského studijního programu Kardiovaskulární medicína nebyl přijat, AS nevyjádřil kladné stanovisko
(hlasování: pro 7, proti 10, zdržel se 1, 1 hlas byl neplatný)

 

9) Projednání návrhu doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie

forma studia: prezenční a kombinovaná, jazyk výuky: český a anglický, garant SP: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF UK)
Jde o návrh společného doktorského SP, který je dosud realizován v rámci DSPB společně na 1. LF, 2. LF, 3. LF a LF v Plzni ve spolupráci s AV ČR. Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace předpokládá pokračování dosavadní realizace tohoto studijního programu i v dalším období. Hlavním autorem předkládaného návrhu stud. programu je 1. LF. K návrhu stud. programu se postupně vyjadřují akademické senáty a vědecké rady všech zúčastněných fakult.
(přílohy: návrh SP, životopisy členů OR a školitelů)

Z: AS souhlasí s pokračováním doktorského studijního programu Biochemie a patobiochemie
(hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0)

 

10) Různé

Předseda AS poděkoval všem za spolupráci a popřál senátorům hezké léto.
V. Heřman, který ukončil studium na 2. LF a členství v AS, rovněž poděkoval a popřál všem senátorům.

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. O. Hrušák
Vydáno: 12. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová