Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 5. 2015

Datum konání: 
20. 5. 2015

Přítomni: PhDr. Čakrt, doc. Dřevínek, MUDr. Fišárková, prof. Hort, doc. Keil, RNDr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, MUDr. Abdel, B. Bížová, D. Kolenčík, F. Merkle, M. Mikeš, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni: V. Heřman, D. Randák

Omluveni: doc. Hrušák, E. Fürstová, K. Kučerová, MUDr. Hudák

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 4. 2015
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 29. 4. 2015
  Předsednictvo AS navrhuje úpravu jednacího řádu AS tak, aby byl sjednocen se Statutem 2. LF UK
   
 5. Zprávy vedení fakulty
  Představení nově navržené členky Disciplinární komise A. Olšerové, studentky 3. r. Všeobecného lékařství
   
 6. Komise AS
  (zprávy o činnosti komisí)
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program schválen, skrutátory byli zvoleni dr. Čakrt a M. Mikeš.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 4. 2015

Bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 29. 4. 2015

E. Fürstová informovala členy předsednictva o výjezdním zasedání KD, kterého se zúčastnila místo prof. Kvapila.

 

5) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty informoval o tom, co bylo projednáno na výjezdním zasedání KD:

 • změna curricula – 1. r. histologie a embryologie, oba předměty budou společně + vývojová embryologie
   
 • 2. ročník v zimním semestru histologie a embryologie 2 – prerekvizita histologie a embryologie 1 a anatomie
   
 • změna humanitní zákl. lékařství:
  1. ročník – nyní ZS 3/0 LS 0/3/ kredity 4
  nově ZS 2/0LS 0/2/ kredity 4
  4. ročník – dosud etika a lékařská psychologie 2 týdny/2 kredity
  nově etika a lékařská psychologie 1 týden, lze zvážit navýšení hodinové dotace
   
 • nově vznikající odd. urgentního příjmu pro dospělé – možnost výuky předmětu K10, bude diskutováno s přednostou KARIM
   
 • volitelné předměty – probíhá příprava změn v procesu výběru a přihlašování
   
 • klinická propedeutika – probíhá příprava změn k zajištění vyšší návštěvnosti přednášek
   
 • změna v přijímacím řízení Bc. Fyzioterapie – bude vypuštěn písemný test z chemie, test z biologie bude rozšířen
   
 • změna výuky předmětu Mgr. Ošetřovatelství – dojde ke změně rozsahu výuky
   
 • zvažuje se přesun výuky biologie do 1. semestru 1. ročníku

 

Rozpočet fakulty – KD schválilo stanovování rozpočtu na kalendářní rok, nikoli akademický (návrh rozpočtu rozeslán členům AS)

 • prof. Kvapil informoval o zasedání ekonomické komise, která o rozpočtu jednala
   

Hlasování: AS schválil navržený rozpočet

Představení nově navržené členky Disciplinární komise A. Olšerové, studentky 3. r. Všeobecného lékařství (životopis A. Olšerové rozeslán členům AS)

AS souhlasí s tím, aby se A. Olšerová stala členkou Disciplinární komise.

 

6) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Sociální komise (D. Kolenčík)

 • Sociální komise se zabývala stážemi mediků, od příštího roku stáže pro mediky také od UK.
 • Proběhlo jednání s dr. Černým a D. Patrovskou, koordinátory programu Erasmus. Studenti nejsou spokojeni s nabídkou Erasmu, pracuje se na zlepšení a rozšíření.

 

Ekonomická komise (doc. Keil)

 • Rozpočet – tentokrát bylo jednání o rozpočtu a schválení spíše formální, komise by se ráda s tvorbou rozpočtu seznámila blíže a více se zapojila do jeho přípravy.
 • Je nutné hledat další zdroje financí.

 

Legislativní komise (D. Kolenčík)

 • Volební a jednací řád, hlasování – nadpoloviční většina nebo 2/3? – připravit návrh na příští zasedání.
 • Vytvořit přehled různých voleb AS (volba předsedy AS, děkana, doplňující volby do AS atd.).

 

Komise pro mediální propagaci (B. Bížová)

 • Propagační materiály.
 • Senátní nástěnka ve vestibulu před velkou posluchárnou – vyvěsit seznam členů AS s mailovými kontakty.
 • Absolventi 2. LF – fond alumni.
 • Jednotný design fakulty, připravuje se společně s Mgr. Andreasem.

 

Pedagogická komise (B. Vakrmanová)

 • Nedostatečná výuka jazyků (chybí lékařská němčina, byl by zájem také o znakovou řeč).
 • Volitelné předměty – některé stále chybí, některé nemají pevně stanové datum, možnost přihlašovat se na VP jiných fakult UK.
 • Klinika zobrazovacích metod nenabízí možnost K10.

 

Stanovisko AS k návrhu Pedagogické komise:

AS 2. LF na doporučení své Pedagogické komise žádá kolegium děkana:

 1. aby každá klinika/ústav byly povinny zveřejnit (nejspíše v rámci fakultního webu) krátkou reakci na výstup ze studentské ankety v podobě shrnutí nejčastěji se opakujících připomínek (pozitivních i negativních) s vlastním komentářem (ve smyslu co klinika dělá pro zlepšení, případně z jakého důvodu není něco možné apod.); výběr připomínek by měl schválit děkan,
   
 2. o zvážení možnosti přidělení kreditů ve výši jednoho volitelného předmětu ročně studentům, kteří se aktivně a pravidelně podílí na demonstrování mladším kolegům na teoretických ústavech; ke schválení přidělení kreditů by bylo nutné vyjádření vedoucího příslušného teoretického oboru.

 

Hlasování:

bod I. – pro 8 hlasů, proti 2 hlasy, zdrželi se 5 hlasů

bod II. – pro 18 hlasů, proti 0, zdrželi se 0

Závěr: AS schválil oba body návrhu

 

7) Zprávy ze senátu UK (dr. Fišárková)
 • projednávala se situace ohledně nejmenování nových profesorů prezidentem
 • pokračuje diskuse o dlouhodobém záměru UK
   

 

8) Různé
 • Mgr. Andreas zprovoznil intraweb – pro pracovní materiály AS

 

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 7. 6. 2015 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová