Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 12. 2017

Datum konání: 
20. 12. 2017

Přítomni: dr. Čakrt, prof. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Rygl, dr. Smíšková, doc. Zuna, V. Heřman, O. Hubálek, dr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: prof. Kvapil, prof. Zámečník, MUDr. Hudák, M. Hronová, B. Schrammová, doc. Bronský

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, RNDr. Jirkovský, Mgr. Andreas, J. Mlčoch, J. Táborský


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 11. 2017
   
 4. Zprávy vedení fakulty
   
 5. Výpadek stipendií PGS v listopadovém výplatním termínu
   
 6. Zprávy z komisí
   
 7. Diskuse o financování fakult (Hrušák, Hubálek)
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Harmonogram zasedání AS pro rok 2018
   
 10. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program schválen, skrutátoři dr. Čakrt a O. Hubálek

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 11. 2017
Bez připomínek

 

4) Zprávy vedení fakulty
Děkan předkládá AS k vyjádření žádost o akreditace studijních programů Bc. Fyzioterapie (prezenční forma) a Bc. Všeobecná sestra (prezenční a kombinovaná forma).

Dr. Jirkovský seznámil AS s návrhem, žádosti byly konzultovány s RUK, formálně vše v pořádku.
Prof. Komárek poděkoval dr. Jirkovskému za přípravu materiálů.
Z: AS se vyjadřuje k žádosti kladně

Prof. Komárek dále informoval o jednáních s ředitelem FNM Ing. Ludvíkem ohledně multifunkční budovy u jižní vrátnice – bude následovat jednání s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem financí.

Proběhla také jednání s FNM o nově zrekonstruovaných prostorách, které bude užívat 2. LF UK (konkursní místnost, místnost pro AS), více na příštím AS.

Pokračují jednání o 3. a 4. etapě výstavby na Plzeňské, MŠMT s tím počítá.

 

5) Výpadek stipendií PGS v listopadovém výplatním termínu

Tajemnice fakulty Ing. Mudrová vysvětlila, proč ke zpoždění došlo – nebyly k dispozici materiály a vzory z RUK, celý proces se neúměrně protáhl, výrazně narostla administrativa s tím spojená. Zpoždění bylo cca 1 týden, tajemnice se za celou situaci omluvila.

 

6) Zprávy z komisí
Legislativní komise:

Přihlašování a odhlašování ke zkoušce, omluvy:

 • pokud se student přihlásí ke zkoušce a pak se nedostaví bez omluvy, je termín zapsán jako by zkoušku nesložil,
 • je na rozhodnutí zkoušejícího, zda když se student omluví (i na poslední chvíli), bude termín počítat jako vyčerpaný, nebo ne,
 • legislativní komise prostřednictvím pí Havlové ze Studijního odd. bude informovat studenty.
   

Pedagogická komise:
Wikiskripta

 • děkan projedná situaci s prof. Amlerem

Studijní materiály (SIS, Mefanet, web pracovišť)

 • studijní materiály jsou nyní asi na 7 různých úložištích, je potřeba zjistit, který server nejvíce vyhovuje, a sjednotit, na leden plánujeme setkání se zástupci 3. LF UK, kteří budou informovat o jejich způsobu (pozvat na tuto schůzku prof. Marusiče, příp. dr. Feberovou)

Výuka farmakologie

 • proběhlo setkání doc. Palucha, děkana a zástupců pedagogické komise s diskusí o podmínkách zápočtu, doc. Paluch obdržel připomínky komise, která nyní čeká na jeho reakci
   

Sociální komise

Motol Pelicans – hokejový tým 2. LF UK

 • v r. 2017 nábor hráčů, nyní 22 členů, hrají přátelská utkání, nemají vlastní dresy, chtěli by požádat o jednorázový příspěvek ve výši 15–20 tisíc Kč
 • děkan projedná na KD 9. 1. 2018

Z: AS podporuje udělení příspěvku na dresy hráčů.
(hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0)

 

7) Diskuse o financování fakult (Hrušák, Hubálek)

Zapsaní čeští a zahraniční medici – za poslední roky nárůst přijatých studentů i zapsaných studentů, v roce 2017 pokles, i tak byl počet zapsaných (236) vysoký. V letech 2002 až 2013 bylo zapsáno více než 230 mediků jen 2x, v posledních čtyřech letech vždy. Počet uchazečů o studium v angličtině, kteří se dostavili k přijímačkám, velmi slibně narůstá, díky tomu klesl v roce 2017 poprvé podíl přijatých pod 50 %. Hrubá statistická data nesvědčí pro to, že by vyšší počet přijímaných studentů znamenal, že přijímáme méně kvalitní uchazeče. Vysoký počet zapsaných studentů je ale náročnější pro udržení kvality výuky. Na ASUK se jednalo o rozpisu financí pro jednotlivé fakulty, 2. LF v ukazatelích týkajících se výuky dopadla špatně, diskutovány důvody, některé parametry pro rozdělování financí připadají diskutujícím zcela nesmyslné. Pro budoucí rozhodování je důležité, že částka za počet studentů bude v budoucích letech stejná, pokud dosáhneme alespoň 90 % studentů oproti předchozímu roku. Míra úspěšnosti studia, Graduation Rate, v němž je naše fakulta jednou z nejlepších, má váhu jen 5 %, a i tu bylo nutno obhajovat před snahou o snížení. Vysokou váhu má mobilita studentů, v níž má naše fakulta varovně klesající tendenci – je otázkou, zda za tím nestojí i nedokonalé hlášení.
Mobilita studentů – nutná analýza (připraví S. Palowská). Další diskuse o financování fakult budou probíhat na ASUK a na půdě dalších LF (zejména 1. LF).

 

8) Zprávy ze senátu UK (J. Štorm)

Fakulta sociálních věd – volba děkanky, petice proti jmenování (kandidátka dr. Tejkalová publikovala v „predátorských“ časopisech – byl podán podnět Etické komisi). Je nutno ctít vůli fakulty i presumpci neviny, kandidátka na funkci děkana bude jmenována.

 

9) Harmonogram zasedání AS pro rok 2018

17. ledna

od 14.30

Neurologická klinika, uzel D, 2. p.

21. února

od 14.30

Neurologická klinika

21. března

od 14.30

Neurologická klinika

18. dubna

od 14.30

Neurologická klinika

16. května

od 14.30

Neurologická klinika

20. června

od 14.30

Neurologická klinika

17. října

od 14.30

Neurologická klinika

21. listopadu

od 14.30

Neurologická klinika

19. prosince

od 14.30

Neurologická klinika

Z: Harmonogram schválen

 

10) Různé

Zástupce do Rady VŠ
Dosud byla zástupkyní 2. LF v radě VŠ doc. Krásničanová, AS navrhuje novou kandidátku – doc. Maxovou.
Z: AS nominuje do Rady VŠ doc. MUDr. Hanu Maxovou, Ph.D.
(hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1)

Zapsal: 
Helena Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 10. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová