Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 20. 1. 2016

Datum konání: 
20. 1. 2016

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, D. Randák, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Dřevínek, dr. Fišárková, prof. Hort, prof. Zámečník, M. Mikeš

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, Mgr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 12. 2015
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 1. 2016
   
 6. Návrh předsednictva na usnesení AS 2. LF k předložení rozpočtu 2. LF
   
 7. Zprávy vedení fakulty
   
 8. Aktuální stav diskuse o potenciální změně curricula
   
 9. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 10. Zprávy ze senátu UK
   
 11. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: dr. Čakrt, V. Heřman.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 12. 2015

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Žádné hlasování per rollam v období mezi prosincovým a lednovým zasedáním neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 1. 2016
 • informoval předseda AS 2. LF prof. Kvapil
   

 

6) Návrh předsednictva na usnesení AS 2. LF k předložení rozpočtu 2. LF
 • prezentováno usnesení, které připravilo předsednictvo AS 2. LF UK; po diskusi upraveno a odsouhlaseno přítomnými (18 pro, 1 se zdržel) v tomto znění:
  Akademický senát 2. LF UK vyzývá děkana 2. LF, aby Akademickému senátu 2. LF předložil návrh rozpočtu 2. LF nejpozději čtyři týdny před datem konání zasedání AS 2. LF UK, na němž má být rozpočet schválen.
  Nezbytnou přílohou rozpočtu musí být důvodová zpráva, která bude obsahovat mechanismus výpočtu objemu finančních prostředků přidělených jednotlivým pracovištím.

   
 • příprava rozpočtu bude probíhat ve spolupráci s ekonomickou komisí AS 2. LF

 

7) Zprávy vedení fakulty
 • děkan fakulty prof. Komárek i tajemnice Ing. Mudrová poděkovali všem, kdo se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří
 • chystá se akce Noc fakulty (program připravuje E. Fürstová ve spolupráci s prof. Trkou)
 • dne 25. 2. proběhne v kinosále FNM schůzka vedení fakulty se studenty F. Merklem a T. Dudleyem ohledně zkvalitňování výuky v AJ
 • na základě prezentace reflexe studentského hodnocení výuky na webu Anatomického ústavu 2. LF UK (MUDr. Hudák) vyzve děkan fakulty i představitele ostatních pracovišť, aby do určitého termínu zveřejnili své reakce na tuto anketu spolu s krátkým komentářem v AJ

 

8) Aktuální stav diskuse o potenciální změně curricula
 • předseda AS 2. LF prof. Kvapil informoval o schůzce s doc. Marusičem – doposud chybí hodnotitelné parametry
 • je třeba spoluúčasti pedagogické komise AS 2. LF
 • shoda s děkanem fakulty v nutnosti propojení preklinických a klinických oborů

 

9) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

komise pro mediální propagaci – zástupci informovali o průběhu Dne otevřených dveří a o plánované účasti na veletrhu Gaudeamus
ekonomická komise – proběhne schůzka s vedením fakulty ohledně rozpočtu
legislativní komise – pokračuje v práci na úpravě vnitřních předpisů
sociální komise – nesešla se
pedagogická komise – proběhla jedna schůzka, byly prezentovány výsledky studentské ankety, návrh na 48hodinovou prodlevu mezi vypisováním termínů na zápočty a zkoušky a spuštěním přihlašování (na příštím zasedání bude předložen v písemné podobě)

 

10) Zprávy ze senátu UK
 • informoval doc. Hrušák

 

11) Různé
 • účast zástupců AS 2. LF u výběrových řízení: 21. 1. a 25. 1. prof. Kvapil, u opakovaného konkurzu na přednostu Gyn.-por. kliniky: doc. Rygl
 • dr. Hudák otevřel otázku dělení kruhů po 2. ročníku – děkan doporučil řešit s příslušným proděkanem
 • děkan fakulty pozval na koncert, který se bude konat dne 3. 5. v Karolinu ve spolupráci s ČVUT a AV ČR
Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 28. 1. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká