Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 19. 4. 2017

Datum konání: 
19. 4. 2017

Přítomni: doc. Bronský, PhDr. Čakrt, doc. Dřevínek, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Rygl, MUDr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, V. Heřman, M. Hronová, O. Hubálek, MUDr. Hudák, MUDr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, B. Schrammová, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: prof. Hort, prof. Kvapil

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, M. Říha, prof. Kachlík


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 3. 2017
   
 4. Zprávy vedení fakulty
 • Výroční zpráva o hospodaření fakulty za r. 2016
 • Návrh finančního plánu fakulty pro r. 2017
  (podklady v příloze)
   
 1. Vnitřní předpisy
  (podklady v příloze)
   
 2. Zprávy z komisí
   
 3. Struktura personálních nákladů na pracovištích
   
 4. Zprávy ze senátu UK
   
 5. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen. 

Skrutátoři: dr. Smíšková, V. Heřman

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 3. 2017

Bez připomínek.

 

4) Zprávy vedení fakulty
 • Děkan informoval o výstavbě poslucháren – práce byly zastaveny z důvodu neshod mezi vedením FN Motol a Metrostavem.
 • Projekt multifunkční budovy, kde by měl sídlo také děkanát, byl zrušen i přesto, že již byla podepsána předběžná smlouva mezi 2. LF a FN Motol.
 • Výstavba v areálu na Plzeňské – děkan navrhuje probrat jako samostatný bod na příštím zasedání AS.
 • Studentská anketa o výuce bude od příštího ak. roku pod SIS (zodp. osoba za technickou stránku Z. Procházka, zodp. osoba za koncepci bude stanovena).
 • Pozvání na akce: 26.–27. 4. Vědecká konference, 11. 5. koncert v Muzeu hudby, výstava na Plzeňské (podrobnosti na webu fakulty).
 • Výroční zpráva o hospodaření fakulty za r. 2016
  AS schválil předloženou Výroční zprávu o hospodaření
  (hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0)
 • Návrh finančního plánu fakulty pro r. 2017
  AS schválil návrh finančního plánu fakulty
  (hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0)

 

5) Vnitřní předpisy (podklady v příloze)

Legislativní komise předložila návrhy všech vnitřních předpisů, včetně dodatečných pozměňovacích návrhů.

Hlasování AS:

Statut 2. LF UK
pro 22, proti 0, zdržel se 0
Z: AS souhlasí se zněním Statutu, které předložila Legislativní komise (viz příloha).

Volební řád AS
pro 22, proti 0, zdržel se 0
Z: AS souhlasí se zněním Volebního řádu, včetně pozměňovacího návrhu.

Jednací řád AS
Pozměňovací návrh doc. Keila – kvalifikovanou většinou pro hlasování o vnitřních předpisech by měly být 2/3 všech senátorů.
AS hlasuje o změně navržené doc. Keilem
pro 5, proti 11, zdrželi se 4
Z: AS s touto změnou nesouhlasí, hlasuje se tedy o předpisu v podobě, jak byla předložena senátorům.
Hlasování o znění Jednacího řádu
pro 21, proti 0, zdržel se 0
Z: AS souhlasí se zněním Jednacího řádu, které předložila Legislativní komise (viz příloha).

Disciplinární řád AS
pro 18, proti 0, zdržel se 0
Z: AS souhlasí se zněním Disciplinárního řádu, které předložila Legislativní komise (viz příloha).

Jednací řád Vědecké rady
pro 18, proti 0, zdržel se 0
Z: AS souhlasí se zněním Jednacího řádu VR, které předložila Legislativní komise (viz příloha).

Pravidla pro organizaci studia
pro 18, proti 0, zdržel se 0
Z: AS souhlasí se zněním Pravidel pro organizaci studia, které předložila Legislativní komise (viz příloha).

Pravidla pro poskytování stipendií
pro 18, proti 0, zdržel se 0
Z: AS souhlasí se zněním Pravidel pro poskytování stipendií, které předložila Legislativní komise (viz příloha).

Děkan a AS děkují Legislativní komisi, hlavně jejímu předsedovi V. Heřmanovi, tajemnici Ing. Mudrové, Michalu Říhovi, Josefu Štormovi a fakultnímu právníkovi J. Kainovi za přípravu vnitřních předpisů.

 

6) Zprávy z komisí
 • Pedagogická komise se sešla, žádný výstup.
 • Ekonomická komise se sešla, probírala rozpočet.
 • Sociální komise se sešla, pracovala na vnitřních předpisech; kromě toho řešili výpůjční doby ÚVI – pro blokovou výuku nevyhovuje, je nedostatek učebnic, krátké výpůjční doby. ÚVI potřebuje finance na nové učebnice. Tajemnice fakulty žádá o vyhotovení seznamu potřebných učebnic a množství.
   

 

7) Struktura personálních nákladů na pracovištích

Doc. Hrušák

diskuse

 

8) Zprávy ze senátu UK

Prof. Kachlík
Dělení univerzit na kategorie A/B
Operační programy pro vědu a výzkum
Akreditace univerzity jako celku
Volba rektora
Všechny AS musí dodržovat termín předkládání podkladů 7 dní před zasedáním

 

9) Různé
 • Ing. Mudrová – vyplacena 2. pol. prospěchových stipendií.
 • D. Kolenčík – studenti UK, kteří studují v místě bydliště, nebudou mít nárok na ubytovací stipendium.
 • Studentská komora AS zve na Noc fakulty, pozvánka bude rozeslána.
 • Volba rektora – AS má možnost navrhnout kandidáta.

 

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 27. 4. 2017 / Poslední aktualizace: 27. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová