Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 19. 2. 2014

Datum konání: 
19. 2. 2014

Zápis ze zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 19. 2. 2014

Přítomni: O. Cinek, P. Dřevínek, J. Fialová, J. Hort, H. Maxová, M. Rygl, T. Seeman, R. Škába, Z. Šumník, J. Zámečník, Z. Kabelka, B. Beňová, E. Fűrstová, R. Hudák, D. Humlová, A. Jaroš, M. Kohutiar, L. Mastíková, L. Svoboda, J. Vítek
Omluveni: J. Zuna
Nepřítomni: J. Djakow
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 1. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 2. 2014
   
 5. Zprávy vedení fakulty a představení nových proděkanů – prof. MUDr. V. Komárek, CSc.
   
 6. Diskuse a vyjádření AS k novým proděkanům
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Místopředsedkyně AS Dana Humlová přivítala na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc.
D. Humlová představila novou sekretářku AS Helenu Ulovcovou a poděkovala Aleně Škrabánkové za spolupráci.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátory byly určeny MUDr. Jorga Fialová a Lenka Mastíková.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 1. 2014

 
Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 2. 2014

 
Dana Humlová informovala přítomné o sestavení programu na zasedání AS.

 

5) Zprávy vedení fakulty a představení nových proděkanů – prof. MUDr. V. Komárek, CSc.:

 

 • informace o inauguraci v Karolinu 4. 2. 2014
 • představení nové asistentky děkana Mgr. Jany Peissové
 • proběhlo výběrové řízení na pozici Investiční technik (dostavba areálu na Plzeňské), byla vybrána Ing. Romana Tomašíková
 • Vědecká konference 2. LF bude 9.–10. 4. 2014
  Důležitá data:
  28. 2. ukončení elektronického příjmu abstrakt
  1.3. – 12. 3. hodnocení zaslaných abstrakt vědeckým výborem
  18. 3. oznámení o přijetí/nepřijetí příspěvků a jejich formě (přednáška/poster)
   
  Pozvaní hlavní řečníci:
  Mike Kopelman (St. Thomas, Guys, Kings College London) – poruchy paměti
  Jozef Madžo (Temple University, Philadelphia) – epigenetika v onkologii (náš bývalý absolvent)
   
 • Reprezentační ples 2. LF UK – 1. 3. 2014 od 20 hod., Národní dům na Vinohradech
  • pozvání přijal rektor UK
  • na plese budou vyhlášeni vítězové studentské ankety Učitelé roku Top 7
    
 • představení proděkanů nového kolegia děkana:
   
  prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
  proděkan pro personální problematiku
   
  doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
  proděkanka pro studium klinických oborů
   
  doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
  proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy
   
  doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
  proděkanka pro nelékařské studijní programy
   
  prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
  proděkan pro studium a akademické kvalifikace
   
  prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  proděkan pro rozvoj a investice
   
  prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
  proděkan pro vědu a výzkum

 

6) Diskuse a vyjádření AS k novým proděkanům

 

 • za FN Motol se bude schůzí KD účastnit náměstek LPP MUDr. Martin Holcát
   
 • problematice univerzitních nemocnic se bude zatím věnovat prof. Komárek, podle potřeby proděkani, příp. bude později jmenován další proděkan
   
 • studijní proděkani informovali o svých plánech pro nastávající volební období:
  doc. Bláhová
  • počty studentů v kruzích – max. 20
  • snížení počtu přestupů
  • K10
 • prof. Kodet
  • přijímací řízení – zlepšit ústní část
  • pracovat na lepším propojení teoretických a klinických oborů (koordinátorem bude prof. Vízek, také v souvislosti se stavbou na Plzeňské)

Přítomní členové AS vyjádřili hlasováním podporu navrženým proděkanům.
Hlasovalo 20 z 20 přítomných členů AS.

 

7) Zprávy z akademického senátu UK (AS UK) – D. Humlová

 
Informace ze zasedání ASUK 7. 2. 2014. V senátu se každoročně obměnila třetina senátorů (např. 2.LF, LFHK, PF, FF, HTF). Bylo zvoleno nové předsednictvo; předsedou zvolen PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), místopředsedou zvolen Bc. Martin Holý (HTF), členové předsednictva zvoleni prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LFHK), Ing. František Zahálka (FTVS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), MUDr. Josef Fontana (3. LF).
Proběhlo hlasování o vyjádření podpory navrženým prorektorům. AS UK vyjádřil podporu všem devíti navrženým prorektorům rektora prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA.

 

8) Různé

 
E. Fürstová: studenti, kteří psali zkouškový test na Ústavu histologie a embryologie (UHE), nemají možnost zpětně nahlédnout do testů, aby viděli, kde měli chyby a jaká byla správná odpověď. Obecně mají studenti špatné výsledky v testech na histologii.
Zkoušení by mělo být formou písemného testu i ústně.
 
Děkan: společně s dr. Uhlíkem a prof. Kodetem prošetří situaci na Ústavu histologie, podle situace vydá Opatření děkana, optimální je kombinace ústní a písemné zkoušky.
 
D. Humlová: nutné vyřešit nahlížení do testů nejen na UHE, ale systémově, např. opatřením děkana. Student by měl mít možnost pod dohledem pedagoga nahlížet do testů.
 
Doc. Kabelka: zdá se, z rozložení výsledných známek, že testy jsou metodologicky špatně připravené, dobře připravený test je důležitý, ale ústní zkoušku nenahradí.
 
Doc. Zámečník: nesouhlasí s nahrazením zkoušky z předmětu písemným testem, ústní zkoušení je důležité ke zjištění studentova obecného přehledu v předmětu a pochopení.
 
Diskuse se věnovala nejen situaci na UHE, ale i formám zkoušení u zkoušek obecně. V budoucnu bude pokračovat na úrovni senátu, pedagogické komise, proděkanů pro studium.


 

Zapsala: H. Ulovcová
Schválil: doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Vydáno: 19. 3. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK