Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 19. 11. 2014

Datum konání: 
19. 11. 2014

Přítomni: doc. Bronský, doc. Cinek, doc. Dřevínek, doc. Hort, doc. Rygl, prof. Seeman, prof. Škába, doc. Šumník, doc. Zuna, E. Fürstová, MUDr. Hudák, D. Humlová, MUDr. Kohutiar, L. Mastíková, J. Medal, G. Mlčochová, P. Zůna
Nepřítomni: MUDr. Fialová, MUDr. Beňová, MUDr. Djakow, L. Svoboda, J. Vítek
Omluveni: doc. Zámečník, doc. Maxová
Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, doc. Bláhová
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 10. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 6. 11. 2014
  • úložiště AS na webu fakulty (doc. Zuna)
    
 5. Zprávy vedení fakulty
  • Nové opatření děkana: Zařazení akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd dle rozsahu pedagogických a vědeckých povinností (příloha)
  • Proděkan pro vědu žádá AS o stanovisko k návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií (příloha)
    
 6. Prof. Trka – publikační činnost, odměňování vědy
   
 7. Zprávy ze senátu UK (D. Humlová)
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

Předseda AS přivítal hosty – děkana fakulty, tajemnici fakulty a proděkana pro vědu a výzkum.

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli určeni doc. Bronský a L. Mastíková.

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 10. 2014

Bez připomínek.

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 6. 11. 2014

Úložiště AS na webu fakulty (doc. Zuna) – doposud se nevyužívalo, možnost využití „skryté“ části webu přístupné pouze na přihlášení pro AS však zůstává.

5) Zprávy vedení fakulty

Nové opatření děkana: Zařazení akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd dle rozsahu pedagogických a vědeckých povinností (příloha)
Z:
 AS bere na vědomí

Proděkan pro vědu žádá AS o stanovisko k návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií (příloha)
Z:
 AS bere na vědomí

Děkan informoval o návrhu na vyplácení stipendií za ak. rok 2013/14, která budou vyplacena v ak. roce 2014/15 – pravidla se nemění
Z:
 AS bere na vědomí

6) Prof. Trka – publikační činnost, odměňování vědy
 • prezentace, diskuse s dr. Kubešem (ÚVI)
 • materiály budou rozeslány

 

7) Zprávy ze senátu UK (D. Humlová)
 • jednotný vizuální styl UK (loga) – 2. LF bez připomínek
 • připravuje se nový web UK, stejně jako nový web 2. LF

 

8) Různé

 

Zapsala: H. Ulovcová
Zápis schválil: doc. J. Zuna
Vydáno: 28. 11. 2014 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová